Marcus Aurelius quotes | 18 quotes van Marcus Aurelius

Ben je op zoek naar een Marcus Aurelius quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Marcus Aurelius quotes. Veel leesplezier!

Marcus Aurelius quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Marcus Aurelius verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Marcus Aurelius quotes:

Accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together,but do so with all your heart.

NL: Accepteer de dingen waaraan het lot jullie bindt, en bemin de mensen met wie het lot jullie samenbrengt, maar doe dat met heel je hart.

— Marcus Aurelius, Meditations


Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

NL: Wonen op de schoonheid van het leven. Kijk naar de sterren en zie je jezelf met hen meerennen.

— Marcus Aurelius, Meditations


When you arise in the morning think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love …

NL: Als je in de ochtend opstaat, denk dan aan wat een voorrecht het is om te leven, te denken, te genieten, te liefhebben…

— Marcus Aurelius, Meditations


Our life is what our thoughts make it.

NL: Ons leven is wat onze gedachten het maken.

— Marcus Aurelius, Meditations


The object of life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself in the ranks of the insane.

NL: Het doel van het leven is niet om aan de kant van de meerderheid te staan, maar om te ontsnappen aan het vinden van jezelf in de gelederen van de krankzinnigen.

— Marcus Aurelius, Meditations


Do every act of your life as though it were the very last act of your life.

NL: Doe elke daad van je leven alsof het de allerlaatste daad van je leven was.

— Marcus Aurelius, Meditations


The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts: therefore, guard accordingly, and take care that you entertain no notions unsuitable to virtue and reasonable nature.

NL: Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten: bewaak daarom dienovereenkomstig en let erop dat je geen noties hebt die ongeschikt zijn voor deugd en redelijke natuur.

— Marcus Aurelius, Meditations


Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.

NL: Laat de toekomst je nooit storen. Je zult het, als het moet, ontmoeten met dezelfde wapens van rede die je vandaag tegen het heden bewapenen.

— Marcus Aurelius, Meditations


How much time he gains who does not look to see what his neighbour says or does or thinks, but only at what he does himself, to make it just and holy.

NL: Hoeveel tijd hij verdient die niet kijkt naar wat zijn buurman zegt, doet of denkt, maar alleen naar wat hij zelf doet, om het rechtvaardig en heilig te maken.

— Marcus Aurelius, Meditations


Don’t go on discussing what a good person should be. Just be one.

NL: Ga niet verder met praten over wat een goed mens zou moeten zijn. Wees er maar één.

— Marcus Aurelius, Meditations


Accept whatever comes to you woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs?

NL: Accepteer wat er naar je toe komt geweven in het patroon van je lotsbestemming, want wat zou beter aan je behoeften kunnen voldoen?

— Marcus Aurelius, Meditations


The soul becomes dyed with the colour of its thoughts.

NL: De ziel wordt geverfd met de kleur van haar gedachten.

— Marcus Aurelius, Meditations


As for thy thirst after books, away with it with all speed.

NL: Wat betreft uw dorst naar boeken, weg ermee met alle snelheid.

— Marcus Aurelius, Meditations


The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.

NL: Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.

— Marcus Aurelius, Meditations


No man is happy who does not think himself so.

NL: Niemand is blij dat hij dat zelf niet vindt.

— Marcus Aurelius, Meditations


Perfection of character is this: to live each day as if it were your last, without frenzy, without apathy, without pretence.

NL: Perfectie van karakter is dit: om elke dag te leven alsof het je laatste was, zonder razernij, zonder apathie, zonder pretentie.

— Marcus Aurelius, Meditations


That which has died falls not out of the universe. If it stays here, it also changes here, and is dissolved into its proper parts, which are elements of the universe and of thyself. And these too change, and they murmur not”.

NL: Dat wat gestorven is valt niet uit het universum. Als het hier blijft, verandert het ook hier, en wordt opgelost in de juiste delen, die elementen zijn van het universum en van jezelf. En ook deze veranderen, en ze murmureren niet.”

— Marcus Aurelius, Meditations


We must make haste then, not only because we are daily nearer to death, but also because the conception of things and the understanding of them cease first.

NL: We moeten ons dan haasten, niet alleen omdat we dagelijks dichter bij de dood zijn, maar ook omdat het begrip van dingen en het begrip ervan eerst ophoudt.

— Marcus Aurelius, Meditations