Mohith Agadi quotes | 41 quotes van Mohith Agadi

Ben je op zoek naar een Mohith Agadi quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mohith Agadi quotes. Veel leesplezier!

Mohith Agadi quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mohith Agadi verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mohith Agadi quotes:

A wise person is the one who knows what he knows and what he does not know.

NL: Een wijs persoon is degene die weet wat hij weet en wat hij niet weet.

— Mohith Agadi


If you have to choose between any two, first choose time to think.

NL: Als je moet kiezen tussen twee, kies dan eerst de tijd om na te denken.

— Mohith Agadi


You will meet great beings when you come out of the well and see the world.

NL: Jullie zullen grote wezens ontmoeten als jullie uit de put komen en de wereld zien.

— Mohith Agadi


An intelligent investor sees an opportunity in dip than risk.

NL: Een intelligente investeerder ziet een kans in dip dan risico.

— Mohith Agadi


Today, I am doing well in every aspect of my life. But, this is only because I’ve realized that I can do it.

NL: Vandaag doe ik het goed in elk aspect van mijn leven. Maar dit is alleen omdat ik besefte dat ik het kon.

— Mohith Agadi


There’s something better than an ‘excuse’ for your mistake, which is ‘now you know how to stop it from happening again’.

NL: Er is iets beters dan een ‘excuse’ voor je fout, dat is ‘nu weet je hoe je het kunt voorkomen dat het weer gebeurt’.

— Mohith Agadi


The worst thing that can happen to you today is “nothing” because anything else, either good or bad, can help you learn to live life to the fullest.

NL: Het ergste wat je vandaag kan overkomen is “niets” omdat iets anders, goed of slecht, je kan helpen om ten volle te leren leven.

— Mohith Agadi


Good and Bad are like God and Devil. It’s up to you, who do you want to summon.

NL: Goed en slecht zijn als God en Duivel. Het is aan jou, wie wil je oproepen?

— Mohith Agadi


While farmers contribute to our survival, let us also do our part by showing them respect in form of not wasting food.

NL: Terwijl boeren bijdragen aan ons voortbestaan, laten we ook ons deel doen door hen respect te tonen in de vorm van het niet verspillen van voedsel.

— Mohith Agadi


One must leave an inheritance to their next generation in form of safer environment.

NL: Men moet een erfenis overlaten aan hun volgende generatie in de vorm van een veiliger omgeving.

— Mohith Agadi


Let’s try living our lives by not letting our minds be ruled by materialistic elements.

NL: Laten we proberen ons leven te leiden door onze geest niet te laten regeren door materialistische elementen.

— Mohith Agadi


It’s ok if you can’t level up, but It’s not ok to level yourself down.

NL: Het is oké als je niet kan level up, maar het is niet oké om jezelf te verlagen.

— Mohith Agadi


Motivate Yourself to Inspire Others.

NL: Motiveer jezelf om anderen te inspireren.

— Mohith Agadi


I’m concerned about myself, but I’m less concerned about ‘only myself’.

NL: Ik maak me zorgen om mezelf, maar ik maak me minder zorgen om ‘alleen mezelf’.

— Mohith Agadi


People with no human values are worse than zombies.

NL: Mensen zonder menselijke waarden zijn erger dan zombies.

— Mohith Agadi


Environment isn’t asking us to conserve her for her but for our future generations.

NL: Het milieu vraagt ons niet om haar te behouden voor haar, maar voor onze toekomstige generaties.

— Mohith Agadi


Let us remind our leaders that there is no place for personal interests in politics.

NL: Laten we onze leiders eraan herinneren dat er geen plaats is voor persoonlijke belangen in de politiek.

— Mohith Agadi


People don’t want anything for FREE unless the price is not reasonable.

NL: Mensen willen niets voor GRATIS tenzij de prijs is niet redelijk.

— Mohith Agadi


I have a conflict of interest in environmental conservation.

NL: Ik heb een belangenconflict in milieubescherming.

— Mohith Agadi


Conversations between friends are the craziest and funniest of all.

NL: Gesprekken tussen vrienden zijn de gekste en grappigste van allemaal.

— Mohith Agadi


Don’t expect anything from anyone unless you are prepared to accept denial.

NL: Verwacht niets van iemand tenzij je bereid bent om ontkenning te accepteren.

— Mohith Agadi


Don’t just listen to a good Advice, but also take it.

NL: Luister niet alleen naar een goed advies, maar neem het ook aan.

— Mohith Agadi


Dreaming isn’t bad for you but not doing anything to craft your dream is.

NL: Dromen is niet slecht voor je, maar niets doen om je droom te maken wel.

— Mohith Agadi


Don’t underestimate anyone, not even yourself.

NL: Onderschat niemand, zelfs jezelf niet.

— Mohith Agadi


You have to be adroit and also patient to make others agree to your terms.

NL: Je moet droit en ook geduldig zijn om anderen akkoord te laten gaan met je voorwaarden.

— Mohith Agadi


To succeed in life, doing your best is not enough, you should also improve your best.

NL: Om te slagen in het leven, het doen van je best is niet genoeg, je moet ook verbeteren uw best.

— Mohith Agadi


If you wait until you are ready, you will keep waiting forever.

NL: Als je wacht tot je er klaar voor bent, zul je eeuwig blijven wachten.

— Mohith Agadi


Think twice before you try to convince someone by killing the truth.

NL: Denk twee keer na voordat je iemand probeert te overtuigen door de waarheid te doden.

— Mohith Agadi


It doesn’t matter what others feel about you, what matters is how do you feel about yourself.

NL: Het maakt niet uit wat anderen voor je voelen, wat er toe doet is hoe je je voelt over jezelf.

— Mohith Agadi


Doing our best and doing it better everyday will help us lead our lives with peace of mind.

NL: Ons best doen en het elke dag beter doen zal ons helpen ons leven te leiden met gemoedsrust.

— Mohith Agadi


If someone is copying what you do, Congratulate yourself for inspiring that someone to follow your footsteps.

NL: Als iemand kopieert wat je doet, feliciteer jezelf voor het inspireren van iemand om je voetstappen te volgen.

— Mohith Agadi


I do not take commands from someone with no character or appreciative mindset.

NL: Ik neem geen bevelen aan van iemand zonder karakter of waardering.

— Mohith Agadi


No matter how big or small the service is, Always express your Thanks to the person who served you.

NL: Het maakt niet uit hoe groot of klein de dienst is, Altijd uw dank uiten aan de persoon die u diende.

— Mohith Agadi


If people confess to you their mistakes; Give them a chance, Because you really need those who have learnt what is right.

NL: Als mensen je hun fouten bekennen; geef ze een kans, want je hebt echt diegenen nodig die geleerd hebben wat juist is.

— Mohith Agadi


If you want to celebrate a happy occasion, Do it by helping those who are in need.

NL: Als je een gelukkige gelegenheid wilt vieren, doe het dan door degenen te helpen die in nood zijn.

— Mohith Agadi


If people call your work perceptible, be it in positive or negative terms, do ask them about what made them draw that conclusion.

NL: Als mensen je werk waarneembaar noemen, of het nu positief of negatief is, vraag hen dan hoe ze die conclusie hebben getrokken.

— Mohith Agadi


Gender empowerment doesn’t mean discrimination, It only means equality.

NL: Gender empowerment betekent niet discriminatie, het betekent alleen gelijkheid.

— Mohith Agadi


Making hard decisions in life to accomplish the dreams, It requires a gut from within.

NL: Het maken van moeilijke beslissingen in het leven om de dromen te bereiken, Het vereist een darmen van binnenuit.

— Mohith Agadi


Human race don’t go extinct but only if we treat each other as a human regardless of gender, color, class, and ethnicity.

NL: Menselijk ras gaat niet uitsterven, maar alleen als we elkaar behandelen als een mens ongeacht geslacht, kleur, klasse en etniciteit.

— Mohith Agadi


Do not give your haters the gratification, It means you will never let yourself down.

NL: Geef je haters niet de bevrediging, het betekent dat je jezelf nooit zult teleurstellen.

— Mohith Agadi


Not everyone around you are your friends or well wishers, Just be conscious.

NL: Niet iedereen om je heen zijn je vrienden of well wishers, wees gewoon bewust.

— Mohith Agadi