Kim Harrison quotes | 10 quotes van Kim Harrison

Ben je op zoek naar een Kim Harrison quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kim Harrison quotes. Veel leesplezier!

Kim Harrison quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kim Harrison verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kim Harrison quotes:

Maybe he thinks he can rescue me? No one is that stupid.

NL: Misschien denkt hij dat hij me kan redden? Niemand is zo dom.

— Kim Harrison, The Outlaw Demon Wails


And then there are the rare ones who know love, who understand it. Who freely give of themselves, demanding only a return of that love,that trust.

NL: En dan zijn er de zeldzamen die liefde kennen, die het begrijpen. Die vrij geven van zichzelf, eisen alleen een terugkeer van die liefde, dat vertrouwen.

— Kim Harrison, Every Which Way But Dead


Plan B?’ Ivy said. ‘What is plan B?’Jenks reddened. ‘Grab the fish and run like hell,’ he muttered, and I almost giggled.

NL: Plan B?’ Ivy zei het. Wat is plan B?’Jenks roodde. ‘Grijp de vis en ren als de hel,’ mompelde hij, en ik giechelde bijna.

— Kim Harrison, A Fistful of Charms


Ivy!’ I stammered, then glared at Kisten. ‘You told Ivy? Thanks a hell of a lot. Want to call my mom next?

NL: Ivy!’ Ik stamelde en keek toen naar Kisten. Heb je het Ivy verteld? Heel erg bedankt. Wil je nu mijn moeder bellen?

— Kim Harrison, Every Which Way But Dead


You look like the vamp who bled the cat.

NL: Je ziet eruit als de vampier die de kat heeft laten bloeden.

— Kim Harrison, Every Which Way But Dead


You had this all planned, didn’t you?’ I accused. ‘Thought you could come in here and seduce me like you do everyone else?’ It wasn’t as if I could be angry, lying atop him as I was, but I tried.

NL: Je had dit allemaal gepland, nietwaar?’ Ik beschuldigde hem. ‘Dacht je dat je me hier kon verleiden zoals iedereen?’ Het was niet alsof ik boos kon zijn, terwijl ik op hem lag zoals ik was, maar ik probeerde het.

— Kim Harrison, Every Which Way But Dead


Big lots,’ I said, seeing the eighty-year-old oaks and shady lawns. The houses were set way back and had iron fences and stone drives. The harder to hear your neighbors scream, my dear,’ was David’s answer, and I sent my head up and down in agreement.

NL: Veel, zei ik, het zien van de tachtig jaar oude eiken en schaduwrijke gazons. De huizen waren helemaal teruggezet en hadden ijzeren hekken en stenen aandrijvingen. Hoe moeilijker om je buren te horen schreeuwen, mijn liefste,’ was Davids antwoord, en ik stuurde mijn hoofd op en neer in overeenstemming.

— Kim Harrison, The Outlaw Demon Wails


His right ear still held both studs, and I wondered who had the missing earring. I would have asked, but was afraid he’d tell me Ivy had it.

NL: Zijn rechteroor hield nog steeds beide knopen vast, en ik vroeg me af wie de ontbrekende oorbel had. Ik zou het gevraagd hebben, maar was bang dat hij me zou vertellen dat Ivy het had.

— Kim Harrison, A Fistful of Charms


His attitude, though always bad, has changed since he helped me prep the Pandora charm for Morgan. He thinks I’m falling for her, as ridiculous as that sounds, and he might be tempted to take matters into his hands.

NL: Zijn houding, hoewel altijd slecht, is veranderd sinds hij me hielp met het voorbereiden van de Pandora charme voor Morgan. Hij denkt dat ik voor haar val, hoe belachelijk dat ook klinkt, en hij zou geneigd kunnen zijn om het heft in handen te nemen.

— Kim Harrison, The Hollows Insider


Endings are not always bad. Most times they’re just beginnings in disguise.

NL: Het einde is niet altijd slecht. Meestal beginnen ze gewoon in vermomming.

— Kim Harrison, Something Deadly This Way Comes