Marty Rubin quotes | 30 quotes van Marty Rubin

Ben je op zoek naar een Marty Rubin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Marty Rubin quotes. Veel leesplezier!

Marty Rubin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Marty Rubin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Marty Rubin quotes:

One is never wounded by the love one gives, only by the love one expects.

NL: Men wordt nooit verwond door de liefde die men geeft, alleen door de liefde die men verwacht.

— Marty Rubin


What kind of god would create a world in which the means of survival depends on our eating each other?

NL: Wat voor god zou een wereld creëren waarin de middelen om te overleven afhankelijk zijn van het eten van elkaar?

— Marty Rubin


Wisdom is not making life any harder than it has to be.

NL: Wijsheid maakt het leven niet moeilijker dan het moet zijn.

— Marty Rubin


Wisdom is knowing when you have enough.

NL: Wijsheid is weten wanneer je genoeg hebt.

— Marty Rubin


I don’t want to be the one who says life is beautiful. I want to be the one who feels it.

NL: Ik wil niet degene zijn die zegt dat het leven mooi is. Ik wil degene zijn die het voelt.

— Marty Rubin


Happiness never made anyone rich or famous. That must be why ambitious people avoid it.

NL: Geluk maakte nooit iemand rijk of beroemd. Daarom moeten ambitieuze mensen het vermijden.

— Marty Rubin


If you think happiness is a rare bird you won’t see much of it.

NL: Als je denkt dat geluk een zeldzame vogel is zul je er niet veel van zien.

— Marty Rubin


Nothing succeeds like indifference to success.

NL: Niets slaagt zoals onverschilligheid voor succes.

— Marty Rubin


Enjoy the rainbow while it lasts and don’t chase it when it’s gone.

NL: Geniet van de regenboog zolang het duurt en ga er niet achteraan als het weg is.

— Marty Rubin


Happiness: the feeling of being alive.

NL: Geluk: het gevoel van leven.

— Marty Rubin


Happiness is what matters, feeling alive-not art or knowledge or money.

NL: Geluk is wat er toe doet, levend voelen-niet kunst, kennis of geld.

— Marty Rubin


Happiness is my drug of choice.

NL: Geluk is mijn favoriete medicijn.

— Marty Rubin


Be kind. Be happy. Be free.

NL: Wees aardig. Wees gelukkig. Wees vrij.

— Marty Rubin


Life said to me, Be happy. Don’t let me down.

NL: Het leven zei tegen me: Wees gelukkig. Stel me niet teleur.

— Marty Rubin


Life only wants us to be happy. We impose these burdens on ourselves.

NL: Het leven wil alleen maar dat we gelukkig zijn. Wij leggen deze lasten op aan onszelf.

— Marty Rubin


Seekers, what are you seeking? Why aren’t you happy just to be alive?

NL: Zoekers, wat zoeken jullie? Waarom ben je niet blij dat je leeft?

— Marty Rubin


Art is good, but happiness is better.

NL: Kunst is goed, maar geluk is beter.

— Marty Rubin


Days that lift us like a wave, when you feel you could live forever.

NL: Dagen die ons optillen als een golf, als je het gevoel hebt dat je eeuwig kunt leven.

— Marty Rubin


The optimist’s hope and the pessimist’s despair: reciprocal illusions.

NL: De hoop van de optimist en de wanhoop van de pessimist: wederzijdse illusies.

— Marty Rubin


We’re all drowning, but don’t say it out loud.

NL: We verdrinken allemaal, maar zeg het niet hardop.

— Marty Rubin


Everything but a life can be replaced.

NL: Alles behalve een leven kan worden vervangen.

— Marty Rubin


When death speaks to me, it speaks only of the beauty of life.

NL: Als de dood tot mij spreekt, spreekt het alleen over de schoonheid van het leven.

— Marty Rubin


One death apiece is plenty.

NL: Eén dode per persoon is genoeg.

— Marty Rubin


Knowledge is just a foundation. The whole point of a foundation is to build on it.

NL: Kennis is slechts een basis. Het hele doel van een stichting is om er op voort te bouwen.

— Marty Rubin


What should be boundless is one’s love of life, not one’s love of art or knowledge.

NL: Wat grenzeloos moet zijn is iemands liefde voor het leven, niet iemands liefde voor kunst of kennis.

— Marty Rubin


When Socrates said he knew nothing he still thought he knew more than anyone else.

NL: Toen Socrates zei dat hij niets wist, dacht hij dat hij meer wist dan wie dan ook.

— Marty Rubin


What do I know about life? What does a windmill know about the wind?

NL: Wat weet ik nou van het leven? Wat weet een windmolen van de wind?

— Marty Rubin


The more diseases you know about the sicker you are.

NL: Hoe meer ziektes je weet over hoe zieker je bent.

— Marty Rubin


Too much success spoils success.

NL: Te veel succes verpest succes.

— Marty Rubin


Success in love is mostly luck, though we hate to admit.

NL: Succes in de liefde is meestal geluk, hoewel we haten om toe te geven.

— Marty Rubin