Louisa May Alcott quotes | 16 quotes van Louisa May Alcott

Ben je op zoek naar een Louisa May Alcott quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Louisa May Alcott quotes. Veel leesplezier!

Louisa May Alcott quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Louisa May Alcott verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Louisa May Alcott quotes:

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

NL: De kracht van het vinden van schoonheid in de nederigste dingen maakt thuis gelukkig en het leven heerlijk.

— Louisa May Alcott


Love Jo all your days, if you choose, but don’t let it spoil you, for it’s wicked to throw away so many good gifts because you can’t have the one you want.

NL: Hou van Jo al je dagen, als je kiest, maar laat het je niet verwennen, want het is slecht om zoveel goede gaven weg te gooien omdat je niet kunt hebben wat je wilt.

— Louisa May Alcott, Little Women


You don’t need scores of suitors. You need only one… if he’s the right one.

NL: Je hebt geen scores van aanbidders nodig. Je hebt er maar één nodig… als hij de juiste heeft.

— Louisa May Alcott, Little Women


life and love are very precious when both are in full bloom.

NL: l

— Louisa May Alcott, Little Women


Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will bring few regrets, and life will become a beautiful success.

NL: Hebben regelmatige uren voor werk en spelen; maken elke dag zowel nuttig en aangenaam, en bewijzen dat u begrijpt de waarde van de tijd door het goed te gebruiken. Dan zal de jeugd weinig spijt brengen, en het leven zal een mooi succes worden.

— Louisa May Alcott, Little Women


Conceit spoils the finest genius.

NL: Conceit verpest het beste genie.

— Louisa May Alcott, Little Women


Marmee: Oh, Jo. Jo, you have so many extraordinary gifts; how can you expect to lead an ordinary life? You’re ready to go out and – and find a good use for your talent. Tho’ I don’t know what I shall do without my Jo. Go, and embrace your liberty. And see what wonderful things come of it.

NL: Oh, Jo. Jo, je hebt zoveel buitengewone gaven, hoe kun je verwachten een gewoon leven te leiden? Je bent klaar om uit te gaan en te vinden een goed gebruik voor uw talent. Ik weet niet wat ik zonder mijn Jo moet. Ga en omhels je vrijheid. En zie wat er van komt.

— Louisa May Alcott


But, like all happiness, it did not last long…

NL: Maar, zoals alle geluk, duurde het niet lang…

— Louisa May Alcott, Little Women


Well, I am happy, and I won’t fret, but it does seem as if the more one gets the more one wants…

NL: Nou, ik ben gelukkig, en ik zal niet bang zijn, maar het lijkt alsof hoe meer iemand krijgt hoe meer iemand wil…

— Louisa May Alcott, Little Women


Dear me! how happy and good we’d be, if we had no worries!

NL: Lieve help. Hoe gelukkig en goed we zouden zijn, als we geen zorgen hadden!

— Louisa May Alcott, Little Women


It’s lovely to see people so happy.

NL: Het is fijn om mensen zo gelukkig te zien.

— Louisa May Alcott, Jo’s Boys


…feeling as if all the happiness and support of their lives was about to be taken from them.

NL: …het gevoel alsof al het geluk en de steun van hun leven van hen afgenomen zou worden.

— Louisa May Alcott, Little Women


How little it takes to make a young girl happy! A pretty dress, sunshine, and somebody opposite, and they are blest.

NL: Hoe weinig kost het om een jong meisje gelukkig te maken! Een mooie jurk, zonneschijn, en iemand aan de overkant, en ze zijn bloederig.

— Louisa May Alcott, Kitty’s Class Day and Other Stories


…and Jo laid the rustling sheets together with a careful hand, as one might shut the covers of a lovely romance, which holds the reader fast till the end comes, and he finds himself alone in the work-a-day world again.

NL: …en Jo legde de ritselende lakens samen met een zorgvuldige hand, als men zou kunnen sluiten de covers van een mooie romantiek, die houdt de lezer vast tot het einde komt, en hij bevindt zich alleen in de werk-een-dag wereld weer.

— Louisa May Alcott, Little Women


John Brooke is acting dreadfully, and Meg likes it!

NL: John Brooke gedraagt zich vreselijk, en Meg vindt het leuk!

— Louisa May Alcott, Little Women


I have nothing to give but my heart so full and these empty hands.””They’re not empty now.

NL: Ik heb niets anders te geven dan mijn hart zo vol en deze lege handen.”Ze zijn nu niet leeg.

— Louisa May Alcott, Little Women