Leigh Bardugo quotes | 13 quotes van Leigh Bardugo

Ben je op zoek naar een Leigh Bardugo quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Leigh Bardugo quotes. Veel leesplezier!

Leigh Bardugo quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Leigh Bardugo verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Leigh Bardugo quotes:

I don’t care if you danced naked on the roof of the Little Palace with him. I love you, Alina, even the part of you that loved him.

NL: Al danste je naakt op het dak van het kleine paleis met hem. Ik hou van je, Alina, zelfs het deel van jou dat van hem hield.

— Leigh Bardugo, Shadow and Bone


I have loved you all my life, Mal,” I whispered through my tears. “There is no end to our story.

NL: Ik heb mijn hele leven van je gehouden, Mal,” fluisterde ik door mijn tranen. “Er is geen einde aan ons verhaal.

— Leigh Bardugo, Siege and Storm


The moment our lips met, I knew with pure and piercing certainty that I would have waited for him forever.

NL: Op het moment dat onze lippen elkaar ontmoetten, wist ik met pure en doordringende zekerheid dat ik voor altijd op hem zou hebben gewacht.

— Leigh Bardugo, Shadow and Bone


They are orphans again, with no true home but each other and whatever life they can make together on the other side of the sea.

NL: Ze zijn weer wezen, zonder een echt huis, behalve elkaar en wat voor leven ze samen kunnen maken aan de andere kant van de zee.

— Leigh Bardugo, Shadow and Bone


They had an ordinary life, full of ordinary things-if love can ever be called that.

NL: Ze hadden een gewoon leven, vol gewone dingen… als liefde ooit zo genoemd kan worden.

— Leigh Bardugo, Ruin and Rising


Have any of you wondered what I did with all the cash Pekka Rollins gave us?””Guns?” asked Jesper.”Ships?” queried Inej.”Bombs?” suggested Wylan. “Political bribes?” offered Nina. They all looked at Matthias. “This is where you tell us how awful we are,” she whispered.

NL: Heeft iemand van jullie zich afgevraagd wat ik deed met al het geld dat Pekka Rollins ons gaf? vroeg Jesper.”Ships?” “Bommen?” Stelde Wylan voor. ‘Politieke steekpenningen? ‘ Hij bood Nina aan. Ze keken allemaal naar Matthias. “Dit is waar je ons vertelt hoe verschrikkelijk we zijn,” fluisterde ze.

— Leigh Bardugo, Crooked Kingdom


Do you answer a question directly?””Hard to say. Ah, there, I’ve done it again

NL: Beantwoordt u een vraag direct?Moeilijk te zeggen. Ah, daar, ik heb het weer gedaan

— Leigh Bardugo, Siege and Storm


You have your own problems right now, Zenik, said a voice in her head. Stop worrying about saving the world and save your own ass. Sometimes her inner voice could be very wise.

NL: Je hebt je eigen problemen nu, Zenik, zei een stem in haar hoofd. Stop met je zorgen te maken over het redden van de wereld en red je eigen hachje. Soms kan haar innerlijke stem heel verstandig zijn.

— Leigh Bardugo, Crooked Kingdom


The heart is an arrow. It demands aim to land true.

NL: Het hart is een pijl. Het eist dat het land waar is.

— Leigh Bardugo, Six of Crows


Good luck, Oretsev. Find the firebird, and when this is over, I’ll see you well rewarded. A farmhouse in Udova. A dacha near the city. Whatever you want.””I don’t need any of that. Just…” He dropped Nikolai’s hand and looked away. “Deserve her.

NL: Succes, Oretsev. Zoek de vuurvogel, en als dit voorbij is, zal ik je goed beloond zien. Een boerderij in Udova. Een dacha in de buurt van de stad. Wat je maar wilt.””Ik heb dat allemaal niet nodig. Hij liet Nikolai’s hand vallen en keek weg. “Verdien haar.

— Leigh Bardugo, Ruin and Rising


Hope was tricky like water. Somehow it always found a way in.

NL: Hope was zo lastig als water. Op de een of andere manier vond het altijd een ingang.

— Leigh Bardugo, Ruin and Rising


Wylan summoned every bit of bravado he’d learned from Nina, the will he’d learned from Matthias, the focus he’d studied in Kaz, the courage he’d learned from Inej, and the wild, reckless hope he’d learned from Jesper, the belief that no matter the odds, somehow they would win.

NL: Wylan riep elk beetje bravoure op die hij had geleerd van Nina, de wil die hij had geleerd van Matthias, de focus die hij had gestudeerd in Kaz, de moed die hij had geleerd van Inej, en de wilde, roekeloze hoop die hij had geleerd van Jesper, het geloof dat hoe dan ook de kansen, ze zouden winnen.

— Leigh Bardugo, Crooked Kingdom


Sometimes when we find love we pretend it away, or ignore it, or tell ourselves we’re imagining it. Because it’s the most painful kind of hope there is. By indifference . By death.

NL: Soms als we liefde vinden doen we alsof we het weg hebben, of negeren we het, of zeggen we onszelf dat we het ons voorstellen. Omdat het de meest pijnlijke hoop is die er is. Door onverschilligheid. Door de dood.

— Leigh Bardugo