Matshona Dhliwayo quotes | 141 quotes van Matshona Dhliwayo

Ben je op zoek naar een Matshona Dhliwayo quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Matshona Dhliwayo quotes. Veel leesplezier!

Matshona Dhliwayo quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Matshona Dhliwayo verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Matshona Dhliwayo quotes:

A genuine smile is one of the world’s rarest treasures.

NL: Een echte glimlach is een van de zeldzaamste schatten ter wereld.

— Matshona Dhliwayo


Learn from stars; even in the dark they give off light, not despair.

NL: Leer van sterren; zelfs in het donker geven ze licht af, niet wanhoop.

— Matshona Dhliwayo


A fish that is afraid of drowning in a river is ignorant of its gifts.

NL: Een vis die bang is om te verdrinken in een rivier is onwetend van zijn gaven.

— Matshona Dhliwayo


A diamond earns its sparkle from the pressure it endures.

NL: Een diamant verdient zijn glans van de druk die hij ondergaat.

— Matshona Dhliwayo


It is in the storm, not the calm, that a rainbow is born.

NL: Het is in de storm, niet in de rust, dat een regenboog wordt geboren.

— Matshona Dhliwayo


A determined seed cannot be hidden from the world, not even by dirt.

NL: Een bepaald zaad kan niet verborgen worden voor de wereld, zelfs niet door vuil.

— Matshona Dhliwayo


Calm skies don’t make skillful eagles.

NL: Rustige luchten maken geen behendige adelaars.

— Matshona Dhliwayo


If you cry in the rain, only the sky will see your tears.

NL: Als je huilt in de regen, zal alleen de hemel je tranen zien.

— Matshona Dhliwayo


Birds keep singing beautiful songs, even if they have no audience.

NL: Vogels blijven mooie liedjes zingen, zelfs als ze geen publiek hebben.

— Matshona Dhliwayo


Today’s storms help you appreciate tomorrow’s sunshine.

NL: De stormen van vandaag helpen u om morgen de zon te waarderen.

— Matshona Dhliwayo


Train the ears to hear more, the eyes to see more, the hands to do more, the feet to accomplish more, the mind to think more, the heart to feel more, and the soul to love more.

NL: Train de oren om meer te horen, de ogen om meer te zien, de handen om meer te doen, de voeten om meer te bereiken, de geest om meer te denken, het hart om meer te voelen, en de ziel om meer te houden.

— Matshona Dhliwayo


If you have shed a thousand tears, expect a thousand blessings.

NL: Als je duizend tranen hebt laten vallen, verwacht dan duizend zegeningen.

— Matshona Dhliwayo


The greatest gift you can open is your arms to someone in need.

NL: Het grootste geschenk dat je kunt openen is je armen voor iemand in nood.

— Matshona Dhliwayo


A ship will never sink if God is on it.

NL: Een schip zal nooit zinken als God er op staat.

— Matshona Dhliwayo


A flower that refuses to bloom robs the world of its beauty.

NL: Een bloem die weigert te bloeien berooft de wereld van zijn schoonheid.

— Matshona Dhliwayo


One kind deed is more beautiful than a thousand good intentions.

NL: Een soort daad is mooier dan duizend goede bedoelingen.

— Matshona Dhliwayo


Throwing dirt at a diamond does not diminish its value.

NL: Het gooien van vuil naar een diamant vermindert zijn waarde niet.

— Matshona Dhliwayo


A heart of gold is more precious than a necklace of diamonds.

NL: Een hart van goud is kostbaarder dan een ketting van diamanten.

— Matshona Dhliwayo


A caterpillar knows it’s a butterfly, even if the whole world tries to convince it that it’s just a worm.

NL: Een rups weet dat het een vlinder is, ook al probeert de hele wereld hem ervan te overtuigen dat het maar een worm is.

— Matshona Dhliwayo


Light is all a flower longs for, even when surrounded with priceless jewels.

NL: Licht is allemaal een bloem naar verlangt, zelfs wanneer omgeven met onschatbare juwelen.

— Matshona Dhliwayo


Tears water the eyes when they have been dry for too long.

NL: Tranen besproeien de ogen als ze te lang droog zijn geweest.

— Matshona Dhliwayo


Stars cannot achieve their highest potential without the dark.

NL: Sterren kunnen hun hoogste potentieel niet bereiken zonder het duister.

— Matshona Dhliwayo


A star is a rock that could no longer hide its light from the world.

NL: Een ster is een rots die zijn licht niet langer voor de wereld kon verbergen.

— Matshona Dhliwayo


A diamond’s happy ending is on a crown, but its beauty was formed in dirt.

NL: Het gelukkige einde van een diamant ligt op een kroon, maar zijn schoonheid werd gevormd in vuil.

— Matshona Dhliwayo


It is better to win souls than to conquer nations.

NL: Het is beter om zielen te winnen dan naties te veroveren.

— Matshona Dhliwayo


If God charged us for every tear He shed for us, the world would be bankrupt.

NL: Als God ons elke traan zou aanrekenen die Hij ons gaf, zou de wereld failliet zijn.

— Matshona Dhliwayo


The saddest day in the woods is when birds run out of happy songs to sing.

NL: De triestste dag in het bos is wanneer de vogels geen blije liedjes meer kunnen zingen.

— Matshona Dhliwayo


If you try to extinguish the light of one who shines like the sun you will get burned.

NL: Als je probeert het licht te doven van iemand die schijnt als de zon, zul je verbrand worden.

— Matshona Dhliwayo


Each time a flower blooms, the world is reminded that there is beauty in new beginnings.

NL: Elke keer als er een bloem bloeit, wordt de wereld eraan herinnerd dat er schoonheid is in een nieuw begin.

— Matshona Dhliwayo


The moon only dares compete with the stars when the sun is in its corner.

NL: De maan durft alleen te concurreren met de sterren als de zon in zijn hoek staat.

— Matshona Dhliwayo


A seed only realizes its potential the day you bury it.

NL: Een zaad realiseert alleen zijn potentieel op de dag dat je het begraaft.

— Matshona Dhliwayo


Love will always be blind, but will never be deaf.

NL: Liefde zal altijd blind zijn, maar zal nooit doof zijn.

— Matshona Dhliwayo


Fear takes you low, faith takes you high, but love takes you everywhere.

NL: Angst neemt je laag, geloof neemt je hoog, maar liefde neemt je overal mee naartoe.

— Matshona Dhliwayo


Stars don’t beg the sky to shine.

NL: Sterren smeken de hemel niet om te schijnen.

— Matshona Dhliwayo


A rose struggling in a desert is still braver than a flower flourishing in a rain forest.

NL: Een roos die worstelt in een woestijn is nog moediger dan een bloem die bloeit in een regenwoud.

— Matshona Dhliwayo


When God wants to give you a miracle, He first gives you a problem.

NL: Als God je een wonder wil geven, geeft Hij je eerst een probleem.

— Matshona Dhliwayo


Fortify your mind, bullet proof your heart, strengthen your soul.

NL: Versterk je geest, kogel bewijs je hart, versterk je ziel.

— Matshona Dhliwayo


Don’t let past disappointments rob you of future happiness.

NL: Laat teleurstellingen uit het verleden je niet beroven van toekomstig geluk.

— Matshona Dhliwayo


We are all born stars, but some refuse to shine and others make it their life’s mission to glow.

NL: We zijn allemaal geboren sterren, maar sommigen weigeren te schijnen en anderen maken het hun levensmissie om te gloeien.

— Matshona Dhliwayo


Storms are rainbow’s inside out.

NL: Stormen zijn regenbogen binnenstebuiten.

— Matshona Dhliwayo


A star is a rock that could no longer hide its beauty from the world.

NL: Een ster is een rots die zijn schoonheid niet langer kon verbergen voor de wereld.

— Matshona Dhliwayo


Rainbows can’t rise without storms.

NL: Regenbogen kunnen niet stijgen zonder stormen.

— Matshona Dhliwayo


The world would have no rainbows if the sky had not storms.

NL: De wereld zou geen regenbogen hebben als de hemel geen stormen had gehad.

— Matshona Dhliwayo


A single candle has the power to light up a room, a single star has the power to light up the sky, and a single soul has the power to light up the world.

NL: Een enkele kaars heeft de kracht om een kamer op te lichten, een enkele ster heeft de kracht om de hemel op te lichten, en een enkele ziel heeft de kracht om de wereld op te lichten.

— Matshona Dhliwayo


A flower must bloom inside first before revealing its beauty to the world.

NL: Een bloem moet eerst naar binnen bloeien voordat hij zijn schoonheid aan de wereld openbaart.

— Matshona Dhliwayo


Looking up at the stars only proves you admire them, but shining your light proves you are like them.

NL: Opkijken naar de sterren bewijst alleen maar dat je ze bewondert, maar het schijnen van je licht bewijst dat je net als hen bent.

— Matshona Dhliwayo


Light does not have to beg darkness to shine.

NL: Licht hoeft de duisternis niet te smeken om te schijnen.

— Matshona Dhliwayo


When I was poor, I was rich because I was happy; when I was wealthy, I was poor because I was sad.

NL: Toen ik arm was, was ik rijk omdat ik gelukkig was; toen ik rijk was, was ik arm omdat ik verdrietig was.

— Matshona Dhliwayo


As the sky is too big for two stars to clash, the world is big enough for all of us to shine.

NL: Omdat de hemel te groot is voor twee sterren om te botsen, is de wereld groot genoeg voor ons allemaal om te schitteren.

— Matshona Dhliwayo


It is impossible for darkness to reign in the presence of a star.

NL: Het is onmogelijk voor de duisternis om te regeren in de aanwezigheid van een ster.

— Matshona Dhliwayo


If size really mattered, a match wouldn’t be able to set a forest on fire.

NL: Als grootte echt belangrijk was, zou een lucifer niet in staat zijn om een bos in brand te steken.

— Matshona Dhliwayo


Stars give so much to the world without demanding payment. Be likewise.

NL: Sterren geven zoveel aan de wereld zonder betaling te eisen. Wees hetzelfde.

— Matshona Dhliwayo


If the wind brushes against you, do not complain; it brushes against everyone.

NL: Als de wind tegen u borstels, niet klagen; het borstels tegen iedereen.

— Matshona Dhliwayo


You were not born to impress the world, but to impress the universe.

NL: Je bent niet geboren om indruk te maken op de wereld, maar om indruk te maken op het universum.

— Matshona Dhliwayo


Prayer is the best way to hug those who are far away.

NL: Gebed is de beste manier om degenen die ver weg zijn te knuffelen.

— Matshona Dhliwayo


The sun stands out not because it merely shines, but because it shines on everyone.

NL: De zon valt niet op omdat het alleen maar schijnt, maar omdat het op iedereen schijnt.

— Matshona Dhliwayo


If they say you will fall, rise. If they say you will fail, succeed. If they say you will break, kept it together. If they say you will deteriorate, flourish.

NL: Als ze zeggen dat je zult vallen, sta dan op. Als ze zeggen dat je zult falen, succes. Als ze zeggen dat je breekt, hou je het bij elkaar. Als ze zeggen dat je zal verslechteren, bloei dan.

— Matshona Dhliwayo


A star is not afraid of darkness, for its light comes from within.

NL: Een ster is niet bang voor duisternis, want zijn licht komt van binnenuit.

— Matshona Dhliwayo


In light, there is no darkness; and in darkness, there is no light.

NL: In het licht is er geen duisternis, en in het donker is er geen licht.

— Matshona Dhliwayo


You were given the problems you have because you can solve them; the burdens, because you can carry them; the trials, because you can overcome them; the opponents, because you can beat them; and the enemies, because you can conquer them.

NL: Je kreeg de problemen die je hebt omdat je ze kunt oplossen; de lasten, omdat je ze kunt dragen; de beproevingen, omdat je ze kunt overwinnen; de tegenstanders, omdat je ze kunt verslaan; en de vijanden, omdat je ze kunt overwinnen.

— Matshona Dhliwayo


If you want to know a person’s true character, observe how he treats those who don’t matter.

NL: Als je een persoon wilt leren kennen, observeer dan hoe hij degenen behandelt die er niet toe doen.

— Matshona Dhliwayo


If you can’t move a mountain by faith, move it by carrying away stone by stone.

NL: Als je een berg niet door geloof kunt bewegen, beweeg hem dan door steen voor steen weg te dragen.

— Matshona Dhliwayo


The uglier the storm the lovelier the rainbow.

NL: Hoe lelijker de storm, hoe mooier de regenboog.

— Matshona Dhliwayo


Light on its worst day will conquer darkness on its best day.

NL: Licht op zijn ergste dag zal de duisternis veroveren op zijn beste dag.

— Matshona Dhliwayo


What you conquer in your soul you conquer in your world.

NL: Wat je in je ziel verovert, verover je in je wereld.

