Kurt Vonnegut Jr. quotes | 35 quotes van Kurt Vonnegut Jr.

Ben je op zoek naar een Kurt Vonnegut Jr. quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kurt Vonnegut Jr. quotes. Veel leesplezier!

Kurt Vonnegut Jr. quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kurt Vonnegut Jr. verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kurt Vonnegut Jr. quotes:

A purpose of human life, no matter who is controlling it, is to love whoever is around to be loved.

NL: Een doel van het menselijk leven, ongeacht wie het beheerst, is om te houden van wie er ook is om bemind te worden.

— Kurt Vonnegut Jr., The Sirens of Titan


Love is where you find it. I think it is foolish to go around looking for it, and I think it can be poisonous. I wish that people who are conventionally supposed to love each other would say to each other, when they fight, ‘Please — a little less love, and a little more common decency’.

NL: Liefde is waar je het vindt. Ik denk dat het dwaas is om ernaar te zoeken, en ik denk dat het giftig kan zijn. Ik zou willen dat mensen die gewoonlijk verondersteld worden van elkaar te houden, tegen elkaar zouden zeggen, als ze vechten, ‘Alsjeblieft een beetje minder liefde, en een beetje meer gemeenschappelijk fatsoen’.

— Kurt Vonnegut Jr., Slapstick, or Lonesome No More!


If somebody says ‘I love you’ to me, I feel as though I had a pistol pointed at my head. What can anybody reply under such conditions but that which the pistol holder requires? ‘I love you, too’.

NL: Als iemand ‘ik hou van je’ tegen me zegt, voel ik me alsof ik een pistool op mijn hoofd had gericht. Wat kan iemand onder dergelijke omstandigheden antwoorden, behalve wat de pistoolhouder nodig heeft? ‘Ik hou ook van jou’.

— Kurt Vonnegut Jr., Wampeters, Foma and Granfalloons


And yet another moral occurs to me now: Make love when you can. It’s good for you.

NL: En nu komt er weer een andere moraal bij me op: Vrijen wanneer je kunt. Het is goed voor je.

— Kurt Vonnegut Jr., Mother Night


Americans… are forever searching for love in forms it never takes, in places it can never be. It must have something to do with the vanished frontier.

NL: Amerikanen… zijn voor altijd op zoek naar liefde in vormen die het nooit aanneemt, op plaatsen die het nooit kan zijn. Het moet iets te maken hebben met de verdwenen grens.

— Kurt Vonnegut Jr., Cat’s Cradle


We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.

NL: We zijn wat we doen alsof we zijn, dus we moeten voorzichtig zijn met wat we doen alsof we zijn.

— Kurt Vonnegut Jr., Mother Night


If I should ever die, God forbid, let this be my epitaph:THE ONLY PROOF HE NEEDEDFOR THE EXISTENCE OF GODWAS MUSIC

NL: Als ik ooit zou sterven, God verhoede, laat dit mijn grafschrift zijn: HET ENIGE BEWIJS VAN HIJ BEWIJS VOOR HET BESTAAN VAN GODWAS MUZIEK

— Kurt Vonnegut Jr.


How nice — to feel nothing, and still get full credit for being alive.

NL: Wat leuk — om niets te voelen, en nog steeds de eer te krijgen om in leven te zijn.

— Kurt Vonnegut Jr., Slaughterhouse-Five


Tiger got to hunt, bird got to fly;Man got to sit and wonder ‘why, why, why?’Tiger got to sleep, bird got to land;Man got to tell himself he understand.

NL: Tijger moest jagen, vogel moest vliegen;man moest zitten en zich afvragen ‘waarom, waarom, waarom?’Tijger moest slapen, vogel moest landen; de mens moest zichzelf vertellen dat hij het begreep.

— Kurt Vonnegut Jr., Cat’s Cradle


One of the few good things about modern times: If you die horribly on television, you will not have died in vain. You will have entertained us.

NL: Een van de weinige goede dingen over de moderne tijd: Als je verschrikkelijk sterft op televisie, zul je niet voor niets gestorven zijn. Je zult ons vermaakt hebben.

— Kurt Vonnegut Jr.


Take it moment by moment, and you will find that we are all, as I’ve said before, bugs in amber.

NL: Neem het moment voor moment, en je zult merken dat we allemaal, zoals ik al eerder zei, insecten in amber.

— Kurt Vonnegut Jr.


Plato says that the unexamined life is not worth living. But what if the examined life turns out to be a clunker as well?

NL: Plato zegt dat het niet onderzochte leven niet de moeite waard is om te leven. Maar wat als het onderzochte leven ook een kluns blijkt te zijn?

— Kurt Vonnegut Jr., Wampeters, Foma and Granfalloons


Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” (George Santayana)I’ve got news for Mr. Santayana: we’re doomed to repeat the past no matter what. That’s what it is to be alive.

NL: Degenen die het verleden niet kunnen herinneren, zijn veroordeeld om het te herhalen.” (George Santayana) Ik heb nieuws voor meneer Santayana: we zijn gedoemd om het verleden te herhalen, wat er ook gebeurt. Dat is wat het is om te leven.

— Kurt Vonnegut Jr.


You’ll forget it when you’re dead, and so will I. When I’m dead, I’m going to forget everything–and I advise you to do the same.

NL: Je vergeet het als je dood bent, en ik ook. Als ik dood ben, vergeet ik alles en raad ik je aan hetzelfde te doen.

— Kurt Vonnegut Jr., Cat’s Cradle


People took such awful chances with chemicals and their bodies because they wanted the quality of their lives to improve. They lived in ugly places where there were only ugly things to do. They didn’t own doodley-squat, so they couldn’t improve their surroundings. so they did their best to make their insides beautiful instead.

NL: Mensen namen zulke verschrikkelijke risico’s met chemicaliën en hun lichaam omdat ze de kwaliteit van hun leven wilden verbeteren. Ze woonden op lelijke plaatsen waar alleen lelijke dingen te doen waren. Ze hadden geen Doodley-squat, dus konden ze hun omgeving niet verbeteren. Dus deden ze hun best om hun binnenkant mooi te maken.

— Kurt Vonnegut Jr., Breakfast of Champions


The worst thing that could possibly happen to anybody would be to not be used for anything by anybody. Thank you for using me, even though I didn’t want to be used by anybody.

NL: Het ergste wat iemand kan overkomen is dat niemand voor iets gebruikt wordt. Bedankt dat je me hebt gebruikt, ook al wilde ik niet door iemand worden gebruikt.

— Kurt Vonnegut Jr., The Sirens of Titan


Mankind flung its advance agents ever outward, ever outward. Eventually it flung them out into space, into the colorless, tasteless, weightless sea of outwardness without end. It flung them like stones.

NL: De mensheid gooide zijn vooruitstrevende agenten altijd naar buiten, altijd naar buiten. Uiteindelijk gooide het ze de ruimte in, in de kleurloze, smakeloze, gewichtloze zee van uiterlijkheid zonder einde. Het gooide ze als stenen.

— Kurt Vonnegut Jr., The Sirens of Titan


The last thing I ever wanted was to be alive when the three most powerful people on the whole planet would be named Bush, Dick and Colon.

NL: Het laatste wat ik ooit wilde was dat ik leefde toen de drie machtigste mensen op de hele planeet Bush, Dick en Colon zouden heten.

— Kurt Vonnegut Jr.


Laughter and tears are both responses to frustration and exhaustion. I myself prefer to laugh, since there is less cleaning do to do afterward.

NL: Gelach en tranen zijn beide reacties op frustratie en uitputting. Ik lach zelf liever, want daarna is er minder schoonmaak te doen.

— Kurt Vonnegut Jr.


To be is to do – SocratesTo do is to be – SartreDo Be Do Be Do – Sinatra

NL: Om te zijn is te doen – SocratesTo do is to be – SartreDo Be Do Be Do – Sinatra

— Kurt Vonnegut Jr.


The universe is a big place, perhaps the biggest.

NL: Het universum is een grote plaats, misschien wel de grootste.

— Kurt Vonnegut Jr.


Maturity is a bitter disappointment for which no remedy exists, unless laughter could be said to remedy anything.

NL: Maturiteit is een bittere teleurstelling waarvoor geen remedie bestaat, tenzij gelach kan worden gezegd om iets te verhelpen.

— Kurt Vonnegut Jr.


No wonder kids grow up crazy. A cat’s cradle is nothing but a bunch of X’s between somebody’s hands, and little kids look and look and look at all those X’s . . .” “And?” “No damn cat, and no damn cradle.

NL: Geen wonder dat kinderen gek worden. De wieg van een kat is niets anders dan een stel X’s tussen iemands handen, en kleine kinderen kijken en kijken naar al die X’s. “En?” “Geen verdomde kat, en geen verdomde wieg.

— Kurt Vonnegut Jr., Cat’s Cradle


Sometimes I think it is a great mistake to have matter that can think and feel. It complains so. By the same token, though, I suppose that boulders and mountains and moons could be accused of being a little too phlegmatic.

NL: Soms denk ik dat het een grote fout is om materie te hebben die kan denken en voelen. Het klaagt zo. Hetzelfde geldt voor de rotsen, bergen en manen… die een beetje te flegmatisch zijn.

— Kurt Vonnegut Jr.


If you can do a half-assed job of anything, you’re a one-eyed man in a kingdom of the blind.

NL: Als je een half werk kunt doen van alles, ben je een eenogige man in een rijk van blinden.

— Kurt Vonnegut Jr.


Earthlings went on being friendly, when they should have been thinking instead.

NL: Aardbewoners bleven vriendelijk, terwijl ze in plaats daarvan hadden moeten denken.

— Kurt Vonnegut Jr., Breakfast of Champions


I still believe that peace and plenty and happiness can be worked out some way. I am a fool.

NL: Ik geloof nog steeds dat vrede en overvloed en geluk op een of andere manier kunnen worden uitgewerkt. Ik ben een dwaas.

— Kurt Vonnegut Jr.


Perhaps some people really are born unhappy. I surely hope not. Speaking for my sister and myself: We were born with the capacity and determination to be utterly happy all the time. Perhaps even in this we were freaks. Hi ho.

NL: Misschien zijn sommige mensen echt ongelukkig geboren. Ik hoop van niet. Sprekend voor mijn zus en mijzelf: We zijn geboren met het vermogen en de vastberadenheid om de hele tijd volkomen gelukkig te zijn. Misschien waren we hier zelfs freaks in. Hoi ho.

— Kurt Vonnegut Jr., Slapstick, or Lonesome No More!


The Fourteenth Book is entitled, “What can a Thoughtful Man Hope for Mankind on Earth, Given the Experience of the Past Million Years?” It doesn’t take long to read The Fourteenth Book. It consists of one word and a period. This is it: “Nothing.

NL: Het veertiende boek heet: “Wat kan een bedachtzame mens hopen voor de mensheid op Aarde, gezien de ervaring van de afgelopen miljoen jaar?” Het duurt niet lang om het veertiende boek te lezen. Het bestaat uit één woord en een periode. Dit is het: “Niets.

— Kurt Vonnegut Jr., Cat’s Cradle


When a Tralfamadorian sees a corpse, all he thinks is that the dead person is in bad condition in the particular moment, but that the same person is just fine in plenty of other moments. Now, when I myself hear that somebody is dead, I simply shrug and say what the Tralfamadorians say about dead people, which is “So it goes.

NL: Wanneer een Tralfamadorian een lijk ziet, denkt hij alleen dat de dode persoon in slechte staat verkeert in een bepaald moment, maar dat dezelfde persoon gewoon prima is in tal van andere momenten. Als ik zelf hoor dat er iemand dood is, haal ik gewoon mijn schouders op en zeg ik wat de Tralfamadorianen zeggen over dode mensen, dat is “Zo gaat het.

— Kurt Vonnegut Jr., Slaughterhouse-Five


I asked this heroic pet lover how it felt to have died for a schnauzer named Teddy. Salvador Biagiani was philosophical. He said it sure beat dying for absolutely nothing in the Viet Nam War.

NL: Ik vroeg deze heldhaftige huisdier minnaar hoe het voelde om te sterven voor een schnauzer genaamd Teddy. Salvador Biagiani was filosofisch. Hij zei dat het beter was om voor niets te sterven in de Vietnamoorlog.

— Kurt Vonnegut Jr., God Bless You, Dr. Kevorkian


I say the same thing about the death of James Wait. “Oh, well — he wasn’t going to write the Beethoven’s Ninth Symphony anyway.

NL: Ik zeg hetzelfde over de dood van James Wacht. “Oh, nou — hij was toch niet van plan om de Negende Symfonie van de Beethoven te schrijven.

— Kurt Vonnegut Jr., Galápagos


The most important thing I learned on Tralfamadore was that when a person dies he only appears to die. He is still very much alive in the past, so it is very silly for people to cry at his funeral. All moments, past, present and future, always have existed, always will exist.

NL: Het belangrijkste wat ik geleerd heb op Tralfamadore was dat als iemand sterft hij alleen maar lijkt te sterven. Hij leeft nog steeds heel veel in het verleden, dus het is heel raar voor mensen om te huilen op zijn begrafenis. Alle momenten, verleden, heden en toekomst, hebben altijd bestaan, zullen altijd bestaan.

— Kurt Vonnegut Jr.


I wanted all thingsTo seem to make some sense,So we could all be happy, yes,Instead of tense.And I made up liesSo that they all fit nice,And I made this sad worldA par-a-dise.

NL: Ik wilde dat alles logisch leek, dus we konden allemaal gelukkig zijn, ja, in plaats van gespannen.En ik verzon leugensZodat ze allemaal mooi passen,En ik maakte deze trieste wereld een par-a-dise.

— Kurt Vonnegut Jr., A Man Without a Country


The library is full of stories of supposed triumphs which makes me very suspicious of it. It’s misleading for people to read about great successes, since even for middle-class and upper-class white people, in my experience, failure is the norm

NL: De bibliotheek zit vol verhalen van vermeende triomfen… wat me erg achterdochtig maakt. Het is misleidend voor mensen om te lezen over grote successen, want zelfs voor middenklasse en hogere klasse blanken, in mijn ervaring, mislukking is de norm

— Kurt Vonnegut Jr., Hocus Pocus