Lisa Kleypas quotes | 42 quotes van Lisa Kleypas

Ben je op zoek naar een Lisa Kleypas quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lisa Kleypas quotes. Veel leesplezier!

Lisa Kleypas quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lisa Kleypas verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lisa Kleypas quotes:

I want morning and noon and nightfall with you. I want your tears, your smiles, your kisses…the smell of your hair, the taste of your skin, the touch of your breath on my face. I want to see you in the final hour of my life…to lie in your arms as I take my last breath.

NL: Ik wil’s ochtends en’s middags en’s avonds met je mee. Ik wil je tranen, je glimlachen, je kussen… de geur van je haar, de smaak van je huid, de aanraking van je adem op mijn gezicht. Ik wil je zien in het laatste uur van mijn leven… om in je armen te liggen als ik mijn laatste adem haal.

— Lisa Kleypas, Again the Magic


I want you any way I can get you. Not because you’re beautiful or clever or kind or adorable, although devil knows you’re all those things. I want you because there’s no one else like you, and I don’t ever want to start a day without seeing you.

NL: Ik wil je op elke manier die ik kan krijgen. Niet omdat je mooi of slim of vriendelijk of schattig, hoewel de duivel weet dat je al die dingen. Ik wil jou omdat er niemand anders zoals jij is, en ik wil nooit een dag beginnen zonder jou te zien.

— Lisa Kleypas, Tempt Me at Twilight


I love you, Marks. My heart is completely and utterly yours. And unfortunately for you, the rest of me comes with it.

NL: Ik hou van je, Marks. Mijn hart is volledig van jou. En helaas voor jou, komt de rest van mij erbij.

— Lisa Kleypas, Married By Morning


There are some experiences in life they haven’t invented the right words for.

NL: Er zijn een aantal ervaringen in het leven waar ze niet de juiste woorden voor hebben uitgevonden.

— Lisa Kleypas, Married By Morning


The question, love, is whether you want me enough to take the risk.

NL: De vraag is of je wilt dat ik het risico neem.

— Lisa Kleypas, Mine Till Midnight


If loneliness was a choice, what was the other option? To settle for second-best and try to be happy with that? And was that fair to the person you settled for?

NL: Als eenzaamheid een keuze was, wat was dan de andere optie? Om genoegen te nemen met het tweede beste en daar gelukkig mee te zijn? En was dat eerlijk tegenover de persoon waar je genoegen mee nam?

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


It was finally becoming clear to her that love wasn’t about finding someone perfect to marry. Love was about seeing through to the truth of a person, and accepting all their shades of light and dark. Love was an ability.

NL: Het werd haar eindelijk duidelijk dat liefde niet ging over het vinden van iemand perfect om mee te trouwen. Liefde ging over het doorzien van de waarheid van een persoon, en het accepteren van al hun schaduwen van licht en donker. Liefde was een gave.

— Lisa Kleypas, Tempt Me at Twilight


Mysteries of attraction could not always be explained through logic. Sometimes the fractures in two separate souls became the very hinges that held them together.

NL: Mysteries van aantrekking konden niet altijd verklaard worden door logica. Soms werden de breuken in twee afzonderlijke zielen de scharnieren die hen bij elkaar hielden.

— Lisa Kleypas, Devil in Winter


You seem to think you have a choice,” Cam said. “But you have it backwards. Love chooses you. The shadow moves as the sun commands.

NL: Je lijkt te denken dat je een keuze hebt,” zei Cam. “Maar je hebt het achterstevoren. Liefde kiest jou. De schaduw beweegt zoals de zon het beveelt.

— Lisa Kleypas, Married By Morning


I’d sell my soul to have you. In my whole life, you’ll always be what I wanted most.”~ Hardy Cates

NL: Ik zou mijn ziel verkopen om jou te hebben. In mijn hele leven zal je altijd zijn wat ik het meest wilde.”~ Hardy Cates

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


I’m not good enough for you. But no one is. And most men, good or bad, have limits to what they would do, even for someone they love. I have none. No God, no moral code, no faith in anything. Except you. You’re my religion. I would do anything you asked. I would fight, steal, kill for you.”-Kev to Win

NL: Ik ben niet goed genoeg voor je. Maar dat is niemand. En de meeste mannen, goed of slecht, hebben grenzen aan wat ze zouden doen, zelfs voor iemand van wie ze houden. Ik heb er geen. Geen God, geen morele code, geen geloof in iets. Behalve jij. Jij bent mijn religie. Ik zou alles doen wat je vroeg. Ik zou vechten, stelen, doden voor jou.”-Kev aan Win

— Lisa Kleypas, Seduce Me at Sunrise


It’s impossible,” he snapped. “Why?” “Because I’m Sebastian, Lord St. Vincent. I can’t be celibate. Everyone knows that.

NL: Het is onmogelijk, hij knapte. Want ik ben Sebastian, Lord St. Vincent. Ik kan niet celibatair zijn. Iedereen weet dat.

— Lisa Kleypas, Devil in Winter


A couple of times in your life, it happens like that. You meet a stranger, and all you know is that you need to know everything about him.

NL: Een paar keer in je leven gebeurt het zo. Je ontmoet een vreemdeling, en alles wat je weet is dat je alles over hem moet weten.

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


I’ve got about ten things to say to you right now. But at least nine of them would make me sound like a psycho.”In spite of the seriousness of the situation, I nearly smiled. “What’s the tenth thing?” I asked his shirtfront. He paused, considering it. “Never mind,” he grumbled. “That one would make me sound like a psycho, too.

NL: Ik heb je nu tien dingen te zeggen. Maar minstens negen van hen zouden me laten klinken als een psychopaat…In weerwil van de ernst van de situatie, ik bijna glimlachte. Wat is het tiende ding?Ik vroeg zijn shirt. Hij pauzeerde, gezien het. Maakt niet uit, hij mopperde. Die zou me ook als een psychopaat laten klinken.

— Lisa Kleypas, Smooth Talking Stranger


Opening up to the wrong person is like putting ammo in their hands.

NL: Je openstellen voor de verkeerde persoon is als munitie in hun handen leggen.

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


Shock is a merciful condition. It allows you to get through disaster with a necessary distance between you and your feelings.

NL: Schok is een barmhartige voorwaarde. Het stelt u in staat om door een ramp te komen met een noodzakelijke afstand tussen u en uw gevoelens.

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


You have to rely on whatever sparks you have inside.

NL: Je moet vertrouwen op de vonken die je binnen hebt.

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


A well-read woman is a dangerous creature.

NL: Een goed gelezen vrouw is een gevaarlijk wezen.

— Lisa Kleypas, A Wallflower Christmas


Most men don’t seem to get that telling a pissed-off woman to calm down is like throwing gunpowder on a fire.” ~ Liberty Jones

NL: De meeste mannen lijken niet te krijgen dat het vertellen van een boze vrouw om te kalmeren is als het gooien van buskruit op een vuur.

— Lisa Kleypas, Sugar Daddy


I’m a big believer in putting things off, In fact, I even put off procrastinating.-Ella Varner

NL: Ik ben een groot geloof in het uitstellen van dingen, In feite, Ik heb zelfs uitgesteld uitstellen.-Ella Varner

— Lisa Kleypas, Smooth Talking Stranger


You think I’d cheat on you?” I demanded with all the innocent outrage I could muster.”With another guy, no. With a cheeseburger . . . in a heartbeat.

NL: Denk je dat ik je zou bedriegen?” Ik eiste met alle onschuldige verontwaardiging dat ik kon verzamelen.”Met een andere man, nee. Met een cheeseburger. … in een hartslag.

— Lisa Kleypas, Smooth Talking Stranger


One glance and I knew exactly who and what he was. The classic alpha male, the kind who had spurred evolution forward about five million years ago by nailing every female in sight. They charmed, seduced, and behaved like bastards, and yet women were biologically incapable of resisting their magic DNA.

NL: Eén blik en ik wist precies wie en wat hij was. Het klassieke alfa mannetje, de soort die de evolutie vijf miljoen jaar geleden naar voren had gestuwd door elk vrouwtje in zicht te naaien. Ze charmeerden, verleidden en gedroegen zich als klootzakken, en toch waren vrouwen biologisch niet in staat om hun magische DNA te weerstaan.

— Lisa Kleypas, Smooth Talking Stranger


Fate is the malevolent little jester sitting up in the heavens and pondering over how ridiculous we humans are and he does his best to make fools out of all of us. And sooner or later he succeeds.

NL: Het lot is de kwaadaardige kleine nar zittend in de hemel en nadenkend over hoe belachelijk wij mensen zijn en hij doet zijn best om ons allemaal voor gek te zetten. En vroeg of laat slaagt hij.

— Lisa Kleypas, Forever My Love


For thousands of nights I dreamed of making love to you. No man on earth has ever hated sunrise as I do.

NL: Voor duizenden nachten droomde ik ervan om met je te vrijen. Niemand op aarde heeft de zonsopgang ooit gehaat zoals ik.

— Lisa Kleypas, Again the Magic


I didn’t want to give you the one last part of myself that I couldn’t take back. And then you were gone… And I realized it was already yours. It had been since the beginning. Except that I hadn’t told you. It drove me mad, the thought that you would never know.

NL: Ik wilde je niet het laatste deel van mezelf geven dat ik niet terug kon nemen. En toen was je weg… en ik realiseerde me dat het al van jou was. Dat was het al vanaf het begin. Behalve dat ik het je niet had verteld. Het maakte me gek, de gedachte dat je het nooit zou weten.

— Lisa Kleypas, Dreaming of You


You deserve someone better than me. Someone young and idealistic…someone who can experience things for the first time along with you. I’m not always kind, and I have more faults than I’d care to name. All I can promise is that I’ll want you until my last breath.

NL: Je verdient iemand beter dan ik. Iemand jong en idealistisch… iemand die dingen voor het eerst samen met jou kan ervaren. Ik ben niet altijd aardig, en ik heb meer fouten dan ik zou willen noemen. Alles wat ik kan beloven is dat ik je wil tot mijn laatste adem.

— Lisa Kleypas, Because You’re Mine


I’ll follow you to the next life if I have to,” he whispered harshly in her ear. “You’ll never be free of me. I’ll chase you through heaven and hell and beyond.” He continued to whisper without stopping while his hands gripped her body close to his. “You stay with me, Holly,” he muttered savagely. “Don’t do this to me. You stay, damn you.

NL: Ik zal je volgen naar het volgende leven als het moet,” fluisterde hij hard in haar oor. “Je zult nooit vrij van me zijn. Ik jaag je door de hemel en de hel en verder.” Hij bleef fluisteren zonder te stoppen terwijl zijn handen haar lichaam dicht bij het zijne greep. “Blijf bij me, Holly,” mompelde hij wild. “Doe me dit niet aan. Jij blijft, verdomme.

— Lisa Kleypas, Where Dreams Begin


Beatrix, do you know what happens to girls who ask such naughty questions?”“They’re ravished in haylofts?” she inquired hopefully.

NL: Beatrix, weet je wat er gebeurt met meisjes die zulke ondeugende vragen stellen?Ze zijn verkracht in hooizolders?

— Lisa Kleypas, Love in the Afternoon


Marriage would change hardly anything between us, except that we would end our arguments in a much more satisfying way. And of course I would have extensive legal rights over your body, your property, and all your individual freedoms, but I don’t see what’s so alarming about that.

NL: Het huwelijk zou nauwelijks iets veranderen tussen ons, behalve dat we onze argumenten op een meer bevredigende manier zouden beëindigen. En natuurlijk zou ik uitgebreide wettelijke rechten hebben over je lichaam, je eigendom, en al je individuele vrijheden, maar ik zie niet in wat daar zo alarmerend aan is.

— Lisa Kleypas, Married By Morning


…whether he stayed or left, whether they walked the same path or not. They could live on opposite sides of the world, and she would still be his.

NL: …of hij bleef of vertrok, of ze nu hetzelfde pad bewandelden of niet. Ze zouden aan tegenovergestelde kanten van de wereld kunnen leven, en ze zou nog steeds van hem zijn.

— Lisa Kleypas, Mine Till Midnight


But no one can predict of a certainty what will happen. And none of it will change how I intend to spend the rest of my life. I will live it on my terms. And you… you can have all of me or nothing. I won’t be an invalid any longer. Not even if it means losing you.

NL: Maar niemand kan voorspellen wat er zal gebeuren. En niets zal veranderen hoe ik van plan ben om de rest van mijn leven door te brengen. Ik zal het leven op mijn voorwaarden. En jij… jij mag mij allemaal hebben of niets. Ik zal geen invalide meer zijn. Zelfs niet als het betekent jou te verliezen.

— Lisa Kleypas, Seduce Me at Sunrise


Rohan, one of us is an unmarried man with superior mathematical abilities and no prospects for the evening. The other is a confirmed lecher in an amorous mood, with a willing and nubile young wife waiting at home. Who do you think should do the damned account books?” And, with a nonchalant wave, St. Vincent had left the office.

NL: Rohan, een van ons is een ongetrouwde man met superieure wiskundige vaardigheden en geen vooruitzichten voor de avond. De andere is een bevestigde lecher in een amoureuze stemming, met een gewillige en nubiele jonge vrouw die thuis wacht. Wie denk je dat de boekhouding moet doen?” En, met een nonchalante golf, had St. Vincent het kantoor verlaten.

— Lisa Kleypas, Mine Till Midnight


You wouldn’t have taken Rose to such a place, would you?””Of course not, but she is a little girl, and I’m-“”My life”, he interrupted quietly. “You’re my entire life. If anything ever happens to you, Holly, there is nothing left for me.

