Michael Bassey Johnson quotes | 14 quotes van Michael Bassey Johnson

Ben je op zoek naar een Michael Bassey Johnson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Michael Bassey Johnson quotes. Veel leesplezier!

Michael Bassey Johnson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Michael Bassey Johnson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Michael Bassey Johnson quotes:

If you truly want to be respected by people you love, you must prove to them that you can survive without them.

NL: Als je echt gerespecteerd wilt worden door mensen waar je van houdt, moet je ze bewijzen dat je zonder hen kunt overleven.

— Michael Bassey Johnson, The Infinity Sign


True friends are those who came into your life, saw the most negative part of you, but are not ready to leave you, no matter how contagious you are to them.

NL: Ware vrienden zijn degenen die in je leven kwamen, het meest negatieve deel van je zagen, maar niet klaar zijn om je te verlaten, hoe besmettelijk je ook voor hen bent.

— Michael Bassey Johnson, The Infinity Sign


Buy a gift for a dog, and you’ll be amazed at the way it will dance and swerve its tail, but if don’t have anything to offer to it, it won’t even recognize your arrival; such are the attributes of fake friends.

NL: Koop een cadeau voor een hond, en je zult versteld staan van de manier waarop hij zal dansen en zijn staart uitschuiven, maar als hij niets te bieden heeft, zal hij je aankomst niet eens herkennen; dat zijn de eigenschappen van nepvrienden.

— Michael Bassey Johnson


I don’t fancy colors of the face, I’m always attracted to colors of the brain.

NL: Ik heb geen zin in kleuren van het gezicht, ik voel me altijd aangetrokken tot kleuren van de hersenen.

— Michael Bassey Johnson


A person is wise if he listens to millions of advice and doesn’t implement any of it.

NL: Een persoon is wijs als hij luistert naar miljoenen adviezen en niets implementeert.

— Michael Bassey Johnson


A virtuos woman is not moved by big names and flamboyance, but only men of profound wisdom and integrity move her.

NL: Een virtuoze vrouw wordt niet bewogen door grote namen en flamboyantie, maar alleen mannen met diepe wijsheid en integriteit bewegen haar.

— Michael Bassey Johnson


No matter how tiny you look, you can lead huge men if you have what the huge men don’t have.

NL: Het maakt niet uit hoe klein je eruit ziet, je kunt grote mannen leiden als je hebt wat de grote mannen niet hebben.

— Michael Bassey Johnson


Anything that comes your way by force was not meant for you. Everything that locates you on it’s own was yours and will be yours forever.

NL: Alles wat met geweld op je pad komt was niet voor jou bedoeld. Alles wat je op je eentje vindt was van jou en zal voor altijd van jou zijn.

— Michael Bassey Johnson, Master of Maxims


Always remember that you were once alone, and the crowd you see in your life today are just as unecessary as when you were alone.

NL: Onthoud altijd dat je ooit alleen was, en de menigte die je vandaag in je leven ziet, is net zo noodzakelijk als toen je alleen was.

— Michael Bassey Johnson


Don’t show a friend your gift, or your bag of money if you still want to maintain your relationship, but if nay, go on, and all you’ll see is hate and jealousy, and you’ll fight with him in the street like a dog and all you’ll feel is regret.

NL: Laat een vriend je cadeau niet zien, of je zak geld als je nog steeds je relatie wilt onderhouden, maar als je het niet wilt, ga dan door, en alles wat je zult zien is haat en jaloezie, en je zult vechten met hem op straat als een hond en alles wat je zult voelen is spijt.

— Michael Bassey Johnson


The more death, the more birth. People are entering, others are exiting. The cry of a baby, the mourning of others. When others cry, the other are laughing and making merry. The world is mingled with sadness, joy, happiness, anger, wealth, poverty, etc.

NL: Hoe meer dood, hoe meer geboorte. Er komen mensen binnen, anderen vertrekken. De schreeuw van een baby, de rouw van anderen. Als anderen huilen, lachen de anderen en maken ze vrolijk. De wereld is vermengd met verdriet, vreugde, geluk, woede, rijkdom, armoede, enz.

— Michael Bassey Johnson


Merry hearts are vulnerable to death, don’t be over-joyed to the state of oblivion, lest the enemy poison your meal.

NL: Vrolijke harten zijn kwetsbaar voor de dood, wees niet te blij met de staat van vergetelheid, opdat de vijand je maaltijd niet vergiftigt.

— Michael Bassey Johnson


Trying to please everybody is what you’ll soon get tired of, because as time goes on, those you’re pleasing will get tired of you.

NL: Proberen iedereen te behagen is waar je snel moe van wordt, want als de tijd doorgaat, zullen degenen die je behagen, je moe worden.

— Michael Bassey Johnson


The funny part of being funny is when you start seeing your fans writing funny words and attributing them to you.

NL: Het grappige van grappig zijn is wanneer je begint te zien je fans het schrijven van grappige woorden en toe te schrijven aan u.

— Michael Bassey Johnson