Marie Lu quotes | 12 quotes van Marie Lu

Ben je op zoek naar een Marie Lu quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Marie Lu quotes. Veel leesplezier!

Marie Lu quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Marie Lu verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Marie Lu quotes:

He is beauty, inside and out.He is the silver lining in a world of darkness.He is my light.

NL: Hij is schoonheid, van binnen en van buiten.Hij is de zilveren rand in een wereld van duisternis.Hij is mijn licht.

— Marie Lu, Prodigy


Forever and ever, kid, until you’re sick and tired of seeing me.

NL: Voor altijd en altijd, jongen, totdat je ziek en moe bent om mij te zien.

— Marie Lu, Legend


Love is illogical, love had consequences–I did this to myself, and I should be able to take it.

NL: Liefde is onlogisch, liefde had gevolgen. Ik heb dit mezelf aangedaan, en ik zou het moeten kunnen aannemen.

— Marie Lu, Prodigy


Day leans in toward me. He reaches up to touch my face. I can tell it still hurts him to use his fingers, and his nails are dark with dried blood. “You’re brilliant,” he says. “But you’re a fool to stay wish someone like me.”I close my eyes at the touch of his hand. “Then we’re both fools.

NL: De dag neigt naar me toe. Hij reikt omhoog om mijn gezicht aan te raken. Ik zie dat het nog steeds pijn doet om zijn vingers te gebruiken, en zijn nagels zijn donker met gedroogd bloed. “Je bent briljant,” zegt hij. “Maar je bent een dwaas om te blijven wensen iemand zoals ik.”Ik sluit mijn ogen bij de aanraking van zijn hand. “Dan zijn we allebei dwazen.

— Marie Lu, Legend


Now, as we stand three feet apart and stare at each other, I feel the full distance that comes with spending so much time apart, a moment filled with the electricity of a first meeting and the uncertainty of strangers.

NL: Nu, terwijl we een meter uit elkaar staan en naar elkaar staren, voel ik de volledige afstand die gepaard gaat met het besteden van zoveel tijd uit elkaar, een moment gevuld met de elektriciteit van een eerste ontmoeting en de onzekerheid van vreemden.

— Marie Lu, Champion


I scream for everything that has gone wrong. I scream for everything broken in our lives.

NL: Ik schreeuw om alles wat er mis is gegaan. Ik schreeuw om alles wat in ons leven gebroken is.

— Marie Lu, Champion


I always knew, on some level, that I wouldn’t live long. It’s simply not written in my stars.

NL: Ik heb altijd geweten, op een bepaald niveau, dat ik niet lang zou leven. Het staat gewoon niet in mijn sterren geschreven.

— Marie Lu, Champion


The irony of life is that those who wear masks often tell us more truths than those with open faces.

NL: D

— Marie Lu, The Rose Society


Where I come from, we’re more about efficiency,’ he replies. ‘A knife like this’ll skewer food, smear butter, and slit throats all at the same time.

NL: Waar ik vandaan kom, gaat het meer om efficiëntie,’ antwoordt hij. ‘Een mes als dit spiest voedsel, smeert boter, en snijd de kelen allemaal tegelijk door.

— Marie Lu, Champion


Well enough,” I reply. “Remember, you’re drunk. And happy. You’re supposed to be lusting over your escort. Try smiling a little more.” like I’m lusting? This is me, lusting.” His lashes flutter at me. better.

NL: Goed genoeg, geef ik antwoord. Weet je nog, je bent dronken. En gelukkig. Je hoort je escorte te begeren. Probeer wat meer te lachen. Dit ben ik, begeerte… Zijn wimpers flutteren naar me. Beter.

— Marie Lu, Prodigy


Tell me there is still good in the world. Tell me there is still hope for all of us.

NL: Zeg me dat er nog steeds goed in de wereld is. Zeg me dat er nog hoop is voor ons allemaal.

— Marie Lu, Champion


To those who, in spite of everything, still choose goodness.

NL: Voor degenen die, ondanks alles, nog steeds voor goedheid kiezen.

— Marie Lu, The Midnight Star