Maisie A. Smikle quotes | 19 quotes van Maisie A. Smikle

Ben je op zoek naar een Maisie A. Smikle quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Maisie A. Smikle quotes. Veel leesplezier!

Maisie A. Smikle quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Maisie A. Smikle verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Maisie A. Smikle quotes:

People who are hypocritical pretenders traitors, liars and fakers Will cause meaningful relationships to become meaningless

NL: Mensen die hypocriete verraders zijn, leugenaars en neppers… zullen betekenisvolle relaties zinloos maken.

— Maisie A. Smikle


Smile 🙂 Don’t wear a crown of frown.

NL: Lachen:-) Draag geen kroon van frons.

— Maisie A. Smikle


Who am I?Glad you askedI am..So Very BlessedPraise the LordHallelujah!Thank you Lord

NL: Wie ben ik?Blij dat je vraagtIk ben…Zo zeer gezegendLof de Heer Halleluja!Dank u Heer

— Maisie A. Smikle


You can depend on God to provide for you.

NL: Je kunt op God rekenen om voor je te zorgen.

— Maisie A. Smikle


God is always present He is never absent God is aways on timeHe is never late

NL: God is altijd aanwezig Hij is nooit afwezig God is op tijd Hij is nooit te laat

— Maisie A. Smikle


God is always present He is never absent God is always on timeHe is never late

NL: God is altijd aanwezig Hij is nooit afwezig God is altijd op tijd Hij is nooit te laat

— Maisie A. Smikle


Practice the L Trinity Live Love Laugh And Laugh some more

NL: Oefen de L Trinity Live Love Lach En Lach nog wat meer

— Maisie A. Smikle


Wanna beat the heatJust keep on rocking to the beat

NL: Wil je de hitte verslaan blijf maar wiegen naar de beat

— Maisie A. Smikle


Faith…your hope in the unseenYou can’t touch itYou can’t see itYou can’t smell itYou can’t hear itYou can’t taste itYou can’t live without itO the weightless burden of faithKeeps us at our Father’s feetPleadingly whispering… Abba, Abba, Abba…

NL: Geloof…je hoop in het ongezieneJe kunt het niet aanrakenJe kunt het niet ruikenJe kunt het niet horenJe kunt het niet proevenJe kunt het niet zonder het levenO de gewichtloze last van het geloofHoudt ons aan de voeten van onze Vader Leidend fluisterend… Abba, Abba, Abba…

— Maisie A. Smikle


You are good groundThe seeds are sownNurture them with faithGuard them with prayerKeep the crows away with the word of GodYour seeds will grow and bear good fruitsOf love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.

NL: Jullie zijn goede grondDe zaden worden gezaaidHoud ze met geloofBewaak ze met gebedHoud de kraaien weg met het woord van GodJe zaden zullen groeien en goede vruchten dragenVan liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

— Maisie A. Smikle


Sow some good. The soil is ready. Your harvest is guaranteed.

NL: Zaai wat goeds. De grond is klaar. Je oogst is gegarandeerd.

— Maisie A. Smikle


While they proceedTo and fro, andCome and go Like Spring, SummerAutumn and WinterChastise, Criticize And SlanderJesus still remainsA Wonder

NL: Terwijl ze verdergaan naar en heen, en Komen en gaan als de lente, zomerAutumn en WinterChastise, Criticize And SlanderJesus nog steeds een wonder

— Maisie A. Smikle


Jesus is in your cornerNo matter how smallOr how large your corner may beLet Him know That you knowHe is thereAnd always will beThat caring friendThat You will always have Now and foreverIs Jesus Christ, Lord and Saviour xoxoxo! muah! lol!He just blew a kiss right in your cornerHave a blessed day!

NL: Jezus is in je hoekOngeacht hoe klein of hoe groot je hoek mag zijnLaat Hem weten dat je weet dat Hij er isEn altijd zal zijnDie zorgzame vriend die je altijd zult hebben Nu en voor altijdIs Jezus Christus, Heer en Redder xoxo! Muah! Lol!Hij blies net een kus in je hoekHeb een gezegende dag!

— Maisie A. Smikle


Grace and Mercy hoverThe blood of Jesus coversThe gift of salvationIs your restorationAnd a balm for your condemnation

NL: Genade en barmhartigheid zwevenHet bloed van Jezus bedekt de gave van verlossingis uw restauratieEn een balsem voor uw veroordeling

— Maisie A. Smikle


Don’t resist. Don’t insist.Just Move over.Its’s a divine takeover.

NL: Verzet je niet. Het is een goddelijke overname.

— Maisie A. Smikle


The papers are signed. The papers are sealed.The adoption is completed.You are the adopted sons and daughters of the Most High God. A family.

NL: De papieren zijn ondertekend. De papieren zijn verzegeld.De adoptie is voltooid.Jullie zijn de geadopteerde zonen en dochters van de Allerhoogste God. Een gezin.

— Maisie A. Smikle


The inability to see air does not prevent us from breathing. Being unable to see God should not prevent us from believing.

NL: Het onvermogen om lucht te zien belet ons niet om te ademen. Als we niet in staat zijn om God te zien, moeten we ons er niet van weerhouden te geloven.

— Maisie A. Smikle


Rush under His armAnd feel the calmA touch of grace From His loving embraceBe still my child, He whispered softlyI have heard your cryI have heard your sighCome nigh, my childLay down your caresAnd dry your tearsCause your heavenly Father Has covered it all

NL: Rush onder Zijn arm En voel de kalmteEen aanraking van genade Uit Zijn liefdevolle omhelzingWees nog steeds mijn kind, Hij fluisterde zachtjesIk heb je geschreeuw gehoord Ik heb je zucht gehoord Kom dichterbij, mijn kindLeg je liefhebbers en droog je tranenOmdat je hemelse Vader het allemaal heeft bedekt

— Maisie A. Smikle


Wishing you blessings of good health and wealth. May Joy and Peace be your followers.

NL: Ik wens jullie zegeningen van goede gezondheid en rijkdom. Moge Vreugde en Vrede jullie volgelingen zijn.

— Maisie A. Smikle