Laini Taylor quotes | 12 quotes van Laini Taylor

Ben je op zoek naar een Laini Taylor quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Laini Taylor quotes. Veel leesplezier!

Laini Taylor quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Laini Taylor verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Laini Taylor quotes:

Love is a luxury.””No. Love is an element.”An element. Like air to breathe, earth to stand on.

NL: Liefde is een luxe.””Nee. Liefde is een element.”Een element. Als lucht om in te ademen, aarde om op te staan.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


It was brave,” countered Issa. “It was rare. It was love, and it was beautiful.

NL: Het was dapper,” sprak Issa tegen. “Het was zeldzaam. Het was liefde, en het was prachtig.

— Laini Taylor, Days of Blood & Starlight


I know it’s not easy for you, living this life, but try to remember, always try to remember, you’re not the only one with troubles.

NL: Ik weet dat het niet makkelijk voor je is om dit leven te leiden, maar probeer te onthouden, probeer altijd te onthouden, je bent niet de enige met problemen.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


Brimstone once told me that to stay true in the face of evil is a feat of strength.

NL: Brimstone vertelde me ooit dat trouw blijven in het aangezicht van het kwaad een prestatie van kracht is.

— Laini Taylor, Days of Blood & Starlight


It’s not like there’s a law against flying.””Yes there is. The law of gravity.

NL: Het is niet zo dat er een wet is tegen vliegen.”Ja, die is er. De wet van de zwaartekracht.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


Happiness. It was the place where passion, with all its dazzle and drumbeat, met something softer: homecoming and safety and pure sunbeam comfort. It was all those things, intertwined with the heat and the thrill, and it was as bright within her as a swallowed star.

NL: Geluk. Het was de plek waar passie, met al zijn verblinding en drumbeat, iets zachter ontmoette: thuiskomst en veiligheid en puur zonnestraalcomfort. Het was al die dingen, verweven met de hitte en de sensatie, en het was zo helder in haar als een opgeslokte ster.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


Happiness wasn’t a mystical place to be reached or won–some bright terrain beyond the boundary of misery, a paradise waiting for them to find it–but something to carry doggedly with you through everything, as humble and ordinary as your gear and supplies.

NL: Geluk was geen mystieke plek om te bereiken of te winnen – een helder terrein voorbij de grens van ellende, een paradijs dat op hen wachtte om het te vinden – maar iets om met je mee te dragen door alles, zo bescheiden en gewoon als je spullen en voorraden.

— Laini Taylor, Dreams of Gods & Monsters


And they were quiet but their blood and nerves and butterflies were not—they were rampantly alive, rushing and thrumming in a wild and perfect melody, matched note for note.

NL: En ze waren rustig, maar hun bloed en zenuwen en vlinders waren niet… ze waren wild levend, haastend en doordrenkend in een wilde en perfecte melodie, matched note for note.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


Hope can be a powerful force. Maybe there’s no actual magic in it, but when you know what you hope for most and hold it like a light within you, you can make things happen, almost like magic.

NL: Hoop kan een krachtige kracht zijn. Misschien zit er geen echte magie in, maar als je weet waar je het meest op hoopt en het vasthoudt als een licht in je, kun je dingen laten gebeuren, bijna als magie.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


Because hope comes from in you, and wishes are just magic.

NL: Want hoop komt van in jou, en wensen zijn gewoon magie.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone


He’d sooner die trying to hold the world on his shoulders than running away. Better always to run toward. And so he did.

NL: Hij sterft liever door de wereld op zijn schouders te houden dan weg te lopen. Het is beter om altijd naar je toe te rennen. En dat deed hij ook.

— Laini Taylor, Strange the Dreamer


He danced with the sky instead, and the sky dropped him like a rotten plum.

NL: Hij danste met de lucht en de lucht liet hem vallen als een rotte pruim.

— Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone