Kresley Cole quotes | 14 quotes van Kresley Cole

Ben je op zoek naar een Kresley Cole quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kresley Cole quotes. Veel leesplezier!

Kresley Cole quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kresley Cole verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kresley Cole quotes:

The bottom line is, insults only hurt when they come from someone I respect.

NL: Het komt erop neer dat beledigingen alleen pijn doen als ze van iemand komen die ik respecteer.

— Kresley Cole


You leave me tied up like a dog? Then you had better remember that this bitch bites!

NL: Je laat me vastgebonden als een hond? Dan kun je maar beter onthouden dat die trut beet!

— Kresley Cole, Kiss of a Demon King


I had just heard tales that the Valkyrie were large warriors, akin to Amazons.”“If you’re the sole survivor of an army attacked by us, are you going to say we had our asses handed to us by petite, nubile females, or by she-monsters who can bench Buicks?

NL: Ik had net gehoord verhalen dat de Valkyrie waren grote krijgers, verwant aan Amazons.

— Kresley Cole, No Rest for the Wicked


Darwin says people like you need to die.” (Carrow)

NL: Darwin zegt dat mensen zoals jij moeten sterven.

— Kresley Cole, Wicked Deeds on a Winter’s Night


When she absently worried her bottom lip with one of her adorable little fangs, he sighed..Dear gods, it’d finally happened to him.Happiness.Then his own fangs sharpened.I will kill anyone who tries to take this feeling away from me.

NL: Toen ze afwezig bezorgd haar onderlip met een van haar schattige kleine hoektanden, hij zuchtte..Lieve goden, het gebeurde uiteindelijk met hem.Geluk.Dan zijn eigen tanden scherp.Ik zal doden iedereen die probeert om dit gevoel weg te nemen van mij.

— Kresley Cole, Lothaire


You’ve maddened me for you…have changed everything. So, I’m going to f*ck you long and hard, beauty, because if I’m to be enslaved by you-I want to be your master as well.

NL: Je hebt me kwaad gemaakt omdat je alles veranderd hebt. Dus, ik ga je lang en hard naaien, schoonheid, want als ik door jou tot slaaf word gemaakt… wil ik ook je meester zijn.

— Kresley Cole, Pleasure of a Dark Prince


Emma turned to him, bottom lip trembling. “For me?” “Always for you. All things for you. He coughed into his fist “All your own.

NL: Emma draaide zich naar hem toe, onderlip trillend. Voor mij? Voor jou altijd. Alles voor jou. Hij hoestte in z’n vuist.

— Kresley Cole, A Hunger Like No Other


What’s your favorite place to visit?” He absently answered, “Wherever you are.” “Bowen, five things about you can’t all be about me.” But you’re the only good thing that I’ve got.

NL: Wat is uw favoriete plek om te bezoeken?Afwezig antwoordde hij, Waar je ook bent.Bowen, vijf dingen over je kunt het allemaal over mij zijn.But you andere the only good thing that I have got.

— Kresley Cole, Wicked Deeds on a Winter’s Night


He pointed a shaking finger at her. ‘You,’ he growled. She jerked glances over both of her shoulders looking for the unfortunate You he was addressing. Her. Holy shite, this madman had settled on her.

NL: Hij wees een schudvinger naar haar. ‘Jij,’ gromde hij. Ze keek over haar beide schouders op zoek naar de ongelukkige U die hij aansprak. Haar. Godverdomme, deze gek had zich bij haar neergelegd.

— Kresley Cole, A Hunger Like No Other


Was it just her, or did lovers look more adoringly at each other in this city? Especially in the springtime.’Die, bastards.’She sighed. It wasn’t their fault that they were bastards who should die.

NL: Was zij het, of keken geliefden liever naar elkaar in deze stad? Vooral in de lente.Sterf, klootzakken.Ze zuchtte. Het was niet hun schuld dat het klootzakken waren die moesten sterven.

— Kresley Cole, A Hunger Like No Other


I said alone!”He nodded in agreement. “Aye, you usually say that, and I still stay. It’s our way.

NL: Ik zei alleen!Hij knikte in overeenstemming. Aye, je zegt dat meestal, en ik blijf nog steeds. Het is onze manier.

— Kresley Cole, A Hunger Like No Other


Ah, damn it, lass,’he called after her. ‘I’ve busted my stitches wide open.”What?’she cried, hurrying back to him. ‘Let me see!”Ah-ha!’ He snared her around the waist, dragging her down with him to his lap.’You still care for me!

NL: Verdomme, meid, hij belde naar haar. ‘Ik heb mijn hechtingen wijd opengebroken.’ Wat?’Huilde ze, haastte zich terug naar hem. ‘Laat me zien!’Ah-ha!’ Hij snauwde haar rond haar middel, sleepte haar mee naar zijn schoot.’Je geeft nog steeds om me!

— Kresley Cole, If You Deceive


He stalked up behind her to clench her hips, and she stilled.In a breathy voice, she asked, “You’re going to make love to me again, aren’t you?”In answer,he lifted her onto the counter, tore off her shift, then pressed her naked body back into the blooms.

NL: Hij stalkte achter haar om haar heupen te knijpen, en ze beefde.In een ademende stem vroeg ze: “Je gaat weer met me vrijen, nietwaar?”In antwoord, tilde hij haar op de toonbank, scheurde haar dienst af, en duwde haar naakte lichaam terug in de bloeien.

— Kresley Cole, A Hunger Like No Other


I take no actions that I wouldn’t publicly recount. If you can’t speak your deeds, then don’t do them.

NL: Ik neem geen acties die ik niet publiekelijk zou hertellen. Als je je daden niet kunt spreken, doe ze dan niet.

— Kresley Cole, Dead of Winter