Melina Marchetta quotes | 19 quotes van Melina Marchetta

Ben je op zoek naar een Melina Marchetta quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Melina Marchetta quotes. Veel leesplezier!

Melina Marchetta quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Melina Marchetta verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Melina Marchetta quotes:

It’s funny how you can forget everything except people loving you. Maybe that’s why humans find it so hard getting over love affairs. It’s not the pain they’re getting over, it’s the love.

NL: Het is grappig hoe je alles kunt vergeten behalve mensen die van je houden. Misschien vinden mensen het daarom zo moeilijk om over liefdesaffaires heen te komen. Het is niet de pijn waar ze overheen komen, het is de liefde.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


But grief makes a monster out of us sometimes . . . and sometimes you say and do things to the people you love that you can’t forgive yourself for.

NL: Maar verdriet maakt soms een monster van ons. .. en soms zeg en doe je dingen met de mensen waar je van houdt waar je jezelf niet voor kunt vergeven.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


When I turn around, he cups my face in his hands and he kisses me so deeply that I don’t know who is breathing for who, but his mouth and tongue taste like warm honey. I don’t know how long it lasts, but when I let go of him, I miss it already.

NL: Als ik me omdraai, drinkt hij mijn gezicht in zijn handen en kust hij me zo diep dat ik niet weet wie voor wie ademt, maar zijn mond en tong smaken naar warme honing. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar als ik hem loslaat, mis ik het al.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


When it was over, she gathered him in her arms. And told him the terrible irony of her life.That she had wanted to be dead all those years while her brother had been alive. That had been her sin.And this was her penance.Wanting to live when everyone else seemed dead.

NL: Toen het voorbij was, verzamelde ze hem in haar armen. En vertelde hem de verschrikkelijke ironie van haar leven, dat ze al die jaren dood wilde zijn terwijl haar broer nog leefde. Dat was haar zonde.En dit was haar boetedoening.Wilden leven terwijl iedereen dood leek te zijn.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


Some of us weren’t born for rewards, Froi. We were born for sacrifices.

NL: Sommigen van ons zijn niet geboren voor beloningen, Froi. We zijn geboren voor offers.

— Melina Marchetta, Froi of the Exiles


It’s against the rules of humanity to believe there is nothing we can do.

NL: Het is tegen de regels van de mensheid om te geloven dat we niets kunnen doen.

— Melina Marchetta, Finnikin of the Rock


This is the best night of my life,” Raffy says, crying.”Raffy, half our House has burnt down,” I say wearily. “We don’t have a kitchen.””Why do you always have to be so pessimistic?” she asks. “We can double up in our rooms and have a barbecue every night like the Cadets.”Silently I vow to keep Raffy around for the rest of my life.

NL: Dit is de beste avond van mijn leven,” zegt Raffy, huilen.”Raffy, de helft van ons huis is afgebrand,” zeg ik moede. “We hebben geen keuken.”Waarom moet je altijd zo pessimistisch zijn?” Ze vraagt het. “We kunnen in onze kamers dubbelen en elke avond een barbecue houden, net als de Cadets.”Zwijgzaam beloof ik Raffy de rest van mijn leven in de buurt te houden.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


Are you an idiot, or an idiot?’ Gargarin hissed.’The first one. I really resent being called the second.

NL: Ben je een idioot of een idioot?’ Gargarin sist.De eerste. Ik heb er echt bezwaar tegen om gebeld te worden op de tweede.

— Melina Marchetta, Froi of the Exiles


What’s with what you’re wearing?” Griggs asks while we stand outside waiting for the others.”It’s pretty hideous, isn’t it?” I say.”Don’t force me to look at it,” he says. “It’s see-through.”That kills conversation for a couple of seconds.

NL: Wat heb je aan? Griggs vraagt het terwijl we buiten wachten op de anderen.’Het is nogal afschuwelijk, nietwaar? ‘ Zeg dat wel.”Dwing me er niet naar te kijken,” zegt hij. “Het is doorkijkbaar.”Dat doodt een gesprek voor een paar seconden.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


I didn’t know you had a girlfriend, Griggs.” Anson Choi feigns surprise. “What’s her name?””I didn’t actually catch her name,” Griggs continues.”Lily,” Raffaela says over her shoulder and this time I give her a sideways look.”Great to know that I’m in love with a girl with a cool name.””It’s Taylor’s middle name,” Raffaela calls back again.

