Kiera Cass quotes | 10 quotes van Kiera Cass

Ben je op zoek naar een Kiera Cass quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kiera Cass quotes. Veel leesplezier!

Kiera Cass quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kiera Cass verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kiera Cass quotes:

True love is usually the most inconvenient kind.

NL: Ware liefde is meestal het lastigste soort.

— Kiera Cass, The Selection


You’ve changed me forever. And I’ll never forget you.

NL: Je hebt me voor altijd veranderd. En ik zal je nooit vergeten.

— Kiera Cass, The Elite


I want everything with you, America. I want the holidays and the birthdays, the busy season and lazy weekends. I want peanut butter fingertips on my desk. I want inside jokes and fights and everything. I want a life with you.

NL: Ik wil alles met jou, Amerika. Ik wil de feestdagen en de verjaardagen, het drukke seizoen en luie weekends. Ik wil pindakaas vingertoppen op mijn bureau. Ik wil binnenin grappen en ruzies en alles. Ik wil een leven met jou.

— Kiera Cass, The One


Sometimes I feel like we’re a knot, too tangled to be taken apart.

NL: Soms heb ik het gevoel dat we een knoop zijn, te verward om uit elkaar te worden gehaald.

— Kiera Cass, The Elite


He must love you very much,’ Gavril said once I had my footing.I couldn’t look at him. ‘What makes you say that?’ Gavril sighed. ‘I’ve known Maxon since he was a child. He’s never stood up to his father like that.

NL: Hij moet heel veel van je houden,’ zei Gavril eens ik mijn voet had.Ik kon niet naar hem kijken. ‘Waarom zeg je dat?’ Gavril zuchtte. Ik ken Maxon al sinds hij een kind was. Hij heeft nooit zo tegen z’n vader opgestaan.

— Kiera Cass, The Elite


It’s the most wonderful and terrible thing that can ever happen to you,” she said simply. “You know that you’ve found something amazing, and you want to hold on to it forever; and every second after you have it, you fear the moment you might lose it.”I sighed softly. She was absolutely right.Love was beautiful fear.

NL: Het is het mooiste en verschrikkelijkste dat je ooit kan overkomen,” zei ze simpelweg. “Je weet dat je iets geweldigs hebt gevonden, en je wilt het voor altijd vasthouden; en elke seconde nadat je het hebt, vrees je het moment dat je het kwijtraakt.”Ik zuchtte zacht. Ze had helemaal gelijk. Liefde was prachtige angst.

— Kiera Cass, The Elite


What am I supposed to call you?””Your Royal Husbandness. It’s required by law, I’m afraid.

NL: Hoe moet ik je noemen?”Uw Koninklijke Echtgenoot. Het is wettelijk verplicht, ben ik bang.

— Kiera Cass, The One


Try patting them on the back or shoulder and telling them everything is going to be fine. Lots of times when girls cry, they don’t want you to fix the problem, they just want to be consoled.

NL: Probeer ze op de rug of schouder te kloppen en ze te vertellen dat alles goed komt. Vaak als meisjes huilen, willen ze niet dat je het probleem oplost, ze willen alleen maar troost.

— Kiera Cass, The Selection


Live your life. Be happy as you can be, let go of the things that don’t matter, and fight.

NL: Leef je leven. Wees zo gelukkig als je kunt zijn, laat de dingen los die er niet toe doen, en vecht.

— Kiera Cass, The One


Beauty is subjective. You know how sometimes what makes a person attractive is the way they make you laugh or how it seems like they can read your mind?

NL: Schoonheid is subjectief. Weet je hoe wat een persoon aantrekkelijk maakt… is de manier waarop ze je aan het lachen maken… of hoe het lijkt alsof ze je gedachten kunnen lezen?

— Kiera Cass, The Crown