Maya Angelou quotes | 34 quotes van Maya Angelou

Ben je op zoek naar een Maya Angelou quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Maya Angelou quotes. Veel leesplezier!

Maya Angelou quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Maya Angelou verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Maya Angelou quotes:

I don’t trust people who don’t love themselves and tell me, ‘I love you.’ … There is an African saying which is: Be careful when a naked person offers you a shirt.

NL: Ik vertrouw geen mensen die niet van zichzelf houden en me zeggen: ‘Ik hou van je.’ … Er is een Afrikaans gezegde dat is: Wees voorzichtig als een naakt persoon biedt u een shirt.

— Maya Angelou


Have enough courage to trust love one more time and always one more time.

NL: Heb genoeg moed om de liefde nog één keer te vertrouwen en altijd nog één keer.

— Maya Angelou


Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.

NL: Liefde herkent geen barrières. Het springt horden, springt hekken, dringt muren om te komen op zijn bestemming vol van hoop.

— Maya Angelou


First best is falling in love. Second best is being in love. Least best is falling out of love. But any of it is better than never having been in love.

NL: Het eerste beste is verliefd worden. Het op één na beste is verliefd zijn. Het minste wat het beste is, valt uit de liefde. Maar alles is beter dan nooit verliefd te zijn geweest.

— Maya Angelou


In all the world, there is no heart for me like yours.In all the world, there is no love for you like mine.

NL: In de hele wereld, is er geen hart voor mij zoals het jouwe.In de hele wereld, is er geen liefde voor jou zoals het mijne.

— Maya Angelou


Love is like a virus. It can happen to anybody at any time.

NL: Liefde is als een virus. Het kan iedereen overkomen op elk moment.

— Maya Angelou


I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life’s a bitch. You’ve got to go out and kick ass.

NL: Ik zie graag een jong meisje de wereld pakken bij de revers. Het leven is klote. Je moet naar buiten gaan en een pak slaag krijgen.

— Maya Angelou


I am convinced that most people do not grow up…We marry and dare to have children and call that growing up. I think what we do is mostly grow old. We carry accumulation of years in our bodies, and on our faces, but generally our real selves, the children inside, are innocent and shy as magnolias.

NL: Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen niet opgroeien…We trouwen en durven kinderen te krijgen en noemen dat opgroeien. Ik denk dat wat we doen meestal oud wordt. We dragen opeenstapeling van jaren in ons lichaam, en op onze gezichten, maar over het algemeen zijn ons echte zelf, de kinderen binnenin, onschuldig en verlegen als magnolia’s.

— Maya Angelou, Letter to My Daughter


My life has been one great big joke,A dance that’s walked,A song that’s spoke,I laugh so hard I almost choke,When I think about myself.

NL: Mijn leven is één grote grap geweest, een dans die werd gelopen, een lied dat sprak, ik lach zo hard dat ik bijna stik, als ik aan mezelf denk.

— Maya Angelou


There is a very fine line between loving life and being greedy for it.

NL: Er is een zeer fijne lijn tussen liefdevol leven en hebzuchtig zijn.

— Maya Angelou


This is a wonderful day, I have never seen this one before.

NL: Dit is een prachtige dag, ik heb deze nog nooit eerder gezien.

— Maya Angelou


There is no greater agony than bearing an untold story inside you.

NL: Er is geen grotere kwelling dan het dragen van een onnoemelijk verhaal in je.

— Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings


What you’re supposed to do when you don’t like a thing is change it. If you can’t change it, change the way you think about it. Don’t complain.

NL: Wat je hoort te doen als je niets leuk vindt, is het veranderen. Als je het niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je erover denkt. Niet klagen.

— Maya Angelou, Wouldn’t Take Nothing for My Journey Now


I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it.(Popular misquote of “You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them.”)

NL: Ik kan veranderd worden door wat er met me gebeurt. Maar ik weiger er door verminderd te worden.(Populaire misquote van “Je mag niet alle gebeurtenissen beheersen die je overkomen, maar je kunt besluiten niet door hen te worden verminderd.”)

— Maya Angelou, Letter to My Daughter


Ask for what you want and be prepared to get it!

NL: Vraag om wat je wilt en wees bereid om het te krijgen!

— Maya Angelou


The desire to reach for the stars is ambitious. The desire to reach hearts is wise.

NL: Het verlangen om de sterren te bereiken is ambitieus. Het verlangen om harten te bereiken is wijs.

