Mokokoma Mokhonoana quotes | 111 quotes van Mokokoma Mokhonoana

Ben je op zoek naar een Mokokoma Mokhonoana quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mokokoma Mokhonoana quotes. Veel leesplezier!

Mokokoma Mokhonoana quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mokokoma Mokhonoana verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mokokoma Mokhonoana quotes:

To some believers, being on the pill or using a condom is a nonverbal way of telling God to go to hell.

NL: Voor sommige gelovigen is het gebruik van de pil of het gebruik van een condoom een non-verbale manier om God te vertellen naar de hel te lopen.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Among other possibilities, money was invented to make it possible for a foolish man to control wise men; a weak man, strong men; a child, old men; an ignorant man, knowledgeable men; and for a dwarf to control giants.

NL: Onder andere, geld werd uitgevonden om het mogelijk te maken voor een dwaze man om wijze mannen te beheersen; een zwakke man, sterke mannen; een kind, oude mannen; een onwetende man, goed geïnformeerde mannen; en voor een dwerg om reuzen te beheersen.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Being rich or famous is the only profound thing that some people have ever said.

NL: Rijk of beroemd zijn is het enige diepe ding dat sommige mensen ooit hebben gezegd.

— Mokokoma Mokhonoana


For a sane person to sincerely be happy that someone has succeeded, they have to either be profiting or likely to profit from that person’s success, or be that person.

NL: Voor een gezond persoon om oprecht blij te zijn dat iemand is geslaagd, moeten ze ofwel profiteren of waarschijnlijk om te profiteren van die persoon succes, of die persoon te zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Most sane human beings’ chances of being alive in a thousand years’ time are a hundred times higher than their chances of being sincerely happy for at least ten consecutive days.

NL: De meeste gezonde mensen… de kans om in duizend jaar te leven… zijn honderd keer zo groot als hun kans om tenminste tien opeenvolgende dagen oprecht gelukkig te zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Not a few millions of parents strongly hope that their own children will step in by instantly becoming their own parents’ foster parents, if and when the parents reach their second childhood.

NL: Niet een paar miljoenen ouders hopen sterk dat hun eigen kinderen zullen instappen door onmiddellijk hun eigen ouders te worden… pleegouders, als en wanneer de ouders hun tweede kindertijd bereiken.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Pain, unless it is physical, was sold to you (by your culture).

NL: Pijn, tenzij het fysiek is, werd aan u verkocht (door uw cultuur).

— Mokokoma Mokhonoana


Technically, all tattoos are temporary, even permanent ones.

NL: Technisch gezien zijn alle tatoeages tijdelijk, zelfs permanente.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people talk about other people’s failures with so much pleasure that you would swear they are talking about their own successes.

NL: Sommige mensen praten over andere mensen falen met zoveel plezier dat je zou zweren dat ze praten over hun eigen successen.

— Mokokoma Mokhonoana


Many obese people spend a significant amount of their energy on suppressing the urge to tell some of the people who are staring at them that they do not eat as much and as frequently as they seem to.

NL: Veel zwaarlijvige mensen besteden een aanzienlijke hoeveelheid van hun energie aan het onderdrukken van de drang om sommige van de mensen die staren naar hen te vertellen dat ze niet zo veel en zo vaak als ze lijken te eten.

— Mokokoma Mokhonoana


Most sane human beings who are over the age of six usually act or react not as per what they genuinely feel or really think but in accordance with the expectations of those around them.

NL: De meeste gezonde mensen die ouder zijn dan zes jaar handelen of reageren meestal niet zoals ze echt voelen of echt denken, maar in overeenstemming met de verwachtingen van de mensen om hen heen.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


The most upsetting thing about Society’s attitude towards disabled people is that many millions of disabled people became disabled while trying to please Society, the very same bitch that secretly regards them as subhuman.

NL: Het meest verontrustende aan de houding van de maatschappij tegenover gehandicapten is dat vele miljoenen gehandicapten gehandicapt raakten terwijl ze probeerden de maatschappij te behagen, dezelfde teef die hen stiekem als submens beschouwt.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Some of us were brought into this troubled world primarily or only to increase our fathers’ chances of not being left by our mothers, or vice versa.

NL: Sommigen van ons werden voornamelijk in deze onrustige wereld gebracht of alleen maar om onze vaders meer kansen te geven om niet door onze moeders te worden achtergelaten, of vice versa.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Patriotism is the narcissism of countries.

NL: Patriotisme is het narcisme van landen.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Greed is a contagious mental illness without which civilization as we know it would not have been possible.

NL: Hebzucht is een besmettelijke geestesziekte zonder welke beschaving zoals we weten niet mogelijk zou zijn geweest.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Many a survivor of a plane crash who is or was against cannibalism and had never eaten human flesh once found themselves in a situation where they had to either eat human flesh, or go the way of all flesh.

NL: Veel overlevenden van een vliegtuigongeluk die tegen kannibalisme is of was en nooit menselijk vlees gegeten had, bevonden zich ooit in een situatie waarin ze ofwel menselijk vlees moesten eten, ofwel op de weg van alle vlees moesten gaan.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Many if not most slaves would have each readily jumped, and many if not most slaves would each readily jump, at the opportunity to be a master, if such an opportunity presents or had presented itself.

NL: Veel, zo niet de meeste slaven zouden elk gemakkelijk hebben gesprongen, en veel, zo niet de meeste slaven zouden elk gemakkelijk springen, bij de mogelijkheid om een meester te zijn, als een dergelijke kans zich voordoet of zich had voorgesteld.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Just like how most if not all poor boys look up to and aspire to someday be rich men, most if not all underdeveloped and developing countries look up to and aspire to someday be developed countries.

NL: Net als hoe de meeste, zo niet alle arme jongens er naar opkijken en ernaar streven op een dag rijke mannen te zijn, kijken de meesten, zo niet alle onderontwikkelde en ontwikkelingslanden op en streven ernaar op een dag ontwikkelde landen te worden.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


To ask a man whether or not he has a girlfriend is to talk about his sex life. If you disagree with that, then how in the name of God do you differentiate between a man’s girlfriend and a girl that is a friend to the man?

NL: Een man vragen of hij een vriendin heeft, is praten over zijn seksleven. Als je het daar niet mee eens bent, hoe maak je dan onderscheid tussen een vriendin van een man en een vriendin van de man?

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


The last time everyone loved or at least liked everyone was when the world had a population of about 4.

NL: De laatste keer dat iedereen van iedereen hield of tenminste iedereen mocht was toen de wereld een bevolking had van ongeveer 4.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


As we all know, as if forever exploiting or attempting to exploit each other were not enough, a group of sane human beings who have just reached the end of a war against a common enemy of theirs will sooner or later start or continue killing and/or fighting against each other.

NL: Zoals we allemaal weten, alsof voor altijd uitbuiten of proberen elkaar uit te buiten niet genoeg was, zal een groep gezonde mensen die net het einde van een oorlog tegen een gemeenschappelijke vijand van hen hebben bereikt vroeg of laat beginnen of doorgaan met het doden en/of vechten tegen elkaar.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


In reality most human beings are not, to most human beings, more important than money.

NL: In werkelijkheid zijn de meeste mensen voor de meeste mensen niet belangrijker dan geld.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


For their never-ending endeavours to obtain or retain wealth, countries desperately need companies, because they—unlike most human beings—have the means of production, and human beings, because they—unlike all companies—have the means of reproduction.

NL: Voor hun eindeloze pogingen om rijkdom te verkrijgen of te behouden, hebben landen wanhopig behoefte aan bedrijven, omdat ze in tegenstelling tot de meeste mensen de productiemiddelen hebben, en mensen, omdat ze in tegenstelling tot alle bedrijven de middelen hebben om zich voort te planten.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Most sane human beings who have managed to attain and retain fame each uses it to dramatically increase their name’s chances of being remembered until Jesus comes back, since their heart cannot do what they consciously or unconsciously lust for, that is to say, for it to beat until Jesus returns.

NL: De meeste gezonde mensen die erin geslaagd zijn om roem te bereiken en te behouden, gebruiken het allemaal om hun naam drastisch te vergroten en hun kansen om herinnerd te worden te vergroten totdat Jezus terugkomt, omdat hun hart niet kan doen waar ze bewust of onbewust naar verlangen, dat wil zeggen, om het te laten kloppen totdat Jezus terugkeert.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


The average adult has had sex innumerable times more than they have formed an opinion of their own.

NL: De gemiddelde volwassene heeft ontelbare keren seks gehad meer dan ze een eigen mening hebben gevormd.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Although they probably know that some children were used and some children are used as miners, most adults are ignorant of the chocolate industry’s use of minors.

