Lao Tzu quotes | 20 quotes van Lao Tzu

Ben je op zoek naar een Lao Tzu quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lao Tzu quotes. Veel leesplezier!

Lao Tzu quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lao Tzu verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lao Tzu quotes:

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

NL: Diep geliefd zijn door iemand geeft je kracht, terwijl iemand diep liefhebben je moed geeft.

— Lao Tzu


We join spokes together in a wheel, but it is the center hole that makes the wagon move.We shape clay into a pot, but it is the emptiness insidethat holds whatever we want.We hammer wood for a house, but it is the inner spacethat makes it livable.We work with being, but non-being is what we use.

NL: We voegen spaken samen in een wiel, maar het is het midden gat dat de wagon doet bewegen.We vormen klei in een pot, maar het is de leegte binnenin wat we willen.We hameren hout voor een huis, maar het is de binnenruimte die het leefbaar maakt.We werken met zijn, maar niet-zijn is wat we gebruiken.

— Lao Tzu


Because of a great love, one is courageous.

NL: Vanwege een grote liefde, is men moedig.

— Lao Tzu


Simplicity, patience, compassion.These three are your greatest treasures.Simple in actions and thoughts, you return to the source of being.Patient with both friends and enemies,you accord with the way things are.Compassionate toward yourself,you reconcile all beings in the world.

NL: Eenvoud, geduld, mededogen.Deze drie zijn jullie grootste schatten.Eenvoudig in daden en gedachten, jullie keren terug naar de bron van het zijn.Patiënt met zowel vrienden als vijanden, jullie stemmen overeen met de manier waarop de dingen zijn.Compasseer je naar jezelf, jullie verzoenen alle wezens in de wereld.

— Lao Tzu, Tao Te Ching


A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.

NL: Een goede reiziger heeft geen vaste plannen en is niet van plan om aan te komen.

— Lao Tzu


If you try to change it, you will ruin it. Try to hold it, and you will lose it.

NL: Als je het probeert te veranderen, verpest je het. Probeer het vast te houden en je zult het verliezen.

— Lao Tzu, Tao Te Ching


In dwelling, live close to the ground. In thinking, keep to the simple. In conflict, be fair and generous. In governing, don’t try to control. In work, do what you enjoy. In family life, be completely present.

NL: Woont u in de buurt van de grond. Door te denken, houd je aan het simpele. In conflict, wees eerlijk en genereus. In het regeren, probeer niet te controleren. Op het werk, doe waar je van geniet. In het gezinsleven, wees volledig aanwezig.

— Lao Tzu


In the end,The treasure of life is missed by those who hold on and gained by those who let go.

NL: Uiteindelijk,De schat van het leven wordt gemist door degenen die vasthouden en gewonnen door degenen die loslaten.

— Lao Tzu


When I let go of what I am, I become what I might be.

NL: Als ik loslaat wat ik ben, word ik wat ik zou kunnen zijn.

— Lao Tzu


Your own positive future begins in this moment. All you have is right now. Every goal is possible from here.

NL: Je eigen positieve toekomst begint op dit moment. Alles wat je hebt is nu. Elk doel is mogelijk vanaf hier.

— Lao Tzu


There isa time to liveand a time to diebut never to reject the moment.

NL: Er is een tijd om te leven en een tijd om te sterven, maar nooit om het moment af te wijzen.

— Lao Tzu


Water is the softest thing, yet it can penetrate mountains and earth. This shows clearly the principle ofsoftness overcoming hardness.

NL: Water is het zachtste ding, maar het kan door bergen en aarde dringen. Dit toont duidelijk het principe van zachtheid die hardheid overwint.

— Lao Tzu


He who acts, spoils; he who grasps, lets slip.

NL: Wie handelt, buitt; wie grijpt, laat uitglijden.

— Lao Tzu


He who knows, does not speak. He who speaks, does not know.

NL: Hij die het weet, spreekt niet. Hij die spreekt, weet het niet.

— Lao Tzu, Tao Te Ching


A good traveler leaves no tracks. Good speech lacks fault-finding.

NL: Een goede reiziger laat geen sporen achter. Goede speech mist fout-vinding.

— Lao Tzu


The heart that gives, gathers.

NL: Het hart dat geeft, verzamelt.

— Lao Tzu, Tao Te Ching


The past has no power to stop youfrom being present now.Only your grievance aboutthe past can do that.What is grievance?The baggage of oldthought and emotion.

NL: Het verleden heeft geen macht om je te stoppen om nu aanwezig te zijn.Alleen je grieven over het verleden kunnen dat doen.Wat is grieven?De bagage van oude gedachten en emoties.

— Lao Tzu


The power of intuitive understanding will protect you from harm until the end of your days.

NL: De kracht van intuïtief begrip zal jullie beschermen tegen schade tot het einde van jullie dagen.

— Lao Tzu


A man who knows how little he knows is well, a man who knows how much he knows is sick. If, when you see the symptoms, you can tell, Your cure is quick.A sound man knows that sickness makes him sick and before he catches it his cure is quick.

NL: Een man die weet hoe weinig hij weet is goed, een man die weet hoeveel hij weet is ziek. Als je, als je de symptomen ziet, je kunt zien, Uw genezing is snel.Een gezonde man weet dat ziekte maakt hem ziek en voordat hij het vangt zijn genezing is snel.

— Lao Tzu, The Chinese Translations


Ist eine Lehre zur Satzung erstarrt, hat sie geendet.

NL: Als een leer tot de statuten verstijfd is, is ze geëindigd.

— Lao Tzu