Mitch Albom quotes | 48 quotes van Mitch Albom

Ben je op zoek naar een Mitch Albom quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mitch Albom quotes. Veel leesplezier!

Mitch Albom quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mitch Albom verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mitch Albom quotes:

Lost love is still love. It takes a different form, that’s all. You can’t see their smile or bring them food or tousle their hair or move them around a dance floor. But when those senses weaken another heightens. Memory. Memory becomes your partner. You nurture it. You hold it. You dance with it.

NL: Verloren liefde is nog steeds liefde. Het heeft een andere vorm, dat is alles. Je kunt hun glimlach niet zien, of ze eten brengen of hun haar tousleren of ze rond een dansvloer verplaatsen. Maar als die zintuigen een andere toename verzwakken. Geheugen. Geheugen wordt je partner. Je koestert het. Wacht jij maar. Je danst ermee.

— Mitch Albom


When someone is in your heart, they’re never truly gone. They can come back to you, even at unlikely times.

NL: Als iemand in je hart zit, zijn ze nooit echt weg. Ze kunnen bij je terugkomen, zelfs op onwaarschijnlijke momenten.

— Mitch Albom, For One More Day


Love is how you stay alive, even after you are gone.

NL: Liefde is hoe je in leven blijft, zelfs nadat je weg bent.

— Mitch Albom


One day spent with someone you love can change everything.

NL: Op een dag doorgebracht met iemand waar je van houdt kan alles veranderen.

— Mitch Albom, For One More Day


Life is a series of pulls back and forth… A tension of opposites, like a pull on a rubber band. Most of us live somewhere in the middle. A wrestling match…Which side win? Love wins. Love always wins

NL: Het leven is een serie trekjes heen en weer… een spanning van tegenstellingen, zoals een trek aan een elastiekje. De meesten van ons wonen ergens in het midden. Een worstelwedstrijd… Welke kant wint? Liefde wint. Liefde wint altijd

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Love wins, love always wins.

NL: Liefde wint, liefde wint altijd.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Love like rain, can nourish from above, drenching couples with soaking joy. But sometimes, under the angry heat of life, love dries on the surface and must nourish from below, tending to its roots, keeping itself alive.

NL: Liefde als regen, kan voeden van boven, drenkende paren met weekende vreugde. Maar soms, onder de boze hitte van het leven, droogt de liefde aan de oppervlakte en moet ze van onderen voeden, haar wortels verzorgen, zichzelf in leven houden.

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


This is part of what a family is about, not just love. It’s knowing that your family will be there watching out for you. Nothing else will give you that. Not money. Not fame. Not work.

NL: Dit is een deel van waar een familie om draait, niet alleen liefde. Het is weten dat je familie daar zal zijn om op je te letten. Niets anders zal je dat geven. Geen geld. Geen roem. Niet werken.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Every life has one true love snapshot.

NL: Elk leven heeft één ware liefde snapshot.

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


She put one hand on mine. “When someone is in your heart, they’re never truly gone. They can come back to you, even at unlikely times.

NL: Ze legde één hand op de mijne. Als iemand in je hart zit, zijn ze nooit echt weg. Ze kunnen bij je terugkomen, zelfs op onwaarschijnlijke momenten.

— Mitch Albom, For One More Day


I made such a fool of myself,” she lamented.“Love does not make you a fool.”“He didn’t love me back.”“That does not make you a fool, either.”“Just tell me …” Her voice cracked. “When does it stop hurting?”“Sometimes never.

NL: Ik maakte zo’n dwaas van mezelf, ze jammerde…Liefde maakt je niet een dwaas…Hij hield niet van me terug…Dat maakt je niet een dwaas, ook niet… vertel me gewoon….. Haar stem gekraakt. Wanneer stopt het met pijn doen?Soms nooit.

— Mitch Albom, The Time Keeper


Without love we all like birds with broken wings.

NL: Zonder liefde houden we allemaal van vogels met gebroken vleugels.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


I realized when you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.

NL: Ik realiseerde me dat als je naar je moeder kijkt, je kijkt naar de puurste liefde die je ooit zult kennen.

— Mitch Albom, For One More Day


Kids chase the love that eludes them.

NL: Kinderen jagen op de liefde die hen ontgaat.

— Mitch Albom, For One More Day


I love you every day. And now I will miss you every day.

NL: Ik hou elke dag van je. En nu zal ik je elke dag missen.

— Mitch Albom, For One More Day


Death ends a life, not a relationship.

NL: De dood eindigt een leven, geen relatie.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


All parents damage their children. It cannot be helped. Youth, like pristine glass, absorbs the prints of its handlers. Some parents smudge, others crack, a few shatter childhoods completely into jagged little pieces, beyond repair.

NL: Alle ouders beschadigen hun kinderen. Het kan niet helpen. Jeugd, net als ongerept glas, absorbeert de afdrukken van zijn handlers. Sommige ouders vlekken, anderen barsten, een paar verbrijzelde kinderjaren volledig in gekartelde kleine stukjes, niet te repareren.

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


Sacrifice is a part of life. It’s supposed to be. It’s not something to regret. It’s something to aspire to.

NL: Offer is een deel van het leven. Dat zou het moeten zijn. Het is niet iets om spijt van te hebben. Het is iets om naar te streven.

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


There are no random acts…We are all connected…You can no more separate one life from another than you can separate a breeze from the wind…

NL: Er zijn geen willekeurige handelingen…We zijn allemaal verbonden…Je kunt het ene leven niet meer van het andere scheiden dan je een wind van de wind kunt scheiden…

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


Each affects the other, and the other affects the next, and the world is full of stories, but the stories are all one.

NL: Elk beïnvloedt de ander, en de andere beïnvloedt de volgende, en de wereld is vol verhalen, maar de verhalen zijn allemaal één.

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


Sharing tales of those we’ve lost is how we keep from really losing them.

NL: Verhalen delen over degenen die we verloren hebben, is hoe we voorkomen dat we ze echt verliezen.

— Mitch Albom, For One More Day


Going back to something is harder than you think.

NL: Teruggaan naar iets is moeilijker dan je denkt.

— Mitch Albom, For One More Day


You can go your whole life collecting days, and none will outweigh the one you wish you had back.

NL: Je kunt je hele leven dagen verzamelen, en niemand zal opwegen tegen degene die je terug wenste.

— Mitch Albom, For One More Day


In order to move on, you must understand why you felt what you did and why you no longer need to feel it.

NL: Om verder te gaan, moet je begrijpen waarom je voelde wat je deed en waarom je het niet meer hoeft te voelen.

— Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven


It’s such a shame to waste time. We always think we have so much of it.

NL: Het is zo zonde om tijd te verspillen. We denken altijd dat we er zoveel van hebben.

— Mitch Albom, For One More Day


When you are measuring life, you are not living it.

NL: Wanneer je het leven meet, beleef je het niet.

— Mitch Albom, The Time Keeper


Because if you’ve found meaning in your life, you don’t want to go back. You want to go forward.

NL: Want als je betekenis hebt gevonden in je leven, wil je niet terug. Je wilt vooruit gaan.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


I thought about the days i had handed over to a bottle..the nights i can’t remember..the mornings i slept thru..all the time spent running from myself.

NL: Ik dacht aan de dagen die ik had overgedragen aan een fles… de nachten die ik me niet kan herinneren… de ochtenden dat ik sliep… al de tijd besteed aan het vluchten voor mezelf.

— Mitch Albom, For One More Day


It’s very simple. As you grow, you learn more. If you stayed at twenty-two, you’d always be as ignorant as you were at twenty-two. Aging is not just decay, you know. It’s growth. It’s more than the negative that you’re going to die, it’s also the positive that you understand you’re going to die, and that you live a better life because of it.

NL: Het is heel eenvoudig. Naarmate je groeit, leer je meer. Als je op tweeëntwintig bleef, zou je altijd zo onwetend zijn als je was op tweeëntwintig. Veroudering is niet alleen verval, weet je. Het is groei. Het is meer dan het negatieve dat je gaat sterven, het is ook het positieve dat je begrijpt dat je gaat sterven, en dat je een beter leven te leven als gevolg van het.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Sometimes, love brings you together even as life keeps you apart.

NL: Soms brengt liefde je samen, zelfs als het leven je uit elkaar houdt.

— Mitch Albom, The First Phone Call from Heaven


Everyone is in such a hurry. People haven’t found meaning in their lives, so they’re running all the time looking for it. They think the next car, the next house, the next job. Then they find those things are empty, too, and they keep running. Once you start running, it’s hard to slow yourself down.

NL: Iedereen heeft zo’n haast. Mensen hebben geen betekenis gevonden in hun leven, dus ze rennen de hele tijd op zoek naar het. Ze denken dat de volgende auto, het volgende huis, de volgende klus. Dan vinden ze dat die dingen ook leeg zijn, en blijven ze rennen. Zodra je begint te lopen, is het moeilijk om jezelf te vertragen.

— Mitch Albom


Sometimes, kids want you to hurt the way they hurt.

NL: Soms willen kinderen dat je pijn doet zoals ze pijn doen.

— Mitch Albom


No life is a waste,” the Blue Man said. “The only time we waste is the time we spend thinking we’re alone.

NL: Geen leven is een verspilling,” zei de Blauwe Man. “De enige tijd die we verspillen is de tijd die we doorbrengen met denken dat we alleen zijn.