NL: Je zou Rose toch niet naar zo’n plek hebben gebracht?”Natuurlijk niet, maar ze is een klein meisje, en ik ben – “Mijn leven,” hij onderbrak stilletjes. “Je bent mijn hele leven. Als jou ooit iets overkomt, Holly, is er niets meer voor mij.

— Lisa Kleypas, Where Dreams Begin


Annabelle gave him a chiding smile. “If you’re implying that I’m spoiled, I assure you that I am not.”“You should be.” His warm gaze slid over her pink-tinted face and slender upper body, then sought hers again. There was a note in his voice that gently robbed her of breath. “You could do with a bit of spoiling.

NL: Annabelle gaf hem een glimlach. Als je insinueert dat ik verwend ben, dan verzeker ik je dat ik dat niet ben.Ben je dat?Hun warme blik gleed over haar roze-getinte gezicht en slanke bovenlichaam, dan zocht haar weer. Er zat een briefje in zijn stem dat haar zachtjes van adem beroofde. Je kunt wel een beetje verwennen gebruiken.

— Lisa Kleypas, Secrets of a Summer Night


Was this some new level of depravity? Had he developed a spinster fetish?

NL: Was dit een nieuw niveau van verdorvenheid? Had hij een vrijster fetisj ontwikkeld?

— Lisa Kleypas, Married By Morning


Where are we going?” Annabelle asked, resisting his hold on her wrist.“To the house. If they’re not willing to be witnesses, then it seems I’ll have to debauch you in front of someone else.

NL: Waar gaan we naartoe?Annabelle vroeg, zich verzettend tegen zijn greep op haar pols. Als ze niet bereid zijn om getuigen te zijn, dan lijkt het erop dat ik je moet debauchen in het bijzijn van iemand anders.

— Lisa Kleypas, Secrets of a Summer Night


She shook her head as she confessed, “I want it so much, I’m afraid to hope.” “Never be afraid to hope,” Rohan said gently. “It’s the only way to begin.” -Rohan to Win

NL: Ze schudde haar hoofd toen ze bekende, “Ik wil het zo graag, ik ben bang om te hopen.” “Wees nooit bang om te hopen,” zei Rohan voorzichtig. “Het is de enige manier om te beginnen.” – Rohan aan Win.

— Lisa Kleypas, Mine Till Midnight


I’ve never heard of a man being so eager to confess to the parent of a girl he’s just ruined

NL: Ik heb nog nooit gehoord van een man die zo enthousiast is om te bekennen aan de ouder van een meisje dat hij net geruïneerd

— Lisa Kleypas, Secrets of a Summer Night


Love me?” Madeline asked with a faint smile. “It used to be love.” He brushed his lips over her closed eyelids. “Now there’s no word for it.” “You once told me that you thought love was a weakness.” “I was wrong,” he whispered, kissing the corners of her mouth. “I’ve discovered it’s my only strength.

NL: Madeline vroeg het met een zwakke glimlach. Hij poetste zijn lippen over haar gesloten oogleden. Nu is er geen woord voor.Af en toe vertelde je me dat je dacht dat liefde een zwakte was.Af en toe had ik het mis, hij fluisterde en kuste de hoeken van haar mond. Ik heb ontdekt dat het mijn enige kracht is.

— Lisa Kleypas, Because You’re Mine


The Rom believe you should take the road that calls to you, and never turn back. Because you never know what adventures await.” … “So we’re going to take this road,” he murmured, “and see where it leads.

NL: De Rom geloven dat je de weg moet nemen die je roept, en nooit meer terug moet keren. Want je weet nooit welke avonturen je te wachten staan.” “Dus we gaan deze weg nemen,” mompelde hij, “en kijk waar het heen leidt.

— Lisa Kleypas, Mine Till Midnight


It seemed as if some subtle current of recognition had passed between them… not as if they had met before… but as if they had come close several times until finally an impatient Fate had forced their paths to intersect.

NL: Het leek alsof er een subtiele stroom van herkenning tussen hen was doorgegaan… niet alsof ze elkaar eerder hadden ontmoet… maar alsof ze meerdere keren dichtbij waren gekomen totdat uiteindelijk een ongeduldig Lot hun paden had gedwongen om elkaar te kruisen.

— Lisa Kleypas, Secrets of a Summer Night


A weak but steady throb lay beneath Kev’s searching fingertips. Win’s heartbeat…the pulse that sustained his universe.

NL: Er lag een zwakke maar vaste thorob onder Kev’s vingertoppen. Win’s hartslag… de pols die zijn universum in stand hield.

— Lisa Kleypas, Seduce Me at Sunrise