Milan Kundera quotes | 17 quotes van Milan Kundera

Ben je op zoek naar een Milan Kundera quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Milan Kundera quotes. Veel leesplezier!

Milan Kundera quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Milan Kundera verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Milan Kundera quotes:

Two people in love, alone, isolated from the world, that’s beautiful.

NL: Twee verliefde mensen, alleen, geïsoleerd van de wereld, dat is prachtig.

— Milan Kundera


You can’t measure the mutual affection of two human beings by the number of words they exchange.

NL: Je kunt de wederzijdse genegenheid van twee mensen niet meten aan het aantal woorden dat ze uitwisselen.

— Milan Kundera


Making love with a woman and sleeping with a woman are two separate passions, not merely different but opposite. Love does not make itself felt in the desire for copulation (a desire that extends to an infinite number of women) but in the desire for shared sleep (a desire limited to one woman).

NL: Het vrijen met een vrouw en het slapen met een vrouw zijn twee afzonderlijke passies, niet alleen anders, maar tegenovergestelde. Liefde doet zich niet voelen in het verlangen naar copulatie (een verlangen dat zich uitstrekt tot een oneindig aantal vrouwen) maar in het verlangen naar gedeelde slaap (een verlangen beperkt tot één vrouw).

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


He suddenly recalled from Plato’s Symposium: People were hermaphrodites until God split then in two, and now all the halves wander the world over seeking one another. Love is the longing for the half of ourselves we have lost.

NL: Hij herinnerde zich plotseling van Plato’s Symposium: Mensen waren hermafrodieten totdat God zich toen in tweeën opsplitste, en nu dwalen alle helften over de wereld op zoek naar elkaar. Liefde is het verlangen naar de helft van onszelf die we verloren hebben.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


I want you to be weak. As weak as I am.

NL: Ik wil dat je zwak bent. Zo zwak als ik ben.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


Oh lovers! be careful in those dangerous first days! once you’ve brought breakfast in bed you’ll have to bring it forever, unless you want to be accused of lovelessness and betrayal.

NL: Oh minnaars! Wees voorzichtig in die gevaarlijke eerste dagen! Als je eenmaal ontbijt in bed hebt gebracht, moet je het voor altijd meenemen, tenzij je beschuldigd wilt worden van liefdeloosheid en verraad.

— Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting


Physical love is unthinkable without violence.

NL: Fysieke liefde is ondenkbaar zonder geweld.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


Perhaps all the questions we ask of love, to measure, test, probe, and save it, have the additional effect of cutting it short. Perhaps the reason we are unable to love is that we yearn to be loved, that is, we demand something (love) from our partner instead of delivering ourselves up to him demand-free and asking for nothing but his company.

NL: Misschien hebben alle vragen die we stellen van liefde, om te meten, testen, sonde, en opslaan, het extra effect van het kort te houden. Misschien kunnen we niet liefhebben omdat we verlangen om bemind te worden, dat wil zeggen, we eisen iets (liefde) van onze partner in plaats van onszelf aan hem te leveren zonder eisen en vragen om niets anders dan zijn bedrijf.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


Perhaps the reason we are unable to love is that we yearn to be loved, that is, we demand something (love) from our partner instead of delivering ourselves up to him demand-free and asking for nothing but his company.

NL: Misschien kunnen we niet liefhebben omdat we verlangen om bemind te worden, dat wil zeggen, we eisen iets (liefde) van onze partner in plaats van onszelf aan hem te leveren zonder eisen en vragen om niets anders dan zijn bedrijf.

— Milan Kundera


Tomas did not realize at the time that metaphors are dangerous. Metaphors are not to be trifled with. A single metaphor can give birth to love.

NL: Tomas besefte toen niet dat metaforen gevaarlijk zijn. Metaforen zijn niet om mee te spotten. Een enkele metafoor kan de liefde baren.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


Once the writer in every individual comes to life (and that time is not far off), we are in for an age of universal deafness and lack of understanding.

NL: Zodra de schrijver in ieder individu tot leven komt (en die tijd is niet ver weg), zijn we in voor een tijdperk van universele doofheid en gebrek aan begrip.

— Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting


When Don Quixote went out into the world, that world turned into a mystery before his eyes. That is the legacy of the first European novel to the entire subsequent history of the novel. The novel teaches us to comprehend the world as a question. There is wisdom and tolerance in that attitude.

NL: Toen Don Quichot de wereld inging, veranderde die wereld in een mysterie voor zijn ogen. Dat is de erfenis van de eerste Europese roman over de hele latere geschiedenis van de roman. De roman leert ons de wereld te begrijpen als een vraag. Er zit wijsheid en tolerantie in die houding.

— Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting


Yes, it’s a well-known fact about you: you’re like death, you take everything.

NL: Ja, het is een bekend feit over jou: je bent als de dood, je pakt alles.

— Milan Kundera, Laughable Loves


Dogs do not have many advantages over people, but one of them is extremely important: euthanasia is not forbidden by law in their case; animals have the right to a merciful death.

NL: Honden hebben niet veel voordelen ten opzichte van mensen, maar één ervan is uiterst belangrijk: euthanasie is in hun geval niet wettelijk verboden; dieren hebben recht op een genadige dood.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


Yes, it was too late, and Sabina knew she would leave Paris, move on, and on again, because were she to die here they would cover her up with a stone, and in the mind of a woman for whom no place is home the thought of an end to all flight is unbearable.

NL: Ja, het was te laat, en Sabina wist dat ze Parijs zou verlaten, verder gaan, en opnieuw, want als ze hier zou sterven zouden ze haar bedekken met een steen, en in de geest van een vrouw voor wie geen plaats is thuis de gedachte van een einde aan alle vlucht is ondraaglijk.

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


When graves are covered with stones, the dead can no longer get out. But the dead can’t go out anyway! What difference does it make whether they’re covered with soil or stones?

NL: Wanneer graven bedekt zijn met stenen, kunnen de doden er niet meer uit. Maar de doden kunnen toch niet naar buiten! Wat maakt het uit of ze bedekt zijn met grond of stenen?

— Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being


The characters in my novels are my own unrealised possibilities. That is why I am equally fond of them all and equally horrified by them. Each one has crossed a border that I myself have circumvented.

NL: De personages in mijn romans zijn mijn eigen ongerealiseerde mogelijkheden. Daarom ben ik ook dol op hen allemaal en even geschokt door hen. Ze zijn allemaal een grens overgestoken die ik zelf heb omzeild.

— Milan Kundera