Martin Luther King Jr. quotes | 31 quotes van Martin Luther King Jr.

Ben je op zoek naar een Martin Luther King Jr. quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Martin Luther King Jr. quotes. Veel leesplezier!

Martin Luther King Jr. quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Martin Luther King Jr. verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Martin Luther King Jr. quotes:

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.

NL: Duisternis kan duisternis niet verdrijven: alleen licht kan dat doen. Haat kan haat niet uitdrijven: alleen liefde kan dat doen.

— Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches


I have decided to stick to love…Hate is too great a burden to bear.

NL: Ik heb besloten om me te houden aan liefde… Haat is te veel een last om te dragen.

— Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches


There can be no deep disappointment where there is not deep love.

NL: Er kan geen diepe teleurstelling zijn waar er geen diepe liefde is.

— Martin Luther King Jr.


Love is the only force capable of transforming an enemy to a friend.

NL: Liefde is de enige kracht die een vijand kan transformeren naar een vriend.

— Martin Luther King Jr.


Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

NL: Laten we niet proberen onze dorst naar vrijheid te bevredigen door te drinken uit de beker van bitterheid en haat.

— Martin Luther King Jr.


I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.

NL: Ik geloof dat ongewapende waarheid en onvoorwaardelijke liefde het laatste woord in werkelijkheid zullen hebben. Daarom is juist, tijdelijk verslagen, sterker dan het kwaad triomfantelijk.

— Martin Luther King Jr.


The first question which the priest and the Levite asked was: ‘If I stop to help this man, what will happen to me?’ But…the good Samaritan reversed the question: ‘If I do not stop to help this man, what will happen to him?

NL: De eerste vraag die de priester en de Leviet stelden was: ‘Als ik stop om deze man te helpen, wat zal er dan met mij gebeuren?’ Maar… de barmhartige Samaritaan heeft de vraag omgekeerd: ‘Als ik niet stop om deze man te helpen, wat zal er dan met hem gebeuren?

— Martin Luther King Jr.


Quietly endure, silently suffer and patiently wait.

NL: Rustig volharden, stilletjes lijden en geduldig wachten.

— Martin Luther King Jr., Why We Can’t Wait


It may be true that the law cannot make a man love me, but it can stop him from lynching me, and I think that’s pretty important.

NL: Het kan waar zijn dat de wet een man niet van me kan laten houden, maar het kan voorkomen dat hij me lyncht, en ik denk dat dat vrij belangrijk is.

— Martin Luther King Jr.


Occasionally in life there are those moments of unutterable fulfillment which cannot be completely explained by those symbols called words. Their meanings can only be articulated by the inaudible language of the heart.

NL: Af en toe in het leven zijn er die momenten van onuitsprekelijke vervulling die niet volledig verklaard kunnen worden door die symbolen die woorden worden genoemd. Hun betekenissen kunnen alleen worden verwoord door de onhoorbare taal van het hart.

— Martin Luther King Jr.


Find a voice in a whisper.

NL: Zoek een stem in een fluistering.

— Martin Luther King Jr., Why We Can’t Wait


Like anybody, I would like to have a long life. Longevity has its place. But I’m not concerned about that now. I just want to do God’s will.

NL: Zoals iedereen, zou ik graag een lang leven hebben. Langlevendheid heeft zijn plaats. Maar daar maak ik me nu geen zorgen over. Ik wil gewoon Gods wil doen.

— Martin Luther King Jr.


Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

NL: Ons leven begint te eindigen op de dag dat we zwijgen over dingen die ertoe doen.

— Martin Luther King Jr., I Have a Dream: Writings and Speeches That Changed the World


In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

NL: Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.

— Martin Luther King Jr.


If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.

NL: Als je niet kunt vliegen dan rennen, als je niet kunt rennen dan lopen, als je niet kunt lopen dan kruipen, maar wat je ook doet je moet blijven vooruit gaan.

— Martin Luther King Jr.


Only in the darkness can you see the stars.

NL: Alleen in de duisternis kun je de sterren zien.

— Martin Luther King Jr.


No one really knows why they are alive until they know what they’d die for.

NL: Niemand weet echt waarom ze leven totdat ze weten waarvoor ze zouden sterven.

— Martin Luther King Jr.


If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as a Michaelangelo painted, or Beethoven composed music or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, ‘Here lived a great street sweeper who did his job well.

NL: Als een man wordt geroepen om een straatveger te zijn, moet hij straten vegen, zelfs als een Michaelangelo geschilderd, of Beethoven componeerde muziek of Shakespeare schreef poëzie. Hij zou de straten zo goed moeten doorzoeken dat alle heerscharen van hemel en aarde zullen pauzeren om te zeggen: ‘Hier leefde een grote straatveger die zijn werk goed deed.

— Martin Luther King Jr.


I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

NL: Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een natie waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter.

— Martin Luther King Jr.


I have a dream that one day little black boys and girls will be holding hands with little white boys and girls.

NL: Ik heb een droom dat op een dag kleine zwarte jongens en meisjes elkaars hand vasthouden met kleine blanke jongens en meisjes.

— Martin Luther King Jr., I Have A Dream


We must live together as brothers or perish together as fools.

NL: We moeten samenleven als broeders of samen omkomen als dwazen.

— Martin Luther King Jr.


Until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream.

NL: Tot het recht als water en gerechtigheid naar beneden rolt als een machtige stroom.

— Martin Luther King Jr.


It does not matter how long you live, but how well you do it.

NL: Het maakt niet uit hoe lang je leeft, maar hoe goed je het doet.

— Martin Luther King Jr.


We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.

NL: We zijn allemaal op verschillende schepen gekomen, maar we zitten nu in hetzelfde schuitje.

— Martin Luther King Jr.


Let no man pull you so low as to hate him.

NL: Laat niemand je zo vernederen dat je hem haat.

— Martin Luther King Jr., A Knock at Midnight: Inspiration from the Great Sermons of Reverend Martin Luther King, Jr.


Those who are not looking for happiness are the most likely to find it, because those who are searching forget that the surest way to be happy is to seek happiness for others.

NL: Degenen die niet op zoek zijn naar geluk zijn de meest waarschijnlijke om het te vinden, omdat degenen die op zoek zijn vergeten dat de zekerste manier om gelukkig te zijn is om geluk te zoeken voor anderen.

— Martin Luther King Jr.


We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.

NL: We moeten eindige teleurstelling accepteren, maar nooit oneindige hoop verliezen.

— Martin Luther King Jr.


If you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps moving, you lose that courage to be, that quality that helps you go on in spite of it all. And so today I still have a dream.

NL: Als je de hoop verliest, op een of andere manier verlies je de vitaliteit die blijft bewegen, verlies je die moed om te zijn, die kwaliteit die je helpt verder te gaan ondanks alles. En dus heb ik vandaag nog steeds een droom.

— Martin Luther King Jr.


There is nothing more majestic than the determined courage of individuals willing to suffer and sacrifice for their freedom and dignity.

NL: Er is niets majestueuzer dan de vastberaden moed van individuen die bereid zijn te lijden en op te offeren voor hun vrijheid en waardigheid.

— Martin Luther King Jr., The Autobiography of Martin Luther King, Jr.


In some not too distant tomorrow the radiant stars of love and brotherhood will shine over our great nation with all their scintillating beauty.

NL: In sommige niet al te verre morgen zullen de stralende sterren van liefde en broederschap over onze grote natie schijnen met al hun schitterende schoonheid.

— Martin Luther King Jr., The Autobiography of Martin Luther King, Jr.


A man dies when he refuses to stand up for that which is right.

NL: Een man sterft als hij weigert op te komen voor wat juist is.

— Martin Luther King Jr.