Mandy Hale quotes | 14 quotes van Mandy Hale

Ben je op zoek naar een Mandy Hale quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mandy Hale quotes. Veel leesplezier!

Mandy Hale quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mandy Hale verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mandy Hale quotes:

Sometimes it takes a heartbreak to shake us awake & help us see we are worth so much more than we’re settling for.

NL: Soms is er een gebroken hart voor nodig om ons wakker te schudden en ons te helpen zien dat we zoveel meer waard zijn dan waar we genoegen mee nemen.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


A busy, vibrant, goal-oriented woman is so much more attractive than a woman who waits around for a man to validate her existence.

NL: Een drukke, levendige, doelgerichte vrouw is zoveel aantrekkelijker dan een vrouw die wacht tot een man haar bestaan bevestigt.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Hope for love, pray for love, wish for love, dream for love…but don’t put your life on hold waiting for love.

NL: Hoop op liefde, bid voor liefde, wens voor liefde, droom voor liefde…maar zet je leven niet in de wacht voor liefde.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Two things you will never have to chase: True friends & true love.

NL: Twee dingen die je nooit hoeft te achtervolgen: Ware vrienden & ware liefde.

— Mandy Hale


One of the best times for figuring out who you are & what you really want out of life? Right after a break-up.

NL: Een van de beste momenten om uit te zoeken wie je bent en wat je echt wilt uit het leven? Direct na een breuk.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Dance. Smile. Giggle. Marvel. TRUST. HOPE. LOVE. WISH. BELIEVE. Most of all, enjoy every moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far you have to go.

NL: Dans. Lachen. Giggle. Verbazingwekkend. Vertrouwen. Hoop. Liefde. Wens. Geloof. Het meest van alles, geniet van elk moment van de reis, en waardeer waar je bent op dit moment in plaats van altijd te focussen op hoe ver je moet gaan.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Better to put your heart on the line, risk everything, and walk away with nothing than play it safe. Love is a lot of things, but “safe” isn’t one of them.

NL: Beter om je hart op het spel te zetten, alles te riskeren, en weg te lopen met niets dan het veilig te spelen. Liefde is een heleboel dingen, maar’veilig’ is niet een van hen.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


If you learn to really sit with loneliness and embrace it for the gift that it is…an opportunity to get to know YOU, to learn how strong you really are, to depend on no one but YOU for your happiness…you will realize that a little loneliness goes a LONG way in creating a richer, deeper, more vibrant and colorful YOU.

NL: Als je echt leert zitten met eenzaamheid en het omarmen voor het geschenk dat het is… een kans om JULLIE te leren kennen, om te leren hoe sterk je werkelijk bent, om op niemand anders dan JULLIE te vertrouwen voor je geluk… zul je beseffen dat een beetje eenzaamheid een lange weg gaat in het creëren van een rijkere, diepere, levendigere en kleurrijke JULLIE.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Single is no longer a lack of options – but a choice. A choice to refuse to let your life be defined by your relationship status but to live every day Happily and let your Ever After work itself out.

NL: Single is niet langer een gebrek aan opties, maar een keuze. Een keuze om te weigeren je leven te laten definiëren door je relatiestatus, maar om elke dag gelukkig te leven en je Ever After zelf te laten werken.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Single” is an opportunity to live life on your own terms and not apologize.

NL: Enkelvoud is een kans om te leven op uw eigen voorwaarden en niet verontschuldigen.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Life isn’t meant to be lived perfectly…but merely to be LIVED. Boldly, wildly, beautifully, uncertainly, imperfectly, magically LIVED.

NL: Het leven is niet bedoeld om perfect te worden geleefd…maar enkel om LIVED te worden. Boldly, wildly, fraai, onzeker, onvolmaakt, magisch LIVED.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


There are some places in life where you can only go alone. Embrace the beauty of your solo journey.

NL: Er zijn plaatsen in het leven waar je alleen kunt gaan. Omarm de schoonheid van uw solo reis.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Happily Single” is recognizing that you don’t need or want to be rescued from your life by a handsome prince because your life is pretty awesome, as is.

NL: Gelukkig Single” is het erkennen dat je niet nodig of willen worden gered uit je leven door een knappe prins omdat je leven is behoorlijk geweldig, zoals is.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass


Happiness doesn’t have to be chased…it merely has to be chosen.

NL: Geluk hoeft niet achterna gezeten te worden… het hoeft alleen maar gekozen te worden.

— Mandy Hale, The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass