Kilroy J. Oldster quotes | 10 quotes van Kilroy J. Oldster

Ben je op zoek naar een Kilroy J. Oldster quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kilroy J. Oldster quotes. Veel leesplezier!

Kilroy J. Oldster quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kilroy J. Oldster verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kilroy J. Oldster quotes:

We bring happiness into the world one day at a time by accepting pain and returning understanding and compassion.

NL: We brengen geluk op een dag in de wereld door pijn te accepteren en begrip en mededogen terug te brengen.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


Life goes on without regard to our whims. What we make of life is what counts, how we address the challenges in our lives determines our respective levels of personal accomplishment and happiness.

NL: Het leven gaat verder zonder rekening te houden met onze grillen. Wat we maken van het leven is wat telt, hoe we de uitdagingen in ons leven aanpakken bepaalt onze respectieve niveaus van persoonlijke prestaties en geluk.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


The self is a subjective entity created by our thoughts and deeds. All sense of happiness and emotional wellbeing turns upon how a person organizes their stream of consciousness into a creation and development of a positive or negative self-image.

NL: Het zelf is een subjectieve entiteit gecreëerd door onze gedachten en daden. Alle gevoel van geluk en emotioneel welzijn gaat over hoe een persoon zijn stroom van bewustzijn organiseert in een schepping en ontwikkeling van een positief of negatief zelfbeeld.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


We write, edit, and rewrite the story of our own life employing descriptive words, metaphors, and symbols. Our lives are full of symbols including those supplied by nature and religion, which touch upon the mystical and spiritual aspects of life. Symbols inspire enduring hope by formulating idealist expectations.

NL: We schrijven, bewerken en herschrijven het verhaal van ons eigen leven met behulp van beschrijvende woorden, metaforen en symbolen. Ons leven zit vol symbolen, inclusief die van de natuur en religie, die de mystieke en spirituele aspecten van het leven raken. Symbolen inspireren blijvende hoop door idealistische verwachtingen te formuleren.

— Kilroy J. Oldster


The only recourse for an escape artist from world affairs is to explore their inner sanctum where hopes, dreams, insecurities, and despair collide.

NL: De enige toevlucht voor een ontsnappingskunstenaar uit wereldzaken is het verkennen van hun innerlijke heiligdom waar hoop, dromen, onzekerheden en wanhoop botsen.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


Hope is a form of conscious dream making

NL: Hoop is een vorm van bewuste droom maken

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


Hope is a form of conscious dream making.

NL: Hoop is een vorm van bewuste droom maken.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


Original sin and conscious awareness of human fallibility is the perpetual agent of transformation in human affairs. Humankind’s behavior is pathological; it is an admixture of instinct and reason, kindness and cruelty, immorality and seeking redemption.

NL: Oorspronkelijke zonde en bewust bewustzijn van menselijke feilbaarheid is de eeuwigdurende verwekker van transformatie in menselijke aangelegenheden. Het gedrag van de mensheid is pathologisch; het is een bijvoegsel van instinct en rede, vriendelijkheid en wreedheid, immoraliteit en het zoeken naar verlossing.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


We employ education and the convictions gained through the intermeshing of personal experiences and fresh ideas to establish the configuration of our being that in actuality was our mysterious potentiality from the very inception of our birth.

NL: We gebruiken onderwijs en de overtuigingen opgedaan door de intermeshing van persoonlijke ervaringen en frisse ideeën om de configuratie van ons wezen vast te stellen dat in werkelijkheid was onze mysterieuze potentialiteit vanaf het begin van onze geboorte.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls


We must master many subjects in order to implement our dreams. Our personal journey begins by gathering appropriate learning experiences and awakening our minds to observe, evaluate, and recall what we experience.

NL: We moeten veel onderwerpen beheersen om onze dromen uit te voeren. Onze persoonlijke reis begint met het verzamelen van passende leerervaringen en het wakker maken van onze geesten om te observeren, evalueren en herinneren wat we ervaren.

— Kilroy J. Oldster, Dead Toad Scrolls