Leo Tolstoy quotes | 51 quotes van Leo Tolstoy

Ben je op zoek naar een Leo Tolstoy quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Leo Tolstoy quotes. Veel leesplezier!

Leo Tolstoy quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Leo Tolstoy verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Leo Tolstoy quotes:

I think… if it is true that there are as many minds as there are heads, then there are as many kinds of love as there are hearts.

NL: Ik denk… als het waar is dat er net zoveel geesten zijn als hoofden, dan zijn er net zoveel soorten liefde als harten.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Respect was invented to cover the empty place where love should be.

NL: Respect werd uitgevonden om de lege plek te bedekken waar liefde zou moeten zijn.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Love. The reason I dislike that word is that it means too much for me, far more than you can understand.”- Anna Karenina {Anna Karenina}

NL: Liefde. De reden dat ik dat woord niet leuk vind is dat het te veel voor me betekent, veel meer dan je kunt begrijpen.”- Anna Karenina {Anna Karenina}

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


I’ve always loved you, and when you love someone, you love the whole person, just as he or she is, and not as you would like them to be.

NL: Ik heb altijd van je gehouden, en als je van iemand houdt, hou je van de hele persoon, net zoals hij of zij is, en niet zoals je zou willen dat ze zijn.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


They’ve got no idea what happiness is, they don’t know that without this love there is no happiness or unhappiness for us–there is no life.

NL: Ze hebben geen idee wat geluk is, ze weten niet dat er zonder deze liefde geen geluk of ongeluk voor ons is – er is geen leven.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


If you love me as you say you do,’ she whispered, ‘make it so that I am at peace.

NL: Als je van me houdt zoals je zegt, fluisterde ze,’maak het zo dat ik in vrede ben.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


The whole world is divided for me into two parts: one is she, and there is all happiness, hope, light; the other is where she is not, and there is dejection and darkness…

NL: De hele wereld is voor mij verdeeld in twee delen: één is zij, en er is alle geluk, hoop, licht; de andere is waar zij niet is, en er is neerslachtigheid en duisternis…

— Leo Tolstoy, War and Peace


You can love a person dear to you with a human love, but an enemy can only be loved with divine love.

NL: Je kunt een persoon liefhebben die je dierbaar is met een menselijke liefde, maar een vijand kan alleen geliefd worden met goddelijke liefde.

— Leo Tolstoy, War and Peace


It’s hard to love a woman and do anything.

NL: Het is moeilijk om van een vrouw te houden en iets te doen.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Love those you hate you.

NL: Hou van degenen die je haat.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


We are asleep until we fall in Love!

NL: We slapen tot we in Liefde vallen!

— Leo Tolstoy, War and Peace


He was afraid of defiling the love which filled his soul.

NL: Hij was bang de liefde te onteren die zijn ziel vulde.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


He felt now that he was not simply close to her, but that he did not know where he ended and she began.

NL: Hij voelde nu dat hij niet alleen dicht bij haar was, maar dat hij niet wist waar hij eindigde en zij begon.

— Leo Tolstoy


Everything I know, I know because of love.

NL: Alles wat ik weet, weet ik door liefde.

— Leo Tolstoy, War and Peace


I’m like a starving man who has been given food. Maybe he’s cold, and his clothes are torn, and he’s ashamed, but he’s not unhappy.

NL: Ik ben net een hongerige man die eten heeft gekregen. Misschien heeft hij het koud en zijn kleren zijn gescheurd, en hij schaamt zich, maar hij is niet ongelukkig.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


I wanted movement and not a calm course of existence. I wanted excitement and danger and the chance to sacrifice myself for my love.

NL: Ik wilde beweging en geen kalme manier van bestaan. Ik wilde opwinding en gevaar en de kans om mezelf op te offeren voor mijn liefde.

