Markus Zusak quotes | 40 quotes van Markus Zusak

Ben je op zoek naar een Markus Zusak quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Markus Zusak quotes. Veel leesplezier!

Markus Zusak quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Markus Zusak verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Markus Zusak quotes:

The only thing worse than a boy who hates you: a boy that loves you.

NL: Het enige wat erger is dan een jongen die je haat: een jongen die van je houdt.

— Markus Zusak, The Book Thief


He does something to me, that boy. Every time. It’s his only detriment. He steps on my heart. He makes me cry.

NL: Hij doet iets met mij, die jongen. Elke keer. Het is zijn enige nadeel. Hij trapt op mijn hart. Hij maakt me aan het huilen.

— Markus Zusak, The Book Thief


A DEFINITION NOT FOUND IN THE DICTIONARY Not leaving: an act of trust and love,often deciphered by children

NL: EEN DEFINITIE NIET GEVONDEN IN DE DITIONAIRE Niet weggaan: een daad van vertrouwen en liefde, vaak ontcijferd door kinderen

— Markus Zusak, The Book Thief


If only she could be so oblivious again, to feel such love without knowing it, mistaking it for laughter.

NL: Kon ze maar weer zo onwetend zijn, om zo’n liefde te voelen zonder het te weten, het uit lachen verwarren.

— Markus Zusak, The Book Thief


She looks at the swings, and I can see she’s imagining what they’d look like if the kids weren’t there. The guilt of this holds her down momentarily. It appears to be there constantly. Never far away, despite her love for them.I realize that nothing belongs to her anymore and she belongs to everything.

NL: Ze kijkt naar de schommels, en ik kan zien dat ze zich inbeeldt hoe ze eruit zouden zien als de kinderen er niet waren. De schuld hiervan houdt haar even vast. Het lijkt er constant te zijn. Nooit ver weg, ondanks haar liefde voor hen.Ik realiseer me dat niets meer van haar is en zij behoort tot alles.

— Markus Zusak, I Am the Messenger


Sometimes people are beautiful.Not in looks.Not in what they say.Just in what they are.

NL: Soms zijn mensen mooi.Niet in uiterlijk.Niet in wat ze zeggen.Alleen in wat ze zijn.

— Markus Zusak, I Am the Messenger


Even death has a heart.

NL: Zelfs de dood heeft een hart.

— Markus Zusak, The Book Thief


Maybe everyone can live beyond what they’re capable of.

NL: Misschien kan iedereen verder leven dan waartoe ze in staat zijn.

— Markus Zusak, I Am the Messenger


I want words at my funeral. But I guess that means you need life in your life.

NL: Ik wil woorden op mijn begrafenis. Maar ik denk dat dat betekent dat je leven nodig hebt in je leven.

— Markus Zusak, The Book Thief


Can a person steal happiness? Or is just another internal, infernal human trick?

NL: Kan iemand geluk stelen? Of is gewoon een andere interne, helse menselijke truc?

— Markus Zusak, The Book Thief


Why can’t the world hear? I ask myself. Within a few moments I ask it many times. Because it doesn’t care, I finally answer, and I know I’m right. It’s like I’ve been chosen. But chosen for what? I ask.

NL: Waarom kan de wereld niet horen? Ik vraag het mezelf af. Binnen enkele ogenblikken vraag ik het vele malen. Omdat het niet kan schelen, ik eindelijk antwoord, en ik weet dat ik gelijk heb. Het is alsof ik gekozen ben. Maar waarvoor gekozen? Ik vraag het.

— Markus Zusak, I Am the Messenger


There are so many moments to remember and sometimes I think that maybe we’re not really people at all. Maybe moments are what we are…. Sometimes I just survive. But sometimes I stand on the rooftop of my existence, arms stretched out, begging for more.

NL: Er zijn zoveel momenten om te onthouden en soms denk ik dat we misschien helemaal geen mensen zijn. Misschien zijn momenten wat we zijn… Soms overleef ik het gewoon. Maar soms sta ik op het dak van mijn bestaan, armen uitgestrekt, smekend om meer.

— Markus Zusak, Getting the Girl


So much good, so much evil. Just add water.

NL: Zoveel goed, zo veel kwaad. Voeg gewoon water toe.

— Markus Zusak, The Book Thief


***A KEY WORD*** Imagined

NL: ***A KEY WORD *** Imagined

— Markus Zusak, The Book Thief


As we walk back, it feels like the city is engulfing us. Adrenalin still pours through our veins. Sparks flow through to our fingers. We’ve still been running in the mornings, but the city’s different then. It’s filled with hope and with bristles of winter sunshine. In the evening, it’s like it dies, waiting to be born again the next morning.

