Maggie Stiefvater quotes | 32 quotes van Maggie Stiefvater

Ben je op zoek naar een Maggie Stiefvater quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Maggie Stiefvater quotes. Veel leesplezier!

Maggie Stiefvater quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Maggie Stiefvater verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Maggie Stiefvater quotes:

It is possible to be in love with you just because of who you are.

NL: Het is mogelijk om verliefd op je te zijn om wie je bent.

— Maggie Stiefvater, Shiver


You’re like a song that I heard when I was a little kid but forgot I knew until I heard it again.

NL: Je bent net een liedje dat ik hoorde toen ik klein was… maar ik vergat dat ik het wist tot ik het weer hoorde.

— Maggie Stiefvater, Lament: The Faerie Queen’s Deception


If I were a tree, I would have no reason to love a human.

NL: Als ik een boom was, had ik geen reden om van een mens te houden.

— Maggie Stiefvater, The Raven Boys


I wish you could be kissed, Jane,’ he said. ‘Because I would beg just one off you. Under all this.’ He flailed an arm toward the stars.

NL: Ik wou dat je kon worden gekust, Jane, zei hij. ‘Omdat ik er maar één van jou zou smeken. Onder dit alles.’ Hij vloog een arm naar de sterren.

— Maggie Stiefvater, The Dream Thieves


Ronan said, “I’m always straight.”Adam replied “Oh, man, that’s the biggest lie you’ve ever told.

NL: Ronan zei: “Ik ben altijd hetero.Adam antwoordde: “Oh, man, dat is de grootste leugen die je ooit hebt verteld.

— Maggie Stiefvater, The Raven Boys


You’re asking me to define an abstract concept that no one has managed to explain since time began. You sort of sprang it on me,” Gansey said. “Why do we breathe air? Because we love air? Because we don’t want to suffocate. Why do we eat? Because we don’t want to starve. How do I know I love her? Because I can sleep after I talk to her. Why?

NL: Je vraagt me om een abstract concept te definiëren dat niemand heeft kunnen uitleggen sinds het begin van de tijd. Gansey zei dat je het op me had gespuugd. “Waarom ademen we lucht? Omdat we van lucht houden? Omdat we niet willen stikken. Waarom eten we? Omdat we niet willen verhongeren. Hoe weet ik dat ik van haar hou? Omdat ik kan slapen nadat ik met haar gesproken heb. Waarom?

— Maggie Stiefvater, The Raven King


Adam smiled cheerily. Ronan would start wars and burn cities for that true smile, elastic and amiable.

NL: Adam glimlachte vrolijk. Ronan zou oorlogen beginnen en steden verbranden voor die echte glimlach, elastisch en vriendelijk.

— Maggie Stiefvater, The Raven King


Right now, it’s hard to imagine that it is raining anywhere in the world.

NL: Op dit moment is het moeilijk voor te stellen dat het overal in de wereld regent.

— Maggie Stiefvater, Linger


Many, many readers have written asking me wistfully about the nature of Sam and Grace’s relationship, and I can assure you, that sort is absolutely real. Mutual, respectful, enduring love is completely attainable as long as you swear you won’t settle for less.

NL: Vele, vele lezers hebben geschreven vragen me weemoedig over de aard van Sam en Grace’s relatie, en ik kan u verzekeren, dat soort is absoluut echt. Wederzijdse, respectvolle, duurzame liefde is volledig haalbaar zolang je zweert dat je niet genoegen neemt met minder.

— Maggie Stiefvater, Forever


I could still smell her on my fur. It clung to me, a memory of another world.I was drunk with it, with the scent of her. I’d got too close.The smell of summer on her skin, the half-recalled cadence of her voice, the sensation of her fingers on my fur. Every bit of me sang with the memory of her closeness.Too close.I couldn’t stay away.

NL: Ik kon haar nog ruiken op mijn vacht. Het klampte zich aan mij vast, een herinnering aan een andere wereld.Ik was er dronken van, met de geur van haar. De geur van de zomer op haar huid, de half-herroepen cadans van haar stem, het gevoel van haar vingers op mijn vacht. Elk beetje van mij zong met de herinnering van haar nabijheid.Te dichtbij.Ik kon niet wegblijven.

— Maggie Stiefvater, Shiver


What are you wishing for?’ Grace interrupted. ‘To kiss you,’ I said to her.

NL: Wat wens je?’ Grace onderbroken. ‘Om je te kussen’, zei ik tegen haar.

— Maggie Stiefvater, Linger


Ronan’s second secret was Adam Parrish.

NL: Ronans tweede geheim was Adam Parrish.

— Maggie Stiefvater, The Dream Thieves


In the darkness, he is invisible, but I can still feel him beside me. Sometimes you don’t have to see something to know it is there.

NL: In de duisternis is hij onzichtbaar, maar ik voel hem nog steeds naast me. Soms hoef je niet iets te zien om te weten dat het daar is.

— Maggie Stiefvater, Forever


Is this thing safe?””Safe as life,” Gansey replied.

NL: Is dit ding veilig?”Zo veilig als het leven,” antwoordde Gansey.

— Maggie Stiefvater, The Raven Boys


Life’s pain. You just have to get over as much of it as you can.-Isabel Culpeper

NL: De pijn van het leven. Je hoeft er alleen maar overheen zo veel als je kunt.-Isabel Culpeper

— Maggie Stiefvater, Linger


We have to be back in three hours,” Ronan said. “I just fed Chainsaw but she’ll need it again.””This,” Gansey replied “is precisely why I didn’t want to have a baby with you.

NL: We moeten over drie uur terug zijn,” zei Ronan. “Ik heb net Chainsaw gevoerd, maar ze zal het weer nodig hebben.”Dit,” antwoordde Gansey, “is precies waarom ik geen baby met jou wilde.

— Maggie Stiefvater, The Raven Boys


Fate,” Blue replied, glowering at her mother, “is a very weighty word to throw around before breakfast.

NL: Het lot,” antwoordde Blue, kalmerend naar haar moeder, “is een zeer zwaar woord om rond te gooien voor het ontbijt.

— Maggie Stiefvater, The Raven Boys


Don’t panic. Are you sitting? You probably don’t need to sit. Well, possibly. At least lean on something.

NL: Geen paniek. Zit je? Je hoeft waarschijnlijk niet te gaan zitten. Nou ja, misschien. Leun tenminste ergens op.

— Maggie Stiefvater, The Raven Boys


Adam’s response was buried in the sound of the first-story door falling open. Noah slouched in. In a wounded tone, he said, “He threw me out the window!”Ronan’s voice sang out from behind his closed door: “You’re already dead!

NL: Adams reactie werd begraven in het geluid van de eerste verdieping deur die openviel. Noah viel binnen. Op een gewonde toon zei hij: “Hij gooide me uit het raam!Ronan’s stem zong van achter zijn gesloten deur: “Je bent al dood!

— Maggie Stiefvater, The Dream Thieves


I always listen to you. Except when I don’t.

NL: Ik luister altijd naar jou. Behalve als ik dat niet doe.

— Maggie Stiefvater, Forever


Mum liked to say that some things happen for a reason, that sometimes obstacles were there to stop you from doing something stupid.

NL: Mama vond het leuk om te zeggen dat sommige dingen gebeuren met een reden, dat er soms obstakels waren om je tegen te houden om iets stoms te doen.

— Maggie Stiefvater, The Scorpio Races


right in this moment, I can´t even remember what unhappy feels like.

NL: Op dit moment kan ik me zelfs herinneren hoe ongelukkig voelt.

— Maggie Stiefvater, Shiver


His lips tasted cool and sharp, peppermint, winter, but his hands, soft on the back of my neck, promised long days and summer and forever.

NL: Zijn lippen smaakten koel en scherp, pepermunt, winter, maar zijn handen, zacht op de achterkant van mijn nek, beloofde lange dagen en zomer en voor altijd.

— Maggie Stiefvater, Shiver


Sam laughed, a funny, self-deprecating laugh. “You did read a lot. And spent too much time just inside the kitchen window, where I couldn’t see you very well.””And not enough time mostly naked in front of my bedroom window?” I teased. Sam turned bright red. “That,” he said, “is so not the point of this conversation.

NL: Sam lachte, een grappige, zelfvernietigende lach. “Je hebt veel gelezen. Ik heb te veel tijd doorgebracht in het keukenraam, waar ik je niet goed kon zien.”En niet genoeg tijd meestal naakt voor mijn slaapkamer raam?” Ik plaagde je. Sam werd helder rood. “Dat,” zei hij, “is niet het punt van dit gesprek.

— Maggie Stiefvater, Shiver


his yellow eyes gazed at me possessively — I wondered if he realized that the way he looked at me was far more intimate than copping a feel could ever be.

NL: Zijn gele ogen keken me bezitterig aan — ik vroeg me af of hij zich realiseerde dat de manier waarop hij naar me keek veel intiemer was dan een gevoel afhakken ooit zou kunnen zijn.

— Maggie Stiefvater, Shiver


When he kissed me, his lips soft and careful, it was all the thrill of our first kiss and all the practiced familiarity of the accumulated memory of all our kisses.

NL: Toen hij mij kuste, zijn lippen zacht en voorzichtig, was het allemaal de sensatie van onze eerste kus en alle beoefende vertrouwdheid van de verzamelde herinnering aan al onze kusjes.

— Maggie Stiefvater, Linger


I am an equation that only she solves, These X’s and Y’s by other names called, My way of division is desperatley flawed, while I multiply days without her.

NL: Ik ben een vergelijking die alleen zij oplost, deze X’s en Y’s bij andere namen genoemd, Mijn manier van verdeling is desperatley gebrekkig, terwijl ik vermenigvuldig dagen zonder haar.

— Maggie Stiefvater, Linger


Scent is the strongest tie to memory.

NL: Geur is de sterkste band met het geheugen.

— Maggie Stiefvater, Forever


Because you have only known me for like fourteen seconds and seven of those were us making out and you still know more about me than all of my friends in this stupid place.

NL: Omdat je me maar veertien seconden kent… en zeven daarvan waren wij aan het zoenen… en je weet nog steeds meer over me dan al mijn vrienden op deze stomme plek.

— Maggie Stiefvater, Forever


Somewhere fate laughs in her far-off country, because now I am the human and it is Grace I will lose again and again, immer wieder, always the same, every winter, losing more of her each year, unless I find a cure.

NL: Ergens waar het lot lacht in haar verre land, want nu ben ik de mens en het is Grace zal ik opnieuw en opnieuw verliezen, immer wieder, altijd hetzelfde, elke winter, meer van haar elk jaar verliezen, tenzij ik een remedie vind.

— Maggie Stiefvater, Linger


They were not creating a mess. They were just slowly illuminating it.

NL: Ze creëerden geen puinhoop. Ze verlichtten het langzaam.

— Maggie Stiefvater, Blue Lily, Lily Blue


She was the most beautiful thing I had ever seen, a tiny, bloody angel in the snow, and they were going to destroy her.

NL: Ze was het mooiste wat ik ooit had gezien, een kleine, bloederige engel in de sneeuw, en ze zouden haar vernietigen.

— Maggie Stiefvater, Shiver