Mehmet Murat ildan quotes | 33 quotes van Mehmet Murat ildan

Ben je op zoek naar een Mehmet Murat ildan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mehmet Murat ildan quotes. Veel leesplezier!

Mehmet Murat ildan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mehmet Murat ildan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mehmet Murat ildan quotes:

If everyone bows in front of your wisdom, your greatest wisdom will be to tell them not to bow!

NL: Als iedereen buigt voor jouw wijsheid, zal jouw grootste wijsheid zijn om hen te zeggen niet te buigen!

— Mehmet Murat ildan


Without living the most chaotic internal storms, you can’t get the calmness of the wisdom! Wisdom is the child of the storm.

NL: Zonder het leven van de meest chaotische interne stormen, kunt u de rust van de wijsheid niet krijgen! Wijsheid is het kind van de storm.

— Mehmet Murat ildan


On the road to wisdom, behave like a raven and observe everything carefully!

NL: Op weg naar wijsheid, gedraag je als een raaf en observeer alles zorgvuldig!

— Mehmet Murat ildan


When the wisdom speaks, be quite and listen! When the stupidity speaks, stand up and leave!

NL: Als de wijsheid spreekt, wees dan eerlijk en luister! Als de domheid spreekt, sta dan op en vertrek!

— Mehmet Murat ildan


Create a wisdom and share it with others; in return, don’t wait for anything, not even a simple thanks, because expecting something in return does not belong to the wisdom!

NL: Creëer een wijsheid en deel het met anderen; in ruil, wacht niet op iets, zelfs niet een eenvoudige dank, want het verwachten van iets in ruil hoort niet bij de wijsheid!

— Mehmet Murat ildan


To enter the land of wisdom, firstly start changing the angles you look at the things!

NL: Om het land van wijsheid binnen te gaan, begin je eerst de hoeken te veranderen die je kijkt naar de dingen!

— Mehmet Murat ildan


When you attain the highest wisdom, you will disappear physically because people will start seeing only your ideas and thinking about only your wisdom; you will die physically and you will turn into an empty chair full of universe simply!

NL: Wanneer jullie de hoogste wijsheid bereiken, zullen jullie fysiek verdwijnen omdat mensen zullen beginnen alleen jullie ideeën te zien en alleen maar aan jullie wijsheid te denken; jullie zullen fysiek sterven en jullie zullen simpelweg veranderen in een lege stoel vol universum!

— Mehmet Murat ildan


You look somewhere else, then you see something different and so your journey for wisdom starts! Wise man’s mind is the mind looking at everywhere!

NL: Je kijkt ergens anders, dan zie je iets anders en zo begint je reis naar wijsheid! Wijsheid de geest is de geest die overal naar kijkt!

— Mehmet Murat ildan


Keep reading! Keep travelling! Keep thinking! And finally you will be there, in the Land of Wisdom where the mind has the power of an eagle’s eye!

NL: Blijf lezen! Doorlopen. Blijf denken! En tenslotte zul je er zijn, in het Land der Wijsheid waar de geest de kracht heeft van een arendsoog!

— Mehmet Murat ildan


To attain the wisdom of every season, you must live all the seasons!

NL: Om de wijsheid van elk seizoen te bereiken, moet je alle seizoenen leven!

— Mehmet Murat ildan


Even the wisdom of the wisest depends on the accumulated wisdom of the past!

NL: Zelfs de wijsheid van de wijzen hangt af van de verzamelde wijsheid van het verleden!

— Mehmet Murat ildan


There are paths above the paths, the paths of the birds! There are paths above the paths of the birds, the paths of the clouds! And there are paths above the paths of the clouds, the paths of the planets! When you are travelling on a path, never forget that there are higher paths, there are higher wisdoms over your head!

NL: Er zijn paden boven de paden, de paden van de vogels! Er zijn paden boven de paden van de vogels, de paden van de wolken! En er zijn paden boven de paden van de wolken, de paden van de planeten! Als je op een pad reist, vergeet dan nooit dat er hogere paden zijn, er zijn hogere wijsheidën boven je hoofd!

— Mehmet Murat ildan


Whatever happens when the seed meets the soil, the same thing happens when you meet the wisdom!

NL: Wat er ook gebeurt als het zaad de grond ontmoet, hetzelfde gebeurt als je de wijsheid ontmoet!

— Mehmet Murat ildan


Wisdom is not a mysterious universe where your mind enters but it is a mysterious universe which enters your mind!

NL: Wijsheid is geen mysterieus universum waar je geest binnenkomt, maar het is een mysterieus universum dat je geest binnenkomt!

— Mehmet Murat ildan


Let your walk be wisely so that you can inspire others to walk wisely!

NL: Laat uw wandeling wijs zijn zodat u anderen kunt inspireren wijs te lopen!

— Mehmet Murat ildan


You will never attain wisdom without walking on different streets, without talking to different people, without reading different books, in short, without meeting with the things different in every aspect!

NL: Jullie zullen nooit wijsheid bereiken zonder op verschillende straten te lopen, zonder met verschillende mensen te praten, zonder verschillende boeken te lezen, kortom, zonder de dingen in elk opzicht anders te ontmoeten!

— Mehmet Murat ildan


Old people have wisdom but not energy; young people have energy but not wisdom; energy and wisdom must be in the same body to create a much better civilisation! To do this, we will either give energy to the old or we will give wisdom to the young and for now the latter seems a more plausible action!

NL: Oude mensen hebben wijsheid maar geen energie; jongeren hebben energie maar geen wijsheid; energie en wijsheid moeten in hetzelfde lichaam zitten om een veel betere beschaving te creëren! Om dit te doen, zullen we ofwel energie geven aan de oude of we zullen wijsheid geven aan de jongeren en voor nu lijkt het laatste een meer plausibele actie!

— Mehmet Murat ildan


To be happy in absolute terms, along with our happiness, all the world must be happy so that we don’t have to worry for anyone!

NL: Om gelukkig te zijn in absolute termen, samen met ons geluk, moet de hele wereld gelukkig zijn zodat we ons geen zorgen hoeven te maken voor iedereen!

— Mehmet Murat ildan


In a beautiful morning, walking barefoot to the work through the green fields with the company of the singing birds… and there you shall meet the real happiness!

NL: In een prachtige ochtend, blote voeten lopen naar het werk door de groene velden met het gezelschap van de zingende vogels… en daar zult u het echte geluk ontmoeten!

— Mehmet Murat ildan


You will not find happiness till you find your peaceful corner in life!

NL: Je zult geen geluk vinden totdat je je rustige hoek in het leven vindt!

— Mehmet Murat ildan


If you know the art of finding some things in a quite empty street, then you know the art of happiness!

NL: Als je de kunst van het vinden van sommige dingen in een vrij lege straat weet, dan weet je de kunst van het geluk!

— Mehmet Murat ildan


You can never catch real happiness without making others happy!

NL: Je kunt nooit echt geluk vangen zonder anderen gelukkig te maken!

— Mehmet Murat ildan


Happy people is a great hope to all the unhappy people because a path of success can always be used by the people who couldn’t find such a path yet!

NL: Gelukkige mensen is een grote hoop voor alle ongelukkige mensen omdat een pad van succes altijd kan worden gebruikt door de mensen die nog niet zo’n pad kon vinden!

— Mehmet Murat ildan


The heaven of a grasshopper is the wheat field; the heaven of man is the same place, the very earth itself where we get our food and build our happiness!

NL: De hemel van een sprinkhaan is het tarweveld; de hemel des mensen is dezelfde plaats, de aarde zelf waar we ons voedsel krijgen en ons geluk opbouwen!

— Mehmet Murat ildan


The unhappy people of the known paths must certainly try the unknown paths in their search of happiness!

NL: De ongelukkige mensen van de bekende paden moeten zeker de onbekende paden uitproberen in hun zoektocht naar geluk!

— Mehmet Murat ildan


In the middle of the night, there is always less hope; in the dawn of the morning, there is always more hope!

NL: In het midden van de nacht is er altijd minder hoop; in het ochtendgloren is er altijd meer hoop!

— Mehmet Murat ildan


Have you lost your hope? Have you remained inside the fog? Don’t worry; even if you can’t find it, a new hope will come and find you!

NL: Ben je je hoop kwijt? Ben je in de mist gebleven? Maak je geen zorgen; zelfs als je het niet kunt vinden, zal een nieuwe hoop komen en je vinden!

— Mehmet Murat ildan


Human mind is the only real hope for the future of humanity! Have faith in human mind which is the only instrument who can protect you in this savage universe!

NL: Menselijke geest is de enige echte hoop voor de toekomst van de mensheid! Heb vertrouwen in de menselijke geest die het enige instrument is dat jullie kan beschermen in dit woeste universum!

— Mehmet Murat ildan


A homeless with hope is in a better situation than a hopeless with home!

NL: Een dakloze met hoop is in een betere situatie dan een hopeloze met thuis!

— Mehmet Murat ildan


If you can defeat your own calamity, you will be a hope for others and thus you can defeat the calamity of others too!

NL: Als je je eigen rampspoed kunt verslaan, zul je een hoop zijn voor anderen en zo kun je ook de rampspoed van anderen verslaan!

— Mehmet Murat ildan


Seek for the endless life in the world, because with death, there remains neither the seeker nor the sought! The other world is altogether an illusion! Stop deceiving yourself; seek for the endless life in the world!

NL: Zoek naar het eindeloze leven in de wereld, want met de dood, blijft er noch de zoeker noch de gezochten! De andere wereld is totaal een illusie! Stop met jezelf te bedriegen; zoek naar het eindeloze leven in de wereld!

— Mehmet Murat ildan


For an apple you can’t reach up and pick, you have to climb that tree; the tree won’t bend down for you!

NL: Voor een appel die je niet kunt bereiken en plukken, moet je die boom beklimmen; de boom zal niet buigen voor u!

— Mehmet Murat ildan, Antiquary Arago’s Diary


Religion does not belong to God it belongs to the human reaction against mortality!

NL: Religie behoort niet tot God het behoort tot de menselijke reactie tegen sterfelijkheid!

— Mehmet Murat ildan