Khaled Hosseini quotes | 15 quotes van Khaled Hosseini

Ben je op zoek naar een Khaled Hosseini quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Khaled Hosseini quotes. Veel leesplezier!

Khaled Hosseini quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Khaled Hosseini verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Khaled Hosseini quotes:

I will follow you to the ends of the world.

NL: Ik zal je volgen tot het einde van de wereld.

— Khaled Hosseini, A Thousand Splendid Suns


The problem, of course, was that [he] saw the world in black and white. And he got to decide what was black and what was white. You can’t love a person who lives that way without fearing him too. Maybe even hating him a little.

NL: Het probleem was natuurlijk dat [hij] de wereld in zwart-wit zag. En hij moest beslissen wat zwart en wat wit was. Je kunt niet van iemand houden die zo leeft zonder ook bang voor hem te zijn. Misschien zelfs hem een beetje haten.

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


And the past held only this wisdom: that love was a damaging mistake, and its accomplice, hope, a treacherous illusion. And whenever those twin poisonous flowers began to sprout in the parched land of that field, Mariam uprooted them. She uprooted them and ditched them before they took hold.

NL: En het verleden hield alleen deze wijsheid vast: die liefde was een schadelijke fout, en haar medeplichtige, hoop, een verraderlijke illusie. En wanneer die twee giftige bloemen begonnen te ontspruiten in het droge land van dat veld, Mariam ontwortelde ze. Ze ontwortelde ze en dumpte ze voordat ze de greep namen.

— Khaled Hosseini, A Thousand Splendid Suns


But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

NL: Maar beter om gekwetst te worden door de waarheid dan getroost te worden met een leugen.

— Khaled Hosseini


It may be unfair, but what happens in a few days, sometimes even a single day, can change the course of a whole lifetime…

NL: Het kan oneerlijk zijn, maar wat er gebeurt in een paar dagen, soms zelfs één dag, kan de loop van een heel leven veranderen…

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


There is only one sin. and that is theft… when you tell a lie, you steal someones right to the truth.

NL: Er is maar één zonde. En dat is diefstal… als je een leugen vertelt, steel je iemand recht naar de waarheid.

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


People say that eyes are windows to the soul.

NL: Mensen zeggen dat ogen vensters zijn voor de ziel.

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


Quiet is peace. Tranquility. Quiet is turning down the volume knob on life. Silence is pushing the off button. Shutting it down. All of it. – Amir

NL: Stilte is vrede. Tranquility. Stilte is het uitschakelen van de volumeknop op het leven. Stilte drukt op de uitknop. Ik zet het uit. Alles. – Amir.

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


In the end, the world always wins. That’s just the way of things.

NL: Uiteindelijk wint de wereld altijd. Dat is gewoon de manier van dingen.

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


and every day I thank [God] that I am alive, not because I fear death, but because my wife has a husband and my son is not an orphan.

NL: En elke dag dank ik God dat ik leef, niet omdat ik de dood vrees, maar omdat mijn vrouw een echtgenoot heeft en mijn zoon geen wees is.

— Khaled Hosseini


There is a way to be good again…

NL: Er is een manier om weer goed te zijn…

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


Behind every trial and sorrow that He makes us shoulder, God has a reason.

NL: Achter elke beproeving en droefheid die Hij ons laat dragen, heeft God een reden.

— Khaled Hosseini, A Thousand Splendid Suns


Sad stories make good books

NL: Droevige verhalen maken goede boeken

— Khaled Hosseini, The Kite Runner


She wished she could visit Mariam’s grave, to sit with her awhile, leave a flower or two. But she sees now that it doesn’t matter. Mariam is never very far…. Mariam is in her own heart, where she shines with the bursting radiance of a thousand suns.

NL: Ze wenste dat ze Mariams graf kon bezoeken, om een tijdje bij haar te zitten, een bloem of twee achter te laten. Maar ze ziet nu dat het niet uitmaakt. Mariam is nooit ver weg… Mariam is in haar eigen hart, waar ze straalt met de uitbarsting van duizend zonnen.

— Khaled Hosseini, A Thousand Splendid Suns


A creative writing teacher at San Jose State used to say about clichés: ‘Avoid them like the plague.’ Then he’d laugh at his own joke. The class laughed along with him, but I always thought clichés got a bum rap. Because, often, they’re dead-on. But the aptness of the clichéd saying is overshadowed by the nature of the saying as a cliché.

NL: Een creatieve schrijfleraar in San Jose State zei altijd over clichés: ‘Vermijd ze als de pest.’ Dan lachte hij om zijn eigen grap. De klas lachte met hem mee, maar ik dacht altijd dat clichés een rotzooi hadden. Omdat ze vaak doodsbang zijn. Maar de aptness van het cliché wordt overschaduwd door de aard van het gezegde als cliché.

— Khaled Hosseini, The Kite Runner