Mensah Oteh quotes | 188 quotes van Mensah Oteh

Ben je op zoek naar een Mensah Oteh quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mensah Oteh quotes. Veel leesplezier!

Mensah Oteh quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mensah Oteh verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mensah Oteh quotes:

To have extreme, laser-like focus, you must be willing to reject a lot of opportunities, even if they sound great.

NL: Om extreme, laser-achtige focus te hebben, moet je bereid zijn om veel kansen af te wijzen, zelfs als ze geweldig klinken.

— Mensah Oteh


Circumstances, events or situations do not have inherent meanings except what you give them

NL: Omstandigheden, gebeurtenissen of situaties hebben geen inherente betekenis, behalve wat je ze geeft.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Time is the first currency for success and one we all hold in common.

NL: Tijd is de eerste munt voor succes en één die we allemaal gemeen hebben.

— Mensah Oteh


You receive the gift of time freely and equally every day, beautifully wrapped in twenty-four new hours to invest in whatever you want, and how you use each hour decides your success or the lack of it

NL: Je krijgt de gave van tijd vrij en gelijk elke dag, prachtig verpakt in 24 nieuwe uren om te investeren in wat je wilt, en hoe je elk uur gebruikt beslist over je succes of het gebrek eraan.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Find something about yourself to laugh about every day.

NL: Zoek iets over jezelf om elke dag om te lachen.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


The most important relationship in your life should be your relationship with yourself.

NL: De belangrijkste relatie in je leven zou je relatie met jezelf moeten zijn.

— Mensah Oteh


You are on your way to building a significant life when your service to others stops focusing on the now and the immediate future and instead focuses on generations to come and how your actions today will impact them long after you are gone.

NL: Jullie zijn op weg om een belangrijk leven op te bouwen wanneer jullie dienst aan anderen stopt met je te richten op het nu en de onmiddellijke toekomst en in plaats daarvan focust op de komende generaties en hoe jullie acties vandaag hun invloed zullen hebben lang nadat jullie weg zijn.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


To find true fulfilment, you must live your life’s purpose.

NL: Om ware vervulling te vinden, moet je je levensdoel leiden.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


There isn’t a single definition of happiness to suit everyone’s requirements, but you know it when you feel it

NL: Er is geen enkele definitie van geluk voor iedereen… maar je weet het als je het voelt.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Success and the pursuit of it can nourish your body, but only significance has the ability to nourish your mind, body and spirit.

NL: Succes en het nastreven ervan kan je lichaam voeden, maar alleen betekenis heeft het vermogen om je geest, lichaam en geest te voeden.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Master the art of finding something to celebrate about in each moment and life will become an exciting adventure

NL: Meester de kunst van het vinden van iets om te vieren op elk moment en het leven zal een spannend avontuur worden

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Don’t try, be happy.

NL: Probeer het niet, wees gelukkig.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You already have the abundance of life in you, and each day you must decide to live abundantly by choosing not to live in the past, by never taking counsel of your fear, and most importantly by seeing the greatness within you and embracing it.

NL: Jullie hebben al de overvloed aan leven in jullie, en elke dag moeten jullie besluiten overvloedig te leven door ervoor te kiezen niet in het verleden te leven, door nooit raad te nemen van jullie angst, en het belangrijkste door de grootheid in jullie te zien en het te omarmen.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


The abundant life should include all that life has freely given you – love, good health, success, prosperity, happiness, joy, spirituality, fulfilment, wisdom, purpose, growth and excitement.

NL: Het overvloedige leven moet alles omvatten dat het leven jullie vrijelijk liefde, goede gezondheid, succes, voorspoed, geluk, vreugde, spiritualiteit, vervulling, wijsheid, doel, groei en opwinding heeft gegeven.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


To succeed in life you need five things – a burning desire, a willingness to do whatever it takes, wisdom, incredible effort, and a commitment to never ending improvement.

NL: Om te slagen in het leven heb je vijf dingen nodig, een brandend verlangen, een bereidheid om te doen wat nodig is, wijsheid, ongelooflijke inspanning, en een verbintenis om nooit eindigen verbetering.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


The greatest people in history were those who lived a life of significance and service. You can join them if you’re willing to serve.

NL: De grootste mensen in de geschiedenis waren degenen die leefden een leven van betekenis en dienstbaarheid. U kunt zich bij hen aansluiten als u bereid bent om te dienen.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


You need time, perseverance, and patience to develop the character and abilities required for success.

NL: Je hebt tijd, doorzettingsvermogen en geduld nodig om het karakter en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succes.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Define success by your terms, not by other people’s standards.

NL: Definieer succes door uw voorwaarden, niet door andere mensen normen.

— Mensah Oteh


Greatness is achieved when you fulfil your purpose by doing what you were born to do.

NL: Grootheid wordt bereikt wanneer je je doel vervult door te doen waarvoor je geboren bent.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Always direct your emotions, desires, behaviour, and actions in the present so they are in alignment with what you want in your future.

NL: Richt altijd je emoties, verlangens, gedrag en acties in het heden zodat ze in lijn zijn met wat je wilt in je toekomst.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Self-discipline is a prerequisite to progress.

NL: Zelfdiscipline is een voorwaarde om vooruitgang te boeken.

— Mensah Oteh


Your ego does not need to be crushed, it needs to be redeemed.

NL: Je ego hoeft niet verpletterd te worden, het moet verlost worden.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Perfection is the lowest standard out there because it is unattainable. Be the best you can but don’t try to be someone you were not born to be.

NL: Perfectie is de laagste standaard die er is omdat het onbereikbaar is. Wees de beste die je kunt, maar probeer niet iemand te zijn waar je niet voor geboren bent.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Your words reveal your wants but your actions reveal your expectations.

