Laurie Nadel quotes | 51 quotes van Laurie Nadel

Ben je op zoek naar een Laurie Nadel quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Laurie Nadel quotes. Veel leesplezier!

Laurie Nadel quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Laurie Nadel verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Laurie Nadel quotes:

Like Salvador Dali’s paintings of watches melting in the sand, time wanders at its own curious pace whenever you’re on vacation in a foreign country.

NL: Net als Salvador Dali… schilderijen van horloges smelten in het zand, de tijd loopt op zijn eigen nieuwsgierige tempo wanneer je op vakantie bent in een vreemd land.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Find a way to learn something from every disappointment.

NL: Vind een manier om iets te leren van elke teleurstelling.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Barely halfway back, exhaustion sets in. What if I don’t make it? An edge of panic gets intercepted by a calmer inner voice: Look behind you.

NL: Nauwelijks halverwege, uitputting begint. Wat als ik het niet haal? Een rand van paniek wordt onderschept door een rustigere innerlijke stem: kijk achter je.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Out here on the water, it’s a fine line between feeling in control and losing it altogether.

NL: Hier op het water, is het een fijne lijn tussen het gevoel in controle en het verliezen van het geheel.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Instead of falling, I am dancing with the wind.

NL: In plaats van te vallen, dans ik met de wind.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Producing obituaries is a way of creating a legacy to remember important people of our times and their contributions. No matter whose obituary it is, I look for something inspirational about each person.

NL: Het produceren van overlijdensberichten is een manier om een nalatenschap te creëren om belangrijke mensen te herinneren aan onze tijd en hun bijdragen. Het maakt niet uit wiens overlijdensbericht het is, ik zoek iets inspirerends over elke persoon.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Flip a coin. Life or death. Heads or tails. You never know.

NL: Een muntje omgooien. Leven of dood. Kop of munt. Je weet maar nooit.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


If there’s a takeaway from working here, it’s an understand that, as bioorganisms, we are a walking time bomb programed for cellular self-destruction. Not if, when.

NL: Als er een takeaway van het werk hier, is het een begrip dat, als bio-organismen, zijn we een wandelende tijdbom geprogrammeerd voor cellulaire zelfvernietiging. Niet als, wanneer.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Lucid dreams often feel like this—as if you are observing yourself from a point over your shoulders-arm flexed, hands curving around the boom, breathing, in three dimensional silence.

NL: Lucid dromen voelen vaak aan als je jezelf observeert vanaf een punt over je schouders-arm gebogen, handen buigen rond de boom, ademen, in driedimensionale stilte.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


There are two kinds of special events: planned and unplanned.

NL: Er zijn twee soorten speciale evenementen: gepland en niet gepland.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Inside, my spirit is sparkling like foam on the crest of a wave at high tide under a full moon.

NL: Binnen sprankelt mijn geest als schuim op de kam van een golf bij hoog tij onder volle maan.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Swirling around my ears, the wind and I whooping at the sea, picking up speed, breathing it all in. An act of loving life.

NL: Draaien rond mijn oren, de wind en ik kinkelen bij de zee, versnellen, ademen alles in. Een daad van liefdevol leven.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Soul-to-soul contact sweeps through, like a tsunami, leaving in its wake just this: unconditional surrender and overwhelming gentleness.

NL: Ziel-naar-ziel contact spoelt door, als een tsunami, verlaten in zijn kielzog gewoon dit: onvoorwaardelijke overgave en overweldigende zachtmoedigheid.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Of all the things I wish for her, above all, I want her to know and love the sea.

NL: Van alles wat ik voor haar wens, vooral, wil ik dat ze weet en van de zee houdt.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


The feeling of freedom and scent of sea air are intoxicating. As the wind picks up, I gain speed, holding on to life with a capital L

NL: Het gevoel van vrijheid en geur van zeelucht zijn bedwelmend. Als de wind optrekt, krijg ik snelheid, vasthouden aan het leven met een hoofdletter L

— Laurie Nadel


A wide-angle view of sails sparkling white against a cobalt sky as light dances, silver on the water. Like art, it soothes the edge, allowing you to see something simple from a different perspective.