— Maya Angelou


Stepping onto a brand-new path is difficult, but not more difficult than remaining in a situation, which is not nurturing to the whole woman.

NL: Stappen op een gloednieuw pad is moeilijk, maar niet moeilijker dan het blijven in een situatie, die niet voeden voor de hele vrouw.

— Maya Angelou


Any book that helps a child to form a habit of reading, to make reading one of his deep and continuing needs, is good for him.

NL: Elk boek dat een kind helpt om een gewoonte van lezen te vormen, om het lezen een van zijn diepe en voortdurende behoeften te maken, is goed voor hem.

— Maya Angelou


I sustain myself with the love of family.

NL: Ik help mezelf met de liefde voor familie.

— Maya Angelou


Nothing will work unless you do.

NL: Niets zal werken, tenzij jij dat doet.

— Maya Angelou


I want to thank you, Lord, for life and all that’s in it. Thank you for the day and for the hour, and the minute.

NL: Ik wil u bedanken, Heer, voor het leven en alles wat erin zit. Bedankt voor de dag en voor het uur, en de minuut.

— Maya Angelou


Each person deserves a day away in which no problems are confronted, no solutions searched for.

NL: Elke persoon verdient een dag weg waarin geen problemen worden geconfronteerd, geen oplossingen gezocht.

— Maya Angelou, Wouldn’t Take Nothing for My Journey Now


Life is going to give you just what you put in it. Put your whole heart in everything you do, and pray, then you can wait.

NL: Het leven zal je geven wat je erin stopt. Stop je hele hart in alles wat je doet, en bid, dan kun je wachten.

— Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings


It is this belief in a power larger than myself and other than myself which allows me to venture into the unknown and even the unknowable.

NL: Het is dit geloof in een macht die groter is dan ikzelf en anders dan ikzelf, waardoor ik in het onbekende en zelfs het onkenbare kan stappen.

— Maya Angelou


I am overwhelmed by the grace and persistence of my people.

NL: Ik ben overweldigd door de genade en volharding van mijn volk.

— Maya Angelou


I want all my senses engaged. Let me absorb the world’s variety and uniqueness.

NL: Ik wil al mijn zintuigen verloofd hebben. Laat me de verscheidenheid en uniciteit van de wereld absorberen.

— Maya Angelou


I had given up some youth for knowledge, but my gain was more valuable than the loss

NL: Ik had wat jeugd opgegeven voor kennis, maar mijn winst was waardevoller dan het verlies.

— Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings


Your crown has been bought and paid for. Put it on your head and wear it.

NL: Je kroon is gekocht en betaald. Doe het op je hoofd en draag het.

— Maya Angelou


No matter what happens, or how bad it seems today, life does go on, and it will be better tomorrow.

NL: Wat er ook gebeurt, of hoe slecht het vandaag lijkt, het leven gaat door, en het zal morgen beter zijn.

— Maya Angelou


To those who are given much, much is expected.

NL: Aan degenen die veel gegeven worden, wordt veel verwacht.

— Maya Angelou


I find relief from the questions only when I concede that I am not obliged to know everything. I remind myself it is sufficient to know what I know, and that what I know, may not always be true.

NL: Ik vind verlichting van de vragen alleen wanneer ik toegeef dat ik niet verplicht ben om alles te weten. Ik herinner mezelf eraan dat het voldoende is om te weten wat ik weet, en dat wat ik weet, misschien niet altijd waar is.

— Maya Angelou


I answer the heroic question, ‘Death, where is thy sting?’ with ‘It is in my heart and mind and memories.

NL: Ik beantwoord de heldhaftige vraag: ‘Dood, waar is uw steek?’ met ‘Het is in mijn hart, geest en herinneringen.

— Maya Angelou


It’s the fire in my eyes, And the flash of my teeth, The swing in my waist, And the joy in my feet. I’m a woman Phenomenally.

NL: Het is het vuur in mijn ogen, en de flits van mijn tanden, de schommel in mijn middel, en de vreugde in mijn voeten. Ik ben een vrouw Fenomenaal.

— Maya Angelou, Phenomenal Woman: Four Poems Celebrating Women


Poetry puts starch in your backbone so you can stand, so you can compose your life.

NL: Poëzie brengt zetmeel in je ruggengraat zodat je kunt staan, zodat je je leven kunt samenstellen.

— Maya Angelou