Mary Oliver quotes | 16 quotes van Mary Oliver

Ben je op zoek naar een Mary Oliver quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mary Oliver quotes. Veel leesplezier!

Mary Oliver quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mary Oliver verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mary Oliver quotes:

Someone I loved once gave me a box full of darkness. It took me years to understand that this too, was a gift.

NL: Iemand van wie ik hield gaf me ooit een doos vol duisternis. Het kostte me jaren om te begrijpen dat dit ook een gave was.

— Mary Oliver


You must not ever stop being whimsical. And you must not, ever, give anyone else the responsibility for your life.

NL: Je moet nooit stoppen met grillig te zijn. En je moet nooit iemand anders de verantwoordelijkheid geven voor je leven.

— Mary Oliver, Wild Geese


To pay attention, this is our endless and proper work.

NL: Om op te letten, dit is ons eindeloze en fatsoenlijke werk.

— Mary Oliver


Attention is the beginning of devotion.

NL: Aandacht is het begin van toewijding.

— Mary Oliver, Upstream: Selected Essays


I feel the terror of idleness,like a red thirst.Death isn’t just an idea.

NL: Ik voel de angst van luiheid, als een rode dorst.Dood is niet alleen een idee.

— Mary Oliver


Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?

NL: Vertel me, wat ben je van plan te doen met je enige wilde en kostbare leven?

— Mary Oliver


to live in this worldyou must be ableto do three thingsto love what is mortal;to hold itagainst your bones knowingyour own life depends on it;and, when the time comes to let it go,to let it go

NL: om in deze wereld te leven moet je drie dingen kunnen doen om te liefhebben wat sterfelijk is; om het tegen je botten te houden wetende dat je eigen leven ervan afhangt; en als het tijd is om het los te laten, om het los te laten

— Mary Oliver, New and Selected Poems, Vol. 1


I want to think again of dangerous and noble things. I want to be light and frolicsome. I want to be improbable beautiful and afraid of nothing, as though I had wings.

NL: Ik wil opnieuw denken aan gevaarlijke en nobele dingen. Ik wil licht en fronsend zijn. Ik wil onwaarschijnlijk mooi en bang zijn voor niets, alsof ik vleugels had.

— Mary Oliver, Owls and Other Fantasies: Poems and Essays


Still, what I want in my lifeis to be willingto be dazzled—to cast aside the weight of factsand maybe evento float a littleabove this difficult world.

NL: Maar wat ik in mijn leven wil, is versteld staan… om het gewicht van de feiten opzij te schuiven… en misschien zelfs een beetje boven deze moeilijke wereld te zweven.

— Mary Oliver


Poetry is a life-cherishing force. For poems are not words, after all, but fires for the cold, ropes let down to the lost, something as necessary as bread in the pockets of the hungry.

NL: Poëzie is een levensverheerlijkende kracht. Want gedichten zijn immers geen woorden, maar vuur voor de kou, touwen naar de verlorenen, iets wat nodig is als brood in de zakken van de hongerigen.

— Mary Oliver, A Poetry Handbook


the stars began to burnthrough the sheets of clouds,and there was a new voicewhich you slowlyrecognized as your own

NL: de sterren begonnen door de wolken te branden, en er was een nieuwe stem die je langzaam herkende als je eigen

— Mary Oliver


I know many lives worth living.

NL: Ik ken veel levens die het waard zijn om te leven.

— Mary Oliver


Sometimes I dreamthat everything in the world is here, in my room, in a great closet, named and orderly,and I am here too, in front of it, hardly able to see for the flash and the brightness—and sometimes I am that madcap person clapping my hands and singing; and sometimes I am that quiet person down on my knees.

NL: Soms droom ik dat alles in de wereld is hier, in mijn kamer, in een grote kast, genoemd en ordelijk, en ik ben hier ook, voor het, nauwelijks in staat om te zien voor de flits en de helderheid…en soms ben ik die geklap persoon klappen mijn handen en zingen; en soms ben ik die stille persoon beneden op mijn knieën.

— Mary Oliver


So come to the pond, or the river of your imagination, or the harbor of your longing,and put your lips to the world.And live your life.

NL: Dus kom naar de vijver, of de rivier van uw verbeelding, of de haven van uw verlangen, en leg je lippen aan de wereld.En leef je leven.

— Mary Oliver, Red Bird


I wanted the past to go away, I wantedto leave it, like another country; I wantedmy life to close, and openlike a hinge, like a wing, like the part of the songwhere it fallsdown over the rocks: an explosion, a discovery;I wantedto hurry into the work of my life; I wanted to know,whoever I was, I wasalivefor a little while.

NL: Ik wilde dat het verleden wegging, ik wilde het verlaten, als een ander land; ik wilde mijn leven sluiten, en open als een scharnier, als een vleugel, zoals het deel van het lied waar het valt over de rotsen: een explosie, een ontdekking; Ik wilde haasten in het werk van mijn leven; Ik wilde weten, wie ik ook was, ik was een tijdje in leven.

— Mary Oliver, Dream Work


Poetry is a life-cherishing force.

NL: Poëzie is een levensverheerlijkende kracht.

— Mary Oliver