— Mitch Albom


When we are most alone is when we embrace another’s loneliness.

NL: Wanneer we het meest alleen zijn is wanneer we de eenzaamheid van een ander omarmen.

— Mitch Albom, The Time Keeper


Ends are for yesterday, not tomorrows.

NL: Einde is voor gisteren, niet voor morgen.

— Mitch Albom, The Time Keeper


Forgive yourself before you die. Then forgive others.

NL: Vergeef jezelf voordat je sterft. Vergeef dan anderen.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


So, have we solved the secret of happiness?”I believe so,” he saidAre you going to tell me?”Yes.Ready?”Ready.”Be satisfied.”That’s it?”Be greatful.”That’s it?”For what you have.For the love you receive.And for what God has given you.”That’s it?He looked me in the eye.Then he sighed deeply.”That’s it.

NL: Hebben we het geheim van geluk opgelost?”Ik geloof het wel,” zei hij. “Ga je het me vertellen?”Ja.Klaar?”Klaar.”Wees tevreden.”Dat is het?”Wees groots.”Dat is het?”Voor wat je hebt.Voor de liefde die je krijgt.En voor wat God je gegeven heeft.”Dat is het?Hij keek me in de ogen.Toen zuchtte hij diep.”Dat is het.

— Mitch Albom, Have a Little Faith: a True Story


There is no point in keeping vengeance or stubbornness. These things” -he sighed- “these things I so regret in my life. Pride. Vanity. Why do we do the things we do? Morrie Schwartz

NL: Het heeft geen zin om wraak of koppigheid te houden. Deze dingen” -hij zuchtte- “deze dingen waar ik in mijn leven spijt van heb. Trots. IJdelheid. Waarom doen we de dingen die we doen? Morrie Schwartz

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


You can’t substitute material things for love or for gentleness or for tenderness or for a sense of comradeship

NL: Je kunt materiële dingen niet vervangen voor liefde of voor zachtheid of tederheid of voor een gevoel van kameraadschap

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


when he smiles it’s as if you’d just told him the first joke on earth.

NL: Als hij lacht, is het alsof je hem de eerste grap op aarde hebt verteld.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Much of what we called “depression” was really dissatisfaction, a result of setting a bar impossibly high or expecting treasures we weren’t willing to work for.

NL: Veel van wat we “depressie” noemden was echt ontevredenheid, een resultaat van het plaatsen van een bar onmogelijk hoog of het verwachten van schatten waar we niet voor wilden werken.

— Mitch Albom, Have a Little Faith: a True Story


What is false about hope?

NL: Wat is er mis met hoop?

— Mitch Albom, The First Phone Call from Heaven


Do you prefer Mitch? Or is Mitchell better?’.. .. Mitch, I say. Mitch is what my friends called me. ‘Well, Mitch it is then,’ Morrie says, as if closing a deal. ‘And, Mitch?’ Yes? ‘I hope one day you will think of me as your friend.

NL: Heb je liever Mitch? Of is Mitchell beter?’ Mitch, zeg ik. Mitch is hoe mijn vrienden me noemden. ‘Nou, Mitch dan,’ Morrie zegt, alsof het sluiten van een deal. En, Mitch? Ja? Ik hoop dat je me ooit zult zien als je vriend.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


But she wasn’t around, and that’s the thing when your parents die, you feel like instead of going in to every fight with backup, you are going into every fight alone.

NL: Maar ze was niet in de buurt, en dat is het ding wanneer je ouders sterven, je voelt alsof in plaats van in te gaan op elk gevecht met back-up, je gaat in elk gevecht alleen.

— Mitch Albom, For One More Day


It’s not contagious, you know. Death is as natural as life. It’s part of the deal we made.

NL: Het is niet besmettelijk, weet je. De dood is zo natuurlijk als het leven. Het maakt deel uit van de deal die we maakten.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Instead, he would make death his final project, the center point of his days. Since everyone was going to die, he could be of great value, right? He could be research. A human textbook. Study me in my slow and patient demise. Watch what happens to me. Learn with me.

NL: In plaats daarvan zou hij zijn laatste project de dood injagen, het middelpunt van zijn tijd. Omdat iedereen zou sterven, kan hij van grote waarde zijn, toch? Hij kan onderzoek zijn. Een menselijk leerboek. Bestudeer me in mijn langzame en geduldige ondergang. Kijk wat er met me gebeurt. Leer het met mij.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


Maybe death is the great equalizer, the one big thing that can finally make strangers shed a tear for one another.

NL: Misschien is de dood de grote gelijkmaker, het ene grote ding dat vreemden eindelijk voor elkaar kan laten huilen.

— Mitch Albom, Tuesdays with Morrie


A funeral is no place for secrets.

NL: Een begrafenis is geen plek voor geheimen.

— Mitch Albom, For One More Day