Laurell K. Hamilton quotes | 24 quotes van Laurell K. Hamilton

Ben je op zoek naar een Laurell K. Hamilton quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Laurell K. Hamilton quotes. Veel leesplezier!

Laurell K. Hamilton quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Laurell K. Hamilton verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Laurell K. Hamilton quotes:

Love sucks. Sometimes it feels good. Sometimes it’s just another way to bleed.

NL: Liefde is klote. Soms voelt het goed. Soms is het gewoon een andere manier om te bloeden.

— Laurell K. Hamilton, Blue Moon


Only love of a good woman will make a man question every choice, every action. Only love makes a warrior hesitate for fear that his lady will find him cruel. Only love makes a man both the best he will ever be, and the weakest. Sometimes all in the same moment. -Wicked

NL: Alleen liefde voor een goede vrouw zal een man elke keuze laten twijfelen, elke actie. Alleen liefde maakt een krijger bang dat zijn vrouw hem wreed zal vinden. Alleen liefde maakt een man de beste die hij ooit zal zijn, en de zwakste. Soms allemaal op hetzelfde moment. – Wicked.

— Laurell K. Hamilton


Neither love nor evil conquers all, but evil cheats more.

NL: Noch liefde, noch kwaad overwint alles, maar kwaad bedriegt meer.

— Laurell K. Hamilton, Cerulean Sins


Love is too precious to be ashamed of.

NL: Liefde is te kostbaar om je voor te schamen.

— Laurell K. Hamilton, A Stroke of Midnight


My father had taught me to be nice first, because you can always be mean later, but once you’ve been mean to someone, they won’t believe the nice anymore. So be nice, be nice, until it’s time to stop being nice, then destroy them.

NL: Mijn vader had me geleerd om eerst aardig te zijn, want je kan altijd later gemeen zijn, maar als je eenmaal gemeen tegen iemand bent, zullen ze de aardigheid niet meer geloven. Dus wees aardig, wees aardig, totdat het tijd is om niet meer aardig te zijn, en vernietig ze dan.

— Laurell K. Hamilton, A Stroke of Midnight


Regrets are about decisions that you know you should have done different.

NL: Spijt is over beslissingen die je weet dat je anders had moeten doen.

— Laurell K. Hamilton, Bullet


It is a very natural human trait to destroy that which frightens us.

NL: Het is een natuurlijke menselijke eigenschap om datgene te vernietigen wat ons bang maakt.

— Laurell K. Hamilton, Guilty Pleasures


Sometimes you deal with the devil not because you want to, but because if you don’t, someone else will.

NL: Soms ga je met de duivel om, niet omdat je dat wilt, maar omdat als je dat niet doet, iemand anders dat doet.

— Laurell K. Hamilton, Cerulean Sins


Accidental sex. He made it sound like I fell down, and there just happened to be an erection in the way.

NL: Accidentele seks. Hij liet het klinken alsof ik viel, en er was toevallig een erectie in de weg.

— Laurell K. Hamilton, Incubus Dreams


You can’t save everybody. In fact, there are days when I think you can’t save anyone. Each person has to save himself first, then you can move in and help. I have found this philosophy does not work during a gun battle, or a knife fight either. Outside of that it works just fine.

NL: Je kunt niet iedereen redden. Er zijn zelfs dagen dat ik denk dat je niemand kunt redden. Elke persoon moet zichzelf eerst redden, dan kun je naar binnen gaan en helpen. Ik heb ontdekt dat deze filosofie niet werkt tijdens een vuurgevecht, of een messengevecht. Buiten dat werkt het prima.

— Laurell K. Hamilton, Guilty Pleasures


Still it might be nice, once in a while, not to have to choose between evils. Just once, couldn’t I choose the lesser good?

NL: Toch kan het leuk zijn, af en toe, om niet te hoeven kiezen tussen kwaad. Voor één keer, kon ik niet kiezen voor het mindere goed?

— Laurell K. Hamilton, Danse Macabre


Death didn’t bother me much. Strong Christian and all that. Method of death did. Being eaten alive. One of my top three ways not to go out.

NL: De dood stoorde me niet veel. Sterke christen en zo. Doodsoorzaak wel. Levend opgegeten worden. Eén van mijn drie beste manieren om niet uit te gaan.

