Lukasz Laniecki quotes | 10 quotes van Lukasz Laniecki

Ben je op zoek naar een Lukasz Laniecki quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lukasz Laniecki quotes. Veel leesplezier!

Lukasz Laniecki quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lukasz Laniecki verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lukasz Laniecki quotes:

None of us has an obligation to accept the definitions of ‘respect’ and ‘gratitude’ our parents espoused, especially when those definitions can be used to guilt-trip us, or when they are being used for the purpose of forcing us to do certain things (as an extortion mechanism).

NL: Niemand van ons heeft de verplichting om de definities van respect en dankbaarheid te accepteren, vooral wanneer die definities kunnen worden gebruikt om ons schuldig te maken, of wanneer ze worden gebruikt om ons te dwingen bepaalde dingen te doen (als afpersingsmechanisme).

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


That’s not our role here, provide our parents with a “success story” to share at gatherings. Our role here is to contribute the best we can to the society. Use our talents and make sure we add the greatest value possible to other people’s lives.

NL: Dat is niet onze rol hier, onze ouders te voorzien van een Succes verhaal te delen op bijeenkomsten. Onze rol is hier om zo goed mogelijk bij te dragen aan de samenleving. Gebruik onze talenten en zorg ervoor dat we de grootst mogelijke waarde toevoegen aan het leven van andere mensen.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


An approach, according to which children should fulfil their parents’ dreams/ do everything in order to make their parents happy/ provide their parents with a peace of mind, or whatever they want for themselves – because they owe it to them for all those years in which their parents took care of them – is utterly selfish.

NL: Een aanpak, volgens welke kinderen hun ouders moeten vervullen dromen / doen alles om hun ouders gelukkig te maken / hun ouders te voorzien van een gemoedsrust, of wat ze willen voor zichzelf – omdat ze het hen verschuldigd zijn voor al die jaren waarin hun ouders zorg voor hen – is volkomen egoïstisch.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


Parents were good to us, gave us a lot, took care for us when we couldn’t have taken care for ourselves, wanted the best for us, continue to care about us and our future, but none of it is good enough a reason to fulfil their dreams/ do everything in order to make them happy/ provide them with a peace of mind, or whatever they want for themselves.

NL: Ouders waren goed voor ons, gaven ons veel, zorgden voor ons toen we niet voor onszelf konden zorgen, wilden het beste voor ons, bleven zorgen voor ons en onze toekomst, maar niets van het is goed genoeg een reden om hun dromen te vervullen / alles te doen om hen gelukkig te maken / hen te voorzien van een gemoedsrust, of wat ze willen voor zichzelf.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


We grow up in a belief system according to which children should always make their parents proud and happy (instead of making themselves proud and happy) – and that’s unfortunately the belief system in most cultures.

NL: We groeien op in een geloofssysteem volgens welke kinderen altijd hun ouders trots en gelukkig moeten maken (in plaats van zichzelf trots en gelukkig te maken) – en dat is helaas het geloofssysteem in de meeste culturen.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


People have a much greater chance of finding something they’ll enjoy doing and making those greatest contributions when they trust themselves and are free to make their own life choices (are not marionettes in the hands of their parents).

NL: Mensen hebben een veel grotere kans om iets te vinden wat ze leuk zullen vinden en het maken van die grootste bijdragen wanneer ze zichzelf vertrouwen en zijn vrij om hun eigen leven keuzes te maken (zijn geen marionettes in de handen van hun ouders).

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


It’s a mistake to believe that they (parents) are responsible for their children’s best future. This responsibility is on their children, and that’s the message they should be conveying to their children on a daily basis.

NL: Het is een vergissing om te geloven dat zij (ouders) verantwoordelijk zijn voor hun kinderen de beste toekomst. Deze verantwoordelijkheid ligt bij hun kinderen, en dat is de boodschap die zij dagelijks aan hun kinderen moeten overbrengen.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


Pushing them (children) into a career that is “practical”/ “safe”/ prestigious/ well-paying doesn’t count as help. It’s how parents satisfy their own needs.

NL: Het duwen van hen (kinderen) in een carrière die is praktisch / veilig / prestigieuze / goed betalen telt niet als hulp. Het is hoe ouders aan hun eigen behoeften voldoen.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


The time to build your future is in your teenage years and your 20s, but equally, in your 30s, 40s, 50s, 60s and beyond.

NL: De tijd om je toekomst op te bouwen is in je tienerjaren en je twintigerjaren, maar ook in je jaren ’30, ’40, ’50, ’60 en daarna.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes


You don’t need to provide your parents with a “success story” to share at gatherings.

NL: U hoeft niet om uw ouders te voorzien van een Successverhaal te delen op bijeenkomsten.

— Lukasz Laniecki, You Have The Right Not To Make Your Parents Proud. A Book Of Quotes