— Leo Tolstoy


He looked at her as a man might look at a faded flower he had plucked, in which it was difficult for him to trace the beauty that had made him pick and so destroy it

NL: Hij keek naar haar als een man die naar een vervaagde bloem keek die hij had geplukt, waarin het moeilijk voor hem was om de schoonheid te traceren die hem had laten plukken en zo te vernietigen

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


If, then, I were asked for the most important advice I could give, that which I considered to be the most useful to the men of our century, I should simply say: in the name of God, stop a moment, cease your work, look around you.

NL: Als mij dan het belangrijkste advies werd gevraagd dat ik kon geven, wat ik het meest nuttig vond voor de mannen van onze eeuw, dan zou ik gewoon zeggen: in de naam van God, stop een moment, stop je werk, kijk om je heen.

— Leo Tolstoy, Essays, Letters and Miscellanies


In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you.

NL: In de naam van God, stop een moment, stop je werk, kijk om je heen.

— Leo Tolstoy


A quiet secluded life in the country, with the possibility of being useful to people to whom it is easy to do good, and who are not accustomed to have it done to them; then work which one hopes may be of some use; then rest, nature, books, music, love for one’s neighbor — such is my idea of happiness.

NL: Een rustig afgezonderd leven in het land, met de mogelijkheid om nuttig te zijn voor mensen aan wie het gemakkelijk is om goed te doen, en die niet gewend zijn om het aan hen te laten doen; dan werk dat men hoopt van enig nut kan zijn; dan rust, natuur, boeken, muziek, liefde voor de buurman is mijn idee van geluk.

— Leo Tolstoy, Family Happiness


Pierre was right when he said that one must believe in the possibility of happiness in order to be happy, and I now believe in it. Let the dead bury the dead, but while I’m alive, I must live and be happy.

NL: Pierre had gelijk toen hij zei dat men moet geloven in de mogelijkheid van geluk om gelukkig te zijn, en ik geloof er nu in. Laat de doden de doden begraven, maar zolang ik leef, moet ik leven en gelukkig zijn.

— Leo Tolstoy, War and Peace


If we admit that human life can be ruled by reason, then all possibility of life is destroyed.

NL: Als we toegeven dat het menselijk leven kan worden geregeerd door de rede, dan wordt alle mogelijkheid van leven vernietigd.

— Leo Tolstoy, War and Peace


The best stories don’t come from “good vs. bad” but “good vs. good.

NL: De beste verhalen komen niet van “goed vs. slecht” maar “goed vs. goed.

— Leo Tolstoy


There are no conditions to which a person cannot grow accustomed, especially if he sees that everyone around him lives in the same way.

NL: Er zijn geen voorwaarden waaraan een persoon niet gewend kan raken, vooral als hij ziet dat iedereen om hem heen op dezelfde manier leeft.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Life did not stop, and one had to live.

NL: Het leven stopte niet, en men moest leven.

— Leo Tolstoy, War and Peace


And you know, there’s less charm in life when you think about death–but it’s more peaceful.

NL: En weet je, er is minder charme in het leven als je denkt aan de dood, maar het is rustiger.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Only people who are capable of loving strongly can also suffer great sorrow, but this same necessity of loving serves to counteract their grief and heals them.

NL: Alleen mensen die sterk kunnen liefhebben kunnen ook veel verdriet lijden, maar deze zelfde noodzaak van liefde dient om hun verdriet tegen te gaan en geneest hen.

— Leo Tolstoy


If you want to be happy, be.

NL: Als je gelukkig wilt zijn, wees het dan.

— Leo Tolstoy


Seize the moments of happiness, love and be loved! That is the only reality in the world, all else is folly. It is the one thing we are interested in here.

NL: Grijp de momenten van geluk, liefde en word geliefd! Dat is de enige realiteit in de wereld, al het andere is dwaasheid. Dat is het enige waar we in geïnteresseerd zijn.

