Michelle Hodkin quotes | 22 quotes van Michelle Hodkin

Ben je op zoek naar een Michelle Hodkin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Michelle Hodkin quotes. Veel leesplezier!

Michelle Hodkin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Michelle Hodkin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Michelle Hodkin quotes:

If I were to live a thousand years, I would belong to you for all of them. If we were to live a thousand lives, I would want to make you mine in each one.

NL: Als ik duizend jaar zou leven, zou ik van jou zijn voor hen allemaal. Als we duizend levens zouden leiden, zou ik jou de mijne willen maken.

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


What would you do if I kissed you right now?”I stared at his beautiful face and his beautiful mouth and I wanted nothing more than to taste it. “I would kiss you back.

NL: Wat zou je doen als ik je nu kuste?”Ik staarde naar zijn mooie gezicht en zijn mooie mond en ik wilde niets meer dan het proeven. “Ik zou je terug kussen.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


You can’t hurt me the way you think you can. But even if you could? I would rather die with the taste of you on my tongue than live and never touch you again. I’m in love with you, Mara. I love you. No matter what you do.

NL: Je kunt me geen pijn doen zoals je denkt. Maar zelfs als je dat kon? Ik sterf liever met de smaak van jou op mijn tong dan dat ik leef en je nooit meer aanraak. Ik ben verliefd op je, Mara. Ik hou van je. Wat je ook doet.

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


I want YOU to be the one wanting me first. Pushing me first. Kissing me first. Don’t be careful with me,” he said. “Because I won’t be careful with you.

NL: Ik wil dat jij degene bent die mij eerst wil. Mij eerst duwen. Mij eerst kussen. Wees niet voorzichtig met mij,” zei hij. “Omdat ik niet voorzichtig met je zal zijn.

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


Everyone’s a little crazy. Some people just hide it better than others.

NL: Iedereen is een beetje gek. Sommige mensen verbergen het beter dan anderen.

— Michelle Hodkin, The Retribution of Mara Dyer


You are what happiness means to me. And I would rather have today with you than forever with anyone else.

NL: Jij bent wat geluk voor mij betekent. En ik heb liever vandaag met jou dan voor altijd met iemand anders.

— Michelle Hodkin, The Retribution of Mara Dyer


Maybe sometimes we can only see the truth about ourselves if someone shows us where to look.

NL: Misschien kunnen we soms alleen de waarheid over onszelf zien als iemand ons laat zien waar we moeten kijken.

— Michelle Hodkin, The Retribution of Mara Dyer


He didn’t look like the same person who picked me up this morning. Noah–sarcastic, distant, untouchable Noah–cared. And that made him real.

NL: Hij zag er niet uit als dezelfde persoon die me vanmorgen oppikte. Noach – sarcastisch, afstandelijk, onaantastbaar Noach – zorgde. En dat maakte hem echt.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


It doesn’t matter what we are. It matters what we do.

NL: Het maakt niet uit wat we zijn. Het maakt uit wat we doen.

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


This is a love story. Twisted and messy. Flawed and screwed up. But it’s ours. It’s us. I don’t know how our story will end. but I know it will start.

NL: Dit is een liefdesverhaal. Verdraaid en rommelig. Verpest en verkloot. Maar het is van ons. Wij zijn het. Ik weet niet hoe ons verhaal zal eindigen. Maar ik weet dat het zal beginnen.

— Michelle Hodkin, The Retribution of Mara Dyer


Everyone is a little crazy. The only difference between us and them is that they hide it better.

NL: Iedereen is een beetje gek. Het enige verschil tussen ons en hen is dat ze het beter verbergen.

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


You could start a fire with the heat between you two.””You’re mistaking bitter animosity for heartfelt affection.

NL: Je zou een vuur kunnen maken met de hitte tussen jullie twee.””Je verwart bittere vijandigheid voor oprechte genegenheid.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


I hate you,” I muttered.Noah smiled wider. “I know.

NL: Ik haat je,” mompelde ik.Noah glimlachte breder. “Ik weet het.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


You smell good,” he whispered into my neck. He was warm against me. Instinctively, I arched back into him and smiled. “Really?” “Mmm-hmm. Delicious. Like bacon.