NL: Uw woorden onthullen uw wensen, maar uw acties onthullen uw verwachtingen.

— Mensah Oteh


You have mastered the art of discipline when you are able to act according to what you ultimately desire rather than how you feel in the present moment.

NL: Jullie hebben de kunst van discipline beheerst wanneer jullie in staat zijn om te handelen volgens wat jullie uiteindelijk verlangen in plaats van hoe jullie je voelen in het huidige moment.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


To get to ‘yes’ from ‘no’, you may have to journey through ‘maybe’.

NL: Om te krijgen naar de ja’s van de no…, moet je misschien reizen door..misschien.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Ninety-five per cent of your success or failure will come from your daily habits.

NL: Vijfennegentig procent van je succes of mislukking komt voort uit je dagelijkse gewoonten.

— Mensah Oteh


Staying true to your dream by using your mental, emotional and physical strength is discipline in action. You express it through focus, grit, self-control, persistence, perseverance, and willpower.

NL: Trouw blijven aan je droom door je mentale, emotionele en fysieke kracht te gebruiken is discipline in actie. Je drukt het uit door focus, grit, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, doorzettingsvermogen en wilskracht.

— Mensah Oteh


Discipline is more about self-control through your inner strength and less about restriction.

NL: Discipline gaat meer over zelfbeheersing door je innerlijke kracht en minder over beperking.

— Mensah Oteh


The ability to make yourself do what needs to be done at the appropriate time and in the appropriate manner – irrespective of your feelings – marks the true test of self-discipline.

NL: Het vermogen om jezelf te laten doen wat moet worden gedaan op het juiste moment en op de juiste manier.. Ongeacht uw gevoelens. markeert de ware test van zelfdiscipline.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Self-discipline is a learned habit that should be developed and continuously worked on through regular application, practice, and repetition.

NL: Zelfdiscipline is een geleerde gewoonte die moet worden ontwikkeld en continu gewerkt door middel van regelmatige toepassing, praktijk en herhaling.

— Mensah Oteh


Discipline begins where you are, and the key to sustaining the level of discipline you need lies in developing daily habits and routines which mirror the life you want to have.

NL: Discipline begint waar je bent, en de sleutel tot het handhaven van het niveau van discipline die je nodig hebt ligt in het ontwikkelen van dagelijkse gewoonten en routines die het leven weerspiegelen dat je wilt hebben.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


The investment you make in others is transferred to everyone they influence long after you’re gone. Significance

NL: De investering die je doet in anderen wordt overgedragen aan iedereen die ze beïnvloeden lang nadat je weg bent. Betekenis

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Significance is about making a difference, and its pursuit should ideally come before the pursuit of success – or at least at the same time.

NL: Betekenis gaat over het maken van een verschil, en de achtervolging moet idealiter komen voordat het streven naar succes.. of ten minste op hetzelfde moment.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


It’s not how long you live that matters, it’s how well you live.

NL: Het is niet hoe lang je leeft dat telt, het is hoe goed je leeft.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


Have you decided how great you want to be? It’s really up to you. Greatness is a choice.

NL: Heb je al besloten hoe geweldig je wilt zijn? Het is echt aan jou. Grootheid is een keuze.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Success may create excitement, but only significance leads to fulfilment.

NL: Succes kan opwinding veroorzaken, maar alleen betekenis leidt tot vervulling.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Success lasts a lifetime but stops at the end of your life. Significance lasts many lifetimes and continues long after you’re gone.

NL: Succes duurt een heel leven, maar stopt aan het einde van je leven. Betekenis duurt vele levens en gaat door lang nadat je weg bent.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


If you see success as a race, then you will start eagerly with enthusiasm and passion with the hope of finishing quickly but there is much more to your success journey than your duration and speed.

NL: Als je succes ziet als een race, dan begin je gretig met enthousiasme en passie met de hoop snel te eindigen, maar er is veel meer aan je succes reis dan je duur en snelheid.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Achievers are biased towards action despite any fear, and this courage sets them apart from others.

NL: Behaalders zijn bevooroordeeld op actie ondanks enige angst, en deze moed onderscheidt hen van anderen.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You need courage because at various moments in your life you might need to attempt something new, push yourself outside your comfort zone, challenge the status quo, change your story, or overcome your fear.

NL: Je hebt moed nodig want op verschillende momenten in je leven moet je misschien iets nieuws proberen, jezelf buiten je comfortzone duwen, de status quo uitdagen, je verhaal veranderen of je angst overwinnen.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Your life is a direct reflection of your level of investment in yourself, and your success or the lack of it is often decided by your personal development level.

NL: Uw leven is een directe weerspiegeling van uw niveau van investering in uzelf, en uw succes of het ontbreken ervan wordt vaak bepaald door uw persoonlijke ontwikkelingsniveau.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Commit to the lifestyle of investing in you first. It always produces the best return.

NL: Doe eerst mee met de levensstijl van investeren in jou. Het levert altijd het beste rendement op.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Investing in yourself is one of the foundations for better relationships, health, happiness, success, and prosperity.

NL: Investeren in jezelf is een van de fundamenten voor betere relaties, gezondheid, geluk, succes en welvaart.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You can’t excel in everything but you can be exceptional in a few things, so why not choose your life’s focus?

NL: U kunt niet blinken in alles, maar u kunt uitzonderlijk zijn in een paar dingen, dus waarom niet kiezen voor uw leven focus?

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You will only ever achieve the level of success that matches your wisdom or personal development level.

NL: U zult alleen ooit het niveau van succes bereiken dat overeenkomt met uw wijsheid of persoonlijke ontwikkelingsniveau.

— Mensah Oteh


Invest time, energy, and money into increasing your knowledge and wisdom so you can become the best you can be – it’s the best investment you could make.

NL: Investeer tijd, energie en geld in het verhogen van uw kennis en wijsheid, zodat u kunt worden de beste die u kunt zijn… Het is de beste investering die u kunt maken.

— Mensah Oteh


Your wisdom decides your value, the size of the problems you can solve, the opportunities you create, and ultimately the level of success you experience.

NL: Uw wijsheid bepaalt uw waarde, de omvang van de problemen die u kunt oplossen, de mogelijkheden die u creëert, en uiteindelijk het niveau van succes dat u ervaart.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


To be successful choose an area of focus in life. It will identify where your energy should be invested and (more importantly) the source of your joy and success.

NL: Om succesvol te zijn kies een gebied van focus in het leven. Het zal bepalen waar je energie moet worden geïnvesteerd en (nog belangrijker) de bron van je vreugde en succes.

— Mensah Oteh


Progress can’t be achieved without investing in and constantly improving yourself.

NL: Vooruitgang kan niet worden bereikt zonder te investeren in en voortdurend verbeteren van jezelf.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Don’t ask what it will cost or how much of your time you will have to sacrifice. Instead, ask what it’s worth.

NL: Vraag niet wat het zal kosten of hoeveel van uw tijd u zult moeten offeren. In plaats daarvan, vraag wat het waard is.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


The level of success you experience externally is a reflection of your level of personal development internally.

NL: Het niveau van succes dat je extern ervaart is een weerspiegeling van je niveau van persoonlijke ontwikkeling intern.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys in Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


Good mentors and coaches will help you reach your destination faster than you can by yourself.

NL: Goede mentoren en coaches zullen u helpen uw bestemming sneller te bereiken dan u zelf kunt.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


If you wish to be and remain successful, invest a minimum of five to ten per cent of your income each month and your time each day on your personal growth and development.

NL: Als u succesvol wilt zijn en blijven, investeer dan minimaal vijf tot tien procent van uw inkomen per maand en uw tijd elke dag op uw persoonlijke groei en ontwikkeling.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


Success can’t be achieved without personal development and constantly improving yourself.

NL: Succes kan niet worden bereikt zonder persoonlijke ontwikkeling en voortdurend verbeteren van jezelf.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Courage is not the absence of fear, but rather the judgement that your dreams, desires or goals are more important than fear.

NL: Moed is niet de afwezigheid van angst, maar eerder het oordeel dat je dromen, verlangens of doelen belangrijker zijn dan angst.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Acting courageously is about knowing and making the right choices based on a deep conviction that dwarfs fear, doubt, and worry.

NL: Moedig handelen gaat over het kennen en maken van de juiste keuzes gebaseerd op een diepe overtuiging dat dwergen angst, twijfel en zorgen.

— Mensah Oteh


Courage is the ability to make yourself take action in spite of your fear.

NL: Moed is het vermogen om actie te ondernemen ondanks je angst.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Successful people’s dreams aren’t just about results. They’re about the changes their dreams will bring to their lives and the impact achieving their goal will have on those around them.

NL: Succesvolle mensen zijn dromen niet alleen over resultaten. Ze zijn over de veranderingen die hun dromen in hun leven zullen brengen en de impact die het bereiken van hun doel zal hebben op degenen om hen heen.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Dare to be different.

NL: Durf anders te zijn.

— Mensah Oteh


Big dreams only come true when you believe and have the courage to pursue them.

NL: Grote dromen komen pas uit als je gelooft en de moed hebt om ze na te streven.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Courage is important but it shouldn’t be used in making impulsive decisions or taking uncalculated actions.

NL: Moed is belangrijk, maar het mag niet worden gebruikt bij het maken van impulsieve beslissingen of het nemen van onberekende acties.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


You might fear you don’t have what it takes, but you don’t need to have all the answers or everything figured right from the start.

NL: Je zou bang kunnen zijn dat je niet hebt wat nodig is, maar je hoeft niet om alle antwoorden of alles bedacht vanaf het begin.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Finding the courage to break away from other people’s opinions, and your self-limiting thoughts, could be the most significant breakthrough transformation you make on your journey to success.

NL: Het vinden van de moed om weg te breken van andere mensen meningen, en uw zelfbeperkende gedachten, zou de belangrijkste doorbraak transformatie die je maakt op uw reis naar succes.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


You are a product of the stories you believe and accept.

NL: Je bent een product van de verhalen die je gelooft en accepteert.

— Mensah Oteh


Until you develop the courage to pursue that dream in your heart, you will never reach your true potential.

NL: Totdat jullie de moed ontwikkelen om die droom in je hart na te streven, zullen jullie nooit je ware potentieel bereiken.

— Mensah Oteh


To become successful you have to dream big. Small dreams don’t have the magic to stir up passion and greatness within you.

NL: Om succesvol te worden moet je groot dromen. Kleine dromen hebben niet de magie om passie en grootheid in je op te wekken.

— Mensah Oteh


Life goals hold the key to a lifetime of success.

NL: Levensdoelen hebben de sleutel tot een leven lang succes.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


At the end of your life you want to arrive at a well-designed destination rather than an unexpected destination, and you do this by setting life goals, not short-term, not medium, not long-term, but life goals.

NL: Aan het eind van je leven wil je een goed ontworpen bestemming bereiken in plaats van een onverwachte bestemming, en dat doe je door levensdoelen te stellen, niet op korte termijn, niet op middellange, niet op lange termijn, maar op levensdoelen.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Your goals should not be based on what you can do or what is possible but on what you want.

NL: Je doelen moeten niet gebaseerd zijn op wat je kunt doen of wat mogelijk is, maar op wat je wilt.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Failure is a pitfall of working without a plan.

NL: Falen is een valkuil van werken zonder plan.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Goals reveal your path to success, greatness and significance. Become a master goal setter and you will chart the course of your life.

NL: Doelen onthullen je pad naar succes, grootheid en betekenis. Word een meester goal setter en je zult de loop van je leven in kaart brengen.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Life should not be measured by duration alone but by donation also, by what you do during your lifetime.

NL: Het leven moet niet worden gemeten door duur alleen, maar ook door donatie, door wat je doet tijdens je leven.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Goals help you look towards the future with anticipation and excitement rather than with anxiety, and when clearly defined and broken into smaller steps, they enable you pay the price needed to achieve your dreams.

NL: Doelen helpen je naar de toekomst te kijken met anticipatie en opwinding in plaats van met angst, en wanneer duidelijk gedefinieerd en in kleinere stappen gebroken, stellen ze je in staat om de prijs te betalen die nodig is om je dromen te bereiken.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


The greatest value in the goal process is the skills, the knowledge, the discipline, and the character you develop in pursuit of your goal.

NL: De grootste waarde in het doelproces is de vaardigheden, de kennis, de discipline en het karakter dat je ontwikkelt in het nastreven van je doel.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Achieving your goal should always be of secondary importance. Your focus should be on becoming the kind of person deserving of the goal.

NL: Het bereiken van uw doel moet altijd van secundair belang zijn. Je moet je richten op het worden van het soort persoon die het doel verdient.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Be specific about what you want. Decide, define, describe, discuss and develop your plans and then act on them.

NL: Wees specifiek over wat je wilt. Beslis, definieer, beschrijf, bespreek en ontwikkel je plannen en handel ze vervolgens af.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


In selecting any goal you should focus on the reason – without a compelling reason your resolve will weaken.

NL: Bij het selecteren van een doel moet u zich richten op de reden.. zonder een dwingende reden uw oplossing zal verzwakken.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


There is a direct relationship between the number of times you attempt a task and the likelihood of success.

NL: Er is een directe relatie tussen het aantal keren dat je een taak probeert en de kans op succes.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Effort is the foundation of all achievements and is the single greatest competitive advantage and quality you must consistently apply to achieve your dreams.

NL: Inspanning is de basis van alle prestaties en is het grootste concurrentievoordeel en de kwaliteit die u consequent moet toepassen om uw dromen te bereiken.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


You must discipline yourself consistently to do what others do occasionally in order to have the future few will get to experience.

NL: Je moet jezelf consequent disciplineren om te doen wat anderen af en toe doen om de toekomst te kunnen ervaren.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Talent is never enough. Effort, not talent, is the key to success.

NL: Talent is nooit genoeg. Inspanning, geen talent, is de sleutel tot succes.

— Mensah Oteh


Your rewards in life will be in proportion to the effort you apply.

NL: Jullie beloningen in het leven zullen in verhouding staan tot de inspanning die jullie leveren.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Talent helps, but success is only achieved and sustained through consistent effort.

NL: Talent helpt, maar succes wordt alleen bereikt en duurzaam door consistente inspanningen.

— Mensah Oteh


Success is not simply about intelligence and ambition. The time invested, the quality of preparation, and the effort applied are essential to excellence or mastery.

NL: Succes gaat niet alleen om intelligentie en ambitie. De geïnvesteerde tijd, de kwaliteit van de voorbereiding en de inzet zijn essentieel voor uitmuntendheid of meesterschap.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Working hard alone without being smart and consistent won’t lead to success.

NL: Hard werken alleen zonder slim en consistent te zijn zal niet leiden tot succes.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Wisdom allows you to decide how best to apply yourself to get the most return on your time and energy invested.

NL: Wijsheid stelt je in staat om te beslissen hoe je jezelf het beste kunt toepassen om het meeste rendement te krijgen op je geïnvesteerde tijd en energie.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Success isn’t entirely a numbers game, but numbers play a part.

NL: Succes is niet helemaal een getallenspel, maar nummers spelen een rol.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Hard work without purpose seldom leads to success.

NL: Hard werken zonder doel leidt zelden tot succes.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


To be successful you must be willing to work hard, work smart, work consistently, and most importantly do all three simultaneously over a long period of time.

NL: Om succesvol te zijn moet je bereid zijn om hard te werken, slim te werken, consequent te werken, en vooral alle drie tegelijkertijd te doen over een lange periode van tijd.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Goals are the result of bringing your dreams, ideas, and ideals into a real and examinable form by giving them permanence in written form.

NL: Doelen zijn het resultaat van het brengen van je dromen, ideeën en idealen in een echte en examineerbare vorm door ze permanentheid in geschreven vorm te geven.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


They are probably the single most important deciding factor for long-term success, and your ability to set and make plans to achieve them is the master skill to your successful future.

NL: Zij zijn waarschijnlijk de belangrijkste bepalende factor voor succes op lange termijn, en uw vermogen om plannen te maken om ze te bereiken is de meestervaardigheid voor uw succesvolle toekomst.

— Mensah Oteh


Long-term goals provide focus, but inspiration comes from the accomplishment of short-term goals.

NL: Langetermijndoelstellingen bieden focus, maar inspiratie komt voort uit het bereiken van kortetermijndoelen.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


In order to be successful you must decide to be intentional about what you do, how you live, and who you are becoming.

NL: Om succesvol te zijn, moet je besluiten opzettelijk te zijn over wat je doet, hoe je leeft en wie je wordt.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Achieving a goal is not the most important part of the process. The destination should never be your primary purpose or objective.

NL: Het bereiken van een doel is niet het belangrijkste onderdeel van het proces. De bestemming mag nooit uw primaire doel of doel zijn.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Reasons are the fuel for goal achievement. Without a strong enough reason, it’s impossible to persevere.

NL: Redenen zijn de brandstof voor het bereiken van het doel. Zonder een sterk genoeg reden, is het onmogelijk om vol te houden.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


The person you grow to become in pursuit of a goal makes the journey a memorable experience.

NL: De persoon die je groeit te worden in het nastreven van een doel maakt de reis een onvergetelijke ervaring.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Life isn’t about what you have, it’s about who you are.

NL: Het leven gaat niet over wat je hebt, het gaat over wie je bent.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Select carefully and continuously review your circle of influence, and be unapologetic about who you exclude.

NL: Selecteer zorgvuldig en voortdurend uw invloedscirkel, en wees onbevreesd over wie u uit te sluiten.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Love everyone but chose your friends with caution.

NL: Hou van iedereen, maar koos je vrienden met voorzichtigheid.

— Mensah Oteh


Difficult times revel true friends but also the unfaithful in your life. Be attentive always, but especially during tough times.

NL: Moeilijke tijden genieten van ware vrienden maar ook van de ontrouwen in je leven. Wees altijd attent, maar vooral in moeilijke tijden.

— Mensah Oteh


Don’t be naïve – appearance matters. Style comes before substance during first impressions. People judge based on what they see before they find out what’s within.

NL: Wees niet naïef… het uiterlijk is belangrijk. Stijl komt voor substantie tijdens eerste indrukken. Mensen oordelen op basis van wat ze zien voordat ze erachter komen wat er binnenin zit.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You’ll live your life at the least common denominator of those you spend the most time with if you are not watchful.

NL: Je zult je leven op zijn minst gemene deler van degenen waar je de meeste tijd mee door te brengen als je niet waakzaam.

— Mensah Oteh


Your associations play a crucial part of your success equation. Study them closely because they will help or hinder you from reaching your potential.

NL: Uw associaties spelen een cruciaal onderdeel van uw succesvergelijking. Bestudeer ze nauwkeurig omdat ze u zullen helpen of belemmeren om uw potentieel te bereiken.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Don’t leave it to chance, find success and replicate it.

NL: Laat het niet aan het toeval over, vind succes en repliceer het.

— Mensah Oteh


Your environment and the associations you keep will affect how you think, feel, and act, and ultimately the results you get.

NL: Uw omgeving en de associaties die u houdt zullen beïnvloeden hoe u denkt, voelt en handelt, en uiteindelijk de resultaten die u krijgt.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


You are the best thing that will happen to someone today.

NL: Jij bent het beste wat er vandaag met iemand gebeurt.

— Mensah Oteh


Your ability to learn from the experiences of other successful people is one of your most important habits that will give you the best chance of success.

NL: Uw vermogen om te leren van de ervaringen van andere succesvolle mensen is een van uw belangrijkste gewoonten die u de beste kans op succes zal geven.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


If you wish to be successful, you have be willing to invest the time, energy, and money necessary to associate with the right people.

NL: Als u succesvol wilt zijn, bent u bereid om de tijd, energie en geld te investeren die nodig zijn om te associëren met de juiste mensen.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Others have seen and experienced the good, the bad, and the ugly, and their experiences serve as models you can learn from.

NL: Anderen hebben het goede, het slechte en het lelijke gezien en ervaren, en hun ervaringen dienen als modellen waar je van kunt leren.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You rob yourself of reaching your maximum potential and the best chance of success when you try to succeed alone.

NL: Je berooft jezelf van het bereiken van uw maximale potentieel en de beste kans op succes wanneer je probeert te slagen alleen.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Get around people who are trying to make a difference in the world. Iron sharpens iron.

NL: Om mensen heen die het verschil proberen te maken in de wereld. IJzer slijpt ijzer.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


Although failure is a good learning experience, you don’t have to go through life making mistakes if they can be avoided.

NL: Hoewel mislukking is een goede leerervaring, hoeft u niet te gaan door het leven het maken van fouten als ze kunnen worden vermeden.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


You could be performing below your potential in areas where you are relying on your own experiences alone and without the guidance of a trusted mentor.

NL: Je zou kunnen presteren onder je potentieel in gebieden waar je vertrouwt op je eigen ervaringen alleen en zonder de begeleiding van een vertrouwde mentor.

— Mensah Oteh


Develop a strong thirst for positive associations and learning from others, because the right people can take you further than you can go on your own.

NL: Ontwikkel een sterke dorst naar positieve associaties en leer van anderen, omdat de juiste mensen je verder kunnen brengen dan je zelf kunt gaan.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Success is not achieved in a vacuum: the people you spend most of your time with and the voices you allow to influence your thoughts play a significant part in your success or lack of it.

NL: Succes wordt niet bereikt in een vacuüm: de mensen waar je het grootste deel van je tijd mee doorbrengt en de stemmen die je toelaat om je gedachten te beïnvloeden, spelen een belangrijke rol in je succes of gebrek eraan.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Incredible ideas, results, and outcomes are possible when two or more minds come together for a common purpose.

NL: Ongelooflijke ideeën, resultaten en resultaten zijn mogelijk wanneer twee of meer geesten samenkomen voor een gemeenschappelijk doel.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Generosity creates the higher life. There is no nobler virtue than the care one person shows to another.

NL: Generositeit creëert het hogere leven. Er is geen nobelere deugd dan de zorg die de ene persoon aan de andere toont.

— Mensah Oteh


Less is more, especially in relationships. You must understand and appreciate the importance of quality in relationships over quantity.

NL: Minder is meer, vooral in relaties. U moet begrijpen en waarderen het belang van kwaliteit in relaties boven kwantiteit.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Become skilled in the process of selecting whom you allow into your circle of influence.

NL: Bekwaam worden in het proces van het selecteren van wie je toelaat in je invloedscirkel.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Don’t live your life in the future without any planned rewards for your effort and sacrifices today.

NL: Leef niet uw leven in de toekomst zonder enige geplande beloningen voor uw inspanning en offers vandaag.

— Mensah Oteh


Anything in your life achieved too soon or too freely with little sacrifice is lost too quickly

NL: Alles wat in je leven te vroeg of te vrij met weinig offers bereikt is, gaat te snel verloren.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Be willing to give up something you believe to be of value to get something of greater value.

NL: Wees bereid om iets op te geven waarvan je denkt dat het waardevol is om iets van grotere waarde te krijgen.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


The promise of the future is only possible when the price is paid in full and in advance.

NL: De belofte van de toekomst is alleen mogelijk wanneer de prijs volledig en op voorhand wordt betaald.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


You are often prevented from reaching your full potential because you hold so tightly to your past success.

NL: Jullie worden vaak verhinderd om jullie volledige potentieel te bereiken omdat jullie je zo stevig vasthouden aan jullie succes in het verleden.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


To become successful, you have to let go of something to get something else of greater value.

NL: Om succesvol te worden, moet je iets loslaten om iets anders van grotere waarde te krijgen.

— Mensah Oteh


Be willing to constantly travel towards the dreams of your future and don’t be afraid to give up the good for the great.

NL: Wees bereid om voortdurend naar de dromen van uw toekomst te reizen en wees niet bang om het goede voor de grote op te geven.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Success comes with a promise and a price. The price has to be paid in full and in advance before the promise is fulfilled.

NL: Succes komt met een belofte en een prijs. De prijs moet volledig en op voorhand worden betaald voordat de belofte is nagekomen.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


If you are serious about achieving your desired goals, be willing to let go of the small pleasures found in the moment that may sabotage your chances of experiencing true pleasure when the sacrifice is paid.

NL: Als je serieus bent over het bereiken van uw gewenste doelen, wees bereid om los te laten van de kleine genoegens gevonden in het moment dat uw kansen op het ervaren van ware plezier kan saboteren wanneer het offer wordt betaald.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


The pursuit of any worthwhile goal requires that you give up something that feels comfortable, secure, and safe in the moment to get you closer to your future dreams.

NL: Het nastreven van een waardevol doel vereist dat je iets opgeeft dat comfortabel, veilig en veilig voelt op het moment dat je dichter bij je toekomstige dromen komt.

— Mensah Oteh


The level of success you will experience can be predicted by looking closely at the sacrifices you are willing to make.

NL: Het niveau van succes dat jullie zullen ervaren kan worden voorspeld door goed te kijken naar de offers die jullie bereid zijn te maken.

— Mensah Oteh


The discipline of delaying gratification is a factor for predicting success.

NL: De discipline van het vertragen van bevrediging is een factor voor het voorspellen van succes.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


In the success equation, subtraction comes before multiplication or addition. You must sow before you can reap a harvest.

NL: In de succesvergelijking komt aftrekken voor vermenigvuldiging of toevoeging. Je moet zaaien voordat je een oogst kunt oogsten.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Without a compelling vision to draw you away from your present and pull you through any challenges and into the future, it becomes easy to settle for a lesser life than the one you could achieve.

NL: Zonder een dwingende visie om jullie weg te lokken van jullie heden en jullie door uitdagingen en in de toekomst te trekken, wordt het gemakkelijk om genoegen te nemen met een minder leven dan het leven dat jullie zouden kunnen bereiken.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


If you pay the price for success, you win. If you avoid payment, you lose. It’s really that simple.

NL: Als je de prijs betaalt voor succes, win je. Als je niet betaalt, verlies je. Het is echt zo simpel.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Your willingness to sacrifice who you are today for who you need to be in the future is a necessary decision on the success journey.

NL: Jullie bereidheid om op te offeren wie jullie vandaag zijn voor wie jullie in de toekomst moeten zijn is een noodzakelijke beslissing over de succesreis.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


You can only build on success, but to do this you have to be willing to let go of your last success and use it as a stepping stone for your next achievement.

NL: Je kunt alleen maar bouwen op succes, maar om dit te doen moet je bereid zijn om je laatste succes los te laten en het te gebruiken als een opstapje voor je volgende prestatie.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Success has more to do with what you are willing to sacrifice than your skills, talent or IQ.

NL: Succes heeft meer te maken met wat je bereid bent op te offeren dan je vaardigheden, talent of IQ.

— Mensah Oteh


Success comes as a result of working towards fulfilling your potential and closing the gap between who you are now and who you are capable of becoming.

NL: Succes komt als gevolg van het werken aan het vervullen van jullie potentieel en het dichten van de kloof tussen wie jullie nu zijn en wie jullie kunnen worden.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


The greatest obstacle to your progress and growth is often your unwillingness to pay the necessary price through sacrifice.

NL: Het grootste obstakel voor jullie vooruitgang en groei is vaak jullie onwil om de noodzakelijke prijs te betalen door opoffering.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Be willing to constantly travel towards the dreams of your future, and don’t be afraid to give up the good for the great.

NL: Wees bereid om voortdurend naar de dromen van je toekomst te reizen, en wees niet bang om het goede voor de grote op te geven.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Your vision helps the world identify you at the appropriate time.

NL: Jouw visie helpt de wereld je te identificeren op het juiste moment.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Those whom you spend most of your time with, and the voices you allow to influence your thoughts, play a significant part in who you become and the future you have.

NL: Degenen met wie je het grootste deel van je tijd doorbrengt, en de stemmen die je toestaat om je gedachten te beïnvloeden, spelen een belangrijke rol in wie je wordt en in de toekomst die je hebt.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Those in your inner circle can significantly influence your success and the progress you make towards achieving your dreams.

NL: Degenen in jullie binnenste cirkel kunnen jullie succes en de vooruitgang die jullie boeken op weg naar het bereiken van jullie dromen aanzienlijk beïnvloeden.

— Mensah Oteh


Success is achieved by the deliberate consistent discipline of taking small steps daily rather than one large step occasionally.

NL: Succes wordt bereikt door de doelbewust consistente discipline van het dagelijks nemen van kleine stappen in plaats van een grote stap af en toe.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Taking action provides immediate feedback and an opportunity to review your progress to see if you are on the right track.

NL: Het nemen van actie biedt onmiddellijke feedback en een kans om uw vooruitgang te bekijken om te zien of u op het juiste spoor.

— Mensah Oteh


The first step may be the hardest, but once you take action you create motion, which in turn builds momentum.

NL: De eerste stap kan het moeilijkst zijn, maar zodra je actie onderneemt creëer je beweging, die op zijn beurt momentum opbouwt.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Taking consistent action is guaranteed to increase the probability of your success.

NL: Het nemen van consistente actie is gegarandeerd om de kans op uw succes te verhogen.

— Mensah Oteh


The best way of creating motivation is to do something. If you take action, motivation will follow

NL: De beste manier om motivatie te creëren is om iets te doen. Als u actie onderneemt, zal de motivatie volgen

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Waiting for things to happen is like daydreaming. To break out of that cycle, you must be willing to take the first small step.

NL: Wachten tot er dingen gebeuren is als dagdromen. Om uit die cyclus te breken, moet je bereid zijn om de eerste kleine stap te nemen.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Quit thinking and take the plunge. The way to get started is to stop talking and start doing.

NL: Stop met denken en neem de sprong. De manier om te beginnen is om te stoppen met praten en beginnen met doen.

— Mensah Oteh


Success is in direct proportion to the level of consistency in the application of the daily disciplines and actions required.

NL: Succes is in directe verhouding tot het niveau van consistentie bij de toepassing van de dagelijkse disciplines en acties die vereist zijn.

— Mensah Oteh


If your actions are combined with proper planning and perseverance, there are no heights you cannot attain.

NL: Als je acties worden gecombineerd met een goede planning en doorzettingsvermogen, zijn er geen hoogtes die je niet kunt bereiken.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Consistency in action is easy once you convert your daily disciplines and activities into habits.

NL: Consistentie in actie is eenvoudig zodra je je dagelijkse disciplines en activiteiten omzet in gewoonten.

— Mensah Oteh


Consistency is the difference between game excellence and an excellent game. Successful people do consistently what the others do occasionally.

NL: Consistentie is het verschil tussen game excellence en een uitstekend spel. Succesvolle mensen doen consequent wat de anderen af en toe doen.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Feedback is to success like rest is to the body.

NL: Feedback is naar succes zoals rust naar het lichaam is.

— Mensah Oteh


What you do consistently shapes your life.

NL: Wat je doet vormt altijd je leven.

— Mensah Oteh


Your success will be in direct proportion to your level of consistency in your application of the daily activities and actions needed for success.

NL: Uw succes zal in directe verhouding staan tot uw niveau van consistentie in uw toepassing van de dagelijkse activiteiten en acties die nodig zijn voor succes.

— Mensah Oteh


Never allow your life to be dictated by what you can see by sight, be guided by your inner vision.

NL: Laat nooit je leven gedicteerd worden door wat je door het zicht kunt zien, laat je leiden door je innerlijke visie.

— Mensah Oteh


Create in your mind a picture of what you want and then live that vision as if it already exists.

NL: Maak in je hoofd een beeld van wat je wilt en leef dan die visie alsof het al bestaat.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


A vision is a promise of the future as seen in the present.

NL: Een visie is een belofte van de toekomst zoals die in het heden wordt gezien.

— Mensah Oteh


Vision inspires and clarifies what needs to be done in the present to achieve the promise of the future.

NL: Visie inspireert en verduidelijkt wat er in het heden gedaan moet worden om de belofte van de toekomst te realiseren.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


To achieve success, you need to develop the ability to see through your mind’s eye continuously.

NL: Om succes te bereiken, moet u het vermogen om te zien door uw geest voortdurend te ontwikkelen.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


The most successful individuals and leaders achieve their dreams because they have a clear vision they have committed their life to.

NL: De meest succesvolle individuen en leiders bereiken hun dromen omdat ze een duidelijke visie hebben waaraan ze hun leven hebben toegewijd.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Success is built on what you are able to see and create with your mind.

NL: Succes is gebaseerd op wat je kunt zien en creëren met je geest.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


The difference between those who achieve their dreams and those who don’t is in their ability to see not only with their eyes but also their minds.

NL: Het verschil tussen degenen die hun dromen bereiken en degenen die dat niet doen is in hun vermogen om niet alleen met hun ogen maar ook met hun geest te zien.

— Mensah Oteh


The power and magnetic pull of your vision is hinged on the purpose and passion behind it and, most importantly, the intent.

NL: De kracht en magnetische aantrekkingskracht van je visie hangt af van het doel en de passie erachter en vooral van de intentie.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


Your life today is a direct reflection of the decisions you made and the actions you took.

NL: Je leven vandaag is een directe weerspiegeling van de beslissingen die je nam en de acties die je nam.

— Mensah Oteh


Your vision helps you filter your decisions or choices and directs your actions.

