Lewis Carroll quotes | 15 quotes van Lewis Carroll

Ben je op zoek naar een Lewis Carroll quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lewis Carroll quotes. Veel leesplezier!

Lewis Carroll quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lewis Carroll verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lewis Carroll quotes:

Alice had got so much into the way of expecting nothing but out-of-the-way things to happen, that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way.

NL: Alice had zoveel in de weg gezet om niets anders te verwachten dan dat er dingen zouden gebeuren, dat het nogal saai en dom leek voor het leven om op de gemeenschappelijke manier verder te gaan.

— Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass


It would be so nice if something made sense for a change.

NL: Het zou leuk zijn als iets voor de verandering zinvol was.

— Lewis Carroll, Alice in Wonderland


It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.

NL: Het heeft geen zin om terug te gaan naar gisteren, omdat ik toen een ander persoon was.

— Lewis Carroll, Alice in Wonderland


Begin at the beginning,” the King said, very gravely, “and go on till you come to the end: then stop.

NL: Begin bij het begin,” zei de koning, heel ernstig, “en ga door tot je tot het einde komt: stop dan.

— Lewis Carroll, Alice in Wonderland


have i gone mad?im afraid so, but let me tell you something, the best people usualy are.

NL: Ben ik gek geworden?im bang zo, maar laat me je iets vertellen, de beste mensen normaal zijn.

— Lewis Carroll, Alice in Wonderland


Why it’s simply impassible!Alice: Why, don’t you mean impossible? Nothing’s impossible!

NL: Waarom is het gewoon onbegaanbaar!Alice: Waarom, bedoel je niet onmogelijk? Niets is onmogelijk!

— Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass


Curiouser and curiouser.

NL: Nieuwsgieriger en nieuwsgieriger.

— Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass


Alice laughed. ‘There’s no use trying,’ she said. ‘One can’t believe impossible things.’I daresay you haven’t had much practice,’ said the Queen. ‘When I was your age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast. There goes the shawl again!

NL: Alice lachte. Het heeft geen zin om het te proberen, zei ze. ‘Je kunt onmogelijke dingen geloven.’Ik durf te zeggen dat je niet veel oefening hebt gehad,’ zei de koningin. ‘Toen ik zo oud was als jij, deed ik het altijd voor een half uur per dag. Soms geloofde ik wel zes onmogelijke dingen voor het ontbijt. Daar gaat de sjaal weer!

— Lewis Carroll


If you drink much from a bottle marked ‘poison’ it is certain to disagree with you sooner or later.

NL: Als u veel drinkt uit een fles met het opschrift’vergif’, is het zeker dat u het vroeg of laat niet met u eens bent.

— Lewis Carroll


Take some more tea,” the March Hare said to Alice, very earnestly.”I’ve had nothing yet,” Alice replied in an offended tone, “so I can’t take more.” than nothing.” opinion,” said Alice.

NL: Neem nog wat thee,” zei de Maartse Haas tegen Alice, heel serieus.”Ik heb nog niets gehad,” antwoordde Alice op een beledigde toon, “dus ik kan niet meer aan.” dan niets.” mening,” zei Alice.

— Lewis Carroll, Alice in Wonderland


Speak in French when you can’t think of the English for a thing–turn your toes out when you walk—And remember who you are!

NL: Spreek in het Frans wanneer je niet kan denken aan het Engels voor een ding – draai je tenen uit als je loopt–en onthoud wie je bent!

— Lewis Carroll, Through the Looking Glass


Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!

NL: Nu, hier, zie je, het kost al het hardlopen dat je kunt doen, om op dezelfde plek te blijven. Als je ergens anders heen wilt, moet je minstens twee keer zo snel rennen!

— Lewis Carroll, Alice Through the Looking Glass


Take care of the sense and the sounds will take care of themselves.

NL: Zorg voor het verstand en de geluiden zorgen voor zichzelf.

— Lewis Carroll, The Annotated Alice: The Definitive Edition


I knew who I was this morning, but I’ve changed a few times since then.

NL: Ik wist wie ik was vanmorgen, maar sindsdien ben ik een paar keer veranderd.

— Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass


One! two! and through and throughThe vorpal blade went snickersnack!He left it dead, and with its headHe went galumphing back.

NL: Eén! Twee! En door en doorHet vorpaalblad ging snickersnack!Hij liet het dood achter, en met zijn hoofd ging hij galmend terug.

— Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There