— Laurell K. Hamilton, The Laughing Corpse


His eyes widened just a bit, his lips flexed. I realized he was trying not to laugh. I hate it when people find my threats amusing.

NL: Zijn ogen verbreedden een beetje, zijn lippen flexed. Ik realiseerde me dat hij probeerde niet te lachen. Ik haat het als mensen mijn bedreigingen amusant vinden.

— Laurell K. Hamilton, The Laughing Corpse


I’d never met coffee that wasn’t wonderful. It was just a matter of how wonderful it was.

NL: Ik had nog nooit koffie ontmoet die niet geweldig was. Het was gewoon een kwestie van hoe geweldig het was.

— Laurell K. Hamilton, The Killing Dance


There comes a point when you either embrace who and what you are, or condemn yourself to be miserable all your days. Other people will try to make you miserable; don’t help them by doing the job yourself.

NL: Er komt een moment dat je ofwel omarmt wie en wat je bent, of jezelf veroordeelt om je al je dagen ellendig te voelen. Andere mensen zullen proberen je ellendig te maken; help hen niet door het werk zelf te doen.

— Laurell K. Hamilton


I knew from the moment I heard you, the moment I saw the gun and realized that this lovely, petit woman was the executioner, that you would never die waiting for me to save you – that you would save yourself.

NL: Ik wist vanaf het moment dat ik je hoorde, het moment dat ik het pistool zag en besefte dat deze mooie, kleine vrouw de beul was, dat je nooit zou sterven wachtend op mij om je te redden – dat je jezelf zou redden.

— Laurell K. Hamilton, Narcissus in Chains


Why is everything always my decision?” I asked.Because you will not tolerate anything else.”Oh, I remembered now. “Great”, I whispered.- Anita to Jean-Claude

NL: Waarom is alles altijd mijn beslissing?” Ik vroeg het. Omdat je niets anders tolereert.”Oh, ik herinner het me nu. “Geweldig,” fluisterde ik.- Anita aan Jean-Claude

— Laurell K. Hamilton, Cerulean Sins


I will bathe in your warmth ma petite. Roll you around me until my heart beats only for you. My breath will grow warm from your kiss.

NL: Ik zal baden in je warmte ma petite. Rol je om me heen tot mijn hart alleen voor jou klopt. Mijn adem zal warm worden van je kus.

— Laurell K. Hamilton, Burnt Offerings


I looked at Micah, who shrugged. I looked at Rafael, who shook his head. Nice that none of us knew why he was undressing.

NL: Ik keek naar Micah, die zich ophaalde. Ik keek naar Rafael, die zijn hoofd schudde. Fijn dat niemand van ons wist waarom hij zich uitkleedde.

— Laurell K. Hamilton, Narcissus in Chains


I tended to be hard on the egos of a certain kind of men. The ones who normally swept women off their feet had never moved me much, because I’d always felt that if they swept me off my feet they’d practiced on a lot of women before me, and would practice more with women after me. I’d rarely been wrong on that. ~Anita Blake

NL: Ik was hard voor het ego van een bepaald soort mannen. Degenen die normaal vrouwen van hun voeten hadden geveegd hadden me nooit veel bewogen, want ik had altijd het gevoel dat als ze me van mijn voeten veegden ze hadden geoefend op een heleboel vrouwen voor mij, en zou meer oefenen met vrouwen na mij. Daar had ik zelden ongelijk in. Anita Blake

— Laurell K. Hamilton, Bullet


Hope will lie to you, but lust is what it is; it never lies.

NL: Hoop zal tegen je liegen, maar lust is wat het is; het liegt nooit.

— Laurell K. Hamilton, Flirt


when you live forever and don’t age, it gives you time to hope

NL: als je voor altijd leeft en niet ouder wordt, geeft het je tijd om te hopen

— Laurell K. Hamilton


Death, especially violent death, will turn the meanest bastard in the world into a nice guy. Why is that?

NL: De dood, vooral de gewelddadige dood, zal de gemeenste klootzak ter wereld in een aardige vent veranderen. Waarom?

— Laurell K. Hamilton, The Laughing Corpse


The rule is that if they have a weapon and want to take you someplace else, it is so they can kill you slower–Peter

NL: De regel is dat als ze een wapen hebben en je ergens anders heen willen brengen, het is zodat ze je langzamer kunnen doden.

— Laurell K. Hamilton, The Harlequin