NL: Hoewel ze waarschijnlijk weten dat sommige kinderen werden gebruikt en sommige kinderen worden gebruikt als mijnwerkers, de meeste volwassenen zijn onwetend van de chocolade-industrie het gebruik van minderjarigen.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


There is nothing morally wrong with buying stolen goods, unless you know that they were stolen.

NL: Er is moreel niets mis met het kopen van gestolen goederen, tenzij je weet dat ze gestolen zijn.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Millions of business people are each constantly forced to choose between their desire to not be a bad person and their desire to be a good business person, that is to say, to make as much money as they possibly can by maximizing their revenue while minimizing the cost of producing whatever it is that they sell.

NL: Miljoenen zakenmensen zijn voortdurend gedwongen om te kiezen tussen hun verlangen om geen slecht persoon te zijn en hun verlangen om een goede zakenman te zijn, dat wil zeggen, om zoveel mogelijk geld te verdienen als ze kunnen door hun inkomsten te maximaliseren terwijl ze de kosten van het produceren van wat het ook is dat ze verkopen minimaliseren.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


We, in the interest of the so-called progress, have been persuaded to leave the production and at times the cooking of our food to companies whose owners and employees make a living by exploiting our busyness or laziness and our innate hunger to continue living.

NL: Wij, in het belang van de zogenaamde vooruitgang, zijn overgehaald om de productie en soms het koken van ons voedsel te verlaten aan bedrijven waarvan de eigenaren en werknemers de kost verdienen door onze drukte of luiheid en onze aangeboren honger uit te buiten om verder te leven.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Many millions of pregnancies—many if not most of which have each led to the birth of at least one child—were each used as nothing but a conspicuous means to a secret end called the evasion of abortion.

NL: Vele miljoenen zwangerschappen, zo niet de meeste van die elk hebben geleid tot de geboorte van ten minste één kind… waren elk gebruikt als niets dan een opvallende middel tot een geheim doel genoemd de ontduiking van abortus.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


The world economy would collapse if a significant number of people were to realize and then act on the realization that it is possible to enjoy many if not most of the things that they enjoy without first having to own them.

NL: De wereldeconomie zou instorten als een aanzienlijk aantal mensen zich zou realiseren en dan zou handelen op het besef dat het mogelijk is om te genieten van vele, zo niet de meeste dingen die ze genieten zonder eerst te hoeven bezitten.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Many a parent, sad to say, has used their child as an opportunity for them, the parent, to do, through their child, something or some of the things that they, the parent, did not do or did not do successfully.

NL: Veel ouders hebben hun kind als een kans voor hen, de ouder, gebruikt om via hun kind iets of een deel van de dingen te doen die zij, de ouder, niet deden of niet succesvol deden.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


When selecting a one-night stand, a heterosexual woman who is materialistic is a trillion times more likely to choose a sexually unattractive poor man who seems rich over a sexually attractive rich man who seems poor.

NL: Bij het selecteren van een one-night stand, een heteroseksuele vrouw die materialistisch is is een biljoen keer meer kans om te kiezen voor een seksueel onaantrekkelijke arme man die rijk lijkt over een seksueel aantrekkelijke rijke man die arm lijkt.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Loneliness tortures many if not most of the elderly more intensely and more frequently than it torments many if not most of us who will never be or have not yet been pushed or pulled into old age.

NL: Eenzaamheid martelt velen, zo niet de meesten van de ouderen intenser en vaker dan het veel, zo niet de meesten van ons die nooit zullen zijn of nog niet zijn geduwd of getrokken in de ouderdom.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


As an unavoidable result of the inevitable loss of some physical and/or some mental abilities, many a man who has been alive for many years has become a boy again.

NL: Als onvermijdelijk gevolg van het onvermijdelijke verlies van een aantal lichamelijke en/of geestelijke vermogens, zijn velen een man die al vele jaren leeft weer een jongen geworden.

— Mokokoma Mokhonoana, The Use and Misuse of Children


Millions of sane people would each be sexually attracted to their own parent or child if they were not related to them.

NL: Miljoenen gezonde mensen zouden elk seksueel aangetrokken zijn tot hun eigen ouder of kind als ze niet familie van hen waren.

— Mokokoma Mokhonoana


Life is a process during which one initially gets less and less dependent, independent, and then more and more dependent.

NL: Het leven is een proces waarbij men in eerste instantie steeds minder afhankelijk, onafhankelijk en dan meer en meer afhankelijk wordt.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people avoid thinking deeply in public, only because they are afraid of coming across as suicidal.

NL: Sommige mensen vermijden diep in het openbaar na te denken, alleen omdat ze bang zijn om als suïcidaal over te komen.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people hate people who are overconfident, only because their overconfidence reminds them of their underconfidence.

NL: Sommige mensen haten mensen die overmoedig zijn, alleen maar omdat hun overmoedigheid hen herinnert aan hun onderbewustzijn.

— Mokokoma Mokhonoana


A premature death does not only rob one of the countless instances where one would have experienced pleasure, it also saves one from the innumerable instances where one would have experienced pain.

NL: Een vroegtijdige dood berooft niet alleen een van de talloze gevallen waar men plezier zou hebben ervaren, het redt ook een van de ontelbare gevallen waar men pijn zou hebben ervaren.

— Mokokoma Mokhonoana


If we were not impressed by job titles, suits, and jargon, we would demand that financial advisors show us their personal bank statements before they tell us what we could or should do with our own money.

NL: Als we niet onder de indruk waren van baantitels, pakken en jargon, zouden we eisen dat financiële adviseurs ons hun persoonlijke bankafschriften laten zien voordat ze ons vertellen wat we met ons eigen geld kunnen of moeten doen.

— Mokokoma Mokhonoana


Boredom is probably more frequent and more tormenting if you do not have sight or hands.

NL: Verveling is waarschijnlijk vaker en meer kwelling als je geen zicht of handen hebt.

— Mokokoma Mokhonoana


In some cases, you can tell how somebody is being treated by their own boss from the way they are treating someone to whom they are a boss.

NL: In sommige gevallen kun je zien hoe iemand wordt behandeld door zijn eigen baas door de manier waarop hij iemand behandelt voor wie hij een baas is.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people are each holding on to a lover of theirs who no longer loves them and/or who they no longer love, only because they do not want to have a reason or another reason to be jealous of the person who would eventually be their lover if they let go of them.

NL: Sommige mensen houden ieder vast aan een minnaar van hen die niet langer van hen houdt en/of van wie ze niet langer houden, alleen omdat ze geen reden of een andere reden willen hebben om jaloers te zijn op de persoon die uiteindelijk hun minnaar zou zijn als ze hen loslaten.

— Mokokoma Mokhonoana


Most men would no longer enjoy conversing with most women if they stopped bringing their vaginas along.

NL: De meeste mannen zouden het niet meer leuk vinden om met de meeste vrouwen te praten als ze stoppen met hun vagina’s mee te nemen.

— Mokokoma Mokhonoana


A relationship is likely to last way longer, if each partner convinces or has convinced themselves that they do not deserve their partner, even if that is not true.

NL: Een relatie zal waarschijnlijk veel langer duren, als elke partner zichzelf ervan overtuigd of overtuigd heeft dat ze hun partner niet verdienen, zelfs als dat niet waar is.

— Mokokoma Mokhonoana


More often than not, an inspirational or motivational speaker is someone who makes money from telling us that we can do all of the things that we can do … and pretty much all of the things that we cannot do.

NL: Vaak is een inspirerende of motiverende spreker iemand die geld verdient door ons te vertellen dat we alle dingen kunnen doen die we kunnen doen… en vrijwel alle dingen die we niet kunnen doen.

— Mokokoma Mokhonoana


Adults who use big words in order to seem intelligent are annoying, especially those who are not intelligent.

NL: Volwassenen die grote woorden gebruiken om intelligent te lijken zijn vervelend, vooral degenen die niet intelligent zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Most of us cling to life as if our existence were a result of our deed or choice.

NL: De meesten van ons klampen zich vast aan het leven alsof ons bestaan een gevolg was van onze daad of keuze.

— Mokokoma Mokhonoana


Bigheadedness is usually a symptom of small-mindedness.

NL: Bigheadness is meestal een symptoom van bekrompenheid.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people will hate you for not loving them.

NL: Sommige mensen zullen je haten omdat je niet van ze houdt.

— Mokokoma Mokhonoana


We are way less likely to love someone just because they love us than we are to hate someone just because they hate us.

NL: We houden veel minder van iemand omdat ze van ons houden dan dat we iemand haten omdat ze ons haten.