— Matshona Dhliwayo


Spend time with people who enrich your mind, nourish your heart, and illuminate your soul.

NL: Breng tijd door met mensen die je geest verrijken, je hart voeden en je ziel verlichten.

— Matshona Dhliwayo


Whether your glass is half full or half empty, hope can fill it up.

NL: Of uw glas half vol of half leeg is, de hoop kan het vullen.

— Matshona Dhliwayo


A diamond only truly appreciates pressure the day it begins to shine.

NL: Een diamant waardeert alleen echt druk op de dag dat het begint te schijnen.

— Matshona Dhliwayo


Anger has great strength, but no brains. Greed has a great appetite, but no heart.Pride has a great spirit, but no soul.

NL: Woede heeft veel kracht, maar geen hersenen. Hebzucht heeft een grote eetlust, maar geen hart.Pride heeft een grote geest, maar geen ziel.

— Matshona Dhliwayo


Only what is below you tries to pull you down.

NL: Alleen wat er onder je is probeert je naar beneden te trekken.

— Matshona Dhliwayo


God sometimes uses ugly vessels to carry beautiful things.

NL: God gebruikt soms lelijke vaten om mooie dingen te dragen.

— Matshona Dhliwayo


The mind dies, but its thoughts live on. The heart perishes, but its experiences live on. The body expires, but its spirit lives on.

NL: De geest sterft, maar zijn gedachten leven voort. Het hart vergaat, maar zijn ervaringen leven voort. Het lichaam vervalt, maar zijn geest leeft voort.

— Matshona Dhliwayo


When you look into the mirror, you can’t even see your heart; but when God looks at your shadow, He sees your soul.

NL: Als je in de spiegel kijkt, kun je je hart niet eens zien; maar als God naar je schaduw kijkt, ziet Hij je ziel.

— Matshona Dhliwayo


The world is already full of critics; to stand out, be an encourager.

NL: De wereld zit al vol critici; om op te vallen, een aanmoediger te zijn.

— Matshona Dhliwayo


Temporary friends sometimes bring us to permanent blessings.

NL: Tijdelijke vrienden brengen ons soms tot permanente zegeningen.

— Matshona Dhliwayo


If the past could be changed, it would not exist. If the future could be stopped, it would not survive. If the present could be avoided, it would not prevail.

NL: Als het verleden veranderd zou kunnen worden, zou het niet bestaan. Als de toekomst kon worden tegengehouden, zou het niet overleven. Als het heden kon worden vermeden, zou het niet prevaleren.

— Matshona Dhliwayo


A rainbow is not afraid of showing its true colors because it knows it is beautiful inside out.

NL: Een regenboog is niet bang om zijn ware kleuren te laten zien omdat hij weet dat hij van binnenuit mooi is.

— Matshona Dhliwayo


The richest person in the cemetery is the one who left behind the most happy memories.

NL: De rijkste persoon op het kerkhof is degene die de meest gelukkige herinneringen achterliet.

— Matshona Dhliwayo


If stars avoided the dark, they would not be visible at night.

NL: Als sterren het donker zouden vermijden, zouden ze’s nachts niet zichtbaar zijn.

— Matshona Dhliwayo


Because no one is walking in your shoes, only you feel the sores on your feet.

NL: Omdat niemand in jouw schoenen loopt, alleen jij voelt de zweren aan je voeten.

— Matshona Dhliwayo


You don’t have to swim when you know how to walk on water.

NL: Je hoeft niet te zwemmen als je weet hoe je op het water moet lopen.

— Matshona Dhliwayo


It is impossible for a star to shine and not get noticed, even in the dark.

NL: Het is onmogelijk voor een ster om te schijnen en niet opgemerkt te worden, zelfs in het donker.

— Matshona Dhliwayo


Rainbows earn their brightest colors in the storm.

NL: Regenbogen verdienen hun helderste kleuren in de storm.

— Matshona Dhliwayo


It is not the size of a seed, but the size of what rises from it.

NL: Het is niet de grootte van een zaadje, maar de grootte van wat er uit opstijgt.

— Matshona Dhliwayo


You can blow out a candle, but you cannot blow out a star.

NL: Je kunt een kaars uitblazen, maar geen ster uitblazen.

— Matshona Dhliwayo


You are not honored for the fruit you pick, but for the trees you plant.

NL: Je bent niet vereerd voor de vruchten die je plukt, maar voor de bomen die je plant.