— Leo Tolstoy


Man cannot possess anything as long as he fears death. But to him who does not fear it, everything belongs. If there was no suffering, man would not know his limits, would not know himself.

NL: De mens kan niets bezitten zolang hij de dood vreest. Maar aan hem die het niet vreest, behoort alles toe. Als er geen lijden was, zou de mens zijn grenzen niet kennen, zou hij zichzelf niet kennen.

— Leo Tolstoy, War and Peace


Our life has been joined, not by man, but by God. That union can only be severed by a crime, and a crime of that nature brings its own chastisement.

NL: Ons leven is verbonden, niet door de mens, maar door God. Die verbintenis kan alleen worden verbroken door een misdaad, en een misdaad van die aard brengt zijn eigen bestraffing.

— Leo Tolstoy


It is amazing how complete is the delusion that beauty is goodness.

NL: Het is verbazingwekkend hoe compleet de waan is dat schoonheid goedheid is.

— Leo Tolstoy, The Kreutzer Sonata


We can know only that we know nothing. And that is the highest degree of human wisdom.

NL: We kunnen alleen weten dat we niets weten. En dat is de hoogste graad van menselijke wijsheid.

— Leo Tolstoy, War and Peace


People of limited intelligence are fond of talking about “these days,” imagining that they have discovered and appraised the peculiarities of “these days” and that human nature changes with the times.

NL: Mensen met beperkte intelligentie zijn dol op praten over “deze dagen,” zich voorstellend dat ze de eigenaardigheden van “deze dagen” hebben ontdekt en beoordeeld en dat de menselijke natuur verandert met de tijd.

— Leo Tolstoy


truth, like gold, is to be obtained not by its growth, but by washing away from it all that is not gold.

NL: Waarheid, gelijk goud, zal niet verkregen worden door zijn groei, maar door van hetzelve af te wassen al wat niet goud is.

— Leo Tolstoy


If there is a God and future life, there is truth and good, and man’s highest happiness consists in striving to attain them. We must live, we must love, and we must believe that we live not only today on this scrap of earth, but have lived and shall live

NL: Als er een God en toekomstig leven is, is er waarheid en goed, en het hoogste geluk van de mens bestaat erin hen te bereiken. We moeten leven, we moeten liefhebben, en we moeten geloven dat we niet alleen vandaag leven op dit stuk aarde, maar hebben geleefd en zullen leven

— Leo Tolstoy, War and Peace


I led the life of so many other so-called respectable people,—that is, in debauchery. And like the majority, while leading the life of a debauche, I was convinced that I was a man of irreproachable morality.

NL: Ik leidde het leven van zoveel andere zogenaamde respectabele mensen, dat wil zeggen, in losbandigheid. En net als de meerderheid, terwijl ik het leven leidde van een debauche, was ik ervan overtuigd dat ik een man was van onweerstaanbare moraliteit.

— Leo Tolstoy, Kreutzer Sonata and Family Happiness


Happiness consists in always aspiring perfection, the pause in any level in perfection is the pause of happiness

NL: Geluk bestaat in altijd aspirant perfectie, de pauze in elk niveau in perfectie is de pauze van geluk

— Leo Tolstoy


Then he thought himself unhappy, but happiness was all in the future; now he felt that the best happiness was already in the past.

NL: Toen dacht hij dat hij ongelukkig was, maar geluk was alles in de toekomst; nu voelde hij dat het beste geluk al in het verleden was.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


He had learned that, as there is no situation in the world in which a man can be happy and perfectly free, so there is no situation in which he can be perfectly unhappy and unfree.

NL: Hij had dat geleerd, omdat er in de wereld geen situatie is waarin een mens gelukkig en volkomen vrij kan zijn, zodat er geen situatie is waarin hij volkomen ongelukkig en onvrij kan zijn.

— Leo Tolstoy, War and Peace


Vronsky saw nothing and no one. He felt himself as a king, not because she had made an impression on Anna-he did not yet believe that-but because the impression she had made on him gave him happiness and pride.

