Lemony Snicket quotes | 34 quotes van Lemony Snicket

Ben je op zoek naar een Lemony Snicket quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lemony Snicket quotes. Veel leesplezier!

Lemony Snicket quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lemony Snicket verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lemony Snicket quotes:

Love can change a person the way a parent can change a baby- awkwardly, and often with a great deal of mess.

NL: Liefde kan een persoon veranderen zoals een ouder een baby kan veranderen… onhandig, en vaak met veel rotzooi.

— Lemony Snicket, Horseradish


I never want to be away from you again, except at work, in the restroom or when one of us is at a movie the other does not want to see.

NL: Ik wil nooit meer bij je weg zijn, behalve op het werk, in het toilet of wanneer een van ons naar een film is de ander wil niet zien.

— Lemony Snicket, The Beatrice Letters


Deciding whether or not to trust a person is like deciding whether or not to climb a tree because you might get a wonderful view from the highest branch or you might simply get covered in sap and for this reason many people choose to spend their time alone and indoors where it is harder to get a splinter.

NL: Beslisen of je iemand wel of niet vertrouwt is als beslissen of je al dan niet in een boom klimt omdat je misschien een prachtig uitzicht krijgt van de hoogste tak of je gewoon onder het sap komt en daarom kiezen veel mensen ervoor om hun tijd alleen door te brengen en binnen waar het moeilijker is om een splinter te krijgen.

— Lemony Snicket, The Penultimate Peril


In love, as in life, one misheard word can be tremendously important. If you tell someone you love them, for instance, you must be absolutely certain that they have replied “I love you back” and not “I love your back” before you continue the conversation.

NL: In de liefde, zoals in het leven, kan één verkeerd gehoord woord enorm belangrijk zijn. Als je iemand vertelt dat je van ze houdt, bijvoorbeeld, moet je er absoluut zeker van zijn dat ze hebben geantwoord “Ik hou van je terug” en niet “Ik hou van je rug” voordat je verder gaat met het gesprek.

— Lemony Snicket


For Beatrice, when we first met, I was lonely, and you were pretty.Now I am pretty lonely.

NL: Voor Beatrice, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, was ik eenzaam, en jij was mooi.Nu ben ik vrij eenzaam.

— Lemony Snicket, The Slippery Slope


People aren’t either wicked or noble. They’re like chef’s salads, with good things and bad things chopped and mixed together in a vinaigrette of confusion and conflict.

NL: Mensen zijn niet slecht of nobel. Ze zijn als chef-koks salades, met goede dingen en slechte dingen gehakt en gemengd in een vinaigrette van verwarring en conflict.

— Lemony Snicket, The Grim Grotto


There are times to stay put, and what you want will come to you, and there are times to go out into the world and find such a thing for yourself.

NL: Er zijn tijden om hier te blijven, en wat je wilt zal naar je toe komen, en er zijn tijden om de wereld in te gaan en dat soort dingen voor jezelf te vinden.

— Lemony Snicket, Horseradish


Fate is like a strange, unpopular restaurant filled with odd little waiters who bring you things you never asked for and don’t always like.

NL: Het lot is als een vreemd, impopulair restaurant gevuld met vreemde kleine obers die je dingen brengen waar je nooit om gevraagd hebt en niet altijd leuk vinden.

— Lemony Snicket


I suppose I’ll have to add the force of gravity to my list of enemies.

NL: Ik denk dat ik de kracht van de zwaartekracht moet toevoegen aan mijn lijst van vijanden.

— Lemony Snicket, The Penultimate Peril


If writers wrote as carelessly as some people talk, then adhasdh asdglaseuyt[bn[ pasdlgkhasdfasdf.

NL: Als schrijvers zo onzorgvuldig schreven als sommige mensen praten, dan adhasdh asdglaseuyt[bn[ pasdlgkhasdfasdf.

— Lemony Snicket, Horseradish


If you are a student you should always get a good nights sleep unless you have come to the good part of your book, and then you should stay up all night and let your schoolwork fall by the wayside, a phrase which means ‘flunk’.

NL: Als je een student bent moet je altijd een goede nachtrust hebben, tenzij je naar het goede deel van je boek bent gekomen, en dan moet je de hele nacht opblijven en je schoolwerk aan de kant laten vallen, een zin die ‘flunk’ betekent.

— Lemony Snicket


If an optimist had his left arm chewed off by an alligator, he might say in a pleasant and hopeful voice, “Well this isn’t too bad, I don’t have a left arm anymore but at least nobody will ever ask me if I’m left-handed or right-handed,” but most of us would say something more along the lines of, “Aaaaaa! My arm! My arm!

NL: Als een optimist zijn linkerarm eraf had gekauwd door een alligator, zou hij met een aangename en hoopvolle stem kunnen zeggen: “Nou dit is niet al te slecht, ik heb geen linkerarm meer, maar tenminste niemand zal me ooit vragen of ik linkshandig of rechtshandig ben,” maar de meesten van ons zouden zeggen iets meer in de zin van, “Aaaaaa! M’n arm. M’n arm.

— Lemony Snicket, Horseradish


A passport, as I’m sure you know, is a document that one shows to government officials whenever one reaches a border between two countries, so that the official can learn who you are, where you were born, and how you look when photographed unflatteringly.

NL: Een paspoort, zoals u vast wel weet, is een document dat u aan overheidsambtenaren laat zien wanneer men een grens tussen twee landen bereikt, zodat de ambtenaar kan leren wie u bent, waar u geboren bent, en hoe u er uitziet als u onflattoir wordt gefotografeerd.

— Lemony Snicket


For some stories, it’s easy. The moral of ‘The Three Bears,’ for instance, is “Never break into someone else’s house.’ The moral of ‘Snow White’ is ‘Never eat apples.’ The moral of World War I is ‘Never assassinate Archduke Ferdinand.

NL: Voor sommige verhalen is het makkelijk. De moraal van ‘The Three Bears,’ bijvoorbeeld, is “Nooit inbreken in andermans huis.’ De moraal van ‘Sneeuwwitje’ is ‘Nooit appels eten.’ De moraal van de Eerste Wereldoorlog is ‘Nooit Aartshertog Ferdinand vermoorden.

— Lemony Snicket, The Wide Window


This is my knife. It is very sharp and very eager to hurt you.

NL: Dit is mijn mes. Het is erg scherp en erg enthousiast om je pijn te doen.

— Lemony Snicket, The Reptile Room


They’re book addicts.

NL: Het zijn boekenverslaafden.

— Lemony Snicket, The Miserable Mill


Sometimes, just saying that you hate something, and having someone agree with you, can make you feel better about a terrible situation.

NL: Soms, gewoon zeggen dat je iets haat, en dat iemand het met je eens is, kan je beter laten voelen over een verschrikkelijke situatie.

— Lemony Snicket, The Bad Beginning


Siblings that say they never fight are most definitely hiding something

NL: Broeders en zussen die zeggen dat ze nooit vechten… verbergen zeker iets.

— Lemony Snicket, Horseradish


One of the world’s most tiresome questions is what object one would bring to a desert island,because people always answer “a deck of cards” or “Anna Karenina” when the obvious answer is “a well equipped boat and a crew to sail me off the island and back home where I can play all the card games and read all the Russian novels I want.

NL: Een van’s werelds meest vermoeiende vragen is welk object men zou brengen naar een onbewoond eiland, omdat mensen altijd antwoorden “een spel kaarten” of “Anna Karenina” wanneer het voor de hand liggende antwoord is “een goed uitgeruste boot en een bemanning om me van het eiland en terug naar huis waar ik alle kaartspellen kan spelen en lezen alle Russische romans die ik wil.

— Lemony Snicket


Those unable to catalog the past are doomed to repeat it.

NL: Degenen die niet in staat zijn om het verleden te catalogiseren zijn gedoemd om het te herhalen.

— Lemony Snicket, The End


Neither were you [born yesterday], unless of course I am wrong, in which case welcome to the world, little baby, and congratulations on learning to read so early in life.

NL: Jij ook niet [geboren gisteren], tenzij ik het natuurlijk mis heb, in dat geval welkom in de wereld, kleine baby, en gefeliciteerd met het leren lezen zo vroeg in het leven.

— Lemony Snicket, The Penultimate Peril


Pietrisycamollaviadelrechiotemexity.

NL: Pietrisycamollaviadelrechitemexity.

— Lemony Snicket


Just because something is traditional is no reason to do it, of course. Piracy, for example, is a tradition that has been carried on for hundreds of years, but that doesn’t mean we should all attack ships and steal their gold.

NL: Gewoon omdat iets traditioneel is is geen reden om het te doen, natuurlijk. Piraterij is bijvoorbeeld een traditie die al honderden jaren wordt voortgezet, maar dat betekent niet dat we allemaal schepen moeten aanvallen en hun goud moeten stelen.

