Mark Twain quotes | 69 quotes van Mark Twain

Ben je op zoek naar een Mark Twain quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mark Twain quotes. Veel leesplezier!

Mark Twain quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mark Twain verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mark Twain quotes:

After all these years, I see that I was mistaken about Eve in the beginning; it is better to live outside the Garden with her than inside it without her.

NL: Na al die jaren zie ik dat ik me in het begin vergiste over Eva; het is beter om buiten de Tuin met haar te leven dan er binnenin zonder haar.

— Mark Twain, Diaries of Adam & Eve


When you fish for love, bait with your heart, not your brain.

NL: Als je vist naar liefde, aas met je hart, niet je hersenen.

— Mark Twain, Notebook


Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.

NL: Goede vrienden, goede boeken en een slaperig geweten: dit is het ideale leven.

— Mark Twain


The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

NL: De angst voor de dood volgt uit de angst voor het leven. Een man die volledig leeft is bereid om op elk moment te sterven.

— Mark Twain


Don’t part with your illusions. When they are gone you may still exist, but you have ceased to live.

NL: Ga niet weg met je illusies. Als ze weg zijn, bestaan jullie misschien nog, maar jullie leven niet meer.

— Mark Twain


The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.

NL: De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je erachter komt waarom.

— Mark Twain


Obscurity and a competence—that is the life that is best worth living.

NL: Obscurity en een competentie… dat is het leven dat het waard is om te leven.

— Mark Twain, Notebook


Now and then we had a hope that if we lived and were good, God would permit us to be pirates.

NL: Nu en dan hadden we de hoop dat als we leefden en goed waren, God ons zou toestaan piraten te zijn.

— Mark Twain, Life on the Mississippi


I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it.

NL: Ik ben niet bang voor de dood. Ik was al miljarden en miljarden jaren dood voordat ik geboren was, en ik had er geen last van gehad.

— Mark Twain


Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see.

NL: Vriendelijkheid is een taal die doven kunnen horen en blinden kunnen zien.

— Mark Twain


It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.

NL: Het is niet de grootte van de hond in het gevecht, het is de grootte van het gevecht in de hond.

— Mark Twain


Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

NL: Elke emotie, als het oprecht is, is onvrijwillig.

— Mark Twain


I wish I could make him understand that a loving good heart is riches enough, and that without it intellect is poverty.

NL: Ik wou dat ik hem kon laten begrijpen dat een liefhebbend goed hart rijkdom genoeg is, en dat zonder dat intellect armoede is.

— Mark Twain, The Diary of Adam and Eve


Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well.

NL: Stel nooit uit tot morgen wat overmorgen gedaan kan worden, net zo goed.

— Mark Twain


Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself.

NL: Reader, stel dat je een idioot was. En stel dat je lid was van het Congres. Maar ik herhaal mezelf.

— Mark Twain


I did not attend his funeral, but I sent a nice letter saying I approved of it.

NL: Ik heb zijn begrafenis niet bijgewoond, maar ik heb een mooie brief gestuurd waarin staat dat ik het heb goedgekeurd.

— Mark Twain


I was gratified to be able to answer promptly, and I did. I said I didn’t know.

NL: Ik was blij dat ik snel kon antwoorden, en dat deed ik. Ik zei dat ik het niet wist.

— Mark Twain


What would men be without women? Scarce, sir…mighty scarce.

NL: Wat zouden mannen zijn zonder vrouwen? Schijnbaar, meneer… zeer schaars.

— Mark Twain


When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.

NL: Toen ik 14 was, was m’n vader zo onwetend… dat ik de oude man nauwelijks in de buurt kon hebben. Maar toen ik 21 werd, was ik verbaasd over hoeveel de oude man had geleerd in zeven jaar.

— Mark Twain


I’ve lived through some terrible things in my life, some of which actually happened.

NL: Ik heb vreselijke dingen meegemaakt in mijn leven, waarvan sommige echt gebeurd zijn.

— Mark Twain


The easy confidence with which I know another man’s religion is folly teaches me to suspect that my own is also.

NL: Het makkelijke vertrouwen waarmee ik de religie van een andere man ken is dwaasheid leert me om te vermoeden dat mijn eigen geloof ook is.

— Mark Twain


A clear conscience is the sure sign of a bad memory.

NL: Een zuiver geweten is het teken van een slechte herinnering.

— Mark Twain


A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining, but wants it back the minute it begins to rain.

NL: Een bankier is een man die je zijn paraplu leent als de zon schijnt, maar het terug wil zodra het begint te regenen.

— Mark Twain


April 1. This is the day upon which we are reminded of what we are on the other three hundred and sixty-four.

NL: 1 april. Dit is de dag waarop we herinnerd worden aan wat we zijn op de andere driehonderd vierenzestig.

— Mark Twain, Pudd’nhead Wilson and Other Tales


I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.

NL: Ik had geen tijd om een korte brief te schrijven, dus schreef ik een lange brief.

— Mark Twain


I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them.

NL: Ik heb ontdekt dat er geen betere manier is om erachter te komen of je van mensen houdt of ze haat dan met hen te reizen.

— Mark Twain, Tom Sawyer Abroad


I must have a prodigious amount of mind; it takes me as much as a week, sometimes, to make it up!

NL: Ik moet een wonderbaarlijke hoeveelheid geest; het kost me net zo veel als een week, soms, om het te verzinnen!

— Mark Twain


When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained.

NL: Als we ons herinneren dat we allemaal gek zijn, verdwijnen de mysteries en staat het leven uitgelegd.

— Mark Twain


Adam was but human—this explains it all. He did not want the apple for the apple’s sake, he wanted it only because it was forbidden. The mistake was in not forbidding the serpent; then he would have eaten the serpent.

NL: Adam was maar menselijk. Dit verklaart alles. Hij wilde de appel niet omwille van de appel, hij wilde het alleen omdat het verboden was. De fout was het niet verbieden van de slang, dan zou hij de slang gegeten hebben.

— Mark Twain, Pudd’nhead Wilson


Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day.

NL: Eet een levende kikker als eerste in de ochtend en er zal je niets ergers overkomen de rest van de dag.

— Mark Twain


In the first place God made idiots. This was for practice. Then he made school boards.

NL: In de eerste plaats maakte God idioten. Dit was voor de training. Toen maakte hij schoolborden.

— Mark Twain, Following the Equator: A Journey Around the World


What is Man? Man is a noisome bacillus whom Our Heavenly Father created because he was disappointed in the monkey.

NL: Wat is Man? De mens is een noisome bacillus die Onze Hemelse Vader schiep omdat hij teleurgesteld was in de aap.

— Mark Twain


A successful book is not made of what is in it, but what is left out of it.

NL: Een succesvol boek is niet gemaakt van wat erin zit, maar wat er uit blijft.

— Mark Twain


The reports of my death are greatly exaggerated.

NL: De berichten over mijn dood zijn erg overdreven.

— Mark Twain


Under certain circumstances, profanity provides a relief denied even to prayer.”]

NL: Onder bepaalde omstandigheden zorgt godslastering voor een opluchting die zelfs tot gebed wordt geweigerd.”]

— Mark Twain


When I was younger, I could remember anything, whether it had happened or not; but my faculties are decaying now and soon I shall be so I cannot remember any but the things that never happened. It is sad to go to pieces like this but we all have to do it.

NL: Toen ik jonger was, kon ik me alles herinneren, of het nu gebeurd was of niet; maar mijn vermogens zijn nu aan het vergaan en spoedig zal ik zo zijn dat ik me niets anders kan herinneren dan de dingen die nooit gebeurd zijn. Het is triest om zo aan stukken te gaan, maar we moeten het allemaal doen.

— Mark Twain


It is by the goodness of god that in our country we have those 3 unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience, and the prudence never to practice either of them.

NL: Het is door de goedheid van God dat we in ons land die drie onuitsprekelijke kostbare dingen hebben: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten en de voorzichtigheid om geen van beide te beoefenen.

— Mark Twain


When red-headed people are above a certain social grade their hair is auburn.

NL: Als roodharige mensen boven een bepaalde sociale rang zijn hun haar is auburn.

— Mark Twain


If Christ were here there is one thing he would not be—a Christian.

NL: Als Christus hier was, zou hij geen christen zijn.

— Mark Twain, Notebook


Often it does seem such a pity that Noah and his party did not miss the boat.

NL: Vaak lijkt het zo jammer dat Noah en zijn partij de boot niet hebben gemist.

— Mark Twain, Christian Science


The lack of money is the root of all evil.

NL: Het gebrek aan geld is de wortel van al het kwaad.

— Mark Twain


Humor is mankind’s greatest blessing.

NL: Humor is de grootste zegen van de mensheid.

— Mark Twain


A big leather-bound volume makes an ideal razorstrap. A thing book is useful to stick under a table with a broken caster to steady it. A large, flat atlas can be used to cover a window with a broken pane. And a thick, old-fashioned heavy book with a clasp is the finest thing in the world to throw at a noisy cat.

NL: Een groot leergebonden volume maakt een ideale scheermesband. Een ding boek is nuttig om onder een tafel te plakken met een gebroken caster om het te stabiliseren. Een grote, vlakke atlas kan worden gebruikt om een raam met een gebroken ruit te bedekken. En een dik, ouderwets zwaar boek met een slotje is het mooiste ter wereld om naar een luidruchtige kat te gooien.

— Mark Twain


Familiarity breeds contempt and children.

NL: Familiariteit leidt tot minachting en kinderen.

— Mark Twain


There are those who scoff at the schoolboy, calling him frivolous andshallow: Yet it was the schoolboy who said ‘Faith is believing what youknow ain’t so’.

NL: Er zijn mensen die spotten met de schooljongen, hem frivool en ondiep noemen: Toch was het de schooljongen die zei ‘Geloof is geloven wat je weet niet zo’.

— Mark Twain, Pudd’nhead Wilson


It usually takes me two or three days to prepare an impromptu speech.

NL: Het duurt meestal twee of drie dagen om een geïmproviseerde speech voor te bereiden.

— Mark Twain


Be respectful to your superiors, if you have any.

NL: Wees respectvol voor je superieuren, als je die hebt.

— Mark Twain, The Wit and Wisdom of Mark Twain


In Paris they just simply opened their eyes and stared when we spoke to them in French! We never did succeed in making those idiots understand their own language.

NL: In Parijs opende ze gewoon hun ogen en staarden ze toe dat we in het Frans met hen spraken! We zijn er nooit in geslaagd om die idioten hun eigen taal te laten begrijpen.

— Mark Twain, The Innocents Abroad


I was sorry to have my name mentioned as one of the great authors, because they have a sad habit of dying off. Chaucer is dead, Spencer is dead, so is Milton, so is Shakespeare, and I’m not feeling so well myself.

NL: Het spijt me dat mijn naam genoemd werd als een van de grote auteurs, omdat ze een trieste gewoonte hebben om af te sterven. Chaucer is dood, Spencer is dood, Milton ook, Shakespeare ook, en ik voel me zelf ook niet zo goed.

— Mark Twain, Speeches


Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to reform (or pause and reflect).

NL: Wanneer je jezelf aan de kant van de meerderheid bevindt, is het tijd om te hervormen (of te pauzeren en te reflecteren).

— Mark Twain


In a good bookroom you feel in some mysterious way that you are absorbing the wisdom contained in all the books through your skin, without even opening them.

NL: In een goede boekkamer voelt u zich op een mysterieuze manier dat u de wijsheid die in alle boeken door uw huid, zonder zelfs openen.

— Mark Twain


Behold, the fool saith, “Put not all thine eggs in the one basket” – which is but a matter of saying, “Scatter your money and your attention”; but the wise man saith, “Pull all your eggs in the one basket and – WATCH THAT BASKET.” – Pudd’nhead Wilson’s Calendar

NL: Ziet, de dwaas zegt: “Zet niet al uw eieren in de ene mand” – dat is slechts een kwestie van zeggen: “Slaat uw geld en uw aandacht,” maar de wijze zegt: “Zet al uw eieren in de ene mand en -WET OP DIE BASKET.” – Pudd’nhead Wilson’s Calendar

— Mark Twain, Pudd’nhead Wilson


Be wise as a serpent and wary as a dove!

NL: Wees wijs als een slang en voorzichtig als een duif!

— Mark Twain


The perfection of wisdom, and the end of true philosophy is to proportion our wants to our possessions, our ambitions to our capacities, we will then be a happy and a virtuous people.

NL: De perfectie van wijsheid, en het einde van de ware filosofie is om onze verlangens te delen met onze bezittingen, onze ambities met onze capaciteiten, dan zullen we een gelukkig en deugdzaam volk zijn.

— Mark Twain


Human nature is all alike.

NL: De menselijke natuur is allemaal hetzelfde.

— Mark Twain, Autobiography of Mark Twain, Vol. 1


Yes – en I’s rich now, come to look at it. I owns myself, en I’s wuth eight hund’d dollars. I wisht I had de money, I wouldn’ want no mo’.

NL: Ja – en ik ben nu rijk, kom er eens naar kijken. Ik bezit mezelf, en ik heb achthonderd dollar. Ik wou dat ik het geld had, ik zou geen mo’ willen.

— Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn


I’ll not go where there is any of that sort of thing going on, again. It’s the sure way, and the only sure way;

NL: Ik ga niet weer waar dat soort dingen aan de hand zijn. Het is de zekere manier, en de enige zekere manier;

— Mark Twain, Pudd’nhead Wilson


A proof once established is better left so.

NL: Een bewijs eenmaal vastgesteld is beter links dus.

— Mark Twain, The Man That Corrupted Hadleyburg


So I learned then, that gold in it’s native state is but dull, unornamental stuff, and that only low-born metals excite the admiration of the ignorant with an ostentatious glitter. However, like the rest of the world, I still go underrating men of gold and glorifying men of mica. Commonplace human nature cannot rise above that.

NL: Dus ik leerde toen, dat goud in zijn geboortestaat slechts saai, onaangenaam spul is, en dat alleen laaggeboren metalen de bewondering van de onwetende opwinden met een opzichtige glitter. Echter, net als de rest van de wereld, ga ik nog steeds onderprezen mannen van goud en verheerlijken mannen van mica. De gewone menselijke natuur kan daar niet boven uitstijgen.

— Mark Twain, Roughing It, Vol 1


Sanity and happiness are an impossible combination.

NL: Gezondheid en geluk zijn een onmogelijke combinatie.

— Mark Twain


The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up.

NL: De beste manier om jezelf op te vrolijken is om iemand anders op te vrolijken.

— Mark Twain


But it is a blessed provision of nature that at times like these, as soon as a man’s mercury has got down to a certain point there comes a revulsion, and he rallies. Hope springs up, and cheerfulness along with it, and then he is in good shape to do something for himself, if anything can be done.

NL: Maar het is een gezegende bepaling van de natuur dat op momenten als deze, zodra het kwik van een mens tot een bepaald punt is gekomen, komt er een afkeer, en hij rally. Hoop ontspringt, en vrolijkheid mee, en dan is hij in goede staat om iets voor zichzelf te doen, als er iets kan worden gedaan.

— Mark Twain, A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court


Let us endeavor so to live that when we come to die even the undertaker will be sorry.

NL: Laten we proberen zo te leven dat als we komen om te sterven… zelfs de begrafenisondernemer spijt zal hebben.

— Mark Twain, Pudd’nhead Wilson


I’ve never wished a man dead, but I have read some obituaries with great pleasure.

NL: Ik heb nooit een man dood gewenst, maar ik heb met veel plezier overlijdensberichten gelezen.

— Mark Twain


But death was sweet, death was gentle, death was kind; death healed the bruised spirit and the broken heart, and gave them rest and forgetfulness; death was man’s best friend; when man could endure life no longer, death came and set him free.

NL: Maar de dood was zoet, de dood was zachtaardig, de dood was vriendelijk; de dood genas de gekneusde geest en het gebroken hart, en gaf hen rust en vergeetachtigheid; de dood was de beste vriend van de mens; wanneer de mens het leven niet langer kon verdragen, kwam de dood en liet hem vrij.

— Mark Twain


Yes, King Edward VI lived only a few years, poor boy, but he lived them worthily.

NL: Ja, koning Edward VI leefde slechts een paar jaar, arme jongen, maar hij leefde ze waardig.

— Mark Twain, The Prince and the Pauper


Education consists mainly of what we have unlearned.

NL: Onderwijs bestaat voornamelijk uit wat we niet geleerd hebben.

— Mark Twain, Notebook


Training is everything. The peach was once a bitter almond cauliflower is nothing but cabbage with a college education.

NL: Training is alles. De perzik was ooit een bittere amandel bloemkool is niets anders dan kool met een college opleiding.

— Mark Twain


When I am king they shall not have bread and shelter only, but also teachings out of books, for a full belly is little worth where the mind is starved.

NL: Als ik koning ben, zullen zij niet alleen brood en onderdak hebben, maar ook leringen uit boeken, want een volle buik is weinig waard waar de geest uitgehongerd is.

— Mark Twain, The Prince and the Pauper