NL: Vronsky zag niets en niemand. Hij voelde zich als een koning, niet omdat zij indruk had gemaakt op Anna-hij geloofde dat nog niet-maar omdat de indruk die ze had gemaakt op hem gaf hem geluk en trots.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Seize the moments of happiness, Love and be Loved!That is the only reality in the world, all else is folly!

NL: Grijp de momenten van geluk, Liefde en word geliefd!Dat is de enige realiteit in de wereld, al het andere is dwaasheid!

— Leo Tolstoy


In the midst of winter, I find within me the invisible summer…

NL: Midden in de winter vind ik in mij de onzichtbare zomer…

— Leo Tolstoy, The Kingdom of God Is Within You


Everything ends in death, everything. Death is terrible.

NL: Alles eindigt in de dood, alles. De dood is verschrikkelijk.

— Leo Tolstoy, War and Peace


In spite of death, he felt the need of life and love. He felt that love saved him from despair, and that this love, under the menace of despair, had become still stronger and purer. The one mystery of death, still unsolved, had scarcely passed before his eyes, when another mystery had arisen, as insoluble, urging him to love and to life.

NL: Ondanks de dood voelde hij de behoefte aan leven en liefde. Hij voelde dat liefde hem redde van wanhoop, en dat deze liefde, onder de dreiging van wanhoop, nog sterker en reiner was geworden. Het ene mysterie van de dood, nog onopgelost, was nauwelijks voor zijn ogen voorbijgegaan, toen een ander mysterie was ontstaan, als onoplosbaar, hem aan te sporen om lief te hebben en te leven.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


God forgive me everything!’ she said, feeling the impossibility of struggling…

NL: God vergeef me alles!Ze zei, het voelen van de onmogelijkheid van worstelen…

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


It can’t be that life is so senseless and horrible. But if it really has been so horrible and senseless, why must I die and die in agony? There is something wrong!

NL: Het kan niet zijn dat het leven zo zinloos en verschrikkelijk is. Maar als het echt zo verschrikkelijk en zinloos is geweest, waarom moet ik dan sterven en sterven in pijn? Er is iets mis!

— Leo Tolstoy, The Death of Ivan Ilych


A little muzhik was working on the railroad, mumbling in his beard. And the candle by which she had read the book that was filled with fears, with deceptions, with anguish, and with evil, flared up with greater brightness than she had ever known, revealing to her all that before was in darkness, then flickered, grew faint, and went out forever.

NL: Een beetje muzhik werkte aan de spoorweg, mompelend in zijn baard. En de kaars waarmee zij het boek had gelezen dat gevuld was met angsten, misleidingen, angst, en met kwaad, flipte met grotere helderheid dan ze ooit had gekend, onthullend aan haar alles wat voorheen in duisternis was, toen flikkeerde, werd flauw, en ging voor altijd uit.

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


The more mental effort he made the clearer he saw that it was undoubtedly so: that he had really forgotten and overlooked one little circumstance in life – that Death would come and end everything, so that it was useless to begin anything, and that there was no help for it, Yes it was terrible but true

NL: Hoe meer mentale inspanning hij maakte hoe duidelijker hij zag dat het ongetwijfeld zo was: dat hij werkelijk vergeten en vergeten een kleine omstandigheid in het leven – dat de dood zou komen en eindigen alles, zodat het nutteloos was om iets te beginnen, en dat er geen hulp voor was, Ja het was verschrikkelijk maar waar

— Leo Tolstoy, Anna Karenina


Well, pray if you like, only you’d do better to use your judgment.

NL: Nou, bid als je wilt, maar je kunt beter je oordeel gebruiken.

— Leo Tolstoy, War and Peace


To know God and to live is one and the same thing. God is life.

NL: God kennen en leven is één en hetzelfde. God is het leven.

— Leo Tolstoy