— Matshona Dhliwayo


Peace gives you the world, laughter gives you the sky, joy gives you the world, and love gives you the universe.

NL: Vrede geeft je de wereld, lachen geeft je de hemel, vreugde geeft je de wereld, en liefde geeft je het universum.

— Matshona Dhliwayo


Rain is just God weeping for Earth’s troubles.

NL: Regen is gewoon God die huilt voor de problemen van de Aarde.

— Matshona Dhliwayo


When you look at a rose try to focus on its beauty, not its thorns.

NL: Als je kijkt naar een roos probeer je te concentreren op zijn schoonheid, niet op zijn doornen.

— Matshona Dhliwayo


You are strong because of what you overcame, brave because of what you defeated, fierce because of what you mastered, and powerful because of what you conquered.

NL: Jullie zijn sterk vanwege wat jullie overwonnen hebben, dapper om wat jullie verslagen hebben, woest om wat jullie beheersten, en machtig om wat jullie overwonnen hebben.

— Matshona Dhliwayo


Wisdom is a great prophet, faith is a great warrior, knowledge is a great sage, and virtue is a great priest.

NL: Wijsheid is een grote profeet, geloof is een grote krijger, kennis is een grote wijze en deugd is een grote priester.

— Matshona Dhliwayo


Dream while others are sleeping. Dare while others are wishing. Do while others are talking. Deliver while others are quitting.

NL: Droom terwijl anderen slapen. Durf terwijl anderen wensen. Doe het terwijl anderen praten. Bezorgen terwijl anderen stoppen.

— Matshona Dhliwayo


If you want to know how fortunate you are, visit three places: the slum, the hospital, and the cemetery.

NL: Als je wilt weten hoe gelukkig je bent, bezoek dan drie plaatsen: de sloppenwijk, het ziekenhuis en de begraafplaats.

— Matshona Dhliwayo


Light another’s path and the universe will light your own.

NL: Licht een ander pad en het universum zal je eigen pad verlichten.

— Matshona Dhliwayo


Trees generously share their fruit.Bees generously share their honey.Flowers generously share their perfume. Do likewise.

NL: Bomen delen royaal hun fruit.Bijen delen royaal hun honing.Bloemen delen royaal hun parfum. Doe hetzelfde.

— Matshona Dhliwayo


If your thoughts are higher than your problems, you can fly above them.

NL: Als je gedachten hoger zijn dan je problemen, kun je erboven vliegen.

— Matshona Dhliwayo


Use fear to become braver, pain to become stronger, trials to become wiser, and misfortune to become better.

NL: Gebruik angst om moediger te worden, pijn om sterker te worden, beproevingen om wijzer te worden, en ongeluk om beter te worden.

— Matshona Dhliwayo


To strengthen the body’s muscles, exercise; the mind’s muscles, read; the heart’s muscle’s, laugh; and the soul’s muscles, love.

NL: Om het lichaam te versterken spieren, oefening; de geest… spieren, lees; het hart… spieren, lachen, en de ziel… spieren, liefde.

— Matshona Dhliwayo


If you rule the air, you are great; the waters, you are extraordinary; the lands, you are remarkable; but if you rule over yourself, you are remarkable.

NL: Indien gij den lucht regeert, zo zijt gij groot; de wateren zijt gij buitengewoon; de landen zijt gij opmerkelijk; maar indien gij over uzelven heerst, zo zijt gij opmerkelijk.

— Matshona Dhliwayo


Worry soils, even the purest mind.Envy poisons, even the purest heart.Greed sullies, even the purest soul.

NL: Zorgen bodems, zelfs de zuiverste geest.Avondsgif, zelfs het zuiverste hart.Greed bezoedelen, zelfs de zuiverste ziel.

— Matshona Dhliwayo


In a second you can change your mind, in a minute you can change your heart, in an hour you can change your life, and in a day you can change your destiny.

NL: In een seconde kun je van gedachten veranderen, in een minuut kun je je hart veranderen, in een uur kun je je leven veranderen, en in een dag kun je je lot veranderen.

— Matshona Dhliwayo


The universe acknowledges the value of your tears; for when it rains, it is shedding its own.

NL: Het universum erkent de waarde van jullie tranen; want wanneer het regent, vergiet het zijn eigen tranen.

— Matshona Dhliwayo


Run to brilliance. Sprint to excellence. Soar to transcendence.

NL: Ren naar briljantheid. Sprint naar uitmuntendheid. Zweven tot transcendentie.

— Matshona Dhliwayo


The brave with all of their weaknesses are better than the cowardly with all of their strengths.

NL: De dapperen met al hun zwakheden zijn beter dan de laffen met al hun krachten.

— Matshona Dhliwayo


Hunger is a lesser evil than ignorance.

NL: Honger is minder kwaad dan onwetendheid.

— Matshona Dhliwayo


If you can think higher thoughts, you can do higher deeds.

NL: Als je hogere gedachten kunt bedenken, kun je hogere daden doen.

— Matshona Dhliwayo


The entire world above you, around you, beneath you, and beside you, is insignificant in comparison to the world within you.

NL: De hele wereld boven je, om je heen, onder je, en naast je, is onbelangrijk in vergelijking met de wereld binnenin je.

— Matshona Dhliwayo


When the storm runs out of breath, a rainbow is born.

NL: Als de storm uitademt, wordt er een regenboog geboren.

— Matshona Dhliwayo


No matter how low the sun sets, the time is coming when it will surely rise.

NL: Het maakt niet uit hoe laag de zon ondergaat, de tijd komt dat hij zeker zal opgaan.

— Matshona Dhliwayo


Planting a flower in the desert takes greater skill than growing a garden in a rain forest.

NL: Het planten van een bloem in de woestijn vergt meer vaardigheid dan het kweken van een tuin in een regenwoud.

— Matshona Dhliwayo


You are a product of your environment, but to be great your environment has to be a product of you.

NL: U bent een product van uw omgeving, maar om groot te zijn moet uw omgeving een product van u zijn.

— Matshona Dhliwayo


Joy gives you strength.Hope gives you fortitude.Faith gives you courage.Love gives you power.

NL: Vreugde geeft je kracht.Hope geeft je kracht.Geloof geeft je moed.Liefde geeft je kracht.

— Matshona Dhliwayo


You are no greater than the knowledge you acquire, the desires you harbor, and the experiences you cherish.

NL: Jullie zijn niet groter dan de kennis die jullie verwerven, de verlangens die jullie koesteren en de ervaringen die jullie koesteren.

— Matshona Dhliwayo


Use your mind’s talents diligently, your heart’s powers incredibly, and your soul’s genius profitably.

NL: Gebruik uw geest talenten ijverig, uw hart..kracht ongelooflijk, en uw ziel..genie winstgevend.

— Matshona Dhliwayo


The mind shrinks or expands in proportion to one’s wisdom; the heart, in proportion to one’s courage; and the soul, in proportion to one’s love.

NL: De geest krimpt of breidt zich uit in verhouding tot iemands wijsheid; het hart, in verhouding tot iemands moed; en de ziel, in verhouding tot iemands liefde.

— Matshona Dhliwayo


In the body is tremendous strength, in the mind is brilliant potential, in the heart is extraordinary influence, and in the soul is remarkable power.

NL: In het lichaam is enorme kracht, in de geest is briljant potentieel, in het hart is buitengewone invloed, en in de ziel is opmerkelijke kracht.

— Matshona Dhliwayo


Stars do not hide from darkness. Roses do not hide from thorns. Diamonds do not hide from pressure.

NL: Sterren verbergen zich niet voor duisternis. Rozen verbergen zich niet voor doornen. Diamanten verbergen zich niet voor druk.

— Matshona Dhliwayo


When a flower rises from the earth, it is overcoming its greatest opponent: fear.

NL: Wanneer een bloem uit de aarde opkomt, overwint hij zijn grootste tegenstander: angst.

— Matshona Dhliwayo


Wealth won’t make you happy. Power won’t make you remarkable. Fame won’t make you honorable. Education won’t make you wise.

NL: Rijkdom zal je niet gelukkig maken. Macht zal je niet opmerkelijk maken. Roem zal je niet eervol maken. Onderwijs zal je niet wijs maken.

— Matshona Dhliwayo


Bless the world with your mind, heal the world with your heart, lift the world with your soul; elevate the world with your life.

NL: Zegen de wereld met je geest, genees de wereld met je hart, hef de wereld op met je ziel, verhef de wereld met je leven.

— Matshona Dhliwayo


Don’t mourn over the past; it has no pity for you. Don’t cry over the present; it has no sympathy for you; and don’t weep over the future, it has no mercy on you.

