Margaret Atwood quotes | 31 quotes van Margaret Atwood

Ben je op zoek naar een Margaret Atwood quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Margaret Atwood quotes. Veel leesplezier!

Margaret Atwood quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Margaret Atwood verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Margaret Atwood quotes:

I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary.

NL: Ik zou graag de lucht willen zijn die je maar even bewoont. Ik zou zo onopgemerkt en noodzakelijk willen zijn.

— Margaret Atwood


How could I be sleeping with this particular man…. Surely only true love could justify my lack of taste.

NL: Hoe kan ik met deze man naar bed gaan… Alleen ware liefde kan mijn gebrek aan smaak rechtvaardigen.

— Margaret Atwood, Lady Oracle


A truth should exist,it should not be usedlike this. If I love youis that a fact or a weapon?

NL: Een waarheid zou moeten bestaan, het zou niet zo gebruikt moeten worden. Als ik van je hou, is dat een feit of een wapen?

— Margaret Atwood


Hatred would have been easier. With hatred, I would have known what to do. Hatred is clear, metallic, one-handed, unwavering; unlike love.

NL: Haat zou makkelijker zijn geweest. Met haat had ik geweten wat ik moest doen. Haat is duidelijk, metallic, met één hand, onwrikbaar; in tegenstelling tot liefde.

— Margaret Atwood, CAT’S EYE.


This is how the girl who couldn’t speak and the man who couldn’t see fell in love.

NL: Dit is hoe het meisje dat niet kon praten en de man die niet kon zien verliefd werd.

— Margaret Atwood, The Blind Assassin


The Eskimo has fifty-names for snow because it is important to them there ought to be as many for love.

NL: De Eskimo heeft vijftig namen voor sneeuw omdat het belangrijk voor hen is dat er zoveel voor de liefde zou moeten zijn.

— Margaret Atwood


If I love you, is that a fact or a weapon?

NL: Als ik van je hou, is dat dan een feit of een wapen?

— Margaret Atwood, Power Politics


A home filled with nothing but yourself. It’s heavy, that lightness. It’s crushing, that emptiness.

NL: Een huis vol met niets anders dan jezelf. Het is zwaar, die lichtheid. Het is verpletterend, die leegte.

— Margaret Atwood, The Tent


Potential has a shelf life.

NL: Potentieel heeft een houdbaarheid.

— Margaret Atwood, CAT’S EYE.


Time folds you in its arms and gives you one last kiss, and then it flattens you out and folds you up and tucks you away until it’s time for you to become someone else’s past time, and then time folds again.

NL: De tijd vouwt je in zijn armen en geeft je een laatste kus, en dan maakt het je plat en vouwt je op en stopt je weg totdat het tijd is voor je om iemands laatste tijd te worden, en dan vouwt de tijd weer.

— Margaret Atwood, The Tent


Don’t let the bastards grind you down.

NL: Laat die klootzakken je niet vernederen.

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale


So much for endings. Beginnings are always more fun. True connoisseurs, however, are known to favor the stretch in between, since it’s the hardest to do anything with. That’s about all that can be said for plots, which anyway are just one thing after another, a what and a what and a what.

NL: Tot zover het einde. Beginnen is altijd leuker. Ware kenners, echter, zijn bekend om het voordeel van de stretch tussen, omdat het is de moeilijkste om iets mee te doen. Dat is ongeveer alles wat gezegd kan worden voor complotten, wat sowieso het ene na het andere zijn, een wat en een wat en een wat.

— Margaret Atwood


We understand more than we know.

NL: We begrijpen meer dan we weten.

— Margaret Atwood, Oryx and Crake


We shouldn’t have been so scornful; we should have had compassion. But compassion takes work, and we were young.

NL: We hadden niet zo verachtelijk moeten zijn, we hadden medelijden moeten hebben. Maar mededogen neemt werk, en we waren jong.

— Margaret Atwood, The Year of the Flood


Truly amazing, what people can get used to, as long as there are a few compensations.

NL: Echt verbazingwekkend, waar mensen aan kunnen wennen, zolang er maar een paar vergoedingen zijn.

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale


Romance takes place in the middle distance. Romance is looking in at yourself through a window clouded with dew. Romance means leaving things out: where life grunts and shuffles, romance only sighs.

NL: Romantiek vindt plaats op de middelste afstand. Romantiek kijkt naar jezelf door een raam bewolkt met dauw. Romantiek betekent dingen weglaten: waar het leven knort en schudt, zucht romantiek alleen maar.

— Margaret Atwood


Neither of us says the word love, not once. It would be tempting fate; it would be romance, bad luck.

NL: Geen van ons zegt het woord liefde, niet één keer. Het zou het lot verleiden; het zou romantiek zijn, pech.

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale


I was taking something away from her, although she didn’t know it. I was filching. Never mind that it was something she apparently didn’t want or had no use for, had rejected even; still, it was hers, and if I took it away, this mysterious “it” I couldn’t quite define.