NL: Als we teruglopen, voelt het alsof de stad ons overspoelt. Adrenaline stroomt nog steeds door onze aderen. Vonken stromen door naar onze vingers. We rennen nog steeds’s ochtends, maar de stad is dan anders. Het is gevuld met hoop en haar van de winterzon. ’s Avonds is het alsof het sterft, wachtend om de volgende ochtend weer geboren te worden.

— Markus Zusak, Fighting Ruben Wolfe


It kills me sometimes, how people die.

NL: Het doodt me soms, hoe mensen sterven.

— Markus Zusak, The Book Thief


A small but noteworthy note. I’ve seen so many young men over the years who think they’re running at other young men. They are not. They are running at me.

NL: Een kleine, maar opmerkelijke noot. Ik heb door de jaren heen zoveel jonge mannen gezien die denken dat ze op andere jonge mannen jagen. Dat zijn ze niet. Ze rennen naar me toe.

— Markus Zusak, The Book Thief


His soul sat up. It met me. Those kinds of souls always do – the best ones. The ones who rise up and say “I know who you are and I am ready. Not that I want to go, of course, but I will come.” Those souls are always light because more of them have been put out. More of them have already found their way to other places.

NL: Z’n ziel zat rechtop. Het heeft me ontmoet. Dat soort zielen doen altijd – de beste. Degenen die opstaan en zeggen: “Ik weet wie je bent en ik ben er klaar voor. Niet dat ik wil gaan, natuurlijk, maar ik zal komen.” Die zielen zijn altijd licht omdat er meer van hen zijn uitgezet. Meer van hen hebben al hun weg naar andere plaatsen gevonden.

— Markus Zusak, The Book Thief


Together, they would watch everything that was so carefully planned collapse, and they would smile at the beauty of destruction.

NL: Samen keken ze naar alles wat zo zorgvuldig gepland was instorten, en glimlachten ze naar de schoonheid van vernietiging.

— Markus Zusak, The Book Thief


I wanted to explain that I am constantly overestimating and underestimating the human race – that rarely do I even simply estimate it. I wanted to ask her how the same thing could be so ugly and so glorious, and its words and stories so damning and brilliant…I AM HAUNTED BY HUMANS.

NL: Ik wilde uitleggen dat ik het menselijk ras voortdurend overschat en onderschat – dat ik het zelden gewoon inschat. Ik wilde haar vragen hoe hetzelfde kon zijn zo lelijk en zo glorieus, en zijn woorden en verhalen zo verdoemend en briljant…Ik word door de mensen achtervolgd.

— Markus Zusak, The Book Thief


A SMALL PIECE OF TRUTHI do not carry a sickle or scythe.I only wear a hooded black robe when it’s cold.And I don’t have those skull-like facial features you seem to enjoy pinning on me from a distance. You want to know what I truly look like? I’ll help you out. Find yourself a mirror while I continue.

NL: Ik draag geen sikkel of zeis.Ik draag alleen een zwarte mantel met capuchon als het koud is.En ik heb niet die schedelachtige gelaatstrekken die je van een afstandje op me lijkt te zitten. Weet je hoe ik er echt uitzie? Ik help je wel. Zoek een spiegel terwijl ik verder ga.

— Markus Zusak, The Book Thief


It was a year for the ages, like 79, like 1346, to name just a few. Forget the scythe, Goddamn it, I needed a broom or a mop. And I needed a vacation.

NL: Het was een jaar voor de leeftijden, 79, zoals 1346, om er maar een paar te noemen. Vergeet de zeis, verdomme, ik had een bezem of een dweil nodig. En ik had vakantie nodig.

— Markus Zusak, The Book Thief


***HERE IS A SMALL FACT*** You are going to die.

NL: Je gaat dood.

— Markus Zusak, The Book Thief


They say that war is death’s best friend, but I must offer you a different point of view on that one. To me, war is like the new boss who expects the impossible. He stands over your shoulder repeating one thin, incessantly: ‘Get it done, get it done.’ So you work harder. You get the job done. The boss, however, does not thank you. He asks for more.

NL: Ze zeggen dat oorlog de beste vriend van de dood is, maar ik moet je een ander standpunt geven. Voor mij is oorlog als de nieuwe baas die het onmogelijke verwacht. Hij staat over uw schouder en herhaalt een dunne, onophoudelijk: ‘Doe het, doe het.’ Dus je werkt harder. Doe jij de klus maar. Maar de baas bedankt je niet. Hij vraagt om meer.

