Leigh Ann Edwards quotes | 12 quotes van Leigh Ann Edwards

Ben je op zoek naar een Leigh Ann Edwards quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Leigh Ann Edwards quotes. Veel leesplezier!

Leigh Ann Edwards quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Leigh Ann Edwards verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Leigh Ann Edwards quotes:

You were so intent on what your purpose would be. I remember it nearly word for word.””Recite it for me then, my Lainna.”She smiled a warm, soft smile, and her eyes filled with light.”You would waken in your bedchamber with your lady beside you…

NL: Je was zo van plan wat je doel zou zijn. Ik herinner het me bijna woord voor woord.”Lees het dan voor mij, mijn Lainna.”Ze glimlachte een warme, zachte glimlach, en haar ogen gevuld met licht.”Je zou wakker worden in je slaapkamer met je dame naast je…

— Leigh Ann Edwards, The Farrier’s Daughter


Half the pleasure is in the anticipatin’ of it.

NL: De helft van het plezier zit in de anticipatin’ ervan.

— Leigh Ann Edwards, The Witch’s Daughter


Tis both a blessing a and a curse to desire a man in a physical manner.

NL: Tis zowel een zegen een en een vloek om een man te verlangen op een fysieke manier.

— Leigh Ann Edwards, The Witch’s Daughter


I may not have journeyed to other lands, but a trip through the fairy glade is a journey few others have taken, and fewer still have spoken of. I will look forward to taking you with me, Killian. You will see why I always feel the need to return.”He was not remotely certain he would ever share her sentiments.

NL: Ik heb misschien niet gereisd naar andere landen, maar een reis door de fee glade is een reis die enkele anderen hebben gemaakt, en minder hebben nog gesproken over. Ik kijk ernaar uit om je mee te nemen, Killian. Je zult zien waarom ik altijd de behoefte heb om terug te keren.Hij was er niet zeker van dat hij haar gevoelens zou delen.

— Leigh Ann Edwards, The Farrier’s Daughter


Alainn, it is no herb that has made me so entirely insatiable, ’tis just being with you.

NL: Alainn, het is geen kruid dat me zo onverzadigbaar heeft gemaakt, ‘is gewoon bij jou zijn.

— Leigh Ann Edwards, The Farrier’s Daughter


Keep your wits about you, Killian O’Brien, for you’ll be no good to anyone if your head lies apart from the rest of your body!

NL: Houd je verstand over je, Killian O’Brien, want je zult niemand helpen als je hoofd los ligt van de rest van je lichaam!

— Leigh Ann Edwards, The Witch’s Daughter


Our place is here, our time is now!” Killian firmly declared.

NL: Onze plaats is hier, onze tijd is nu!” Killian heeft zich uitgesproken.

— Leigh Ann Edwards, The Chieftain’s Daughter


I’ve no plans to couple with anyone other than my new bride for the next century or so, and it feels as though it’s takin’ a century to get to it!

NL: Ik heb geen plannen om met iemand anders dan mijn nieuwe bruid te koppelen voor de volgende eeuw of zo, en het voelt alsof het een eeuw duurt om er te komen!

— Leigh Ann Edwards, The Chieftain’s Daughter


In truth, I doubt I’d notice if a herd of giant Irish elk stomped through the entire chamber when I’m in the act of lovin’ you, Lainna!

NL: Eerlijk gezegd, zou ik het niet merken als een kudde reusachtige Ierse eland door de hele kamer stampte als ik van je hou, Lainna!

— Leigh Ann Edwards, The Chieftain’s Daughter


By God, Lainna, have you truly no notion how badly I want you, then?””Oh, but did you not once tell me the anticipation is half the pleasure of it?

NL: Mijn God, Lainna, heb je echt geen idee hoe graag ik je wil, dan?”Oh, maar heb je me niet eens verteld dat de anticipatie de helft van het plezier is?

— Leigh Ann Edwards, The Chieftain’s Daughter


I think I could spend an eternity with you, Killian, and never tire of hearing you speak to me.

NL: Ik denk dat ik een eeuwigheid met je kan doorbrengen, Killian, en nooit genoeg heb om je tegen me te horen praten.

— Leigh Ann Edwards, The Chieftain’s Daughter


As she glanced down at the great distance to the ground below, she whispered in his ear, “You have obviously taken the heights of passion to an entirely new level, Killian O’Brien!

NL: Toen ze naar beneden keek op de grote afstand tot de grond beneden, fluisterde ze in zijn oor: “Je hebt duidelijk de hoogten der passie naar een geheel nieuw niveau gebracht, Killian O’Brien!

— Leigh Ann Edwards, A Chieftain’s Wife