NL: Een groothoek uitzicht van zeilen sprankelend wit tegen een kobalt hemel als licht danst, zilver op het water. Net als kunst kalmeert het de rand, zodat je iets eenvoudigs vanuit een ander perspectief kunt zien.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


I took up windsurfing to explore my own courage.

NL: Ik ben gaan windsurfen om mijn eigen moed te verkennen.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


If you didn’t fall down, you would never have learned how to pick yourself up.

NL: Als je niet viel, zou je nooit geleerd hebben om jezelf op te halen.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Every misfortune is a blessing in disguise.

NL: Elk ongeluk is een zegen in vermomming.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


My former identity was lying around, somewhere, fragmented and buried, like shards from an earlier civilization.

NL: Mijn vroegere identiteit lag ergens, gefragmenteerd en begraven, als scherven uit een eerdere beschaving.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Unraveling life lessons from just the past few years would take many more years. Lessons unlearned would pass with me, when I went through that door, to be completed in some future lifetime.

NL: Het ontrafelen van levenslessen van de afgelopen jaren zou nog vele jaren duren. Lessen die niet werden geleerd zouden met mij voorbij gaan, toen ik door die deur ging, om in een volgend leven te worden voltooid.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


The human psyche is a self-correcting mechanism.

NL: De menselijke psyche is een zelfcorrectiemechanisme.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


The only sharks I’m afraid of are the ones that wear three-piece suits and write memos.

NL: De enige haaien waar ik bang voor ben zijn degenen die driedelige pakken dragen en memo’s schrijven.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Each of us has more intelligence than we are trained to use and the part that we get graded on in school doesn’t amount to much

NL: Ieder van ons heeft meer intelligentie dan we zijn getraind om te gebruiken en het deel dat we krijgen beoordeeld op op school is niet veel

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


In its failure to value differences in the way people learn, the educational process often suppresses intuition, creativity, and your sense of identity.

NL: Door het niet waarderen van verschillen in de manier waarop mensen leren, onderdrukt het onderwijsproces vaak intuïtie, creativiteit en je gevoel voor identiteit.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Finding your own metaphor for intuition is one of the best ways to give it form, an essential step in developing your intuitive thinking.

NL: Het vinden van je eigen metafoor voor intuïtie is een van de beste manieren om het vorm te geven, een essentiële stap in het ontwikkelen van je intuïtieve denken.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Intuitive knowing can be described as an openness to flashes of insight

NL: Intuïtief weten kan worden omschreven als een openheid voor flitsen van inzicht

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


The part of your mind that believes intuitive knowing to be impossible is that part of your mind for which it is impossible.

NL: Het deel van je geest dat gelooft dat intuïtief weten onmogelijk is, is dat deel van je geest waarvoor het onmogelijk is.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Learning to locate your own gut response is essential if you are to be able to identify and acknowledge your intuition.

NL: Leren om je eigen darmreactie te vinden is essentieel om je intuïtie te kunnen identificeren en erkennen.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


The key to developing your intuition is developing your self-observation skills.

NL: De sleutel tot het ontwikkelen van uw intuïtie is het ontwikkelen van uw zelfobservatie vaardigheden.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Opening up to your intuition represents a commitment to pay closer attention to how you think and feel.

NL: Het openstellen voor je intuïtie betekent een verbintenis om meer aandacht te besteden aan hoe je denkt en voelt.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Belief is the basis of intuitive behavior.

NL: Geloof is de basis van intuïtief gedrag.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Believing is essential when changing any behavior

NL: Geloven is essentieel bij het veranderen van enig gedrag

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Whether you are at play in the fields of the Lord or standing next to home plate squinting at the popping pitcher, that sudden, immediate knowing can also help you envision the outcome.

NL: Of je nu in het veld van de Heer speelt of naast de thuisplaat staat te knijpen op de popping werper, die plotselinge, onmiddellijke kennis kan je ook helpen om de uitkomst voor te stellen.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Whether you job involves chasing criminals, crouching numbers, or wrestling with paperwork, learning how to recognize and rely on those hunches and gut feelings can dramatically improve your job performance.

NL: Of het nu gaat om het achtervolgen van criminelen, het hurken van nummers, of worstelen met papierwerk, het leren herkennen en vertrouwen op die ingevingen en darmgevoelens kan je werkprestaties drastisch verbeteren.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


When your intuition is right, thank the part of you that knows how to do that truly remarkable job.

NL: Als je intuïtie gelijk heeft, bedank dan het deel van jou dat weet hoe je dat werkelijk opmerkelijke werk moet doen.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


To develop your intuition, you need to respect it as a natural intelligence.

NL: Om je intuïtie te ontwikkelen, moet je het respecteren als een natuurlijke intelligentie.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


An intuitive insight or concept can often turn out to be an unexpected success.

NL: Een intuïtief inzicht of concept kan vaak een onverwacht succes blijken te zijn.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Instead of vacillating, we need to value, acknowledge and trust our intuition for what it is, a sense of truth.

NL: In plaats van te wazigen, moeten we onze intuïtie waarderen, erkennen en vertrouwen voor wat het is, een gevoel van waarheid.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Intuition is a gift, an inner power that you can turn to whenever you need it.

NL: Intuïtie is een gave, een innerlijke kracht waar je je naar kunt wenden wanneer je het nodig hebt.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Trusting your inner voice, which is one of the critical steps in developing intuition, is predicated on being truly self-confident.

NL: Vertrouwen op je innerlijke stem, een van de cruciale stappen in het ontwikkelen van intuïtie, is gebaseerd op echt zelfverzekerd zijn.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Each of us has more intelligence than we are trained to use and the part that we get graded on in school doesn’t amount to much.

NL: Ieder van ons heeft meer intelligentie dan we zijn getraind om te gebruiken en het deel dat we krijgen beoordeeld op op school is niet veel.

— Laurie Nadel


Cosmic consciousness is the next level of holistic perception.

NL: Kosmisch bewustzijn is het volgende niveau van holistische waarneming.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Brain waves are like personal handwriting.

NL: Hersengolven zijn als een persoonlijk handschrift.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


The brain waves of ordinary people during insight experiences are unique. Their brains are in special states.

NL: De hersengolven van gewone mensen tijdens inzichtservaringen zijn uniek. Hun hersenen zijn in speciale staten.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Try to become aware of one feeling a day, keeping in mind that by doing so, you are building your data bank of self-knowledge

NL: Probeer je bewust te worden van een gevoel per dag, in gedachten houden dat door dit te doen, je bouwt uw gegevensbank van zelfkennis

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Self-trust firms up your inner territory and grounds you with solid premises for believing in who you are.

NL: Zelfvertrouwen bedrijven omhoog uw binnenste grondgebied en grond je met solide panden voor het geloven in wie je bent.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


When in doubt, reinforce your self-trust.

NL: Als je twijfelt, versterk dan je zelfvertrouwen.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


The fact that establishment scientists say something doesn’t exist doesn’t mean it doesn’t exist. It only means that science has no effective way to measure it.

NL: Het feit dat establishment wetenschappers zeggen dat er iets niet bestaat betekent niet dat het niet bestaat. Het betekent alleen dat de wetenschap geen effectieve manier heeft om het te meten.

— Laurie Nadel, Dr. Laurie Nadel’s Sixth Sense: Unlocking Your Ultimate Mind Power


Where are you?’‘I am between the light and the waves.

NL: Ik zit tussen het licht en de golven.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing


Windsurfing, the sound of the word contains all the mystery of a solitary buoy in the fog, echoing across the water at the end of the day.

NL: Windsurfen, het geluid van het woord bevat al het mysterie van een eenzame boei in de mist, echo over het water aan het eind van de dag.

— Laurie Nadel, Dancing with the Wind: A True Story of Zen in the Art of Windsurfing