— Mokokoma Mokhonoana


The fact that the person who you are sleeping with is also sleeping with another person or other people does not necessarily mean that he or she does not love you. And the fact that you are the only person who someone is sleeping with does not necessarily mean that he or she loves you.

NL: Het feit dat de persoon waarmee je naar bed gaat ook slaapt met een andere persoon of andere mensen betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij of zij niet van je houdt. En het feit dat jij de enige persoon bent met wie iemand slaapt betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij of zij van je houdt.

— Mokokoma Mokhonoana


A seemingly simple task like taking a bath or wearing a condom feels like multitasking to someone who suffers from hemiplegia or has only one hand.

NL: Een schijnbaar eenvoudige taak zoals het nemen van een bad of het dragen van een condoom voelt als multitasking aan iemand die lijdt aan hemiplegia of heeft slechts één hand.

— Mokokoma Mokhonoana


Most human beings strongly believe that money is way less important than the life of a human being, but in reality five hundred, fifty, or even five dollars are way more important to the lives of most human beings than the lives of most human beings.

NL: De meeste mensen geloven sterk dat geld veel minder belangrijk is dan het leven van een mens, maar in werkelijkheid zijn vijfhonderd, vijftig, of zelfs vijf dollar veel belangrijker voor het leven van de meeste mensen dan het leven van de meeste mensen.

— Mokokoma Mokhonoana


Most human beings would have never been pained by the death of a human being if they had never seen a human being or pretending to be pained by that.

NL: De meeste mensen zouden nooit gekwetst zijn geweest door de dood van een mens als ze nooit een mens hadden gezien of doen alsof ze daar pijn door hadden.

— Mokokoma Mokhonoana


More often than not, expecting to lose weight without first losing the diet that made the weight loss necessary is like expecting a pig to be spotless after hosing it down while it was still rolling in mud.

NL: Meer vaak dan niet, verwachten om gewicht te verliezen zonder eerst verliezen van het dieet dat het gewichtsverlies noodzakelijk maakte is als verwachten van een varken vlekkeloos na het hosen van het naar beneden terwijl het was nog rollen in modder.

— Mokokoma Mokhonoana


Plants are more courageous than almost all human beings: an orange tree would rather die than produce lemons, whereas instead of dying the average person would rather be someone they are not.

NL: Planten zijn moediger dan bijna alle mensen: een sinaasappelboom sterft liever dan citroenen te produceren, terwijl in plaats van te sterven de gemiddelde persoon liever iemand is die ze niet zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Being bored is the price we pay for not being insane.

NL: Vervelend zijn is de prijs die we betalen voor het niet krankzinnig zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


We are loved way more by some of the people who have not contacted us in the last twelve or so months than we are loved by some of those who contact us every twelve or so days … or hours.

NL: We worden veel meer geliefd bij sommige mensen die ons niet hebben gecontacteerd in de laatste twaalf maanden dan we geliefd zijn bij sommigen van hen die om de twaalf of zo dagen contact met ons opnemen… of uren.

— Mokokoma Mokhonoana


We all have problems. Or rather, everyone has at least one thing that they regard as a problem.

NL: We hebben allemaal problemen. Of liever gezegd, iedereen heeft tenminste één ding dat hij als een probleem beschouwt.

— Mokokoma Mokhonoana


Many a death was precipitated by the food, the job, or the medication whose main function was to postpone it.

NL: Veel doden werden getroffen door het eten, de baan of de medicatie waarvan de belangrijkste functie was om het uit te stellen.

— Mokokoma Mokhonoana


When in court, the primary role of lawyers is not to prove or disprove innocence; unbeknown to almost all lawyers and their clients, it is to save the court time.

NL: Wanneer in de rechtbank, de primaire rol van advocaten is niet te bewijzen of te weerleggen onschuld; niet bekend bij bijna alle advocaten en hun cliënten, is het om de rechtbank tijd te besparen.

— Mokokoma Mokhonoana


The death of a billionaire is worth more to the media than the lives of a billion poor people.

NL: De dood van een miljardair is meer waard voor de media dan het leven van een miljard arme mensen.

— Mokokoma Mokhonoana


One of the main functions of a push-up bra is to lower the number of mothers who seem like mothers.

NL: Een van de belangrijkste functies van een push-up beha is het verlagen van het aantal moeders die lijken op moeders.

— Mokokoma Mokhonoana


The kind of lies that someone tells us gives us an idea of how stupid, knowledgeable, intelligent, or ignorant they are … or they think we are.

