L.J. Smith quotes | 19 quotes van L.J. Smith

Ben je op zoek naar een L.J. Smith quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste L.J. Smith quotes. Veel leesplezier!

L.J. Smith quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van L.J. Smith verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste L.J. Smith quotes:

I told you. You don’t love someone because of their looks or their clothes or their car. You love them because they sing a song only your heart can understand.

NL: Ik zei het toch. Je houdt niet van iemand vanwege hun uiterlijk, hun kleren of hun auto. Je houdt van ze omdat ze een lied zingen dat alleen je hart kan begrijpen.

— L.J. Smith


People Die…Beauty Fades…Love Changes…And You Will Always Be Alone

NL: Mensen sterven…Schoonheid Fades… liefde veranderingen…en je zal altijd alleen zijn

— L.J. Smith, Night World, No. 3


I want him to love me as much as I love him.

NL: Ik wil dat hij net zoveel van me houdt als ik van hem.

— L.J. Smith, The Awakening


I’m as cruel as life. As cruel as love.

NL: Ik ben zo wreed als het leven. Net zo wreed als liefde.

— L.J. Smith, The Forbidden Game


There is nothing frightening in the dark if you just face it.

NL: Er is niets angstaanjagends in het donker als je het onder ogen ziet.

— L.J. Smith, The Captive Part II / The Power


Mary-Lynnette: “You have not read ‘Pride and Prejudice’.”Ash: “Why not?”Mary-Lynnette: “Because Jane Austen was a human.”Ash: “How do you know?”Mary-Lynnette: “Well Jane Austen was a woman, and you’re a chauvinist pig.”Ash: “Yes, well, that I can’t argue.

NL: Mary-Lynnette: “Je hebt ‘Pride and Prejudice’ niet gelezen.”Ash: “Waarom niet?”Mary-Lynnette: “Omdat Jane Austen een mens was.”Ash: “Hoe weet je dat?Mary-Lynnette: Jane Austen was een vrouw en jij bent een chauvinistisch varken.”Ash: “Ja, nou, dat kan ik niet tegenspreken.

— L.J. Smith


That was courage, Keller thought. Not doing something without being afraid, but doing something even though you were afraid.

NL: Dat was moed, dacht Keller. Niet iets doen zonder bang te zijn, maar iets doen ook al was je bang.

— L.J. Smith, Witchlight


Why do people always assume that volume will succeed when logic won’t? – Damon

NL: Waarom gaan mensen er altijd van uit dat het volume zal slagen wanneer de logica zal werken? – Damon.

— L.J. Smith, Nightfall


Come on, it’s an American tradition. Apple soup? Mom’s homemade chicken pie?’ She chuckled in spite of herself, then winced. ‘It’s apple pie and Mom’s homemade chicken soup. But you didn’t do badly, for a start.

NL: Kom op, het is een Amerikaanse traditie. Appelsoep? Mama’s zelfgemaakte kiptaart?’ Ze huppelde ondanks haarzelf, toen knipperde ze. Het is appeltaart en mama’s zelfgemaakte kippensoep. Maar je deed het niet slecht, om te beginnen.

— L.J. Smith, Nightfall


Yeah, tell me I’m a bottle of single malt scotch, she thought. That’s the way to my heart.

NL: Ja, zeg me dat ik een fles single malt whisky ben, dacht ze. Dat is de weg naar mijn hart.

— L.J. Smith, Nightfall


And just then Damon stepped out of the coat closet, and at the same time Aunt Maggie tripped him neatly and said, “Bathroom door beside you,” and picked up a vase and hit the rising Damon over the head with it. Hard.

NL: En net toen Damon stapte uit de jaskast, en tegelijkertijd tante Maggie struikelde hem netjes en zei: “Badkamer deur naast je,… en pakte een vaas en sloeg de rijzende Damon over het hoofd met. Hard.

— L.J. Smith, Nightfall


Bonnie, believe in me. I’ll save you.I remember how to fly.

NL: Bonnie, geloof in me. Ik zal je redden.Ik herinner me hoe te vliegen.

— L.J. Smith, Nightfall


And Meredith and Bonnie, who’s going to bend some spoons for us next. I’m going to throw you down a rope… that is, unless Bonnie can levitate you out.

NL: En Meredith en Bonnie, die straks wat lepels gaan buigen voor ons. Ik gooi je van een touw. Tenzij Bonnie je kan uitleven.

— L.J. Smith, The Struggle


And to see the white flash of Klaus’s eyes as he whirled on her. For one stunned instant she stared at him, and then lightning crackled.From an empty sky.

NL: En om de witte flits van Klaus’ ogen te zien toen hij op haar draaide. Op een ogenblik staarde ze hem aan, en toen knapte de bliksem.Uit een lege hemel.

— L.J. Smith, Dark Reunion


The Night World isn’t a place. It’s all around us. The creatures of Night World are beautiful and deadly and irresitable to humans. Your best friend could be one-so could your crush.

NL: De Nachtwereld is geen plek. Het is overal om ons heen. De wezens van Night World zijn mooi en dodelijk en onweerstaanbaar voor mensen. Je beste vriendin kan één zijn, net als jouw verliefdheid.

— L.J. Smith


More than anything.” Rob persisted. “You’d crawl on your belly over broken glass for her. Easy.

NL: Meer dan wat dan ook.” Rob hield vol. “Je kruipt op je buik over gebroken glas voor haar. Rustig.

— L.J. Smith, The Passion


Oh yeah? How about M’Lin the cursed?

NL: Oh ja? Wat dacht je van M’Lin de vervloekte?

— L.J. Smith


Wait.” Stefan’s voice was hard suddenly. Bonnie and Elena turned back and froze, embracing each other, trembling. “What is your—your father—going to do to you when he finds out that you allowed this?” as I do, and we will be sharing a belly laugh tomorrow.

NL: Wacht… Stefans stem was plotseling hard. Bonnie en Elena draaiden zich om en bevroor, omarmden elkaar, trillend. Wat gaat je vader met je doen als hij erachter komt dat je dit hebt toegestaan? Zoals ik doe, en we zullen morgen een buiklach delen.

— L.J. Smith, Midnight


That’s how I want to go. Taking my own way out and totally pissing everybody off at the end.

NL: Dat is hoe ik wil gaan. Ik neem mijn eigen weg naar buiten en maak iedereen kwaad op het einde.

— L.J. Smith, Night World, No. 3