NL: Rouw niet om het verleden; het heeft geen medelijden met je. Niet huilen over het heden; het heeft geen sympathie voor u; en niet huilen over de toekomst, het heeft geen genade voor u.

— Matshona Dhliwayo


In thoughts, be wise. In speech, be cautious. In sentiment, be positive. In actions, be prudent.

NL: In gedachten, wees wijs. In speech, wees voorzichtig. In sentiment, wees positief. In acties, wees voorzichtig.

— Matshona Dhliwayo


The darkest storms color the brightest rainbows.

NL: De donkerste stormen kleuren de helderste regenbogen.

— Matshona Dhliwayo


Learn from the ocean; not fearing turbulence, it uses the wind against it to rise instead.

NL: Leer van de oceaan; niet bang turbulentie, het gebruikt de wind tegen het te stijgen in plaats daarvan.

— Matshona Dhliwayo


A flower does not fulfill its destiny until it blooms, and a star does not fulfill its destiny until it shines.

NL: Een bloem vervult zijn lot niet totdat hij bloeit, en een ster zijn lot niet vervult totdat hij schijnt.

— Matshona Dhliwayo


In order for a seed to rise, it must be buried in dirt; likewise, in order for the great to rise they must be buried in adversity.

NL: Om een zaad te laten opstaan, moet het begraven worden in vuil; evenzo moeten zij, opdat de groten opstaan, begraven worden in tegenspoed.

— Matshona Dhliwayo


The sky is the limit only if you have a problem with reaching for the stars.

NL: De hemel is de limiet alleen als je een probleem hebt met het bereiken van de sterren.

— Matshona Dhliwayo


If the sky never grew dark, we would not be able to clearly see the stars.

NL: Als de hemel nooit donker zou worden, zouden we de sterren niet duidelijk kunnen zien.

— Matshona Dhliwayo


A leaf has no power to resist when the wind blows, but when life’s storms rage, you do.

NL: Een blad heeft geen kracht om te weerstaan wanneer de wind waait, maar als het leven stormt razernij, doe je dat.

— Matshona Dhliwayo


The loveliest roses sometimes bear the ugliest thorns.

NL: De mooiste rozen dragen soms de lelijkste doornen.

— Matshona Dhliwayo


A seed only begins to manifest its greatest potential the day it is buried in dirt.

NL: Een zaadje begint pas zijn grootste potentieel te manifesteren op de dag dat het begraven wordt in vuil.

— Matshona Dhliwayo


Be the calm in someone else’s storm.

NL: Wees de kalmte in iemand anders storm.

— Matshona Dhliwayo


The struggles of the past are the gateway to the blessings of the future.

NL: De worstelingen uit het verleden zijn de poort naar de zegeningen van de toekomst.

— Matshona Dhliwayo


The storm is the optimist’s friend, but the pessimist’s nightmare.

NL: De storm is de optimistische vriend, maar de pessimist nachtmerrie.

— Matshona Dhliwayo


To encourage people, walk beside them. To inspire people, walk in front of them. To drive people, walk behind them. To lead people, walk with them.

NL: Om mensen aan te moedigen, loop naast hen. Om mensen te inspireren, loop voor hen. Om mensen te rijden, loop achter hen. Om mensen te leiden, loop met hen mee.

— Matshona Dhliwayo


The poor can dream. The weak can hope. The helpless can strive. The powerless can rise.

NL: De armen kunnen dromen. De zwakken kunnen hopen. De hulpelozen kunnen streven. De machteloosen kunnen opstaan.

— Matshona Dhliwayo


A single star shines brighter than a thousand moons.

NL: Een enkele ster schijnt helderder dan duizend manen.

— Matshona Dhliwayo


A day in a storm strengthens you more than a thousand in sunshine.

NL: Een dag in een storm versterkt je meer dan duizend zonneschijn.

— Matshona Dhliwayo


It is in vain to hide a fruitful seed in fertile soil.

NL: Het is tevergeefs om een vruchtbaar zaad in vruchtbare grond te verbergen.

— Matshona Dhliwayo


Learn more. Love more. Laugh more. Live more.

NL: Leer meer. Hou meer van me. Lach meer. Leef meer.

— Matshona Dhliwayo


The breathtaking view at the mountaintop is compensation for all of the breath lost whilst sweating towards it.

NL: Het adembenemende uitzicht op de bergtop is compensatie voor al de adem verloren terwijl zweten naar het.

— Matshona Dhliwayo