NL: Het soort leugens dat iemand ons vertelt geeft ons een idee van hoe dom, kennisvol, intelligent of onwetend ze zijn… of ze denken dat we zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


An expensive coffin does not decrease the deceased’s chances of going to hell.

NL: Een dure doodskist vermindert de kans niet dat de overledene naar de hel gaat.

— Mokokoma Mokhonoana


Unless they are off duty, no matter how wide it is, and even when it is sincere, a smile seems fake if the job description of the person who is smiling includes smiling.

NL: Tenzij ze buiten dienst zijn, maakt niet uit hoe breed het is, en zelfs wanneer het oprecht is, lijkt een glimlach nep als de functiebeschrijving van de persoon die lacht inclusief glimlachen.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people have contracted HIV during their separate endeavours to give someone or some people a curable STD.

NL: Sommige mensen hebben HIV opgelopen tijdens hun afzonderlijke pogingen om iemand of sommige mensen een te genezen SOA te geven.

— Mokokoma Mokhonoana


You cannot be truly humble, unless you truly believe that life can and will go on without you.

NL: Je kunt niet echt nederig zijn, tenzij je echt gelooft dat het leven zonder jou kan en zal doorgaan.

— Mokokoma Mokhonoana


Famine sometimes increases the number of people who are overweight.

NL: Hongersnood verhoogt soms het aantal mensen dat overgewicht heeft.

— Mokokoma Mokhonoana


Some social ills are preserved by the common misbelief that things such as ignorance, greed, and stupidity do not have the stamina required to reach old age.

NL: Sommige sociale kwalen worden bewaard door het algemene ongeloof dat dingen zoals onwetendheid, hebzucht en domheid niet het uithoudingsvermogen hebben dat nodig is om ouderdom te bereiken.

— Mokokoma Mokhonoana


A truly compassionate man gives a poor woman a portion of his meal before he eats, not after he has eaten.

NL: Een werkelijk mededogende man geeft een arme vrouw een deel van zijn maaltijd voordat hij eet, niet nadat hij gegeten heeft.

— Mokokoma Mokhonoana


Some women’s greatest achievement is sleeping with a man who is rich, famous, and/or wanted by many women, whereas some women’s greatest achievement is refusing to sleep with such a man.

NL: Sommige vrouwen de grootste prestatie is slapen met een man die rijk is, beroemd, en / of gewild door veel vrouwen, terwijl sommige vrouwen de grootste prestatie is het weigeren om te slapen met een dergelijke man.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people masturbate to temporarily replace their partners when they are absent, whereas some people do that to temporarily live in the present.

NL: Sommige mensen masturberen om tijdelijk hun partners te vervangen wanneer ze afwezig zijn, terwijl sommige mensen dat doen om tijdelijk in het heden te leven.

— Mokokoma Mokhonoana


With regard to things such as independence, mental capabilities, and sexuality, a very old man is nothing but a gigantic infant with white hair and wrinkles.

NL: Met betrekking tot zaken als onafhankelijkheid, mentale vermogens en seksualiteit, is een zeer oude man niets anders dan een gigantisch kind met wit haar en rimpels.

— Mokokoma Mokhonoana


Life sometimes reminds us that it is sometimes heartless by giving something or someone we really need to someone who does not need or even want them or it.

NL: Soms herinnert het leven ons eraan dat het soms harteloos is door iets of iemand te geven die we echt nodig hebben aan iemand die ze niet nodig heeft of zelfs niet wil of het.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people who have been working out regularly for months or even years are still out of shape because the number of cheat days they have in a week exceeds six.

NL: Sommige mensen die regelmatig trainen voor maanden of zelfs jaren zijn nog steeds uit vorm omdat het aantal valsspelen dagen dat ze in een week meer dan zes.

— Mokokoma Mokhonoana


Some of the people who hate me love some of the sentences that I have written, until they get to the name of the person to whom the sentences are attributed.

NL: Sommige mensen die me haten houden van een aantal van de zinnen die ik heb geschreven, totdat ze de naam krijgen van de persoon aan wie de zinnen worden toegeschreven.

— Mokokoma Mokhonoana


A maid’s yard, house, wardrobe, fridge, etc. sometimes also serve as her master’s dustbin or dumpsite.

NL: Een dienstmeisje tuin, huis, kledingkast, koelkast, enz. Soms dienen ze ook als haar meester vuilnisbak of vuilnisbelt.

— Mokokoma Mokhonoana


If the food that one ate the night before were somehow able to be seen and identified through one’s clothes throughout the day, millions of employees would each fast ten or so days before their payday.

NL: Als het voedsel dat men aten de nacht ervoor waren op een of andere manier in staat om te worden gezien en geïdentificeerd door iemands kleding gedurende de dag, miljoenen werknemers zouden elk vasten tien of zo dagen voor hun betaaldag.

— Mokokoma Mokhonoana


The human population would probably be way less than a thousand, if ejaculation were not usually accompanied by an orgasm.

NL: De menselijke bevolking zou waarschijnlijk veel minder dan duizend zijn, als ejaculatie meestal niet gepaard ging met een orgasme.

— Mokokoma Mokhonoana


Many of the boys and men who are regarded as immature by some females are so deemed merely because they do not want to get married someday … or soon.

NL: Veel van de jongens en mannen die door sommige vrouwtjes als onvolwassen worden beschouwd, worden zo geacht alleen maar omdat ze niet willen trouwen op een dag… of binnenkort.

— Mokokoma Mokhonoana


Getting through life without a lot of money, possessions, and/or friends is admirable, especially if it is by choice.

NL: Door het leven komen zonder veel geld, bezittingen en/of vrienden is bewonderenswaardig, vooral als het door keuze is.

— Mokokoma Mokhonoana


Though people sort of need your permission to talk to you, they do not really need one to talk about you.

NL: Hoewel mensen je toestemming nodig hebben om met je te praten, hebben ze er niet echt één nodig om over je te praten.

— Mokokoma Mokhonoana


We envy people who are extremely old because we wish to live that long, not because we want to be that old.

NL: We zijn jaloers op mensen die extreem oud zijn omdat we zo lang willen leven, niet omdat we zo oud willen zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Being divorced does not necessarily make one’s advice on marriage useless … or useful.

NL: Gescheiden zijn maakt niet noodzakelijkerwijs iemands advies over het huwelijk nutteloos… of nuttig.

— Mokokoma Mokhonoana


The real reason the number of things that are shared via social media every single minute is so astronomical is because, whenever they each do, most users do not share or say something because they believe they have something worth remembering; they do mainly or only because they fear being forgotten.

NL: De echte reden waarom het aantal dingen die worden gedeeld via sociale media elke minuut is zo astronomisch is omdat, wanneer ze elk doen, de meeste gebruikers niet delen of iets zeggen omdat ze geloven dat ze iets de moeite waard herinneren; ze doen voornamelijk of alleen omdat ze bang zijn vergeten te worden.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people would regard people who look like they do as ugly if they did not look like them.

NL: Sommige mensen zouden mensen die eruit zien als ze doen als lelijk als ze niet op hen lijken.

— Mokokoma Mokhonoana


Showing off is more ridiculous in instances where the thing that is being shown off was bought on credit.

NL: Opscheppen is belachelijker in gevallen waar het ding dat wordt getoond op krediet werd gekocht.

— Mokokoma Mokhonoana


The second most dangerous thing about money is that it leaves most of the people who have a lot of it with the unshakable belief that they are intelligent and well informed. The most dangerous thing about it is that it leaves most of the people who do not have a lot of money with the very same belief.

NL: Het op één na gevaarlijkste aan geld is dat het de meeste mensen achterlaat die er veel van hebben met het onwankelbare geloof dat ze intelligent en goed geïnformeerd zijn. Het meest gevaarlijke is dat het de meeste mensen verlaat die niet veel geld hebben met dezelfde overtuiging.

— Mokokoma Mokhonoana


By drinking, a boy acts like a man. After drinking, many a man acts like a boy.

NL: Door te drinken gedraagt een jongen zich als een man. Na het drinken gedraagt menig man zich als een jongen.

— Mokokoma Mokhonoana


Being a bad parent is a sign of not having learned from experience.

NL: Een slechte ouder zijn is een teken dat je niet geleerd hebt van ervaring.

— Mokokoma Mokhonoana


He who is jealous is better off not dating someone who is bisexual.

NL: Hij die jaloers is, is beter af als hij niet uitgaat met iemand die biseksueel is.

— Mokokoma Mokhonoana


There is no such thing as a boring person when you are lonely or extremely bored.

NL: Er bestaat niet zoiets als een saai persoon als je eenzaam of extreem verveeld bent.

