Lailah Gifty Akita quotes | 512 quotes van Lailah Gifty Akita

Ben je op zoek naar een Lailah Gifty Akita quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lailah Gifty Akita quotes. Veel leesplezier!

Lailah Gifty Akita quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lailah Gifty Akita verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lailah Gifty Akita quotes:

God, please give us more grace!

NL: God, geef ons alsjeblieft meer genade!

— Lailah Gifty Akita


Jesus Christ is the Son of God.

NL: Jezus Christus is de Zoon van God.

— Lailah Gifty Akita


God is the Father of Jesus Christ.

NL: God is de Vader van Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


Whoever loves God, pray for purity.

NL: Wie God liefheeft, bidt dan om reinheid.

— Lailah Gifty Akita


The love of nature begins with the love for God

NL: De liefde van de natuur begint met de liefde voor God

— Lailah Gifty Akita


The Might God, Eternal Father.

NL: De Almachtige God, Eeuwige Vader.

— Lailah Gifty Akita


Man without his maker is like root without a tender shoot.

NL: De mens zonder zijn schepper is als een wortel zonder een tedere scheut.

— Lailah Gifty Akita


If we study the Holy Scripture, the spirit shall minister to us the depths of truth of GOD.

NL: Als we de Heilige Schrift bestuderen, zal de geest ons de diepten van de waarheid van GOD dienen.

— Lailah Gifty Akita


Ah, what an awe great God!

NL: Ah, wat een ontzagwekkende grote God!

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is a blessed hope.

NL: Geloof in God is een gezegende hoop.

— Lailah Gifty Akita


The affliction in the flesh of soul is temporal compare to the eternal glory of the spirit.

NL: De aandoening in het vlees van de ziel is tijdelijk vergeleken met de eeuwige heerlijkheid van de geest.

— Lailah Gifty Akita


Most High God, how excellent is thy Holy name.

NL: Hoogste God, hoe voortreffelijk is Uw Heilige Naam.

— Lailah Gifty Akita


The fear of God is the beginning of knowledge.

NL: De vrees voor God is het begin van de kennis.

— Lailah Gifty Akita


The holy knowledge is the fear of God.

NL: De heilige kennis is de vreze van God.

— Lailah Gifty Akita


Bless God who gives you life.

NL: Zegen God die je leven geeft.

— Lailah Gifty Akita


May God give you much grace for every great work.

NL: Moge God u veel genade schenken voor elk groot werk.

— Lailah Gifty Akita


Without the knowledge of God ,we perish.

NL: Zonder de kennis van God, vergaan we.

— Lailah Gifty Akita


If you find God, you shall be free forever.

NL: Als je God vindt, zul je voor altijd vrij zijn.

— Lailah Gifty Akita


The city of God is filled with glorious things.

NL: De stad van God is gevuld met heerlijke dingen.

— Lailah Gifty Akita


The Maker is the Most High.

NL: De Schepper is de Allerhoogste.

— Lailah Gifty Akita


If we need help, we must cry to the Most High God.

NL: Als we hulp nodig hebben, moeten we huilen tot de Allerhoogste God.

— Lailah Gifty Akita


In the morning, lift my hands towards the heavens. And surrender my heart in prayer to the Most High God.

NL: ’s Morgens, til mijn handen naar de hemel. En geef mijn hart in gebed over aan de Allerhoogste God.

— Lailah Gifty Akita


If we delight in God, He shall give us our hearts desires.

NL: Als we ons in God verheugen, zal Hij ons onze harten begeerten geven.

— Lailah Gifty Akita


What a man may value highly, is detestable in God’s sight.

NL: Wat een man zeer waardeert, is verfoeilijk in Gods ogen.

— Lailah Gifty Akita


The invisible God.

NL: De onzichtbare God.

— Lailah Gifty Akita


God is the fountain of all living waters.

NL: God is de bron van alle levende wateren.

— Lailah Gifty Akita


Our first loyalty is to the Lord God.

NL: Onze eerste loyaliteit is aan de Heer God.

— Lailah Gifty Akita


God is the ROCK of all ages.

NL: God is de ROCK van alle leeftijden.

— Lailah Gifty Akita


Faith means be faithfulness to God.

NL: Geloof betekent trouw zijn aan God.

— Lailah Gifty Akita


Faith means faithfulness to God.

NL: Geloof betekent trouw aan God.

— Lailah Gifty Akita


The only true testimony is the Truth of God.

NL: Het enige ware getuigenis is de Waarheid van God.

— Lailah Gifty Akita


When God wins your heart, He has won it forever.

NL: Wanneer God je hart wint, heeft Hij het voor altijd gewonnen.

— Lailah Gifty Akita


We are what we.

NL: We zijn wat we zijn.

— Lailah Gifty Akita


Until God draws you to himself, can you come close to Him.

NL: Zolang God je niet tot jezelf brengt, kun je dan dicht bij Hem komen.

— Lailah Gifty Akita


Everlasting love, unfailing kindness.

NL: Eeuwige liefde, ononderbroken vriendelijkheid.

— Lailah Gifty Akita


The Holy God gives grace.

NL: De Heilige God geeft genade.

— Lailah Gifty Akita


Righteousness is of God, the righteous Ruler.

NL: Gerechtigheid is van God, de rechtvaardige heerser.

— Lailah Gifty Akita


Grace comes from God.

NL: Grace komt van God.

— Lailah Gifty Akita


Education without the knowledge of the Holy One is the darkest doom.

NL: Onderwijs zonder de kennis van de Heilige is de donkerste ondergang.

— Lailah Gifty Akita


Parents must teach their children the fear of God.

NL: Ouders moeten hun kinderen de angst voor God leren.

— Lailah Gifty Akita


Hate sin. Love righteousness of God.

NL: Ik haat zonde. Liefde voor gerechtigheid van God.

— Lailah Gifty Akita


Forgiveness is the fruit of fellowship.

NL: Vergeving is de vrucht van gemeenschap.

— Lailah Gifty Akita


Without the knowledge of God, we are in complete darkness.

NL: Zonder de kennis van God, zijn we in volledige duisternis.

— Lailah Gifty Akita


The spirit calls, I must surrender.

NL: De geest roept, ik moet me overgeven.

— Lailah Gifty Akita


We must submit to God’s righteous rule.

NL: We moeten ons onderwerpen aan Gods rechtvaardige heerschappij.

— Lailah Gifty Akita


May I never dishonour the name of God.

NL: Mag ik de naam van God nooit onteren.

— Lailah Gifty Akita


There is no greater life, than to love God. And to love thy neighbor as thyself.

NL: Er is geen groter leven dan God lief te hebben. En om uw naaste lief te hebben als uzelf.

— Lailah Gifty Akita


Thank God for all my troubles, he made me trust in Him.

NL: Godzijdank voor al mijn problemen, hij liet me op Hem vertrouwen.

— Lailah Gifty Akita


God’s plan for our lives is a perfect purpose.

NL: Gods plan voor ons leven is een perfect doel.

— Lailah Gifty Akita


We are what God has made us.

NL: Wij zijn wat God ons heeft gemaakt.

— Lailah Gifty Akita


God’s love is eternal.

NL: Gods liefde is eeuwig.

— Lailah Gifty Akita


The greatest life is the love for God. And the love for thy neighbour.

NL: Het grootste leven is de liefde voor God. En de liefde voor uw naaste.

— Lailah Gifty Akita


The Truth is true testimony of God.

NL: De waarheid is het ware getuigenis van God.

— Lailah Gifty Akita


Just as a child is conceived in a womb of a woman, miraculously, so is grace freely given by God, in sacred moment of salvation.

NL: Net zoals een kind wordt verwekt in een schoot van een vrouw, wonderbaarlijk, zo wordt genade vrij gegeven door God, in een heilig moment van verlossing.

— Lailah Gifty Akita


The Kingdom of God abideth forever.

NL: Het Koninkrijk van God blijft voor altijd.

— Lailah Gifty Akita


God you are so good, you gives what is needful.

NL: God, jij bent zo goed, jij geeft wat nodig is.

— Lailah Gifty Akita


Grace is a free gift from God.

NL: Genade is een gratis geschenk van God.

— Lailah Gifty Akita


Just as a child is freely given, so is God’s grace.

NL: Net zoals een kind vrij gegeven wordt, zo is Gods genade.

— Lailah Gifty Akita


Just as is child is conceived in a womb of a woman, miraculously, so is grace freely given by God, in sacred moment of salvation.

NL: Net zoals het kind wordt verwekt in een schoot van een vrouw, wonderbaarlijk, zo wordt genade vrij gegeven door God, in een heilig moment van redding.

— Lailah Gifty Akita


God you are so good, you give what we need.

NL: God je bent zo goed, je geeft wat we nodig hebben.

— Lailah Gifty Akita


Grace is freely given by God, in sacred moment of salvation.

NL: Genade wordt vrij gegeven door God, in een heilig moment van verlossing.

— Lailah Gifty Akita


Grace freely given by God.

NL: Genade vrij gegeven door God.

— Lailah Gifty Akita


Grace freely given by God,

NL: Genade vrij gegeven door God,

— Lailah Gifty Akita


Grace is freely given by God.

NL: Genade wordt vrij gegeven door God.

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is the only force there is.

NL: Geloof in God is de enige kracht die er is.

— Lailah Gifty Akita


Every man needs God’s mercy.

NL: Ieder mens heeft Gods genade nodig.

— Lailah Gifty Akita


Grace is a good gift of God.

NL: Genade is een goed geschenk van God.

— Lailah Gifty Akita


To delight in God is to desire Jesus Christ.

NL: Verrukking in God is het verlangen naar Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


The disciples of Jesus Christ, believes in God.

NL: De discipelen van Jezus Christus geloven in God.

— Lailah Gifty Akita


To love God is to love your neighbour.

NL: God liefhebben is je naaste liefhebben.

— Lailah Gifty Akita


I look to you, O GOD.

NL: Ik kijk naar jou, O GOD.

— Lailah Gifty Akita


I owe my life to God who set me free from all my sins.

NL: Ik heb mijn leven te danken aan God die me bevrijdde van al mijn zonden.

— Lailah Gifty Akita


Thank God who set me from all my sins by the power of His free gift of grace.

NL: God zij dank die mij van al mijn zonden heeft verlost door de kracht van Zijn vrije gave van genade.

— Lailah Gifty Akita


Free gift of grace is the great mercy of God.

NL: Vrije gave van genade is de grote genade van God.

— Lailah Gifty Akita


There is no one like the Holy God.

NL: Er is niemand zoals de Heilige God.

— Lailah Gifty Akita


Trust in God, the only wise God.

NL: Vertrouw op God, de enige wijze God.

— Lailah Gifty Akita


O God open our eyes to see the wonders of your holy word.

NL: O God, open onze ogen om de wonderen van uw heilige woord te zien.

— Lailah Gifty Akita


The wonders of God is beyond description.

NL: De wonderen van God zijn niet te beschrijven.

— Lailah Gifty Akita


I trust God that through all life changes , He is in control.

NL: Ik vertrouw God dat door alle leven verandert, Hij de controle heeft.

— Lailah Gifty Akita


Great is the love of God.

NL: Groot is de liefde van God.

— Lailah Gifty Akita


Fill your mind , with the mind of God, meditate on the Holy Scripture.

NL: Vul uw geest, met de geest van God, mediteren op de Heilige Schrift.

— Lailah Gifty Akita


Holy, Holy, Holy is the Lord God!

NL: Holy, Holy, Holy is the Lord God!

— Lailah Gifty Akita


Glory to God in the holy highest heavens.

NL: Glorie aan God in de heilige hoogste hemelen.

— Lailah Gifty Akita


If we read the Holy Scripture, we shall grow in our knowledge of Jesus Christ, the Saviour. And be filled with the fullness of God.

NL: Als we de Heilige Schrift lezen, zullen we groeien in onze kennis van Jezus Christus, de Redder. En wordt vervuld met de volheid van God.

— Lailah Gifty Akita


Grace is the fullness of God.

NL: Genade is de volheid van God.

— Lailah Gifty Akita


God is love, as we love we become like God

NL: God is liefde, als we liefhebben worden we als God

— Lailah Gifty Akita


The grandeur of God, the glory of His majesty.

NL: De grootsheid van God, de glorie van Zijne Majesteit.

— Lailah Gifty Akita


If God has given us life, He is capable of any other thing.

NL: Als God ons leven heeft gegeven, is Hij tot iets anders in staat.

— Lailah Gifty Akita


God your love is great.

NL: God, je liefde is groot.

— Lailah Gifty Akita


GLORY TO GOD!

NL: Glorie aan God!

— Lailah Gifty Akita


God is the giver of life.

NL: God geeft leven.

— Lailah Gifty Akita


All things are possible when we believe in God.

NL: Alle dingen zijn mogelijk als we in God geloven.

— Lailah Gifty Akita


The sacred soul is full of God’s spirit.

NL: De heilige ziel is vol van Gods geest.

— Lailah Gifty Akita


keep searching, keep seeking.

NL: Blijf zoeken, blijf zoeken.

— Lailah Gifty Akita


To search for God is to seek the truth of God.

NL: God zoeken is de waarheid van God zoeken.

— Lailah Gifty Akita


We must seek the inner self, the power within.

NL: We moeten het innerlijke zelf zoeken, de kracht van binnenuit.

— Lailah Gifty Akita


God is a consuming fire.

NL: God is een verterend vuur.

— Lailah Gifty Akita


Worship God with deep reverence.

NL: Aanbidt God met diepe eerbied.

— Lailah Gifty Akita


God is mighty in splendor.

NL: God is machtig in pracht en praal.

— Lailah Gifty Akita


Submit to the Father of spirit, God.

NL: Geef je over aan de Vader van de Geest, God.

— Lailah Gifty Akita


Thank God for the gift of life.

NL: Godzijdank voor de gave van het leven.

— Lailah Gifty Akita


The search for the Divine Being is the grace to seek the divine life.

NL: De zoektocht naar het Goddelijke Wezen is de genade om het goddelijke leven te zoeken.

— Lailah Gifty Akita


Search for the Divine Being.

NL: Zoek naar het Goddelijke Wezen.

— Lailah Gifty Akita


The God of Hope!

NL: De God van Hoop!

— Lailah Gifty Akita


If the saints fails to declare the truth, the Holy Spirit shall teach true words of God.

NL: Als de heiligen er niet in slagen de waarheid te verkondigen, zal de Heilige Geest ware woorden van God onderwijzen.

— Lailah Gifty Akita


With trust in God, we can triumph in times of troubles.

NL: Met vertrouwen in God, kunnen we zegevieren in tijden van problemen.

— Lailah Gifty Akita


THE GRACE OF GOD.

NL: Het ras van God.

— Lailah Gifty Akita


The path of righteousness of God is the way of life.

NL: Het pad van gerechtigheid van God is de weg van het leven.

— Lailah Gifty Akita


If we fix our eyes on Jesus Christ, He will perfect our faith in God.

NL: Als we onze ogen richten op Jezus Christus, zal Hij ons geloof in God perfectioneren.

— Lailah Gifty Akita


Truly, truly, the grace of God is never without any effect.

NL: Voorwaar, de genade van Allah is nooit zonder effect.

— Lailah Gifty Akita


Whoever wishes to be saved, should call on the Saviour, THE LORD JESUS CHRIST.

NL: Wie gered wil worden, moet de Redder, de Heer JEZUS CHRISTUS, aanroepen.

— Lailah Gifty Akita


The only wisdom is to fear God.

NL: De enige wijsheid is om God te vrezen.

— Lailah Gifty Akita


The holy faith is the fear of God.

NL: Het heilige geloof is de vreze van God.

— Lailah Gifty Akita


Blessed Saviour, blameless LORD.

NL: Gezegende Redder, onberispelijke Heer.

— Lailah Gifty Akita


It is better to be slave to righteousness of God than sin of satan.

NL: Het is beter om slaaf te zijn van gerechtigheid van God dan van de zonde van satan.

— Lailah Gifty Akita


Without godliness, we are unable to see God.

NL: Zonder godsvrucht zijn we niet in staat God te zien.

— Lailah Gifty Akita


Great faith in God is the grace of His glory.

NL: Groot geloof in God is de genade van Zijn heerlijkheid.

— Lailah Gifty Akita


We are born to make manifest the glory of God.

NL: We zijn geboren om de glorie van God te manifesteren.

— Lailah Gifty Akita


If we desire to be close to Spirit of God, we desire to dwell in clean soul with a clean body.

NL: Als we dicht bij de Geest van God willen zijn, willen we in een schone ziel wonen met een schoon lichaam.

— Lailah Gifty Akita


God is our Holy Father.

NL: God is onze Heilige Vader.

— Lailah Gifty Akita


God is our Spiritual Father.

NL: God is onze Geestelijke Vader.

— Lailah Gifty Akita


We must clean ourselves of any impurity.We must clear our cities of any dirt.”For God has not called us to uncleanness, but to holiness.” 1 Thessalonians 4:7

NL: We moeten onszelf reinigen van elke onzuiverheid.We moeten onze steden vrij maken van alle vuil.”Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligheid.” 1 Tessalonicenzen 4:7

— Lailah Gifty Akita


We are saved by the sanctification of the Spirit and by faith in the truth of Christ Jesus, Son of God.

NL: We zijn gered door de heiliging van de Geest en door het geloof in de waarheid van Christus Jezus, Zoon van God.

— Lailah Gifty Akita


Abide in the faith of God.

NL: Gehoorzaam in het geloof van God.

— Lailah Gifty Akita


O God, please give us grace to do the good we must do.

NL: O God, geef ons genade om het goede te doen dat we moeten doen.

— Lailah Gifty Akita


May God deliver us from every sinful nature of the soulful flesh.

NL: Moge God ons verlossen van elke zondige natuur van het zielige vlees.

— Lailah Gifty Akita


We are saved to live the rest of our earthly lives not for lustful desires but for godly good works in will of God.

NL: We zijn gered om de rest van ons aardse leven te leven, niet voor lustende verlangens, maar voor goddelijk goede werken in wil van God.

— Lailah Gifty Akita


It is better to do the will of God than seek your own ways.

NL: Het is beter om de wil van God te doen dan je eigen wegen te zoeken.

— Lailah Gifty Akita


As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. I Peter 4:2

NL: Als gevolg daarvan leven ze niet de rest van hun aardse leven voor kwade menselijke verlangens, maar eerder voor de wil van God. I Peter 4:2

— Lailah Gifty Akita


If we desire God, we shall seek His Kingdom.

NL: Als we God willen, zullen we Zijn Koninkrijk zoeken.

— Lailah Gifty Akita


Who can we claim to know God, and deny him by our actions.

NL: Wie kunnen we beweren God te kennen, en hem ontkennen door onze daden.

— Lailah Gifty Akita


How can we claim to know God but deny Him in our action?

NL: Hoe kunnen we beweren God te kennen, maar Hem ontkennen in onze actie?

— Lailah Gifty Akita


If we love God, we shall desire godliness.

NL: Indien wij God liefhebben, zullen wij godvruchtigheid begeren.

— Lailah Gifty Akita


Godliness is a devotion to God.

NL: Goddelijkheid is een toewijding aan God.

— Lailah Gifty Akita


Self-education is lifelong curiosity.

NL: Zelfonderwijs is levenslange nieuwsgierigheid.

— Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind


The possibility of the dream gives strength.

NL: De mogelijkheid van de droom geeft kracht.

— Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind


True knowledge makes a man reject the wrong , by chosen what is right.

NL: Ware kennis maakt dat een man het verkeerde afwijst, door gekozen wat goed is.

— Lailah Gifty Akita


Life is a travel through time.

NL: Het leven is een reis door de tijd.

— Lailah Gifty Akita


We don’t even know we are one family, one faith!

NL: We weten niet eens dat we één familie zijn, één geloof!

— Lailah Gifty Akita


One spirit, one shepherd

NL: Eén geest, één herder.

— Lailah Gifty Akita


If you can play with your pain, every day would be a party.

NL: Als je met je pijn kunt spelen, is elke dag een feestje.

— Lailah Gifty Akita


To travel is to discover that human beings everywhere are human beings.

NL: Reizen is ontdekken dat mensen overal mensen zijn.

— Lailah Gifty Akita


Love is a universal language.

NL: Liefde is een universele taal.

— Lailah Gifty Akita


Travel is the dream of travelers.

NL: Reizen is de droom van reizigers.

— Lailah Gifty Akita


Let your only graduation be in the grave.

NL: Laat je enige diploma-uitreiking in het graf zijn.

— Lailah Gifty Akita


Sadness is a grieve spirit. But Sorrow is refined the soul.

NL: Verdriet is een treurende geest. Maar Sorrow is de ziel verfijnd.

— Lailah Gifty Akita


Never look too far to find a family. Your neighbour is your closest family.

NL: Zoek nooit te ver om een gezin te vinden. Je buurman is je naaste familie.

— Lailah Gifty Akita


With the love of music, there will be no misery in life.

NL: Met de liefde voor muziek, zal er geen ellende in het leven.

— Lailah Gifty Akita


To live without love, is to have no light.

NL: Zonder liefde leven is geen licht hebben.

— Lailah Gifty Akita


Imagination is a holy impressions.

NL: Verbeelding is een heilige indrukken.

— Lailah Gifty Akita


It is only through the darkness, we desire the light.

NL: Het is alleen door de duisternis, we verlangen naar het licht.

— Lailah Gifty Akita


You can change your life, one day at a time.

NL: Je kunt je leven veranderen, één dag tegelijk.

— Lailah Gifty Akita


To live only for pleasure is to die while living.

NL: Alleen leven voor plezier is sterven terwijl je leeft.

— Lailah Gifty Akita


The worth of your strength cannot be measured in wages.

NL: De waarde van je kracht kan niet gemeten worden in lonen.

— Lailah Gifty Akita


Do not spend all your strength to make money.

NL: Geef niet al je kracht uit om geld te verdienen.

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is the fruit of the earth.

NL: Geloof in God is de vrucht van de aarde.

— Lailah Gifty Akita


Wonders encircled the world.

NL: Wonderen omringden de wereld.

— Lailah Gifty Akita


It is better to seek wisdom of God than human.

NL: Het is beter om de wijsheid van God te zoeken dan de mens.

— Lailah Gifty Akita


Titles does not make a man. But the grace of thanks.

NL: Titels maken geen man. Maar de gratie van dank.

— Lailah Gifty Akita


The wisdom of God is what we ought to seek.

NL: De wijsheid van God is wat we moeten zoeken.

— Lailah Gifty Akita


God’s Wisdom is only revealed by His Spirit.

NL: Gods Wijsheid wordt alleen geopenbaard door Zijn Geest.

— Lailah Gifty Akita


The real education never ends.

NL: Het echte onderwijs eindigt nooit.

— Lailah Gifty Akita


Suffering introduces a man to his soul.

NL: Lijden introduceert een man aan zijn ziel.

— Lailah Gifty Akita


Happiness is heaven in human heart.

NL: Geluk is de hemel in het menselijk hart.

— Lailah Gifty Akita


Whatever you experience is what you must feel.

NL: Wat je ook ervaart, moet je voelen.

— Lailah Gifty Akita


Whatever man seeks lies in his heart of love.

NL: Alles wat de mens zoekt ligt in zijn hart van liefde.

— Lailah Gifty Akita


To wonder is to be wise.

NL: Verwondering is wijs zijn.

— Lailah Gifty Akita


The wound is the seed of wonder.

NL: De wond is het zaad van het wonder.

— Lailah Gifty Akita


Is man wiser than his Maker?

NL: Is de mens wijzer dan zijn Schepper?

— Lailah Gifty Akita


Be sure to understand the terms of any contract, before you sign.

NL: Zorg ervoor dat u de voorwaarden van elk contract begrijpt, voordat u tekent.

— Lailah Gifty Akita


No one escape death!

NL: Niemand ontsnapt aan de dood!

— Lailah Gifty Akita


As soon as you approach the light, the darkness shall fade.

NL: Zodra je het licht nadert, zal de duisternis vervagen.

— Lailah Gifty Akita


God willl the way.

NL: God zal de weg wijzen.

— Lailah Gifty Akita


True friendship is th treasure of forgiveness.

NL: Echte vriendschap is de schat van vergeving.

— Lailah Gifty Akita


The best self is a good being.

NL: Het beste zelf is een goed wezen.

— Lailah Gifty Akita


If you read proverbs, you will find answers to every puzzle.

NL: Als je spreekwoorden leest, zul je antwoorden vinden op elke puzzel.

— Lailah Gifty Akita


The wilderness leads to wonder of the moment.

NL: De wildernis leidt tot verwondering van het moment.

— Lailah Gifty Akita


Walk while you can.

NL: Loop nu het nog kan.

— Lailah Gifty Akita


We were born as a free soul. We only become enslaved in the world.

NL: We zijn geboren als een vrije ziel. We worden alleen tot slaaf gemaakt in de wereld.

— Lailah Gifty Akita


He who wishes to gain understanding, must first depart from devilish ways.

NL: Wie begrip wil kweken, moet eerst van duivelse wegen afwijken.

— Lailah Gifty Akita


The right path is characterised by rough road.

NL: Het juiste pad wordt gekenmerkt door een ruwe weg.

— Lailah Gifty Akita


Every wound is a word.

NL: Elke wond is een woord.

— Lailah Gifty Akita


The measure of a man is his state of mind.

NL: De maat van een man is zijn gemoedstoestand.

— Lailah Gifty Akita


Life is neither a feast nor a fun. But a fast.

NL: Het leven is noch een feest, noch een plezier. Maar een snelle.

— Lailah Gifty Akita


You got it all wrong in your way of thinking.

NL: Je hebt het helemaal verkeerd in je manier van denken.

— Lailah Gifty Akita


The wise shall learn.

NL: De wijzen zullen het leren.

— Lailah Gifty Akita


Faith is focus.

NL: Geloof is focus.

— Lailah Gifty Akita


We must cultivate our heads. But nurture our hearts.

NL: We moeten ons hoofd cultiveren. Maar koester onze harten.

— Lailah Gifty Akita


The paradise of prayers is like a palace full of precious things.

NL: Het paradijs van gebeden is als een paleis vol kostbare dingen.

— Lailah Gifty Akita


The world of books is the wealth of being.

NL: De wereld van boeken is de rijkdom van het zijn.

— Lailah Gifty Akita


The fate of humanity is a common destiny of death.

NL: Het lot van de mensheid is een gemeenschappelijk lot van de dood.

— Lailah Gifty Akita


The only fight should be the fight of faith. Full force of enduring to the end of life.

NL: Het enige gevecht zou de strijd van het geloof moeten zijn. Volle kracht van blijvende tot het einde van het leven.

— Lailah Gifty Akita


If you reflect on death, you find the vanity of life.

NL: Als je nadenkt over de dood, vind je de ijdelheid van het leven.

— Lailah Gifty Akita


The Truth burns the heart like a hammer breaking a rock.

NL: De Waarheid brandt het hart als een hamer die een steen breekt.

— Lailah Gifty Akita


The glory of youth is their strength.

NL: De glorie van de jeugd is hun kracht.

— Lailah Gifty Akita


The breath of being is been able to share your bread.

NL: De adem van het zijn is in staat geweest om uw brood te delen.

— Lailah Gifty Akita


The mystery of the moment is indescribable.

NL: Het mysterie van het moment is onbeschrijfelijk.

— Lailah Gifty Akita


Do not forget you will never live forever.

NL: Vergeet niet dat je nooit eeuwig zult leven.

— Lailah Gifty Akita


There is madness in the heart of a man.

NL: Er is waanzin in het hart van een man.

— Lailah Gifty Akita


Evil is of the devil.

NL: Het kwaad is van de duivel.

— Lailah Gifty Akita


The Sun, the Stars, the Seas with all other things were made by the Divine Being, God.

NL: De Zon, de Sterren, de Zee met alle andere dingen werden gemaakt door het Goddelijke Wezen, God.

— Lailah Gifty Akita


My grandma, Mrs Grace Ayorkor Acquah, said, “Money matters is only a matter of fancy.

NL: Mijn oma, mevrouw Ayorkor Acquah, zei: “Geldzaken zijn slechts een kwestie van luxe.

— Lailah Gifty Akita


Pay attention to proverbs.

NL: Let op de spreekwoorden.

— Lailah Gifty Akita


New day, new hopes, new life!!

NL: Nieuwe dag, nieuwe hoop, nieuw leven!!

— Lailah Gifty Akita


You opinions about me does not change who I am.

NL: Jullie meningen over mij veranderen niet wie ik ben.

— Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!


Know what you want and reach out eagerly for it.

NL: Weet wat je wilt en reikt er gretig naar uit.

— Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind


The circumstances surrounding your birth is not as important as the opportunity to live life.

NL: De omstandigheden rondom uw geboorte zijn niet zo belangrijk als de kans om te leven.

— Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!


The more you learn, the more you want to learn.

NL: Hoe meer je leert, hoe meer je wilt leren.

— Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!


Hope is holding on to the promises of God.

NL: Hoop houdt vast aan de beloften van God.

— Lailah Gifty Akita, The Wings of Hope: Survivor


Wishes are possibilities. Dare to make a wish.

NL: Wensen zijn mogelijkheden. Durf een wens te doen.

— Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!


Why settle for a lesser vision? When you are destiny for greatness!

NL: Waarom genoegen nemen met een kleiner visioen? Als je voorbestemd bent voor grootsheid!

— Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind


The Holy Scripture reveals spiritual realities.

NL: De Heilige Schrift openbaart geestelijke werkelijkheden.

— Lailah Gifty Akita


If you persist, you will prevail.

NL: Als je volhardt, zul je zegevieren.

— Lailah Gifty Akita


What it is, it is.

NL: Wat het is, het is.

— Lailah Gifty Akita


To learn, we must first listen.

NL: Om te leren, moeten we eerst luisteren.

— Lailah Gifty Akita


God’s grace is everything we need. The seed of all goodness.

NL: Gods genade is alles wat we nodig hebben. Het zaad van alle goedheid.

— Lailah Gifty Akita


The energy of life is force of faith.

NL: De energie van het leven is de kracht van het geloof.

— Lailah Gifty Akita


Everything happened to find the balance of Life.

NL: Alles is gebeurd om de balans van het leven te vinden.

— Lailah Gifty Akita


I shall never exchange reading for riches.

NL: Ik zal nooit lezen ruilen voor rijkdom.

— Lailah Gifty Akita


Life can only be experienced.

NL: Het leven kan alleen ervaren worden.

— Lailah Gifty Akita


It is better to dwell on the beautiful things in life than the negative.

NL: Het is beter om stil te staan bij de mooie dingen in het leven dan het negatieve.

— Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!


Only when you follow your heart, can you find holy happiness.

NL: Alleen als je je hart volgt, kan je heilig geluk vinden.

— Lailah Gifty Akita


If you follow your heart, you know true happiness.

NL: Als je je hart volgt, weet je waar geluk.

— Lailah Gifty Akita


Whoever count his blessings, shall be content.

NL: Wie zijn zegeningen telt, zal tevreden zijn.

— Lailah Gifty Akita


To live with hope is a happy state of being.

NL: Met hoop leven is een gelukkige staat van zijn.

— Lailah Gifty Akita


I feel so glad to be alive!

NL: Ik ben zo blij dat ik nog leef.

— Lailah Gifty Akita


Happiness is a healed heart.

NL: Geluk is een genezen hart.

— Lailah Gifty Akita


Without healing, there is no happiness.

NL: Zonder genezing is er geen geluk.

— Lailah Gifty Akita


Why are we miserable, when there is music?

NL: Waarom zijn we ellendig, als er muziek is?

— Lailah Gifty Akita


When we think of all the beatitudes in life, our heart shall be merry.

NL: Als we aan alle zaligheid in het leven denken, zal ons hart vrolijk zijn.

— Lailah Gifty Akita


Love makes a happy life.

NL: Liefde maakt een gelukkig leven.

— Lailah Gifty Akita


Smile is the beauty of the soul.

NL: Lachen is de schoonheid van de ziel.

— Lailah Gifty Akita


The heart knows what it feels.

NL: Het hart weet wat het voelt.

— Lailah Gifty Akita


Every human being desires love and happiness.

NL: Ieder mens verlangt liefde en geluk.

— Lailah Gifty Akita


Can a man’s life be complete without his Maker?

NL: Kan het leven van een man compleet zijn zonder zijn Schepper?

— Lailah Gifty Akita


A man desire two things: love and happiness.

NL: Een man verlangt twee dingen: liefde en geluk.

— Lailah Gifty Akita


The greatest joy is the grace of salvation through faith in Jesus Christ.

NL: De grootste vreugde is de genade van de zaligheid door het geloof in Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


Where your heart is, there is your treasure of happiness.

NL: Waar je hart is, daar is je schat van geluk.

— Lailah Gifty Akita


Life is only a misery, without music.

NL: Het leven is slechts een ellende, zonder muziek.

— Lailah Gifty Akita


Hope makes a merry heart.

NL: Hope maakt een vrolijk hart.

— Lailah Gifty Akita


It feels great to share life.

NL: Het voelt geweldig om het leven te delen.

— Lailah Gifty Akita


The heart knows all the sacredness of happiness.

NL: Het hart kent alle heiligheid van geluk.

— Lailah Gifty Akita


Follow your heart, be happy forever.

NL: Volg je hart, wees voor altijd gelukkig.

— Lailah Gifty Akita


Have the courage to follow your heart.

NL: Heb de moed om je hart te volgen.

— Lailah Gifty Akita


If you are healthy, be happy.

NL: Als je gezond bent, wees dan gelukkig.

— Lailah Gifty Akita


To have hope is to be happy.

NL: Hoop hebben is gelukkig zijn.

— Lailah Gifty Akita


Whoever is content, shall be cheerful.

NL: Wie tevreden is, zal vrolijk zijn.

— Lailah Gifty Akita


Whoever is content,shall be cheerful.

NL: Wie tevreden is, zal vrolijk zijn.

— Lailah Gifty Akita


It is not how long the music last but how much we enjoy.

NL: Het is niet hoe lang de muziek duurt maar hoeveel we ervan genieten.

— Lailah Gifty Akita


The harmony of soul with the spirit is Happiness.

NL: De harmonie van de ziel met de geest is geluk.

— Lailah Gifty Akita


What matters is what we make of our existence.

NL: Wat belangrijk is, is wat we van ons bestaan maken.

— Lailah Gifty Akita


If we obey the great laws, we shall be happy.

NL: Als we de grote wetten gehoorzamen, zullen we gelukkig zijn.

— Lailah Gifty Akita


Hope is the highest happiness.

NL: Hoop is het hoogste geluk.

— Lailah Gifty Akita


Happiness lies in hope.

NL: Geluk ligt in hoop.

— Lailah Gifty Akita


Whoever is content, would be of good cheer.

NL: Wie tevreden is, zou blij zijn.

— Lailah Gifty Akita


Hope is a tree of happiness.

NL: Hoop is een boom van geluk.

— Lailah Gifty Akita


The greatest health shall be happiness.

NL: De grootste gezondheid zal geluk zijn.

— Lailah Gifty Akita


To be happy is to be healthy.

NL: Gelukkig zijn is gezond zijn.

— Lailah Gifty Akita


Seek happiness.

NL: Zoek geluk.

— Lailah Gifty Akita


Happiness is a delightful heart.

NL: Geluk is een heerlijk hart.

— Lailah Gifty Akita


The sacred h”s : hope, happiness and health.

NL: De heilige hden: hoop, geluk en gezondheid.

— Lailah Gifty Akita


Happiness is health

NL: Geluk is gezondheid

— Lailah Gifty Akita


Follow your heart, there lies your happiness.

NL: Volg je hart, daar ligt je geluk.

— Lailah Gifty Akita


Let the song in your heart makes you happy.

NL: Laat het liedje in je hart je gelukkig maken.

— Lailah Gifty Akita


A smile is a smile.

NL: Een glimlach is een glimlach.

— Lailah Gifty Akita


Hope in God makes a happy heart.

NL: Hoop in God maakt een gelukkig hart.

— Lailah Gifty Akita


Happiness is happiness

NL: Geluk is geluk

— Lailah Gifty Akita


The melody of music makes my heart merry.

NL: De melodie van muziek maakt mijn hart vrolijk.

— Lailah Gifty Akita


May your heart be filled with happiness.

NL: Moge je hart gevuld zijn met geluk.

— Lailah Gifty Akita


If people read poetry, they would be happier.

NL: Als mensen poëzie lezen, zouden ze gelukkiger zijn.

— Lailah Gifty Akita


Enjoy time of existence.

NL: Geniet van de tijd van bestaan.

— Lailah Gifty Akita


If we read the Scriptures, God will shine in our heart.

NL: Als we de Schrift lezen, zal God in ons hart schijnen.

— Lailah Gifty Akita


Do not delay your happiness, be glad in the moment.

NL: Stel je geluk niet op, wees blij in het moment.

— Lailah Gifty Akita


Love is total surrender, total acceptance and total commitment.

NL: Liefde is totale overgave, totale acceptatie en totale inzet.

— Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind


Embrace every new day with gratitude, hope and love.

NL: Omarm elke nieuwe dag met dankbaarheid, hoop en liefde.

— Lailah Gifty Akita


Praying is pleasing to God.

NL: Bidden behaagt God.

— Lailah Gifty Akita


To live with hope is to seek heavenly help.

NL: Leven met hoop is hemelse hulp zoeken.

— Lailah Gifty Akita


It is always better to look at the bright side of life.

NL: Het is altijd beter om naar de zonnige kant van het leven te kijken.

— Lailah Gifty Akita


If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved.

NL: Als je in de Heer Jezus Christus gelooft, zul je gered worden.

— Lailah Gifty Akita


I have faced many moments of despair, thank God who relieved me from distress.

NL: Ik heb vele momenten van wanhoop meegemaakt, Godzijdank, die mij uit nood bevrijdde.

— Lailah Gifty Akita


To repent is to return to God.

NL: Berouw tonen is tot God terugkeren.

— Lailah Gifty Akita


Hope is victory in any hardship.

NL: Hoop is overwinning in elke ontberingen.

— Lailah Gifty Akita


You are in your own prison.

NL: Je zit in je eigen gevangenis.

— Lailah Gifty Akita


The power of prayer is the purity of life.

NL: De kracht van het gebed is de zuiverheid van het leven.

— Lailah Gifty Akita


Praying is a realm of possibilities.

NL: Bidden is een rijk aan mogelijkheden.

— Lailah Gifty Akita


What God has planned for us is far better than what we desire to behold.

NL: Wat God voor ons gepland heeft is veel beter dan wat wij willen aanschouwen.

— Lailah Gifty Akita


Why look so far?When it is so near!

NL: Waarom tot nu toe kijken?Als het zo dichtbij is!

— Lailah Gifty Akita


Do not lose heart. Hang on to hope.

NL: Verlies je hart niet. Hou je vast aan de hoop.

— Lailah Gifty Akita


In every circumstance, keep calm.

NL: Blijf in alle omstandigheden kalm.

— Lailah Gifty Akita


If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all.

NL: Als je niet standvastig bent in je geloof, zul je helemaal niet staan.

— Lailah Gifty Akita


Whoever doubt, hardens his own heart.

NL: Wie twijfelt, verhardt zijn eigen hart.

— Lailah Gifty Akita


The heavenly Father is a hope to the hopeless.

NL: De hemelse Vader is een hoop voor de hopelozen.

— Lailah Gifty Akita


Without hope, we lose heart.

NL: Zonder hoop verliezen we ons hart.

— Lailah Gifty Akita


The power within is strength of the spirit.

NL: De kracht binnenin is kracht van de geest.

— Lailah Gifty Akita


Only the spirit nourishes the soul.

NL: Alleen de geest voedt de ziel.

— Lailah Gifty Akita


If we longer rely on God, it means we have rejected the rule of a righteous Ruler.

NL: Als we langer op God vertrouwen, betekent dat dat we de heerschappij van een rechtvaardige heerser hebben verworpen.

— Lailah Gifty Akita


You can have what you desire if it is a holy dream.

NL: Je kunt krijgen wat je wilt als het een heilige droom is.

— Lailah Gifty Akita


Hope against hope, is the grace of faith.

NL: Hoop tegen hoop, is de genade van het geloof.

— Lailah Gifty Akita


You must first feel sorry for your sins, to seek the free gift of grace of salvation.

NL: Je moet eerst medelijden hebben met je zonden, om de vrije gave van genade van verlossing te zoeken.

— Lailah Gifty Akita


Be patient in painful times.

NL: Wees geduldig in pijnlijke tijden.

— Lailah Gifty Akita


Make time to pray.

NL: Maak tijd om te bidden.

— Lailah Gifty Akita


What a delight to desire to pray?

NL: Wat een genot om te willen bidden?

— Lailah Gifty Akita


Suffering makes a man to seek for his Saviour.

NL: Lijden maakt een man om zijn Redder te zoeken.

— Lailah Gifty Akita


There is a sacred time, when the soul desire to know the spirit.

NL: Er is een heilige tijd, waarin de ziel de geest wil kennen.

— Lailah Gifty Akita


The Saviour, sacrifice his life as offering for sin.

NL: De Verlosser offert zijn leven op als offer voor de zonde.

— Lailah Gifty Akita


Every one at some point felt discouraged, it was our faithful companions, who lifted our spirit to find hope again.

NL: Op een gegeven moment voelde iedereen zich ontmoedigd, het waren onze trouwe metgezellen, die onze geest ophieven om weer hoop te vinden.

— Lailah Gifty Akita


The word of God is good to hear.

NL: Het woord van God is goed om te horen.

— Lailah Gifty Akita


With grace of God, we can only be glad.

NL: Met genade van God, kunnen we alleen maar blij zijn.

— Lailah Gifty Akita


You have travel too far to quit, may the grace of faith, keep you going in the forward motion to reach the ultimate goal.

NL: Jullie hebben te ver gereisd om te stoppen, moge de genade van het geloof je in de voorwaartse beweging houden om het ultieme doel te bereiken.

— Lailah Gifty Akita


I count everything loss, to gain anything under the power of grace in Jesus Christ.

NL: Ik tel alles verlies, om alles te winnen onder de kracht van genade in Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


A child is conceived in a womb of a woman, miraculously, in sacred moment of conception.

NL: Een kind wordt verwekt in een baarmoeder van een vrouw, wonderbaarlijk, in een heilig moment van bevruchting.

— Lailah Gifty Akita


Grace is a free sacred gift from God.

NL: Genade is een gratis heilig geschenk van God.

— Lailah Gifty Akita


The spirit of a man shall sustain him in his sick bed.

NL: De geest van een mens zal hem onderhouden in zijn zieke bed.

— Lailah Gifty Akita


There is a hope of salvation for every sinner.

NL: Er is een hoop op redding voor elke zondaar.

— Lailah Gifty Akita


\with hope, you can survive any shock.

NL: Met hoop, kun je elke schok overleven.

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is full assurance of hope.

NL: Geloof in God is volledige zekerheid van hoop.

— Lailah Gifty Akita


Hope is full assurance of faith.

NL: Hoop is volledige zekerheid van het geloof.

— Lailah Gifty Akita


Fill your mind Holy Scripture, that speak life into your life.

NL: Vul je geest Heilige Schrift, die het leven in je leven spreekt.

— Lailah Gifty Akita


With faith in God, we can walk through the fires unharmed.

NL: Met geloof in God, kunnen we ongedeerd door het vuur lopen.

— Lailah Gifty Akita


Can any man sacrifice is life for his fellow man?

NL: Kan een mens offeren leven zijn voor zijn medemens?

— Lailah Gifty Akita


Jesus Christ is three in one: the way, the truth, and the life.

NL: Jezus Christus is drie in één: de weg, de waarheid en het leven.

— Lailah Gifty Akita


O God let your face shine on us!

NL: O God, laat je gezicht op ons schijnen!

— Lailah Gifty Akita


Every sin can be forgiven by the heavenly Father.

NL: Elke zonde kan vergeven worden door de hemelse Vader.

— Lailah Gifty Akita


The vision is always for the appointed time. Though it tarry, it will not fail. It shall surely come to pass in perfect moment.

NL: De visie is altijd voor de vastgestelde tijd. Hoewel het te laat is, zal het niet falen. Het zal zeker gebeuren op het perfecte moment.

— Lailah Gifty Akita


Daily mediation is great to build a self confidence, peace of mind, and strong trust in God, the Divine Being.

NL: Dagelijkse bemiddeling is geweldig om een zelfvertrouwen, gemoedsrust en sterk vertrouwen op God, het Goddelijke Wezen op te bouwen.

— Lailah Gifty Akita


Stay hopeful.

NL: Blijf hoopvol.

— Lailah Gifty Akita


Pray daily.

NL: Bid dagelijks.

— Lailah Gifty Akita


What can we do in any hardship? We can hope with prayerful praise.

NL: Wat kunnen we doen in ontberingen? We kunnen hopen met gebedsvolle lof.

— Lailah Gifty Akita


May God overflow your life with bountiful blessings of grace.

NL: Moge God je leven overstromen met overvloedige zegeningen van genade.

— Lailah Gifty Akita


Stay forever enthusiastic about your desirable dreams.

NL: Blijf voor altijd enthousiast over je gewenste dromen.

— Lailah Gifty Akita


Do not dwell on your loss. Look forward with bright new hopes.

NL: Blijf niet stilstaan bij je verlies. Kijk vooruit met nieuwe hoop.

— Lailah Gifty Akita


What is the fear of God? The grace to shun evil.

NL: Wat is de vreze van God? De genade om kwaad te vermijden.

— Lailah Gifty Akita


The gospel of Christ Jesus is the grace of salvation of souls.

NL: Het evangelie van Christus Jezus is de genade van de zaligheid van zielen.

— Lailah Gifty Akita


God knows whatever comes your way, in any given circumstance.

NL: Voorwaar, Allah weet wat er tot jullie komt, in een bepaalde omstandigheid.

— Lailah Gifty Akita


The heavenly Father is faithful.

NL: De hemelse Vader is trouw.

— Lailah Gifty Akita


How can we believe in Christ Jesus, without reading the Holy Bible?

NL: Hoe kunnen we in Christus Jezus geloven, zonder de Heilige Bijbel te lezen?

— Lailah Gifty Akita


True faith rely on God’s power.

NL: Waar geloof vertrouwt op Gods kracht.

— Lailah Gifty Akita


Life is all we need.

NL: Het leven is alles wat we nodig hebben.

— Lailah Gifty Akita


What do you tell of yourself? Speak words of faith.

NL: Wat zeg je over jezelf? Spreek woorden van geloof.

— Lailah Gifty Akita


If you believe in Christ Jesus, you shall not perish but have everlasting life.

NL: Indien gij in Christus Jezus gelooft, zult gij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

— Lailah Gifty Akita


Why should you boast? You are not saved by your works but by the grace of God.

NL: Waarom zou je opscheppen? U bent niet gered door uw werken, maar door de genade van God.

— Lailah Gifty Akita


Fight your battles on your knees.

NL: Vecht je gevechten op je knieën.

— Lailah Gifty Akita


Do not be sorrow in the storm. Let the joy of Lord be your strength to smile.

NL: Wees niet verdrietig in de storm. Laat de vreugde van Heer je kracht zijn om te lachen.

— Lailah Gifty Akita


Doubt is a delusion.

NL: Twijfel is een waanidee.

— Lailah Gifty Akita


The heavenly Father is hope to the hopeless.

NL: De hemelse Vader is hoop voor de hopelozen.

— Lailah Gifty Akita


Joyful hope!

NL: Vrolijke hoop!

— Lailah Gifty Akita


My only Hope is in Jesus Christ.

NL: Mijn enige hoop is in Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


It is better to have hope than to be without hope.

NL: Het is beter om hoop te hebben dan zonder hoop te zijn.

— Lailah Gifty Akita


Do not fear, have faith.

NL: Vrees niet, heb vertrouwen.

— Lailah Gifty Akita


With hope, we can endure any hardship.

NL: Met hoop kunnen we elke ontberingen verdragen.

— Lailah Gifty Akita


Prayer teaches us the grace of persistent effort.

NL: Het gebed leert ons de genade van voortdurende inspanning.

— Lailah Gifty Akita


The trials test the strength of faith.

NL: De beproevingen testen de kracht van het geloof.

— Lailah Gifty Akita


With the spirit of endurance, we shall strive in any situation.

NL: Met de geest van uithoudingsvermogen, zullen we streven in elke situatie.

— Lailah Gifty Akita


Many men are broken in spirit because of bitterness.

NL: Veel mensen zijn door bitterheid in de geest gebroken.

— Lailah Gifty Akita


Never allow any bitterness to take root in your heart.

NL: Laat nooit enige bitterheid in je hart wortelen.

— Lailah Gifty Akita


Fret not, fret not.

NL: Fret niet, fret niet.

— Lailah Gifty Akita


God is forever faithful.

NL: God is voor altijd gelovig.

— Lailah Gifty Akita


The Truth is first rejected. Then finally accepted.

NL: De waarheid wordt eerst verworpen. Toen aanvaardde ik het eindelijk.

— Lailah Gifty Akita


When Faith dawn, fear fades.

NL: Als het geloof aanbreekt, vervaagt de angst.

— Lailah Gifty Akita


Faith is a flammable fire.

NL: Geloof is een brandbare brand.

— Lailah Gifty Akita


Faith is full force.

NL: Geloof is vol kracht.

— Lailah Gifty Akita


Praying is a persuasive act.

NL: Bidden is een overtuigende daad.

— Lailah Gifty Akita


Purify your heart with prayer.

NL: Zuiver je hart met gebed.

— Lailah Gifty Akita


Faith is life.

NL: Geloof is leven.

— Lailah Gifty Akita


Never live life without a hope. Hope is a tree of life.

NL: Leef nooit zonder hoop. Hoop is een boom des levens.

— Lailah Gifty Akita


Never live life without a hope.

NL: Leef nooit zonder hoop.

— Lailah Gifty Akita


Hope is a tree of Life.

NL: Hoop is een boom van het leven.

— Lailah Gifty Akita


Life is never a fast track. But a force of faith.

NL: Het leven is nooit snel. Maar een kracht van geloof.

— Lailah Gifty Akita


God is more than able to meet our every need.

NL: God is meer dan in staat om aan elke behoefte te voldoen.

— Lailah Gifty Akita


You can recover from any injury.

NL: Je kunt herstellen van elke verwonding.

— Lailah Gifty Akita


What I want is only a wish.

NL: Wat ik wil is slechts een wens.

— Lailah Gifty Akita


If you can believe, you be made well.

NL: Als je kunt geloven, word je beter.

— Lailah Gifty Akita


Faithless is unbelieving heart.

NL: Ongelovig is ongelovig hart.

— Lailah Gifty Akita


No matter how bad the situation, do not lose heart.

NL: Hoe erg de situatie ook is, verlies je hart niet.

— Lailah Gifty Akita


Hang on to hope.

NL: Hou je vast aan de hoop.

— Lailah Gifty Akita


Life is a reality. Live it with all your heart.

NL: Het leven is een realiteit. Leef het met heel je hart.

— Lailah Gifty Akita


Believe, believe.

NL: Geloof, geloof.

— Lailah Gifty Akita


Do not lose heart.

NL: Verlies je hart niet.

— Lailah Gifty Akita


Lose of hope leads to discouragement.

NL: Een gebrek aan hoop leidt tot ontmoediging.

— Lailah Gifty Akita


If you are alive, don’t ever lose hope.

NL: Als je leeft, verlies dan nooit de hoop.

— Lailah Gifty Akita


Do not lose heart nor hope.

NL: Verlies geen moed en geen hoop.

— Lailah Gifty Akita


Do not give up hope.

NL: Geef de hoop niet op.

— Lailah Gifty Akita


No matter what happens to us, as long as we have hope, we shall recover.

NL: Wat er ook met ons gebeurt, zolang we hoop hebben, zullen we herstellen.

— Lailah Gifty Akita


Is there any hope for the dead?

NL: Is er nog hoop voor de doden?

— Lailah Gifty Akita


We perish, when we lose hope.

NL: We sterven, als we de hoop verliezen.

— Lailah Gifty Akita


Without hope, we are lifeless.

NL: Zonder hoop zijn we levenloos.

— Lailah Gifty Akita


Hope is a joy of heart.

NL: Hoop is een vreugde van hart.

— Lailah Gifty Akita


Your hope shall be your life.

NL: Jouw hoop zal jouw leven zijn.

— Lailah Gifty Akita


As long as you have hope, you can survive any harsh condition.

NL: Zolang je hoop hebt, kun je elke harde toestand overleven.

— Lailah Gifty Akita


My heartbeat shall be hope.

NL: Mijn hartslag zal hoop zijn.

— Lailah Gifty Akita


Is the any certainty like Faith?

NL: Is de zekerheid gelijk aan het geloof?

— Lailah Gifty Akita


If you believe, it shall be.

NL: Als je gelooft, zal het dat zijn.

— Lailah Gifty Akita


The hunger to know is the hope of search.

NL: De honger om te weten is de hoop op zoektocht.

— Lailah Gifty Akita


Hope is heaven.

NL: Hoop is de hemel.

— Lailah Gifty Akita


Faith is a flame of fire.

NL: Geloof is een vlam van vuur.

— Lailah Gifty Akita


Fierce faith, hopeful heart

NL: Geloofsovertuiging, hoopvol hart

— Lailah Gifty Akita


Wait in expectant of the desired wishes.

NL: Wacht in verwachting van de gewenste wensen.

— Lailah Gifty Akita


Hope is faith of a glad heart.

NL: Hoop is geloof van een blij hart.

— Lailah Gifty Akita


The hope of hardships!

NL: De hoop op ontberingen!

— Lailah Gifty Akita


Never give up, the hope of living.

NL: Geef nooit op, de hoop op leven.

— Lailah Gifty Akita


Without hardships, how could we find hope?

NL: Zonder ontberingen, hoe kunnen we hoop vinden?

— Lailah Gifty Akita


With hope in your heart, endure the hardship.

NL: Met hoop in je hart, verdraag de ontberingen.

— Lailah Gifty Akita


Hope in the heart is the escape in any hardship.

NL: Hoop in het hart is de ontsnapping in alle ontberingen.

— Lailah Gifty Akita


We can escape any hardship with hope in our heart.

NL: We kunnen aan elke ontberingen ontsnappen met hoop in ons hart.

— Lailah Gifty Akita


Loss of hope is root of distress.

NL: Het verlies van hoop is de oorzaak van nood.

— Lailah Gifty Akita


Hope makes a gladden heart.

NL: Hoop maakt een blij hart.

— Lailah Gifty Akita


My hope is in God.

NL: Mijn hoop is op God.

— Lailah Gifty Akita


Hope is expectant longing.

NL: Hoop is verwachtend verlangen.

— Lailah Gifty Akita


With patient hope, we can endure any hardship.

NL: Met geduldige hoop kunnen we elke ontberingen verdragen.

— Lailah Gifty Akita


Hope means hang on.

NL: Hoop betekent volhouden.

— Lailah Gifty Akita


Faith is fruitfulness.

NL: Geloof is vruchtbaarheid.

— Lailah Gifty Akita


Do not wait until the near end of your life to realize that you have not fully lived to love.

NL: Wacht niet tot het einde van je leven om te beseffen dat je niet volledig hebt geleefd om lief te hebben.

— Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!


It is better to be redeemed than to be rich.

NL: Het is beter om verlost te worden dan rijk te zijn.

— Lailah Gifty Akita


The fear of God is a fierce faith.

NL: De vreze van God is een hevig geloof.

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is an eager expectation.

NL: Geloof in God is een gretige verwachting.

— Lailah Gifty Akita


Whoever calls on the Savior, shall be saved.

NL: Wie de Verlosser aanroept, zal gered worden.

— Lailah Gifty Akita


Faith is a sacred fruit.

NL: Geloof is een heilige vrucht.

— Lailah Gifty Akita


Whoever shall call on God, shall be saved.

NL: Wie God aanroept, zal gered worden.

— Lailah Gifty Akita


Only when we pray for one another, we will have peace.

NL: Alleen als we voor elkaar bidden, zullen we vrede hebben.

— Lailah Gifty Akita


Sin is a shameful act.

NL: Zonde is een schandelijke daad.

— Lailah Gifty Akita


If today is all you have to live, what will you do?

NL: Als vandaag alles is wat je hebt om te leven, wat ga je dan doen?

— Lailah Gifty Akita


May the grace of faith, keep you going in the forward motion to reach the ultimate goal.

NL: Moge de genade van het geloof je in de voorwaartse beweging houden om het ultieme doel te bereiken.

— Lailah Gifty Akita


The choice of courage is the confident in JESUS CHRIST.

NL: De keuze van moed is het vertrouwen in JEZUS CHRISTUS.

— Lailah Gifty Akita


Faith in Jesus Christ is a continuous effort.

NL: Geloof in Jezus Christus is een voortdurende inspanning.

— Lailah Gifty Akita


Faith is a fortitude.

NL: Geloof is een standvastigheid.

— Lailah Gifty Akita


The way of sin is physical death of soul.

NL: De weg van zonde is de fysieke dood van de ziel.

— Lailah Gifty Akita


Why do we claim to know Jesus Christ, but deny him in our action?

NL: Waarom beweren we Jezus Christus te kennen, maar ontkennen we hem in onze actie?

— Lailah Gifty Akita


The holy sword, the Holy Scripture.

NL: Het heilige zwaard, de Heilige Schrift.

— Lailah Gifty Akita


The greatest power is the power of pray.

NL: De grootste kracht is de kracht van het bidden.

— Lailah Gifty Akita


The sweet pleasure of prayer, the grace of the soul.

NL: Het zoete genoegen van het gebed, de genade van de ziel.

— Lailah Gifty Akita


The flame of the spirit is a burning lamp.

NL: De vlam van de geest is een brandende lamp.

— Lailah Gifty Akita


Seek your higher life, the holy heavenly living.

NL: Zoek je hogere leven, het heilige hemelse leven.

— Lailah Gifty Akita


Uncleanness is the works of the sinful nature.

NL: Onreinheid is de werken van de zondige natuur.

— Lailah Gifty Akita


If we believed in the blessed Saviour, we shall be saved.

NL: Als we in de gezegende Verlosser zouden geloven, zullen we gered worden.

— Lailah Gifty Akita


If we believe in the Blessed Saviour, we shall be saved.

NL: Als we in de Gezegende Verlosser geloven, zullen we gered worden.

— Lailah Gifty Akita


The Blessed Saviour is our Lord Jesus Christ.

NL: De Gezegende Verlosser is onze Heer Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


Humanity greatest need is God’s grace.

NL: De mensheid heeft Gods genade het meest nodig.

— Lailah Gifty Akita


Christ Jesus sacrifice is life to save mankind.

NL: Christus Jezus offer is leven om de mensheid te redden.

— Lailah Gifty Akita


Faith is the light of fire.

NL: Geloof is het licht van vuur.

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is sure foundation.

NL: Geloof in God is zeker fundament.

— Lailah Gifty Akita


Faith is holy flame.

NL: Geloof is heilige vlam.

— Lailah Gifty Akita


The bond of brotherhood is we are sisters and brothers in love.

NL: De band van broederschap is dat we zusters en broers zijn die verliefd zijn.

— Lailah Gifty Akita


No work for grace. It can only be received through faith in Jesus Christ.

NL: Geen werk voor Grace. Het kan alleen worden ontvangen door het geloof in Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


No work for God’s grace.

NL: Geen werk voor Gods genade.

— Lailah Gifty Akita


Christ Jesus dwell in the hearts of a community of faith.

NL: Christus Jezus woont in de harten van een geloofsgemeenschap.

— Lailah Gifty Akita


I felt the faith of being, when my sins were washed by blood of holy Lamb, Jesus Christ, holy sacrifice.

NL: Ik voelde het geloof van het zijn, toen mijn zonden werden gewassen door bloed van heilig Lam, Jezus Christus, heilig offer.

— Lailah Gifty Akita


Until our last breath, we must fight the good fight of faith.

NL: Tot onze laatste ademtocht, moeten we de goede strijd van het geloof vechten.

— Lailah Gifty Akita


A holy fast is the food of faith.

NL: Een heilig vasten is het voedsel van het geloof.

— Lailah Gifty Akita


The holy faith is the strong force.

NL: Het heilige geloof is de sterke kracht.

— Lailah Gifty Akita


O heavenly Father increase our Faith.

NL: O hemelse Vader, vermeerder ons geloof.

— Lailah Gifty Akita


My eyes is fixed on faith in God alone.

NL: Mijn ogen zijn gericht op het geloof in God alleen.

— Lailah Gifty Akita


Holy Faith is fear for God.

NL: Heilig Geloof is vrees voor God.

— Lailah Gifty Akita


Forgiveness is first act of faith.

NL: Vergeving is de eerste daad van geloof.

— Lailah Gifty Akita


God’s grace is the gift of salvation.

NL: Gods genade is de gave van verlossing.

— Lailah Gifty Akita


If you stand firm in the light, you can never be diminish by the doom of darkness.

NL: Als je stevig staat in het licht, kun je nooit worden verminderd door de ondergang van de duisternis.

— Lailah Gifty Akita


Praying is passionate faith.

NL: Bidden is hartstochtelijk geloof.

— Lailah Gifty Akita


Each man act according to his faith.

NL: Ieder handelt volgens zijn geloof.

— Lailah Gifty Akita


Faith is the force of action.

NL: Geloof is de kracht van actie.

— Lailah Gifty Akita


Faith in God is the force of life.

NL: Geloof in God is de kracht van het leven.

— Lailah Gifty Akita


The curse of sin is nullify by the blood of Jesus Christ.

NL: De vloek van de zonde wordt door het bloed van Jezus Christus tenietgedaan.

— Lailah Gifty Akita


Christianity is a living faith in Jesus Christ.

NL: Het christendom is een levend geloof in Jezus Christus.

— Lailah Gifty Akita


To forgive is to love.

NL: Vergeven is liefhebben.

— Lailah Gifty Akita


We can only transform our lives by renewal of mind via renewed knowledge.

NL: We kunnen ons leven alleen transformeren door vernieuwing van de geest via vernieuwde kennis.

— Lailah Gifty Akita


The only good knowledge is the knowledge of God.

NL: De kennis van Allah is de enige goede kennis.

— Lailah Gifty Akita


Ignorance is the darkest depths.

NL: Onwetendheid is de donkerste diepten.

— Lailah Gifty Akita


The people of the light, loves the light of knowledge.

NL: De mensen van het licht houden van het licht van kennis.

— Lailah Gifty Akita


One act of a kind deed is better than thousand words of knowledge.

NL: Een daad van een soort daad is beter dan duizend woorden van kennis.

— Lailah Gifty Akita


I spent all the money I had, to get the sacred books of my life.

NL: Ik heb al het geld uitgegeven dat ik had, om de heilige boeken van mijn leven te krijgen.

— Lailah Gifty Akita


A seed of knowledge exist in any situation.

NL: Een zaad van kennis bestaat in elke situatie.

— Lailah Gifty Akita


Seek knowledge from the Great Spirit.

NL: Zoek kennis van de Grote Geest.

— Lailah Gifty Akita


The sacred souls with humility, seek knowledge from the Great Spirit.

NL: De heilige zielen met nederigheid, zoeken kennis van de Grote Geest.

— Lailah Gifty Akita


Dare to research on the originality of any information.

NL: Durf te onderzoeken naar de originaliteit van alle informatie.

— Lailah Gifty Akita


Graduate school introduces student to extensive knowledge search.

NL: Graduate school introduceert student aan uitgebreide kennis zoeken.

— Lailah Gifty Akita


God is knowledge.

NL: En Allah is Alwetend.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is light.God is light.God is knowledge.

NL: Kennis is licht.God is licht.God is kennis.

— Lailah Gifty Akita


Do not accept any information without a deep research on the origin.

NL: Accepteer geen informatie zonder diepgaand onderzoek naar de oorsprong.

— Lailah Gifty Akita


The gift of literature is the grace of knowledge.

NL: De gave van literatuur is de genade van kennis.

— Lailah Gifty Akita


The love for literature is the key to knowledge.

NL: De liefde voor literatuur is de sleutel tot kennis.

— Lailah Gifty Akita


Literature is a sacred knowledge.

NL: Literatuur is een heilige kennis.

— Lailah Gifty Akita


We spend great sum of money to buy good books, so that we can satisfy our pleasure of reading.

NL: We besteden veel geld om goede boeken te kopen, zodat we ons plezier van lezen kunnen bevredigen.

— Lailah Gifty Akita


The love for literature is a great light.

NL: De liefde voor literatuur is een groot licht.

— Lailah Gifty Akita


The desire for knowledge begins with searching and seeking.

NL: Het verlangen naar kennis begint met zoeken en zoeken.

— Lailah Gifty Akita


The longer the wondering, the longer the writing.

NL: Hoe langer het zich afvraagt, hoe langer het schrijven duurt.

— Lailah Gifty Akita


Positive madness leads to new knowledge.

NL: Positieve waanzin leidt tot nieuwe kennis.

— Lailah Gifty Akita


Creativity is the key to discovery.

NL: Creativiteit is de sleutel tot ontdekking.

— Lailah Gifty Akita


I love to read for my pleasure.

NL: Ik lees graag voor mijn plezier.

— Lailah Gifty Akita


I read for pleasure and to acquire knowledge.

NL: Ik lees voor plezier en om kennis te verwerven.

— Lailah Gifty Akita


The knowledge of God is beginning of all knowledge.

NL: De kennis van God begint met de kennis.

— Lailah Gifty Akita


A search for knowledge is a search for the truth.

NL: Een zoektocht naar kennis is een zoektocht naar de waarheid.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is truth.

NL: Kennis is waarheid.

— Lailah Gifty Akita


Literature is sacred knowledge

NL: Literatuur is heilige kennis

— Lailah Gifty Akita


Explore. Search. Seek.

NL: Verkennen. Zoek. Zoek.

— Lailah Gifty Akita


Reading is the beginning of knowledge acquisition.

NL: Lezen is het begin van kennisverwerving.

— Lailah Gifty Akita


The law of circulation is the power of communication.

NL: De wet van circulatie is de kracht van communicatie.

— Lailah Gifty Akita


Reading leads to knowledge and wise ways of living.

NL: Lezen leidt tot kennis en wijze manieren van leven.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is like a vast ocean. It is inexhaustible quest!

NL: Kennis is als een uitgestrekte oceaan. Het is een onuitputtelijke zoektocht.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is vast like ocean. It is inexhaustible quest!

NL: Kennis is enorm als oceaan. Het is een onuitputtelijke zoektocht.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is acquired by diligent study.

NL: Kennis wordt verworven door ijverige studie.

— Lailah Gifty Akita


There so much to learn from a single book.

NL: Er valt zoveel te leren van één boek.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is like a vast ocean.

NL: Kennis is als een uitgestrekte oceaan.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is acquired by diligent study. But wisdom is given by the revere of God.

NL: Kennis wordt verworven door ijverige studie. Maar wijsheid wordt gegeven door de eerbetoon van God.

— Lailah Gifty Akita


It is better to be informed than to be ignorant.

NL: Het is beter geïnformeerd te worden dan onwetend te zijn.

— Lailah Gifty Akita


Knowledge is life.

NL: Kennis is het leven.

— Lailah Gifty Akita


It does not matter how many times you fall, the most important thing is there exist grace to shake of the dirt, and pull all forces for a rise up.

NL: Het maakt niet uit hoe vaak jullie vallen, het belangrijkste is dat er genade bestaat om van het vuil te schudden en alle krachten voor een opstand te trekken.

— Lailah Gifty Akita


With grace, you will succeed despite strong opposition.

NL: Met genade, zult u slagen ondanks sterke oppositie.

— Lailah Gifty Akita


True success is the soundness of being.

NL: Waar succes is de degelijkheid van het zijn.

— Lailah Gifty Akita


Is there any success, without the soundness of mind?

NL: Is er enig succes, zonder de degelijkheid van de geest?

— Lailah Gifty Akita


If you stop learning, you forget what you ready know.

NL: Als je stopt met leren, vergeet je wat je klaar weet.

— Lailah Gifty Akita


The essence of existence is experience.

NL: De essentie van het bestaan is ervaring.

— Lailah Gifty Akita


Reading renews the mind.

NL: Lezen vernieuwt de geest.

— Lailah Gifty Akita


Read to rediscover.

NL: Lees om te herontdekken.

— Lailah Gifty Akita


Preparation is a process.

NL: Voorbereiding is een proces.

— Lailah Gifty Akita