NL: Je ruikt lekker,” fluisterde hij in mijn nek. Hij was warm tegen me. Instinctief boog ik terug in hem en glimlachte. “Echt?” “Mmm-hmm. Heerlijk. Zoals spek.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


Noah shifted on the bed, and the oddest crunching sound came underneath him. I looked, really looked, at the bed for the first time.”What,” I asked slowly, as I eyed the animal crackers strewn all over it, “the hell?””You were convinced they were your pets,” Noah said, not even trying to suppress his laughter. “You wouldn’t let me touch them.

NL: Noah verschoof op het bed, en het vreemdste knapperige geluid kwam onder hem. Ik keek echt naar het bed voor de eerste keer.”Wat,” vroeg ik langzaam, toen ik keek naar de dieren crackers bezaaid over het, “de hel?”Je was ervan overtuigd dat het je huisdieren waren,” zei Noah, zelfs niet proberen zijn gelach te onderdrukken. Je liet me ze niet aanraken.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


I planted a kamikaze kiss on Jamie’s cheek.“FUCK,” he shouted, wiping it off. “What if you killed me!” He threw a Skittle at my face. It hit my forehead.“Ow!”“Taste the rainbow bitch.

NL: Ik plantte een kamikaze kus op de wang van Jamie… FUCK, hij schreeuwde, veegde het af. Hij gooide een Skittle naar mijn gezicht. Het raakte mijn voorhoofd.Ew!Eet de regenboog teef.

— Michelle Hodkin, The Retribution of Mara Dyer


Have you made any other friends since we’ve been here?”I gave him the death stare. “Yes, actually.””Who? I want a name.””Jamie Roth.””The Ebola kid? I heard he’s a little unstable.””That was one incident.

NL: Heb je nog meer vrienden gemaakt sinds we hier zijn?”Ik gaf hem de doodsstaard. “Ja, eigenlijk.” Wie? Ik wil een naam.”Jamie Roth.”The Ebola kid? Ik hoorde dat hij een beetje onstabiel is.”Dat was één incident.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


You like them,” I realized.Noah’s eyebrows lifted in question.”Like as people.””As opposed to…furniture?””They’re my PARENTS.””That is my understanding, yes.

NL: Je vindt ze leuk,” realiseerde ik me.Noah’s wenkbrauwen trokken in kwestie.”Zoals mensen.”In tegenstelling tot… meubels?”Het zijn mijn ouders.”Dat is mijn begrip, ja.

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


I wish we could make out in your bed.”Noah sighed. “As do I, but I’m afraid we have ritual burning to conduct.””It’s always something.””Isn’t it though?

NL: Ik wou dat we konden zoenen in je bed.Noach zuchtte. “Net als ik, maar ik ben bang dat we rituele verbranding hebben om te geleiden.”Het is altijd iets.”Is dat niet zo?

— Michelle Hodkin, The Evolution of Mara Dyer


I have never read The Joy of Crap. Sounds disgusting. I have, however, read The Joy of Sex. Not in a while, but I think it’s one of those classics you can come back to again… and again.

NL: Ik heb nog nooit The Joy of Crap gelezen. Klinkt walgelijk. Ik heb echter The Joy of Sex gelezen. Niet in een tijdje, maar ik denk dat het zo’n klassieker is waar je weer naar terug kunt komen… en opnieuw.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


You’re supposed to say, ‘All I want is your happiness. I’ll do whatever it takes, even if it means being without you.'””Sorry,” Noah said. “I’m just not that big of a person.

NL: Je hoort te zeggen: ‘Alles wat ik wil is je geluk. Ik doe alles wat nodig is, zelfs als het betekent zonder jou te zijn.Sorry, zei Noah. “Ik ben gewoon niet zo’n groot mens.

— Michelle Hodkin, The Unbecoming of Mara Dyer


I’ll love you to ruins.

NL: Ik zal van je houden tot ruïnes.

— Michelle Hodkin, The Retribution of Mara Dyer