— Mokokoma Mokhonoana


There is so much woman in many a girl and too much boy in many a man.

NL: Er is zoveel vrouw in veel meisjes en te veel jongen in veel mannen.

— Mokokoma Mokhonoana


Life curses some poor people with the love of luxury, while it blesses some with the very same thing.

NL: Het leven vervloekt sommige arme mensen met de liefde voor luxe, terwijl het sommige zegent met hetzelfde.

— Mokokoma Mokhonoana


We call talking about other people’s personal lives ‘gossip’ only if we aren’t or weren’t part of the conversation.

NL: We noemen het praten over andere mensen zijn persoonlijke leven alleen als we niet zijn of waren geen deel van het gesprek.

— Mokokoma Mokhonoana


People who are not blessed with the ability to make others laugh compensate for that by saying (or trying to say) things that are profound.

NL: Mensen die niet gezegend zijn met het vermogen om anderen te laten lachen compenseren dat door dingen te zeggen (of te proberen te zeggen) die diepzinnig zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Only someone who isn’t a fool stands a chance of not being bothered by being deemed a fool by a fool.

NL: Alleen iemand die niet gek is heeft een kans om niet gestoord te worden door een dwaas.

— Mokokoma Mokhonoana


Most people would instantly start feeling ten years older if someone were to convince them that they were actually born a decade before their birthdate.

NL: De meeste mensen zouden zich meteen tien jaar ouder gaan voelen als iemand hen zou overtuigen dat ze een decennium voor hun geboortedatum geboren waren.

— Mokokoma Mokhonoana


Some of the best things that have ever happened to us wouldn’t have happened to us, if it weren’t for some of the worst things that have ever happened to us.

NL: Sommige van de beste dingen die ons ooit zijn overkomen zouden ons niet zijn overkomen, als het niet voor sommige van de ergste dingen die ons ooit zijn overkomen.

— Mokokoma Mokhonoana


There’s no such thing as a good or bad person: there are just people who have each been or seem to have been good or bad to you, someone, or some people, thus far.

NL: Er is niet zoiets als een goede of slechte persoon: er zijn gewoon mensen die elk zijn geweest of lijken te zijn geweest goed of slecht voor u, iemand, of sommige mensen, tot nu toe.

— Mokokoma Mokhonoana


Some people will insult your intelligence by suddenly being nice or nicer to you once you make it … or they think you have.

NL: Sommige mensen zullen je intelligentie beledigen door opeens aardiger of aardiger tegen je te zijn als je het eenmaal gemaakt hebt… of ze denken dat je het gedaan hebt.

— Mokokoma Mokhonoana


We seldom learn much from someone with whom we agree.

NL: We leren zelden veel van iemand met wie we het eens zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


Most adults are knowledgeable to a child, but ignorant for their age.

NL: De meeste volwassenen zijn goed op de hoogte van een kind, maar onwetend voor hun leeftijd.

— Mokokoma Mokhonoana


Most women would each be left with fewer dreams or without a dream, if the institution of marriage were to be abolished.

NL: De meeste vrouwen zouden elk met minder dromen of zonder droom worden achtergelaten, als het instituut van het huwelijk zou worden afgeschaft.

— Mokokoma Mokhonoana


Some writers write to forget. Some forget to write.

NL: Sommige schrijvers schrijven om te vergeten. Sommigen vergeten te schrijven.

— Mokokoma Mokhonoana


When it comes to their love lives, some people do not really have high standards; they merely have low sex drive.

NL: Als het gaat om hun liefdesleven, hebben sommige mensen niet echt hoge normen; ze hebben slechts een lage seksuele drive.

— Mokokoma Mokhonoana


Most of the very few people who would choose a good heart over riches would eventually use that to either make a lot of money, or attract men or women who are rich.

NL: De meeste van de weinige mensen die een goed hart boven rijkdom zouden kiezen, zouden dat uiteindelijk gebruiken om ofwel veel geld te verdienen, of mannen of vrouwen aan te trekken die rijk zijn.

— Mokokoma Mokhonoana


One of the most common and most dangerous misbeliefs is that it is impossible for someone to be stupid just because they are a doctor or a lawyer.

NL: Een van de meest voorkomende en gevaarlijkste vergrijpen is dat het onmogelijk is voor iemand om dom te zijn alleen maar omdat ze een dokter of een advocaat.

— Mokokoma Mokhonoana