NL: Uw visie helpt u uw beslissingen of keuzes te filteren en uw acties te sturen.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


Your vision is a glimpse of your purpose and a picture of your larger dream.

NL: Je visie is een glimp van je doel en een beeld van je grotere droom.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


Waiting is often a decision not to accept responsibility and is one of the reasons why some people never reach their potential.

NL: Wachten is vaak een beslissing om geen verantwoordelijkheid te nemen en is een van de redenen waarom sommige mensen nooit hun potentieel bereiken.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


The moment you choose to be accountable for all outcomes in your life, you distance yourself from the position of a victim and assume the role of a change agent.

NL: Op het moment dat je ervoor kiest om verantwoordelijk te zijn voor alle uitkomsten in je leven, distantieer je je van de positie van een slachtoffer en neem je de rol van een veranderingsagent.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


It’s difficult to accept full responsibility and apportion blame at the same time – you have to choose one.

NL: Het is moeilijk om de volledige verantwoordelijkheid te nemen en de schuld op hetzelfde moment te vereffenen.

— Mensah Oteh


We all have within ourselves the inclination to try to pass the blame to others when things don’t work in our favour. The ultimate challenge comes from suppressing this innate desire and replacing it with accountability and ownership for all things, good or bad.

NL: We hebben allemaal in onszelf de neiging om te proberen om de schuld door te geven aan anderen wanneer dingen niet werken in ons voordeel. De ultieme uitdaging komt voort uit het onderdrukken van dit aangeboren verlangen en het vervangen door verantwoording en eigendom voor alle dingen, goed of slecht.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


One of the greatest obstacles to success is the belief is that your future is predetermined. It isn’t. You decide the outcomes through your decisions and actions.

NL: Een van de grootste obstakels voor succes is het geloof dat jullie toekomst vooraf bepaald is. Dat is het niet. U bepaalt de resultaten door middel van uw beslissingen en acties.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


It’s easy to play the victim card (all of us have done this), but this mindset is one of the greatest obstacles to progress and growth.

NL: Het is gemakkelijk om de slachtoffer kaart te spelen (alle van ons hebben dit gedaan), maar deze mindset is een van de grootste obstakels voor vooruitgang en groei.

— Mensah Oteh, Wisdom Keys In Words: A collection of the Inspirational words that will change your life


Accepting complete responsibility is the unsung character trait of those who find uncommon success, and failure to accept responsibility is a common trait of those who end up with a mediocre life.

NL: Het aanvaarden van volledige verantwoordelijkheid is de onverschrokken karaktertrek van degenen die ongewoon succes vinden, en het niet aanvaarden van verantwoordelijkheid is een gemeenschappelijk kenmerk van degenen die eindigen met een middelmatig leven.

— Mensah Oteh


Ideas and dreams are only valuable after they have been acted on.

NL: Ideeën en dromen zijn pas waardevol nadat ze zijn opgetreden.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


A mediocre idea acted on is of more value than a handful of brilliant ideas that remain in your mind.

NL: Een middelmatig idee waar je op reageerde is van meer waarde dan een handvol briljante ideeën die in je geest blijven.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


To achieve your dreams you must be willing to take consistent and improved action over a defined period.

NL: Om je dromen te bereiken moet je bereid zijn om consistente en verbeterde actie te ondernemen gedurende een bepaalde periode.

— Mensah Oteh


Taking consistent action is guaranteed to increase the probability of your success. When combined with proper planning and perseverance, there are no heights you cannot attain.

NL: Het nemen van consistente actie is gegarandeerd om de kans op uw succes te verhogen. In combinatie met de juiste planning en doorzettingsvermogen, zijn er geen hoogten die je niet kunt bereiken.

— Mensah Oteh, Unlocking Life’s Treasure Chest: Wisdom keys to keep you inspired, encouraged, motivated and focused


The willingness to burn your ships, cut off all sources of retreat, and take decisive action is often the only assured path to success.

NL: De bereidheid om jullie schepen te verbranden, alle bronnen van terugtrekking af te snijden en beslissende actie te ondernemen is vaak de enige veilige weg naar succes.

— Mensah Oteh, The Good Life: Transform your life through one good day


You may spend much time and energy in preparation that you forget that the most important and essential step is action.

NL: Je kunt veel tijd en energie in voorbereiding besteden dat je vergeet dat de belangrijkste en belangrijkste stap actie is.

— Mensah Oteh, The Best Chance: A Guide to Discovering Your Purpose, Reaching Your Potential, Experiencing Fulfilment and Achieving Success in Any Area of Life


Action is where sacrifice is honoured and where you require persistence and courage to endure all that life throws in your direction.

NL: Actie is waar offers worden geëerd en waar jullie volharding en moed nodig hebben om alles te doorstaan wat het leven in jullie richting gooit.

— Mensah Oteh


Although a decision is often viewed as the turning point, it is action that creates tangible results.

NL: Hoewel een beslissing vaak wordt gezien als het keerpunt, is het actie die tastbare resultaten oplevert.

— Mensah Oteh


Consistency in action is an essential component of success.

NL: Samenhang in actie is een essentieel onderdeel van succes.

— Mensah Oteh


To achieve your dreams you must be willing to take massive action over a long period, even when there is no evidence of progress.

NL: Om jullie dromen te bereiken moeten jullie bereid zijn om massale actie te ondernemen gedurende een lange periode, zelfs als er geen bewijs is van vooruitgang.

— Mensah Oteh


Gratitude is only expressed and appreciated in proportion to your understanding of grace.

NL: Dankbaarheid wordt alleen uitgedrukt en gewaardeerd in verhouding tot jullie begrip van genade.

— Mensah Oteh