— Lemony Snicket, Horseradish


There is nothing particularly wrong with salmon, of course, but like caramel candy, strawberry yogurt, or liquid carpet cleaner, if you eat too much of it you are not going to enjoy your meal.

NL: Er is natuurlijk niets bijzonders mis met zalm, maar zoals karamel snoep, aardbeien yoghurt, of vloeibare tapijtreiniger, als je er teveel van eet ga je niet van je maaltijd genieten.

— Lemony Snicket


Just about everything in this world is easier said than done, with the exception of “systematically assisting Sisyphus’s stealthy, cyst-susceptible sister,” which is easier done than said.

NL: Bijna alles in deze wereld is makkelijker gezegd dan gedaan, met uitzondering van “systematisch helpen Sisyphus’ stealthy, cystegevoelige zus,” wat makkelijker gedaan is dan gezegd.

— Lemony Snicket, The Hostile Hospital


Of course, it is boring to read about boring thing, but it is better to read something that makes you yawn with boredom than something that will make you weep uncontrollably, pound your fists against the floor, and leave tearstains all over your pillowcase, sheets, and boomerang collection.

NL: Natuurlijk, het is saai om te lezen over saai ding, maar het is beter om iets te lezen dat maakt je geeuwen met verveling dan iets waardoor je oncontroleerbaar huilen, slaan je vuisten tegen de vloer, en laat tranen over je hele kussensloop, lakens, en boomerang collectie.

— Lemony Snicket, The Grim Grotto


Literature doesn’t exactly have a strong mental-health track record.

NL: Literatuur heeft niet precies een sterke mentale gezondheid track record.

— Lemony Snicket


It is almost as if happiness is an acquired taste, like coconut cordial or ceviche, to which you can eventually become accustomed, but despair is something surprising each time you encounter it.

NL: Het is bijna alsof geluk een verworven smaak is, zoals kokosnoot cordiaal of ceviche, waaraan je uiteindelijk gewend kunt raken, maar wanhoop is iets verrassends elke keer dat je het tegenkomt.

— Lemony Snicket, The End


Strange as it may seem, I still hope for the best, even though the best, like an interesting piece of mail, so rarely arrives, and even when it does it can be lost so easily.

NL: Vreemd als het lijkt, ik hoop nog steeds op het beste, hoewel de beste, als een interessant stuk post, zo zelden aankomt, en zelfs als het doet kan het zo gemakkelijk verloren gaan.

— Lemony Snicket, The Beatrice Letters


To hear the phrase “our only hope” always makes one anxious, because it means that if the only hope doesn’t work, there is nothing left.

NL: Om de zin “onze enige hoop” te horen maakt men altijd angstig, omdat het betekent dat als de enige hoop niet werkt, er niets meer over is.

— Lemony Snicket, The Blank Book


I am heartbroken, but I have been heartbroken before, and this might be the best for which I can hope.

NL: Ik ben diepbedroefd, maar ik heb al eerder een gebroken hart gehad, en dit zou het beste kunnen zijn waar ik op kan hopen.

— Lemony Snicket, The End


All cannot be lost when there is still so much being found

NL: Alles kan niet verloren gaan als er nog zoveel gevonden wordt.

— Lemony Snicket


It is useless for me to describe to you how terrible Violet, Klaus, and even Sunny felt in the time that followed. If you have ever lost someone very important to you, then you already know how it feels, and if you haven’t, you cannot possibly imagine it.

NL: Het is nutteloos voor mij om jullie te beschrijven hoe verschrikkelijk Violet, Klaus en zelfs Sunny zich voelden in de tijd die volgde. Als je ooit iemand hebt verloren die erg belangrijk voor je is, dan weet je al hoe het voelt, en als je dat niet hebt gedaan, kun je het je onmogelijk voorstellen.

— Lemony Snicket, The Bad Beginning


In any case, this is how all our stories begin, in darkness with our eyes closed, and all our stories end the same way, too, with all of us uttering some last words—or perhaps someone else’s—before slipping back into darkness as our series of unfortunate events comes to an end.

NL: In ieder geval, dit is hoe al onze verhalen beginnen, in duisternis met onze ogen gesloten, en al onze verhalen eindigen op dezelfde manier, ook, met ons allemaal het uitspreken van een aantal laatste woorden… of misschien iemand anders… voordat glijden terug in duisternis als onze reeks ongelukkige gebeurtenissen komt tot een einde.

— Lemony Snicket, The End