Kristin Cashore quotes | 17 quotes van Kristin Cashore

Ben je op zoek naar een Kristin Cashore quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kristin Cashore quotes. Veel leesplezier!

Kristin Cashore quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kristin Cashore verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kristin Cashore quotes:

If her enemies were Brigan’s friends and her friends were Brigan’s enemies, then the two of them could walk through the world arm in arm and never be hit by arrows again.

NL: A

— Kristin Cashore, Fire


I’m not going to wear a red dress,” she said.”It would look stunning, My Lady,” she called.She spoke to the bubbles gathered on the surface of the water. “If there’s anyone I wish to stun at dinner, I’ll hit him in the face.

NL: Ik ga geen rode jurk dragen,” zei ze.”Het zou er prachtig uitzien, My Lady,” riep ze.Ze sprak tot de bubbels verzameld op het oppervlak van het water. “Als er iemand is die ik wil verdoven tijdens het eten, sla ik hem in zijn gezicht.

— Kristin Cashore, Graceling


What are you grinning at?” Katsa demanded for the third or fourth time. “Is the ceiling about to cave in on my head or something? You look like we’re both on the verge of an enormous joke.””Katsa, only you would consider the collapse of the ceiling a good joke.

NL: Waar grijns je naar?” Katsa eiste voor de derde of vierde keer. Gaat het plafond op mijn hoofd instorten of zo? Je ziet eruit alsof we allebei op het punt staan een enorme grap te maken.””Katsa, alleen jij zou het instorten van het plafond als een goede grap beschouwen.

— Kristin Cashore, Graceling


Perhaps I can stay by the fire and mend your socks and scream if I hear any strange noises.

NL: Misschien kan ik bij het vuur blijven en je sokken repareren en schreeuwen als ik vreemde geluiden hoor.

— Kristin Cashore, Graceling


There will be no yelling at people who are bleeding themselves to unconsciousness.

NL: Er wordt niet geschreeuwd tegen mensen die zichzelf bloeden tot bewusteloosheid.

— Kristin Cashore, Fire


You’re the queen, and it’s the queen’s house, and whatever Brigan may accomplish, he’s highly unlikely ever to be queen.

NL: Jij bent de koningin, en het is het huis van de koningin, en wat Brigan ook kan bereiken, hij is hoogst onwaarschijnlijk ooit koningin te zijn.

— Kristin Cashore, Fire


Well then,” Roen said briskly, “are you sleeping?””Yes.””Come now. A mother can tell when her son lies. Are you eating?””No,” Brigan said gravely. “I’ve not eaten in two months. It’s a hunger strike to protest the spring flooding in the south.””Gracious,” Roen said, reaching for the fruit bowl. “Have an apple, dear.

NL: Nou dan,” Roen zei stevig, “slaap je?””Ja.”Kom nu. Een moeder weet wanneer haar zoon liegt. Ben je aan het eten?”Nee,” zei Brigan ernstig. “Ik heb al twee maanden niet gegeten. Het is een hongerstaking om te protesteren tegen de voorjaarsoverstroming in het zuiden.”Gracious,” zei Roen, reikend naar de fruitschaal. “Neem een appel, lieverd.

— Kristin Cashore, Fire


I wouldn’t marry Giddon to save my life,” Katsa said. “Not even to save yours.””Well.” Raffin’s eyes were full of laughter. “I’d leave that part out.

NL: Ik zou niet met Giddon trouwen om mijn leven te redden,” zei Katsa. Zelfs niet om de jouwe te redden. Raffins ogen zaten vol met lachen. “Dat deel zou ik erbuiten laten.

— Kristin Cashore, Graceling


All right,” Clara said. “We have our swordsman, so let’s get moving. Brigan, could you attempt, at least, to make yourself presentable? I know this is a war, but the rest of us are trying to pretend it’s a party.

NL: Oké,” zei Clara. “We hebben onze zwaardvechter, dus laten we gaan. Brigan, kun je tenminste proberen jezelf toonbaar te maken? Ik weet dat dit een oorlog is, maar de rest van ons probeert te doen alsof het een feest is.

— Kristin Cashore, Fire


You won’t even take your bow? Are you planning to throttle a moose with your bare hands, then?””I’ve a knife in my boot,” she said, and then wondered, for a moment, if she could throttle a moose with her bare hands.

NL: Wil je je boog niet eens nemen? Ben je van plan om een eland met je blote handen te wurgen?”Ik heb een mes in mijn laars,” zei ze, en toen vroeg ze zich af, voor een moment, of ze kon wurgen een eland met haar blote handen.

— Kristin Cashore, Graceling


Find something useful to do with your morning,’ she thought to him as she neared her chambers. ‘Do something heroic in front of an audience. Knock a child into a river while no one’s looking and then rescue him.

NL: Zoek iets nuttigs te maken met uw ochtend, ‘ze dacht bij hem toen ze bij haar kamers. Doe iets heldhaftigs voor een publiek. Een kind in een rivier slaan terwijl niemand kijkt en hem dan redt.

— Kristin Cashore, Bitterblue


Katsa and Po were trying to drown each other and, judging from their hoots of laughter, enjoying it immensely.

NL: Katsa en Po probeerden elkaar te verdrinken… en, te oordelen naar hun lachen, er enorm van te genieten.

— Kristin Cashore, Bitterblue


But that’s how memory works,” Bitterblue said quietly. “Things disappear without your permission, then come back again without your permission.” And sometimes they came back incomplete and warped.

NL: Maar zo werkt het geheugen,” zei Bitterblue stilletjes. “Dingen verdwijnen zonder uw toestemming, kom dan terug zonder uw toestemming.” En soms kwamen ze incompleet en vervormd terug.

— Kristin Cashore, Bitterblue


It was a hurting tune, resigned, a cry of heartache for all in the world that fell apart. As ash rose black against the brilliant sky, Fire’s fiddle cried out for the dead, and for the living who stay behind to say goodbye.

NL: Het was een pijnlijke melodie, ontslag genomen, een schreeuw van verdriet voor iedereen in de wereld die uit elkaar viel. Toen as zwart opstond tegen de briljante hemel, riep Fire’s viool om de doden, en om de levenden die achterblijven om afscheid te nemen.

— Kristin Cashore, Fire


If we knew a person was going to die, we’d hold harder to the memories.”Fire corrected him, in a whisper. “The good memories.

NL: Als we wisten dat er iemand zou sterven, zouden we de herinneringen harder vasthouden.”Vuur corrigeerde hem, in een fluistering. “De goede herinneringen.

— Kristin Cashore, Fire


Madlen came to sit beside her on the bed. “Lady Queen,” she said with her own particular brand of rough gentleness. “It is not the job of the child to protect her mother. It’s the mother’s job to protect the child. By allowing your mother to protect you, you gave her a gift. Do you understand me?

NL: Madlen kwam naast haar zitten op het bed. “Lady Queen,” zei ze met haar eigen specifieke merk van ruwe zachtheid. “Het is niet de taak van het kind om haar moeder te beschermen. Het is de taak van de moeder om het kind te beschermen. Door je moeder toe te staan je te beschermen, gaf je haar een gave. Begrijp je me?

— Kristin Cashore, Bitterblue


It’s not reasonable to love people who are only going to die.

NL: Het is niet redelijk om van mensen te houden die alleen maar zullen sterven.

— Kristin Cashore, Fire