NL: Ik wist niet dat je een vriendin had, Griggs.” Anson Choi doet alsof. Hoe heet ze?”Ik heb haar naam niet verstaan,” vervolgt Griggs.”Lily,” zegt Raffaela over haar schouder en deze keer geef ik haar een zijwaartse blik.”Geweldig om te weten dat ik verliefd ben op een meisje met een coole naam.”Het is Taylor’s tweede naam,” belt Raffaela weer terug.

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road


It’s like you have a plan and someone comes along and makes you want to change it all, but you still like your first plan, no matter how fantastic the second one makes you feel.

NL: Het is alsof je een plan hebt en iemand komt langs en maakt dat je het allemaal wilt veranderen, maar je houdt nog steeds van je eerste plan, hoe fantastisch de tweede je ook laat voelen.

— Melina Marchetta, Saving Francesca


Sir Topher finally looked up. “Because any hope beyond that, my boy, would be too much. I feared we would drown in it.””Then I choose to drown,” Finnikin said. “In hope. Rather than float into nothing.

NL: Sir Topher keek eindelijk op. Want elke hoop daarboven, mijn jongen, zou te veel zijn. Ik vreesde dat we erin zouden verdrinken.”Toen koos ik ervoor om te verdrinken, zei Finnikin. In hoop. Liever dan in niets drijven.

— Melina Marchetta, Finnikin of the Rock


Then I choose to drown. In hope. Rather than float into nothing.

NL: Dan kies ik ervoor om te verdrinken. Hoopvol. Liever dan in niets drijven.

— Melina Marchetta, Finnikin of the Rock


He hesitated, remembering something Finnikin had said to him on their journey. That somehow, even in the worst of times, the tiniest fragments of good survive. It was the grip in which one held those fragments that counted.

NL: Hij aarzelde en herinnerde zich iets wat Finnikin tijdens hun reis tegen hem had gezegd. Dat zelfs in de ergste tijden, de kleinste fragmenten van het goede overleven. Het was de greep waarin men die fragmenten hield die telde.

— Melina Marchetta, Finnikin of the Rock


A piece of me is gone,” she told me once while we were bra shopping. “I think we’re made up of all these different pieces and every time someone goes, you’re left with less of yourself.

NL: Een deel van mij is weg,” vertelde ze me een keer toen we aan het beha winkelen waren. “Ik denk dat we uit al deze verschillende stukken bestaan en elke keer als iemand gaat, heb je minder van jezelf over.

— Melina Marchetta, Saving Francesca


Do you want to know something about tyrants? When faced with death, they weep and they beg just like the rest of us.

NL: Wil je iets weten over tirannen? Wanneer ze geconfronteerd worden met de dood, huilen ze en smeken ze net als de rest van ons.

— Melina Marchetta, Quintana of Charyn


Phaedra of Alonso’s death was a never-ending pain that gnawed at his insides. It made him a prisoner in his own cottage.

NL: Phaedra van Alonso’s dood was een nooit eindigende pijn die knagen aan zijn ingewanden. Het maakte hem gevangen in zijn eigen huisje.

— Melina Marchetta, Quintana of Charyn


I wish everyone would stop crying, Tom. Uncle Joe would be so angry about it.” But she’s crying herself now. “He’d be so angry at us, Tom, for crying so much when all he did was laugh.

NL: Ik wou dat iedereen stopte met huilen, Tom. Oom Joe zou er zo boos over zijn.” Maar nu huilt ze zichzelf. “Hij zou zo boos op ons zijn, Tom, omdat hij zoveel huilde toen hij alleen maar lachte.

— Melina Marchetta, The Piper’s Son


Was. What does was actually mean? The verb to be. Past tense of is. Does it mean that someone is no longer being?

NL: Was. Wat betekent dat eigenlijk? Het werkwoord om te zijn. Verleden tijd van is. Betekent het dat iemand er niet meer is?

— Melina Marchetta, On the Jellicoe Road