— Markus Zusak, The Book Thief


A halo surrounded the grim reaper nun, Sister Maria. (By the way-I like this human idea of the grim reaper. I like the scythe. It amuses me.)

NL: Een halo omringde de grimmige reaper non, Zuster Maria. Ik hou trouwens van dit menselijke idee van de grimmige reaper. Ik hou van de zeis. Het amuseert me.)

— Markus Zusak, The Book Thief


… And the boy whose hair remained the color of lemons forever.

NL: En de jongen wiens haar voor altijd de kleur van citroenen bleef.

— Markus Zusak, The Book Thief


If they killed him tonight, at least he would die alive.

NL: Als ze hem vanavond vermoorden, zou hij tenminste levend sterven.

— Markus Zusak, The Book Thief


for some reason, dying men always ask the question they know the answer to. perhaps it’s so they can die being right.

NL: Om de een of andere reden stellen stervende mannen altijd de vraag waar ze het antwoord op weten. Misschien is het zodat ze kunnen sterven als ze gelijk hebben.

— Markus Zusak, The Book Thief


He killed himself for wanting to live.

NL: Hij pleegde zelfmoord omdat hij wilde leven.

— Markus Zusak, The Book Thief


Grimly, she realized that clocks don’t make a sound that even remotely resembles ticking, tocking. It was more the sound of a hammer, upside down, hacking methodically at the earth. It was the sound of a grave.

NL: Grimly realiseerde zich dat klokken geen geluid maken dat zelfs op afstand lijkt op tikkend, tikkend. Het was meer het geluid van een hamer, ondersteboven, methodisch hacken op de aarde. Het was het geluid van een graf.

— Markus Zusak, The Book Thief


Papa was a man with silver eyes, not dead ones. Papa was an accordion! But his bellows were all empty. Nothing went in and nothing came out.

NL: Papa was een man met zilveren ogen, geen dode. Papa was een accordeon. Maar zijn balgen waren allemaal leeg. Er ging niets naar binnen en er kwam niets uit.

— Markus Zusak, The Book Thief


Still, they have one thing I envy. Humans, if nothing else, have the good sense to die.

NL: Toch hebben ze één ding waar ik jaloers op ben. Mensen, als er niets anders is, hebben het goede verstand om te sterven.

— Markus Zusak, The Book Thief


The bombs were coming-and so was I.

NL: De bommen kwamen en ik ook.

— Markus Zusak, The Book Thief


It felt as though the whole globe was dressed in snow. Like it has pulled it on, the way you pull on a sweater. Next to the train line, footprints were sunken to their shins. Trees wore blankets of ice. As you may expect, someone has died.

NL: Het voelde alsof de hele wereld in sneeuw gekleed was. Alsof het erop getrokken is, zoals je aan een trui trekt. Naast de treinlijn werden voetafdrukken aan hun schenen gezonken. Bomen droegen ijsdekens. Zoals je mag verwachten, is er iemand gestorven.

— Markus Zusak, The Book Thief


How do you tell if something’s alive? You check for breathing.

NL: Hoe weet je of er iets leeft? Kijk of je ademt.

— Markus Zusak, The Book Thief


Death waits for no man – and if he does, he doesn’t usually wait for very long.

NL: De dood wacht op niemand en als hij dat doet, wacht hij meestal niet lang.

— Markus Zusak, The Book Thief


I know who you are and I am ready. Not that I want to go, of course, but I will come.” Those souls are always light because more of them have been put out.

NL: Ik weet wie je bent en ik ben er klaar voor. Niet dat ik wil gaan, natuurlijk, maar ik zal komen.” Die zielen zijn altijd licht omdat er meer van hen zijn uitgezet.

— Markus Zusak, The Book Thief


The scribbled signature black, onto the blinding global white, onto the thick soupy red.

NL: De gekrabbelde handtekening zwart, op het verblindende globale wit, op de dikke soeprood.

— Markus Zusak, The Book Thief


For two days I went about my business. I travelled the globe as always, handing souls to the conveyor belt of eternity.

NL: Twee dagen lang heb ik mijn zaken gedaan. Ik reisde de wereld rond zoals altijd, zielen overhandigen aan de transportband van de eeuwigheid.

— Markus Zusak, The Book Thief


Could she smell my breath? Could she hear my cursed circular heart beat revolving like the crime it is in my deathly chest?

NL: Kon ze mijn adem ruiken? Kon ze mijn vervloekte ronde hartslag horen draaien als de misdaad die het in mijn dodelijke borst is?

— Markus Zusak, The Book Thief