Lana Del Rey quotes | 13 quotes van Lana Del Rey

Ben je op zoek naar een Lana Del Rey quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lana Del Rey quotes. Veel leesplezier!

Lana Del Rey quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lana Del Rey verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lana Del Rey quotes:

No one compares to you, but there’s no you, except in my dreams tonight.

NL: Niemand vergelijkt je, maar er is geen jij, behalve in mijn dromen vanavond.

— Lana Del Rey


Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise. No one compares to you, but there’s no you, except in my dreams tonight

NL: Elke keer als ik mijn ogen sluit, is het als een donker paradijs. Niemand vergelijkt je, maar er is geen jij, behalve in mijn dromen vanavond.

— Lana Del Rey


Loving you forever can’t be wrong. Even though you’re not here, can’t move on

NL: Voor altijd van je houden kan niet verkeerd zijn. Ook al ben je er niet, je kunt niet verder.

— Lana Del Rey


I was always an unusual girl.My mother told me I had a chameleon soul, no moral compass pointing due north, no fixed personality; just an inner indecisiveness that was as wide and as wavering as the ocean.

NL: Ik was altijd een ongewoon meisje.Mijn moeder vertelde me dat ik een kameleonziel had, geen moreel kompas dat naar het noorden wees, geen vaste persoonlijkheid; alleen een innerlijke besluiteloosheid die zo breed en wankelend was als de oceaan.

— Lana Del Rey


Who are you?Are you in touch with all of your darkest fantasies?Have you created a life for yourself where you can experience them?I have. I am fucking crazy.But I am free.

NL: Wie ben jij?Heb je contact met al je duisterste fantasieën?Heb je een leven voor jezelf gecreëerd waar je ze kunt ervaren?Dat heb ik gedaan. Ik ben verdomme gek. Maar ik ben vrij.

— Lana Del Rey


Live fast. Die young. Be wild. Have fun.

NL: Leef snel. Sterf jong. Wees wild. Veel plezier.

— Lana Del Rey


We have nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore- except to make our lives into a work of art.

NL: We hebben niets te verliezen, niets te winnen, niets meer wat we wilden, behalve van ons leven een kunstwerk maken.

— Lana Del Rey


Find someone who has a life that you want and figure out how they got it. Read books, pick your role models wisely. Find out what they did and do it.

NL: Zoek iemand die een leven heeft dat jij wilt en zoek uit hoe ze eraan komen. Lees boeken, kies je rolmodellen verstandig. Zoek uit wat ze gedaan hebben en doe het.

— Lana Del Rey


I used to wonder if it was God’s plan that I should be alone for so much of my life. But I found peace. I found happiness within people and the world.

NL: Ik vroeg me altijd af of het Gods plan was dat ik zoveel van mijn leven alleen zou zijn. Maar ik vond vrede. Ik vond geluk in mensen en de wereld.

— Lana Del Rey


Distance sometimes lets you know who is worth keeping, and who is worth letting go.

NL: Afstand laat je soms weten wie de moeite waard is om te houden, en wie het waard is om los te laten.

— Lana Del Rey


Being brave means that knowing when you fail, you won’t fail forever.

NL: Dapper zijn betekent dat weten wanneer je faalt, je niet voor altijd zult falen.

— Lana Del Rey


Doing what you love is freedom. Loving what you do is happiness.

NL: Doen waar je van houdt is vrijheid. Hou van wat je doet is geluk.

— Lana Del Rey


The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime.

NL: De weg is lang, we gaan verder, proberen in de tussentijd plezier te hebben.

— Lana Del Rey