Matsuri Hino quotes | 10 quotes van Matsuri Hino

Ben je op zoek naar een Matsuri Hino quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Matsuri Hino quotes. Veel leesplezier!

Matsuri Hino quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Matsuri Hino verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Matsuri Hino quotes:

If you don’t do anything, you simply end up overwhelmed by something happening.

NL: Als je niets doet, eindig je gewoon overweldigd door iets dat gebeurt.

— Matsuri Hino


You’re okay now… You’re okay because I’ll be holding you like this from now on.

NL: Je bent nu in orde… je bent in orde, want ik hou je vanaf nu zo vast.

— Matsuri Hino


No one can be a replacement for another person. That is why, farewells are always difficult.

NL: Niemand kan een vervanger zijn voor een ander. Vandaar dat afscheid altijd moeilijk is.

— Matsuri Hino, Vampire Knight, Vol. 1


I want these gentle hands… and this kind smile… although I should not want such a thing.

NL: Ik wil deze zachte handen… en dit soort glimlach… hoewel ik zoiets niet zou moeten willen.

— Matsuri Hino


The world is dyed with the color of blood. It will never be able to go back to the way it was before.

NL: De wereld is geverfd met de kleur van bloed. Het zal nooit meer terug kunnen gaan naar hoe het vroeger was.

— Matsuri Hino


A vampire’s thirst can only be quenched by the blood of their loved ones.

NL: De dorst van een vampier kan alleen worden uitgeblust door het bloed van hun dierbaren.

— Matsuri Hino


That’s why for you, you have the right to be cruel to me. No matter how much you make me worry or how much danger you put me in, just as much as you like. But these are not enough ‘compensation.’ Even if I have to sacrifice my left over life for you, I would not utter a word of complaint.

NL: Daarom heb je het recht om wreed tegen me te zijn. Het maakt niet uit hoeveel ik me zorgen maak of in hoeveel gevaar je me brengt, net zoveel als je wilt. Maar dit is niet voldoende “compensatie.” Zelfs als ik mijn linker over het leven voor je moet opofferen, zou ik geen woord van klacht uitspreken.

— Matsuri Hino


One day, Kaname’s lips will lightly touch this neck of yours, and slowly, Kaname’s teeth will sink in… If you hear the sound of Kaname drinking your own blood, Yuki-chan, then, for sure, you’ll feel ecstasy.

NL: Op een dag, zullen Kaname’s lippen licht aanraken deze nek van jou, en langzaam, Kaname’s tanden zullen zinken in… Als je Kaname je eigen bloed hoort drinken, Yuki-chan, dan zul je zeker extase voelen.

— Matsuri Hino


I want to bask deeply in the taste of his blood, in that flowing crimson filled with his feelings melted in it…

NL: Ik wil diep koesteren in de smaak van zijn bloed, in die stromende karmozijn gevuld met zijn gevoelens gesmolten in het…

— Matsuri Hino


No matter how dim the light filtering through the trees is, you can still try your best to grasp it. -Kaien Cross

NL: Het maakt niet uit hoe dim het licht filteren door de bomen is, je kunt nog steeds je best doen om het te grijpen. – Kaien Cross.

— Matsuri Hino, Vampire Knight, Vol. 16