Michel de Montaigne quotes | 11 quotes van Michel de Montaigne

Ben je op zoek naar een Michel de Montaigne quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Michel de Montaigne quotes. Veel leesplezier!

Michel de Montaigne quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Michel de Montaigne verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Michel de Montaigne quotes:

If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, and I was I.

NL: Als je me onder druk zet om te zeggen waarom ik van hem hield, kan ik niets meer zeggen dan omdat hij hij was, en ik was ik.

— Michel de Montaigne, The Complete Essays


The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself.

NL: Het beste in de wereld is om te weten hoe je bij jezelf hoort.

— Michel de Montaigne, The Complete Essays


I do not care so much what I am to others as I care what I am to myself.

NL: Het kan me niet zo veel schelen wat ik ben voor anderen als ik geef om wat ik voor mezelf ben.

— Michel de Montaigne


I quote others only in order the better to express myself.

NL: Ik citeer anderen alleen om mij beter uit te drukken.

— Michel de Montaigne, The Complete Essays


Man is certainly stark mad; he cannot make a worm, and yet he will be making gods by dozens.

NL: De mens is zeker krankzinnig; hij kan geen worm maken en toch zal hij tientallen goden maken.

— Michel de Montaigne, The Complete Essays


There were many terrible things in my life and most of them never happened.

NL: Er waren veel verschrikkelijke dingen in mijn leven en de meesten van hen zijn nooit gebeurd.

— Michel de Montaigne


It is a disaster that wisdom forbids you to be satisfied with yourself and always sends you away dissatisfied and fearful, whereas stubbornness and foolhardiness fill their hosts with joy and assurance.

NL: Het is een ramp dat wijsheid je verbiedt tevreden te zijn met jezelf en je altijd ontevreden en angstig wegstuurt, terwijl koppigheid en roekeloosheid hun legers vullen met vreugde en zekerheid.

— Michel de Montaigne, The Complete Essays


I listen with attention to the judgment of all men;but so far as I can remember,I have followed none but my own.

NL: Ik luister met aandacht naar het oordeel van alle mensen; maar voor zover ik me kan herinneren, heb ik niemand gevolgd dan de mijne.

— Michel de Montaigne


Stupidity and wisdom meet in the same centre of sentiment and resolution, in the suffering of human accidents.

NL: Domheid en wijsheid ontmoeten elkaar in hetzelfde centrum van sentiment en resolutie, in het lijden van menselijke ongevallen.

— Michel de Montaigne, The Complete Essays


There is indeed a certain sense of gratification when we do a good deed that gives us inward satisfaction, and a generous pride that accompanies a good conscience…These testimonies of a good conscience are pleasant; and such a natural pleasure is very beneficial to us; it is the only payment that can never fail. “On Repentance

NL: Er is inderdaad een zeker gevoel van tevredenheid wanneer we een goede daad doen die ons innerlijk bevredigt, en een royale trots die een goed geweten begeleidt…Deze getuigenissen van een goed geweten zijn aangenaam; en zo’n natuurlijk genoegen is zeer gunstig voor ons; het is de enige betaling die nooit kan mislukken. Over berouw

— Michel de Montaigne


We need but little learning to live happily.

NL: We hoeven maar weinig te leren om gelukkig te leven.

— Michel de Montaigne