Langston Hughes quotes | 12 quotes van Langston Hughes

Ben je op zoek naar een Langston Hughes quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Langston Hughes quotes. Veel leesplezier!

Langston Hughes quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Langston Hughes verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Langston Hughes quotes:

Life is for the living.Death is for the dead.Let life be like music. And death a note unsaid.

NL: Het leven is voor de levenden.De dood is voor de doden.Laat het leven als muziek zijn. En dood een briefje niet gezegd.

— Langston Hughes, The Collected Poems


Well, I like to eat, sleep, drink, and be in love.I like to work, read, learn, and understand life.

NL: Ik hou van eten, slapen, drinken en verliefd zijn.Ik hou van werken, lezen, leren en het leven begrijpen.

— Langston Hughes


Oh, God of Dust and Rainbows,Help us to seeThat without the dust the rainbowWould not be.

NL: O

— Langston Hughes


So since I’m still here livin’,I guess I will live on.I could’ve died for love–But for livin’ I was born.

NL: Dus omdat ik hier nog steeds woon, denk ik dat ik zal leven van.Ik had kunnen sterven voor liefde – maar voor het leven dat ik ben geboren.

— Langston Hughes, Selected Poems


Humor is laughing at what you haven’t got when you ought to have it.

NL: Humor lacht om wat je niet hebt terwijl je het zou moeten hebben.

— Langston Hughes


Hold fast to dreams,For if dreams dieLife is a broken-winged bird,That cannot fly.

NL: Houd vast aan dromen, want als dromen stervenLeven is een gebroken-vleugelde vogel,Dat kan niet vliegen.

— Langston Hughes


Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.

NL: Houd je vast aan dromen, want als dromen sterven, is het leven een kapotte vogel die niet kan vliegen.

— Langston Hughes


I went down to the river,I set down on the bank.I tried to think but couldn’t,So I jumped in and sank.

NL: Ik ging naar de rivier, ging naar de oever.Ik probeerde na te denken, maar kon het niet, dus sprong ik erin en zonk.

— Langston Hughes


Though you may hear me holler,And you may see me cry–I’ll be dogged, sweet baby,If you gonna see me die.

NL: Hoewel je me misschien hoort schreeuwen, en misschien zie je me huilen… ik zal gedrogeerd zijn, schatje, als je me ziet sterven.

— Langston Hughes


Looks like what drives me crazyDon’t have no effect on you–But I’m gonna keep on at itTill it drives you crazy, too.

NL: Het lijkt erop dat wat me gek maakt geen effect op je heeft… maar ik blijf doorgaan tot het jou ook gek maakt.

— Langston Hughes, Selected Poems


Cheap little rhymesA cheap little tuneAre sometimes as dangerousAs a sliver of the moon.

NL: Goedkope rijmpjesEen goedkoop deuntje…zijn soms net zo gevaarlijk als een scherf van de maan.

— Langston Hughes


Out of love,No regrets–Though the goodnessBe wasted forever.Out of love,No regrets–Though the returnBe never.

NL: Uit liefde,Geen spijt – Hoewel de goedheid wordt verspild voor altijd.Uit liefde,Geen spijt – Hoewel de terugkeerWees nooit.

— Langston Hughes, Selected Poems