Mahatma Gandhi quotes | 22 quotes van Mahatma Gandhi

Ben je op zoek naar een Mahatma Gandhi quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mahatma Gandhi quotes. Veel leesplezier!

Mahatma Gandhi quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mahatma Gandhi verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mahatma Gandhi quotes:

When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time, they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it–always.

NL: Wanneer ik wanhoop, herinner ik me dat door de hele geschiedenis de weg van waarheid en liefde altijd hebben gewonnen. Er zijn tirannen en moordenaars geweest, en voor een tijdje, kunnen ze onoverwinnelijk lijken, maar uiteindelijk, vallen ze altijd. Denk er altijd aan… Altijd.

— Mahatma Gandhi


Where there is love there is life.

NL: Waar liefde is, is leven.

— Mahatma Gandhi


Hate the sin, love the sinner.

NL: Haat de zonde, hou van de zondaar.

— Mahatma Gandhi


The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace.

NL: De dag dat de kracht van de liefde de liefde van de macht overheerst, zal de wereld vrede kennen.

— Mahatma Gandhi


Whenever you are confronted with an opponent. Conquer him with love.

NL: Wanneer je geconfronteerd wordt met een tegenstander. Verover hem met liefde.

— Mahatma Gandhi


Love is the strongest force the world possesses and yet it is the humblest imaginable.

NL: Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit en toch is het de nederigste denkbare.

— Mahatma Gandhi


What barrier is there that love cannot break?

NL: Welke barrière is er dat liefde niet kan breken?

— Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments With Truth


Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment.

NL: Macht is van twee soorten. De ene wordt verkregen door de angst voor straf en de andere door daden van liefde. Macht op basis van liefde is duizend keer effectiever en permanenter dan degene die afgeleid is van angst voor straf.

— Mahatma Gandhi


Action expresses priorities.

NL: De actie brengt prioriteiten tot uitdrukking.

— Mahatma Gandhi


There is more to life than simply increasing its speed.

NL: Er is meer in het leven dan simpelweg zijn snelheid te verhogen.

— Mahatma Gandhi


Be the change that you wish to see in the world.

NL: Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.

— Mahatma Gandhi


Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

NL: Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je eeuwig zou leven.

— Mahatma Gandhi


Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission of one’s weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart.

NL: Gebed is niet vragen. Het is een verlangen naar de ziel. Het is dagelijkse bekentenis van iemands zwakte. Het is beter in het gebed om een hart te hebben zonder woorden dan woorden zonder hart.

— Mahatma Gandhi


Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.

NL: De aarde voorziet genoeg om aan ieders behoeften te voldoen, maar niet ieders hebzucht.

— Mahatma Gandhi


True beauty lies in purity of the heart.

NL: Ware schoonheid ligt in de zuiverheid van het hart.

— Mahatma Gandhi


True love is boundless like the ocean and, swelling within one, spreads itself out and, crossing all boundaries and frontiers, envelops the whole world.

NL: Ware liefde is grenzeloos als de oceaan en, opzwellend in één, verspreidt zich en, over alle grenzen en grenzen heen, omhult de hele wereld.

— Mahatma Gandhi


It is unwise to be too sure of one’s own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.

NL: Het is niet verstandig om te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond eraan herinnerd te worden dat de sterkste zou kunnen verzwakken en de verstandigste zou kunnen dwalen.

— Mahatma Gandhi


My Life is My Message

NL: Mijn leven is mijn boodschap

— Mahatma Gandhi


Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

NL: Geluk is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.

— Mahatma Gandhi


Even a single lamp dispels the deepest darkness.

NL: Zelfs één lamp verdrijft de diepste duisternis.

— Mahatma Gandhi


Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn.

NL: Elke nacht, als ik ga slapen, sterf ik. En de volgende ochtend, als ik wakker word, word ik herboren.

— Mahatma Gandhi


There is no school equal to a decent home and no teacher equal to a virtuous parent.

NL: Er is geen school gelijk aan een fatsoenlijk huis en geen leraar gelijk aan een deugdzame ouder.

— Mahatma Gandhi