Marcel Proust quotes | 11 quotes van Marcel Proust

Ben je op zoek naar een Marcel Proust quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Marcel Proust quotes. Veel leesplezier!

Marcel Proust quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Marcel Proust verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Marcel Proust quotes:

Love is a striking example of how little reality means to us.

NL: Liefde is een opvallend voorbeeld van hoe weinig realiteit voor ons betekent.

— Marcel Proust, In Search of Lost Time


My destination is no longer a place, rather a new way of seeing.

NL: Mijn bestemming is niet langer een plek, maar een nieuwe manier van zien.

— Marcel Proust


People do not die for us immediately, but remain bathed in a sort of aura oflife which bears no relation to true immortality but through which theycontinue to occupy our thoughts in the same way as when they were alive. Itis as though they were traveling abroad.

NL: Mensen sterven niet onmiddellijk voor ons, maar blijven ondergedompeld in een soort aura van het leven dat geen verband houdt met ware onsterfelijkheid, maar waardoor ze onze gedachten blijven bezetten op dezelfde manier als toen ze nog leefden. Het is alsof ze naar het buitenland reisden.

— Marcel Proust


When one feels oneself smitten by love for a woman, one ought to say to oneself, “What are her surroundings? What has been her life? All one’s future happiness lies in the answer.

NL: Als je jezelf verliefd voelt door liefde voor een vrouw, moet je tegen jezelf zeggen: “Wat is haar omgeving? Wat was haar leven? Allemaal het toekomstige geluk ligt in het antwoord.

— Marcel Proust, Swann’s Way


Do not wait for life. Do not long for it. Be aware, always and at every moment, that the miracle is in the here and now.

NL: Wacht niet op het leven. Verlang er niet naar. Wees je ervan bewust, altijd en op elk moment, dat het wonder zich in het hier en nu bevindt.

— Marcel Proust


… there was no need for him to hasten towards the attainment of a happiness already captured and held in a safe place, which would not escape his grasp again.

NL: Het was niet nodig dat hij zich haastte naar het bereiken van een reeds gevangen en vastgehouden geluk op een veilige plaats, die niet weer aan zijn greep zou ontsnappen.

— Marcel Proust, Swann’s Way


Much that for us is fraught with with happiness or misery, remains almost unnoticed by the rest of the world.

NL: Veel dat voor ons vol is met geluk of ellende, blijft bijna onopgemerkt door de rest van de wereld.

— Marcel Proust, Jean Santeuil


… the idea that ‘Life’ contains situations more interesting and more romantic than all the romances ever written.

NL: … het idee dat ‘Leven’ situaties bevat die interessanter en romantischer zijn dan alle romances ooit geschreven.

— Marcel Proust, Swann’s Way


We have such numerous interests in our lives that it is not uncommon, on a single occasion, for the foundations of a happiness that does not yet exist to be laid down alongside the intensification of a grief from which we are still suffering.

NL: We hebben zoveel belangen in ons leven dat het niet ongewoon is dat de fundamenten van een geluk dat nog niet bestaat naast de intensivering van een verdriet waarvan we nog steeds lijden, worden gelegd.

— Marcel Proust, Swann’s Way


It is not because other people are dead that our affection for them grows faint, it is because we ourselves are dying.

NL: Het is niet omdat andere mensen dood zijn dat onze genegenheid voor hen zwak wordt, het is omdat wij zelf sterven.

— Marcel Proust, The Captive & The Fugitive


For every death is a simplification of existence for the others, removes the necessity to show gratitude, the obligation to pay visits.

NL: Want elke dood is een vereenvoudiging van het bestaan voor de anderen, verwijdert de noodzaak om dankbaarheid te tonen, de verplichting om bezoeken te brengen.

— Marcel Proust, Time Regained