NL: Ik nam iets van haar af, hoewel ze het niet wist. Ik was aan het filchen. Vergeet niet dat het iets was wat ze blijkbaar niet wilde of had geen nut voor, had zelfs afgewezen; nog steeds, het was van haar, en als ik nam het weg, deze mysterieuze “het” kon ik niet helemaal definiëren.

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale


We yearned for the future. How did we learn it, that talent for insatiability?

NL: We verlangden naar de toekomst. Hoe hebben we het geleerd, dat talent voor onverzadigbaarheid?

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale


One of the gravestones in the cemetery near the earliest church has an anchor on it and an hourglass, and the words In Hope.In Hope. Why did they put that above a dead person? Was it the corpse hoping, or those still alive?

NL: Een van de grafstenen op het kerkhof bij de vroegste kerk heeft een anker en een zandloper, en de woorden In Hope.In Hope. Waarom zetten ze dat boven een dood persoon? Hoopte het lijk of leefden ze nog?

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale


…we must be a beacon of hope, because if you tell people there’s nothing they can do, they will do worse than nothing.

NL: …we moeten een baken van hoop zijn, want als je mensen vertelt dat ze niets kunnen doen, zullen ze het erger doen dan niets.

— Margaret Atwood, The Year of the Flood


I planned my death carefully, unlike my life, which meandered along from one thing to another, despite my feeble attempts to control it.

NL: Ik plande mijn dood zorgvuldig, in tegenstelling tot mijn leven, dat van het ene naar het andere ding slingerde, ondanks mijn zwakke pogingen om het te beheersen.

— Margaret Atwood, Lady Oracle


Glenn used to say the reason you can’t really imagine yourself being dead was that as soon as you say, ‘I’ll be dead,’ you’ve said the word I, and so you’re still alive inside the sentence. And that’s how people got the idea of the immortality of the soul – it was a consequence of grammar.

NL: Glenn zei altijd dat je jezelf niet echt dood kunt voorstellen. Zodra je zegt: ‘Ik zal dood zijn,’ heb je het woord ‘ik’ gezegd, en dus leef je nog in de zin. En zo kregen mensen het idee van de onsterfelijkheid van de ziel – het was een gevolg van de grammatica.

— Margaret Atwood, The Year of the Flood


If you really want to stay the same age you are now forever and ever, she’d be thinking, try jumping off the roof: death’s a sure-fire method for stopping time.

NL: Als je echt even oud wilt blijven als je nu voor altijd en eeuwig bent, zou ze denken, probeer van het dak te springen: de dood is een absolute methode om de tijd te stoppen.

— Margaret Atwood, The Year of the Flood


The reason they invented coffins, to lock the dead in, preserve them, they put makeup on them; they didn’t want them spreading or changing into anything else. The stone with the name and date was on them to weight them down.

NL: De reden waarom ze doodskisten hebben uitgevonden, om de doden op te sluiten, ze te bewaren, ze hebben make-up op hen aangebracht, ze wilden niet dat ze zich verspreiden of veranderen in iets anders. De steen met de naam en datum was op hen om ze af te wegen.

— Margaret Atwood, Surfacing


Via the conduit of a wild dog pack, she has now made the ultimate Gift to her fellow Creatures, and has become part of God’s great dance of proteins.

NL: Via de leiding van een wild hondenpak heeft ze nu het ultieme geschenk gemaakt aan haar medeschepselen, en is ze onderdeel geworden van Gods grote dans van eiwitten.

— Margaret Atwood, The Year of the Flood


You fit into melike a hook into an eyea fish hookan open eye

NL: Je past in me als een haak in een oog vis haak open oog

— Margaret Atwood


Kill what you can’t savewhat you can’t eat throw outwhat you can’t throw out buryWhat you can’t bury give awaywhat you can’t give away you must carry with you,it is always heavier than you thought.

NL: Dood wat je niet kunt redden wat je niet kunt eten gooi wat je niet kunt weggooien BegravenWat je niet kunt begraven weggeven wat je niet kunt weggeven moet je bij je dragen, het is altijd zwaarder dan je dacht.

— Margaret Atwood, You are Happy


Where do the words gowhen we have said them?

NL: Waar gaan de woorden heen als we ze gezegd hebben?

— Margaret Atwood, Procedures For Underground


Everyone thinks writers must know more about the inside of the human head, but that’s wrong. They know less, that’s why they write. Trying to find out what everyone else takes for granted.

NL: Iedereen denkt dat schrijvers meer moeten weten over de binnenkant van het menselijk hoofd, maar dat is verkeerd. Ze weten minder, daarom schrijven ze. Ik probeer erachter te komen wat iedereen als vanzelfsprekend beschouwt.

— Margaret Atwood, Dancing Girls


Ignoring isn’t the same as ignorance, you have to work at it.

NL: Negeren is niet hetzelfde als onwetendheid, je moet er aan werken.

— Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale