L.M. Montgomery quotes | 22 quotes van L.M. Montgomery

Ben je op zoek naar een L.M. Montgomery quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste L.M. Montgomery quotes. Veel leesplezier!

L.M. Montgomery quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van L.M. Montgomery verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste L.M. Montgomery quotes:

Anne laughed.”I don’t want sunbursts or marble halls, I just want you.

NL: Anne lachte.”Ik wil geen zonnestralen of marmeren zalen, ik wil alleen jou.

— L.M. Montgomery, Anne of the Island


And if you couldn’t be loved, the next best thing was to be let alone.

NL: En als je niet geliefd kon worden, dan was het opeens het beste om met rust gelaten te worden.

— L.M. Montgomery


Gilbert, I’m afraid I’m scandalously in love with you.

NL: Gilbert, ik ben bang dat ik schandalig verliefd op je ben.

— L.M. Montgomery, Anne of Windy Poplars


You see,” she concluded miserably, “when I can call like that to him across space–I belong to him. He doesn’t love me–he never will–but I belong to him.

NL: Zie je, “ze concludeerde ellendig, “als ik zo kan bellen naar hem in de ruimte – ik ben van hem. Hij houdt niet van me, dat zal hij nooit doen, maar ik ben van hem.

— L.M. Montgomery, Emily’s Quest


Why did dusk and fir-scent and the afterglow of autumnal sunsets make people say absurd things?

NL: Waarom lieten schemer- en dennengeur en de nagloed van herfstzonsondergangen mensen absurde dingen zeggen?

— L.M. Montgomery, Emily’s Quest


Life is worth living as long as there’s a laugh in it.

NL: Het leven is het waard om te leven zolang er een lach in zit.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables


Isn’t it nice to think that tomorrow is a new day with no mistakes in it yet?

NL: Is het niet leuk om te denken dat morgen een nieuwe dag is zonder fouten?

— L.M. Montgomery


Well, we all make mistakes, dear, so just put it behind you. We should regret our mistakes and learn from them, but never carry them forward into the future with us.

NL: Nou, we maken allemaal fouten, lieverd, dus laat het achter je. We moeten onze fouten betreuren en ervan leren, maar ze nooit met ons meenemen naar de toekomst.

— L.M. Montgomery, Anne of Avonlea


After all,” Anne had said to Marilla once, “I believe the nicest and sweetest days are not those on which anything very splendid or wonderful or exciting happens but just those that bring simple little pleasures, following one another softly, like pearls slipping off a string.

NL: Immers,” zei Anne ooit tegen Marilla: “Ik geloof dat de mooiste en zoetste dagen niet die zijn waarop iets heel moois of prachtigs of spannends gebeurt, maar alleen diegene die eenvoudige kleine pleziertjes brengen, elkaar zacht volgen, zoals parels die van een touwtje glijden.

— L.M. Montgomery, Anne of Avonlea


I don’t know, I don’t want to talk as much. (…) It’s nicer to think dear, pretty thoughts and keep them in one’s heart, like treasures. I don’t like to have them laughed at or wondered over.

NL: Ik weet het niet, ik wil niet zoveel praten. (…) Het is leuker om lieve, mooie gedachten te denken en ze in je hart te bewaren, zoals schatten. Ik wil niet dat ze erom lachen of zich afvragen.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables


I’ve done my best, and I begin to understand what is meant by ’the joy of strife’. Next to trying and winning, the best thing is trying and failing.

NL: Ik heb mijn best gedaan, en ik begin te begrijpen wat wordt bedoeld met ‘de vreugde van de strijd’. Naast het proberen en winnen, is het beste proberen en falen.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables


When I left Queen’s my future seemed to stretch out before me like a straight road. I thought I could see along it for many a milestone. Now there is a bend in it. I don’t know what lies around the bend, but I’m going to believe that the best does.

NL: Toen ik wegging bij Queen’s leek mijn toekomst zich voor mij uit te strekken als een rechte weg. Ik dacht dat ik er een mijlpaal langs kon zien. Nu zit er een bocht in. Ik weet niet wat er rond de bocht ligt, maar ik ga geloven dat het beste dat doet.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables


When you’ve learned to laugh at the things that should be laughed at, and not to laugh at those that shouldn’t, you’ve got wisdom and understanding.

NL: Als je hebt geleerd om dingen te lachen die moeten worden uitgelachen, en niet om degenen die niet zouden moeten lachen, heb je wijsheid en begrip.

— L.M. Montgomery, Anne of the Island


It’s been my experience that you can nearly always enjoy things if you make up your mind firmly that you will.

NL: Het is mijn ervaring dat je bijna altijd van dingen kunt genieten als je beslist dat je dat zal doen.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables


Oh, Marilla, I thought I was happy before. Now I know that I just dreamed a pleasant dream of happiness. This is the reality.

NL: Oh, Marilla, ik dacht dat ik gelukkig was. Nu weet ik dat ik net een aangename droom van geluk heb gedroomd. Dit is de realiteit.

— L.M. Montgomery, Anne’s House of Dreams


The gods, so says the old superstition, do not like to behold too happy mortals. It is certain, at least, that some human beings do not.

NL: De goden, zo zegt het oude bijgeloof, willen niet te gelukkige stervelingen aanschouwen. Het is in ieder geval zeker dat sommige mensen dat niet doen.

— L.M. Montgomery, Anne’s House of Dreams


Well, I don’t want to be anyone but myself, even if I go uncomforted by diamonds all my life,’ declared Anne. ‘I’m quite content to be Anne of Green Gables, with my string of pearl beads.

NL: Nou, ik wil niemand anders zijn dan mezelf, zelfs als ik mijn hele leven onbecomforteerd blijf door diamanten,” verklaarde Anne. ‘Ik ben best tevreden om Anne van Green Gables te zijn, met mijn parelmoer.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables: Anne Shirley Series #1


We mustn’t let next week rob us of this week’s joy.

NL: We mogen ons volgende week niet laten beroven van de vreugde van deze week.

— L.M. Montgomery, Anne of the Island


Nobody with any real sense of humor *can* write a love story. . . . Shakespeare is the exception that proves the rule. (90-91)

NL: Niemand met een echt gevoel voor humor *kan* een liefdesverhaal schrijven. . . . Shakespeare is de uitzondering die de regel bewijst. (90-91)

— L.M. Montgomery, Emily Climbs


My life is a perfect graveyard of buried hopes.

NL: Mijn leven is een perfect kerkhof van begraven hoop.

— L.M. Montgomery, Anne of Green Gables


Despair is a free man—hope isa slave.

NL: Wanhoop is een vrije slaaf.

— L.M. Montgomery, The Blue Castle


The little things of life, sweet and excellent in their place, must not be the things lived for; the highest must be sought and followed; the life of heaven must be begun here on earth.

NL: De kleine dingen van het leven, zoet en uitstekend in hun plaats, moeten niet de dingen worden waar voor geleefd; de hoogste moet worden gezocht en gevolgd; het leven van de hemel moet hier op aarde worden begonnen.

— L.M. Montgomery, Anne of the Island